Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53445)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52137)(24%)
Asi nepůjdu volit (52716)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52234)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/
29.7.2004


Zpravodajská zpráva pro Výbor a pro plénum Senátu PČR
k senátnímu tisku č. 390 - návrhu zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

/v projevech zkráceno/

Předkládá: RNDr. Miroslav Škaloud, zpravodaj výboru pro evropskou integraciPředkladatel zákona: Vláda ČR, Ministerstvo informatiky ČR, ministr Vladimír Mlynář
senátní tisk: č. 390
Sněmovní tisk: č. 579

A. Předmět zákona
Tento zákon upravuje v souladu s legislativou ES (směrnice z 8.6.2000 č. 2000/31/ES) odpovědnost, práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení.
Zákon byl zpracován na základě Usnesení Vlády ČR č. 474 z 19.5.2003

Postoupený návrh zákona upravuje v zásadě tři okruhy problémů v oblasti elektronické komunikace:
1) vymezení odpovědnosti providera (správce technického zařízení, na němž jsou provozovány internetové stránky);
2) zákaz šíření spamu (nevyžádané elektronické pošty);
3) zpřesnění ustanovení občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných na dálku.

Dělení novely zákona:
část první - návrh zákona o některých službách informační společnosti
část druhá - změna občanského zákoníku
část třetí - změna zákona o regulaci reklamy
část čtvrtá - změna zákona o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
část pátá - změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (pozměňovací návrh poslance M. Cabrnocha)
část šestá - účinnost

v části první (předloha zákona o některých informačních společnostech):
- definuje pojmy jako služba informační společnosti, elektronická pošta, elektronické prostředky, poskytovatel služby, uživatel, obchodní sdělení, automatické krátkodobě dočasné ukládání, automatické dočasné meziukládání;

- řeší za jakých okolností je poskytovatel služby odpovědný za obsah přenášených informací, za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací a za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem;
Odpovědnost providera za obsah jím přenášených nebo ukládaných informací je vymezena prostřednictvím stanovení jeho povinností v § 3 až 6. Výslovně se stanoví, že provider není povinen dohlížet na obsah těchto informací [§ 6 písm. a)] ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah těchto informací [§ 6 písm. b)]. Pokud se však provider dozví o protiprávní povaze těchto informací a neučiní opatření vedoucí k jejich odstranění nebo znepřístupnění, stává se odpovědným za jejich obsah (§ 5 odst. 1). Uvedená konstrukce vychází z článků 14 a 15 směrnice 2000/31/ES o určitých aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodního styku v rámci vnitřního trhu

- reguluje šíření obchodních sdělení
úprava šíření obchodních sdělení (§ 7 a 8) je vyvolána požadavkem sekundárního práva ES. Výslovně se zakazuje (§ 7 odst. 2) šíření nevyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty, a to pod pokutou až 10 mil. Kč. Obchodní sdělení tak může být zasíláno pouze po předchozím prokazatelném souhlasu adresáta, musí být jako obchodní sdělení zřetelně a jasně označeno a nesmí skrývat nebo utajovat totožnost odesílatele. Adresát musí mít možnost jednoduchým způsobem a zdarma kdykoliv svůj souhlas odvolat

- řeší činnost osob vykonávajících regulované činnosti, které jsou a nejsou zapsány u profesní samosprávné komory zřízené zákonem;
- rozděluje dozor nad dodržováním tohoto zákona, pro šíření obchodních sdělení je to Úřad na ochranu osobních údajů, pro regulované činnosti je to příslušná profesní samosprávná komora zřízená zákonem; tyto dozorové orgány jsou zároveň i kontaktními místy pro členské státy EU a Komisi;
- řeší porušování ustanovení zákona - správní delikty
- právnické osobě, která používá elektronické prostředky k šíření nevyžádaných obchodních sdělení a poruší ustanovení zákona §11 písm. odst. 1 a) - g), uloží dozorový orgán - ÚOOÚ - pokutu do výše Kč 10 000 000,-
- právnické osobě vykonávající regulovanou činnost a porušuje ustanovení zákona §11 písm. odst. 2 písm. a) - c), uloží dozorový orgán - příslušná profesní samosprávná komora - pokutu do výše Kč 1 000 000,-;
- právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokázala, že vynaložila veškeré úsilí, aby porušení právní povinnosti zabránila
- podnikající fyzická osoba nese stejnou odpovědnost za porušování znění zákona jako právnická osoba;

