Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53445)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52137)(24%)
Asi nepůjdu volit (52716)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52234)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/
29.4.2004


Zpravodajská zpráva pro plénum Senátu PČR
k senátnímu tisku č. 330 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

Předkládá: RNDr. Miroslav Škaloud, zpravodaj zpravodaj Výboru pro evropskou integraciPředkladatel novely zákona: Vláda ČR, Ministerstvo informatiky ČR, ministr Vladimír Mlynář
senátní tisk č. 330
Sněmovní tisk č. 507

Předmět zákona:

Návrh tohoto zákona zejména implementuje Směrnici 1999/93/ES, o zásadách Společenství o elektronickém podpisu a dále zavádí některá zpřesnění týkající se elektronického podpisu mimo tuto směrnice.

1) pokud jde vztah k unijnímu právu. Harmonizace se týká

- zavedení možnosti získání akreditacie i pro podnikatele, kteří nemají sídlo v ČR
- upřesňění povinnosti kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb při vydávání kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů
- kvalifikovaný certifikát musí obsahovat nově elektronickou značku poskytovatele certifikačních služeb založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu poskytovatele, který kvalifikovaný certifikát vydává (§12)
- dále pak zákon udává náležitosti kvalifikovaného systémového certifikátu (§12a)
- a náležitosti kvalifikovaného časového razítka (§12b)


2) pokud jde o další záležitosti nesouvisející přímo s harmonizací zákon

a) umožňuje používání tzv. elektronických značek

- elektronické značky jsou z technického hlediska obdobou zaručeného elektronického podpisu,
- na rozdíl od elektronického podpisu, který vytváří fyzická osoba vždy pro jednu určitou datovou zprávu, mohou být elektronickými značkami datové zprávy označovány tak, že je iniciována funkce prostředku, který je vytváří, a označování datových zpráv může probíhat bez další přímé součinnosti označující osoby
- používání elektronických značek bude přínosné tam, kde je ze zákona nezbytné důvěryhodným způsobem označovat velké objemy datových zpráv v relativně krátkém časovém období (vstupy do databází, agendy týkající se např. celního řízení, potvrzení přijetí el. zpráv)

b) zavádí tzv. časová razítka
- je to jakési potvrzení o tom, zda datová zpráva existovala v určitém čase
- pro odlišení časových razítek, která budou vydávána podle novely zákona, od jiných časových razítek byl zvolen pojem "kvalifikovaná časová razítka".

c) rozšiřuje služby, které mohou poskytovatelé certifikačních služeb zajišťovat a na něž se v souvislosti s jejich poskytováním vztahují požadavky
Novela navrhuje stanovit požadavky na další služby, a to na vydávání
- kvalifikovaných časových razítek,
- kvalifikovaných systémových certifikátů,

d) upřesňuje povinnosti orgánů veřejné správy a moci přijímat a odesílat zprávy, které jsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronických podatelen
- orgány veřejné moci jsou na základě zvláštních zákonů povinny přijímat a odesílat datové zprávy, které mohou být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.
- Zákon pro zachování důvěry v takovou elektronickou komunikaci ukládá oběma stranám řadu povinností, jejichž nedodržení může mít zásadní odpovědnostní důsledky.

e) jako doplňující informaci uvádím:
- jediným dozorovým orgánem nad dodržováním zákona je i nadále Ministerstvo informatiky ČR. V případě, že kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb nesplnil povinnost pověřeným zaměstnancům MI umožnit v nezbytně nutném rozsahu vstup do obchodních a provozních prostor a dále předložit dokumentaci, záznamy atd., hrozí mu sankce, pořádková pokuta až do výše
1 000 000 Kč;
- v zákoně v §18 se stanovuje také za jakých okolností se:
a) poskytovatel certifikačních služeb dopouští přestupku

Pokud bych shrnul kompatibilitu s unijním právem, pak

Předkládaná novela zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) je v souladu s právem ES, primárně se Směrnicí 1999/93/ES, o zásadách Společenství pro elektronické podpisy a dále s Rozhodnutím 2000/709/ES o minimálních kritériích, které musí členské státy naplnit při ustanovení subjektů podle čl. 3(4) Směrnice 1999/93/ES, a Rozhodnutím 2003/511/ES zveřejňující referenční čísla všeobecně uznávaných standardů pro nástroje elektronického podpisu podle Směrnice 1999/93/ES.

Předkládaná novela zákona je zároveň i v souladu s Ústavou ČR.

