Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53445)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52137)(24%)
Asi nepůjdu volit (52716)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52234)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/
15.3.2004


Zpravodajská zpráva pro Senátní klub ODS

k vládní novele zákona č. 455/ 1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony


Předkládá: RNDr. Miroslav Škaloud, zpravodaj klubuPředkladatel zákona: Vláda ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ministr Milan Urban
senátní tisk č. 292
navazuje na sněmovní tisk č. 200

A. Předmět zákona:

Navrhovaná právní úprava vychází z požadavku postupně harmonizovat českou živnostenskoprávní úpravu s legislativou Evropských společenství. Jedná se o závazek České republiky vyplývající z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.

Navrhovaná právní úprava je nezbytná pro splnění výše uvedeného závazku České republiky harmonizovat českou legislativu s právem Evropských společenství. Rozšíření zvláštní úpravy i na fyzické a právnické osoby z jiných států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace se navrhuje z důvodů návaznosti živnostenského zákona na zákon o uznávání odborné kvalifikace a obchodní zákoník, které obdobné zacházení těmto osobám poskytují, a dále s ohledem na Rozhodnutí Smíšeného výboru Evropského hospodářského prostoru ze dne 27. 10. 2000, které rozšiřuje použití směrnice ES 99/42 na všechny státy Evropského hospodářského prostoru. Vzhledem k tomu, že se nejedná o právní úpravu reciproční, navrhuje se, aby některá ustanovení zakládající pro osoby z Evropské unie, jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfederace zvláštní režim, nabyla účinnosti až dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Návrh zákona úzce navazuje na návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace, který bude obecným zákonem pro tuto oblast a který transponuje směrnice 99/42/ES, 89/48/EHS a 92/51/EHS. Návrh novely živnostenského zákona proto transpozici těchto směrnic provádí v některých případech nepřímo tak, že odkazuje na příslušná ustanovení obecného zákona o uznávání odborné kvalifikace, který uvedené směrnice transponuje přímo. Z důvodů zjednodušení vstupu do podnikání obsahuje návrh novely živnostenského zákona navíc v některých případech přímou transpozici směrnice 99/42/ES, a to zejména v částech vztahujících se k všeobecným a zvláštním podmínkám provozování živnosti.

Novela primárně řeší:
- vytvoření podmínek k zajištění svobody usazování občanů z členských zemí Evropské unie ve smyslu čl. 45 Evropské dohody a čl. 43 až 48 Smlouvy o založení Evropského společenství, tj. získávání živnostenského oprávnění příslušníky členských států Evropské unie za podmínek, které zákon stanoví pro české osoby,
- v návaznosti na zákon o uznávání odborné kvalifikace harmonizace požadavků na odbornou způsobilost u živností, pro které je odborná způsobilost stanovena směrnicemi Evropských společenství (směrnice 74/556/EHS, 74/557/EHS, 89/48/EHS, 92/51/EHS 99/42/ES),
- zjednodušení prokazování plnění všeobecných podmínek pro provozování živností u příslušníků členských zemí Evropské unie,
- zavedení institutu poskytování služeb podnikateli z členských zemí Evropské unie ve smyslu čl. 56 a násl. Evropské dohody a čl. 49 a násl. Smlouvy o založení Evropského společenství,

- přeřazení některých živností z režimu živností koncesovaných do živností ohlašovacích, a to ve vazbě na směrnice Evropských společenství a nutnost vyloučit neodůvodněné překážky vstupu do podnikání,

- vytvoření stejných podmínek usazování a poskytování služeb pro fyzické a právnické osoby z členských států Evropské unie, dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfederace.


1. Hodnocení zákona:
Vládní návrh zákona s sebou přináší na jedné straně pozitivní změny pro oblast živnostenského podnikání a to např. zjednodušení prokazování plnění všeobecných podmínek pro provozování živnosti a přeřazení některých živností z režimu živností koncesovaných do živností ohlašovacích.

Sama vláda však v důvodové zprávě k předkládanému návrhu uvádí, že se nejedná o novelu reciproční. Česká republika dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, vytvoří stejné podmínky usazování a poskytování služeb pro fyzické a právnické osoby z členských států Evropské unie, dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfederace, jako jsou podmínky pro české osoby u nás.

Nepochybně by to bylo v pořádku, kdyby se zmíněné státy otevřely stejnou měrou i vůči nám. Náš hospodářský prostor se otevírá všem a zcela, kdežto zejména naši nejbližší sousedi vůči nám uplatňují celou řadu ochranářských opatření a to jak v oblasti volného pohybu osob, tak v oblasti volného pohybu služeb (služby jsou upravovány živnostenským zákonem). Nepochybně podmínky takto nastartované hospodářské soutěže nebudou rovné, a to zejména v příhraničních oblastech. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že se jedná o další vytváření již tak komplikovaného klima našich živnostníků.