v části druhé (změna občanského zákoníku):
- dle čl. 5 směrnice 2000/31/ES upravuje náležitosti jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, které musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty, nově také u zahraniční osoby s uvedením jejího sídla na území ČR a dalších identifikačních znaků; stanovuje také nově poskytnutí údajů o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování a také nově povinnost uvést cenu zboží nebo služeb z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně daní a poplatků k ní se připočítávajících;

- dle č. 11 odst. 1 směrnice 2000/31/ES ukládá povinnost neprodleného potvrzení objednávky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku spotřebitele dodavatelem

- návrh smlouvy musí také obsahovat informaci o tom, zda je smlouva po uzavření dodavatelem archivována a přístupná, o možnosti opravy dat před podáním objednávky, informace o kodexech chování, to neplatí v případě výměnou v rámci elektronické pošty;

v části třetí (změna zákona o regulaci reklamy):
- upravuje se stávající znění §2 odst. 1 písm. e), kdy se zakazuje šíření nevyžádané reklamy v případě, že vede k výdajům adresáta či pokud adresáta obtěžuje;
- na šíření reklamy elektronickými prostředky se vztahuje nová předloha zákona o některých službách informační společnosti, konkrétně § 7;

v části čtvrté (změna zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů):
- reaguje na rozšíření kompetencí ÚOOÚ v souvislosti s touto předlohou zákona;

v části páté (změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních) - novelizační body nesouvisí s předlohou „zákona o některých službách informačních společností“
- provozovatelé nestátních zdravotnických zařízení, kteří jsou fyzickými osobami a ke dni 31.12.2003 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví splní svoji zákonnou povinnost, uzavřít smlouvu s krajem příslušným k vydání rozhodnutí o oprávnění, pokud k 1. lednu 2004 vedou daňovou evidenci nebo účetnictví podle zvláštního právního předpisu;

Jejím smyslem je pokusit se zpětně zhojit stav, kdy provozovatelé nestátních zdravotnických zařízení, kteří jsou fyzickými osobami, měli v době od 1. ledna 2004 až do nabytí účinnosti zákona č. 121/2004 Sb. (tj. do 18. dubna 2004) povinnost účtovat v soustavě podvojného účetnictví a zřejmě tuto povinnost neplnili.


V průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně doznal návrh zákona těchto významnějších změn: z definice „služeb informační společnosti“ [§ 2 písm. a)] byly vypuštěny služby poskytované písemně;

- došlo k přesunu kompetence vymáhat pokuty (§ 12 odst. 5), a to z orgánů příslušných k výkonu dozoru nad dodržováním zákona na územní finanční orgány. Ukládání a vybírání pokut zůstalo v působnosti orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů nebo příslušná profesní samosprávná komora - podle charakteru porušené povinnosti);

- byl rozšířen okruh informací, které musejí být součástí návrhu na uzavření smlouvy při použití elektronických prostředků (§ 53a odst. 1). Zároveň se výslovně stanoví, že smlouva a všeobecné obchodní podmínky musí být spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci (§ 53a odst. 3).

B. Finanční dopady
Návrh zákona nevyvolá na dle předkladatele žádné nároky na státní rozpočet.

C. Harmonizační stránka
Návrh je v souladu s legislativou ES a není v rozporu s mezinárodními dohodami, kterými je ČR vázána. Návrh zákona je z větší části implementací směrnice z 8.6.2000 č. 2000/31/ES, o určitých aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodního styku v rámci vnitřního trhu. Při tvorbě předlohy zákona vycházel předkladatel ze směrnice č. 2002/58/ES z 12.7.2002, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací.