Při projednávání na Výboru pro evropskou integraci jsem měl několik připomínek, některé z nich jsem vedl k pozměňovacím návrhům.

Výbor přijal tři pozměňovací návrhy, s jejichž zněním se předkladatel ztotožnil

1. Prvá připomínka se týkala nepřesnosti v přechodném ustanovení novely zákona. Z přechodného ustanovení vyplývá, že stávající (jediný) poskytovatel nemá povinnost přizpůsobit službu tomuto zákonu. Po dobu přechodného období.

Podle přechodného ustanovení (čl. II novelizovaného zákona) jsou "poskytovatelé certifikačních služeb, kterým byla Ministerstvem informatiky udělena akreditace, povinni přizpůsobit službu vydávání kvalifikovaných certifikátů zákonu o elektronickém podpisu, ve znění tohoto zákona do 1. července 2005". Uvedené ustanovení však nereflektuje skutečnost, že v období od 1. 10. 2000 do 31. prosince 2002 uděloval akreditace Úřad pro ochranu osobních údajů.
To by znamenalo, že pro ty kterým nebyla udělena akreditace Ministerstvem informatiky tato povinnost neplati
Pro informaci: Z internetových stránek MI ČR, je evidentní že v ČR doposud působí jediný akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, kterým je 1. CA, a.s. Tomuto poskytovateli však udělil akreditaci dne 18. března 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše uvedená povinnost se na něj tudíž nevztahuje.

pozměňovací návrh:
Článek II upravit takto:
Poskytovatelé certifikačních služeb, kterým byla udělena akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni přizpůsobit službu vydávání kvalifikovaných certifikátů zákonu č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění článku I tohoto zákona, do 1. července 2005."


2) další připomínka se týkala možnosti rozporného chápání výrazu "bez předchozí kontroly"
ze znění §3 vyplývá, že použití elektronické značky nevyžaduje předchozí kontrolu obsahu dat.. Předkladatel měl na mysli, např automatizované předávání údajů z databází, nebo ekvivalentní postup, při kterým odsílatel přímo nekontroluje obsah dokumentu. Ten je již ověřen jinak při vstupu do databáze. Na druhé straně je možné chápat tento výraz i jako neekvivalentní postup se standardním orazítkováním a předáním dokumentu., tj. že samotný obsah zprávy nevyjadřuje skutečnou vůli odesílatele

pozměňovací návrh:
V článku I bodě 6 v § 3a odstavec 2 upravit takto:
"(2) Má se za to, že označující osoba označila datovou zprávu automatizovaně bez přímého ověření obsahu datové zprávy a vyjadřuje tímto svou vůli."3) třetí pozměňovací návrh se týkal nabytí účinnosti tohoto zákona. V předloze je uvedeno, že
Účinnost zákona o změně zákona o elektronickém podpisu se předpokládá k datu vyhlášení zákona. Výjimkou je ustanovení o uznávání zahraničních kvalifikovaných certifikátů, které nabude účinnosti vstupem České republiky do EU. Vzhledem , tomu, že tento zákon nabude platnosti až po vstupu ČR do EU, navrhuje VEI účinnost dnem vyhlášení zákona

pozměňovací návrh:
V článku IV vypustit slova " , s výjimkou ustanovení či. I bodu 47, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost".

Na závěr - výbor pro evropskou integraci doporučuje Senátu PČR schválit návrh zákona ve po zapracování pozměňovacích návrhů.


 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
    : Energetický zákon /18. schůze/(25.11.2005)
    : K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/(29.7.2004)
    : K informaci vlády ČR o postupu na mezivládní konferenci UE /15. schůze/(20.5.2004)
    : K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/(21.5.2004)
    : K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/(29.4.2004)
    : K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu /14. schůze/(17.4.2004)
    : k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/(1.4.2004)
    : K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/(15.3.2004)
    : novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/(22.1.2004)
    : návrh zákona o rybářství /13. schůze/(21.1.2004)
    : Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/(10.12.2003)
    : vystoupení k informaci vlády o postupu při návrhu ústavy pro Evropu /11. schůze/(12.11.2003)
    : vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/(6.11.2003)
    : Novela služebního zákona /11. schůze/(6.11.2003)
    : Změna protokolu o posuzování shody /11. schůze/(5.11.2003)
    : zákon o technických požadavcích na výrobky /7. schůze/(25.6.2003)
    : zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/(10.6.2003)
    : zákon o cenách /4. schůze/(26.3.2003)
    : zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů /4. schůze/(16.3.2003)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)