D. Účinnost novely zákona
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

E. Projednávání v PS PČR:
Vláda ČR, Ministerstvo informatiky ČR, předložila návrh zákona Poslanecké sněmovně PČR dne 28.1.2004. Organizační výbor doporučil předlohu zákona projednat dne 29.1.2004 a určil zpravodaje poslance M. Bielesze. Zákon byl přikázán k projednání Hospodářskému výboru PS, který doporučil PS schválit znění zákona s jím navrženými dvěma pozměňovacími návrhy a Výboru pro evropskou integraci PS, který rovněž doporučil PS znění zákona přijmout s navrženým jedním pozměňovacím návrhem. V rámci 2. čtení dne 16.6.2004, jeho obecné rozpravy, bylo podáno celkem dalších 5 pozměňovacích návrhů přednesených poslanci Tomášem Dubem, Petrem Plevou, Marianem Bieleszem a Milanem Cabrnochem. 3. čtení proběhlo v průběhu 33. schůze dne 29.6.2004, kdy PS vyslovila s pozměňovacími návrhy Hospodářského výboru, Výboru pro evropskou integraci, poslance Bielesze a Cabrnocha souhlas. Pro takovou to podobu zákona se v závěrečném hlasování vyslovilo z přítomných 178 poslanců pro hlasovalo 127, proti 2. Návrh zákona byl schválen.


E. dotazy na předkladatele

V návrhu zákona je nesprávně odkaz na písmeno odstavce. Jaký je návrh předkladatele na opravu.
Změna zákona o regulaci reklamy uvedená pod bodem 2 nereflektuje skutečnost, že s účinností k 31. květnu 2004 došlo zákonem č. 326/2004 Sb. k „přeznačení písmen“ odstavce 1 v § 7. Správně má tudíž bod 2 znít:
„2. V § 7 písm. e) se za slova …“.
pozn.: v rozdílové verzi návrhu zákona je „ v tisku z PS je uvedeno písm. d). ale zákonem č. 326/2004 bylo d) přečíslováno na e)"

V návrhu zákona je část směrnice č. 2000/31/ES (uvedená v článku 14) implementována v jiném znění. Je tato rozdílná implementace záměrem předkladatele?

§ 5 odst. 1,
poskytovatel služby, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele jen tehdy,
a) mohl-li ...vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní,

ve směrnici
(čl. 14) opačná konstrukce – poskytovatel není odpovědný, pokud
a) nevěděl o protiprávní povaze ukládaných informací nebo


F. Doporučení výboru
Doporučuji po vysvětlení dotazů přijmout
/dotazy byly přiměřeny vysvětleny a přeznačení akceptováno/


 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
    : Energetický zákon /18. schůze/(25.11.2005)
    : K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/(29.7.2004)
    : K informaci vlády ČR o postupu na mezivládní konferenci UE /15. schůze/(20.5.2004)
    : K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/(21.5.2004)
    : K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/(29.4.2004)
    : K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu /14. schůze/(17.4.2004)
    : k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/(1.4.2004)
    : K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/(15.3.2004)
    : novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/(22.1.2004)
    : návrh zákona o rybářství /13. schůze/(21.1.2004)
    : Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/(10.12.2003)
    : vystoupení k informaci vlády o postupu při návrhu ústavy pro Evropu /11. schůze/(12.11.2003)
    : vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/(6.11.2003)
    : Novela služebního zákona /11. schůze/(6.11.2003)
    : Změna protokolu o posuzování shody /11. schůze/(5.11.2003)
    : zákon o technických požadavcích na výrobky /7. schůze/(25.6.2003)
    : zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/(10.6.2003)
    : zákon o cenách /4. schůze/(26.3.2003)
    : zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů /4. schůze/(16.3.2003)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)