Mnohým státům EU se ale podařilo vyjednat z "různých důvodů" přechodná opatření v oblasti volného pohybu služeb.

Ze strany SRN a Rakouska je např. uplatněno přechodné období na následující obory.

V případě Německa se jednáo : stavebnictví včetně souvisejících oborů (NACE kódy 45.1, 45.2, 45.3, 45.4), čištění budov, zařízení a dopravních prostředků (NACE kód 74.70) a služby v oblasti dekorace interiérů (NACE kód 74.87). V případě Rakouska se jedná navíc o činnosti v rostlinné výrobě - terénní úprava zahrad a parků (NACE kód 01.41), řezání, tvarování a konečnou úpravu stavebního kamene (NACE kód 26.7), výrobu kovových konstrukcí a jejich dílů (NACE kód 28.11), pátrací a ochranné činnosti (NACE kód 74.60), ostatní činnosti související se zdravotní péčí (NACE kód 85.14), sociální péče bez ubytování (NACE kód 85.32). Pracovníci podniků registrovaných v ČR, kteří jsou občany členské země, vůči níž SRN či Rakousko uplatní přechodné období na volný pohyb pracovních sil, budou pro výkon práce v rámci poskytování služby nadále potřebovat pracovní povolení. Toto omezení zůstane v platnosti po tu dobu, po kterou budou SRN či Rakousko vůči ČR uplatňovat přechodné období na volný pohyb pracovních sil. Česká republika je oprávněna v případě uplatnění restriktivních opatření ze strany Německa a Rakouska přijmout reciproční opatření.

Volný pohyb osob je deklarován Smlouvou o založení Evropského společenství a
směrnicí Rady:
- 31968 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství
- 31968 R 1612: Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257, 19. 10. 1968, s. 2), naposledy pozměněné:
- 31992 R 2434: nařízením Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne 27. července 1992 (Úř. věst. L 245, 26. 8. 1992, s. 1).
- 31996 L 0071: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21. 1. 1997, s. 1).

2. Finanční dopady

Vládní návrh uvádí, že náklady vzniklé v souvislosti s aplikací navrhované novely živnostenského zákona lze odhadnout na cca 6,5 mil. Kč. Tato částka představuje náklady na úpravy stávajícího programového vybavení projektu evidence podnikatelů na živnostenských úřadech, včetně vedení živnostenských rejstříků a ústřední evidence podnikatelů.
Pokud jde o dopady na malé a střední podniky, nepředpokládá se v důsledku novely vzrůst nákladů těchto podniků; lze ale předpokládat, že usnadněním vstupu do podnikání pro osoby z Evropské unie, resp. z Evropského hospodářského prostoru se zvýší na vnitřním trhu České republiky konkurence.
Na rozdíl od předkladatele - vlády - se domnívám, že důsledkem "ne-reprocity" budou značné sociální dopady nejenom na střední stav.


3. K harmonizační stránce

Navrhovaná právní úprava zapracovává do českého právního řádu čl. 43 - 48 Smlouvy o založení Evropského společenství, upravující svobodu podnikání a čl. 59 a násl. uvedené smlouvy, upravující volné poskytování služeb.

Přímá transpozice je provedena u části směrnice 99/42/ES a u směrnic 74/556/EHS a 74/557/EHS.

Navržená úprava je též v souladu se směrnicemi Rady 2000/43/ES, 2000/78/ES a 86/613/EHS, které se vztahují k zákazu diskriminace z důvodu rasového nebo etnického původu a z důvodu pohlaví a které požadují zásadu rovného zacházení i pro oblast živnostenského podnikání.

Dále návrh vychází ze směrnic Evropských společenství, které upravují požadavky na odbornou způsobilost při výkonu některých povolání a uznávání odborného vzdělávání. Jedná se o následující směrnice :
74/556/EHS, která předepisuje podrobná ustanovení týkající se přechodných opatření souvisejících s obchodem a distribucí toxických produktů a s činnostmi zahrnujícími profesionální využívání takových výrobků včetně činnosti zprostředkovatelů,
74/557/EHS, která se týká dosažení svobodného zakládání živností a svobodného poskytování služeb u činností osob samostatně výdělečně činných a zprostředkovatelů působících v obchodě a distribuci toxických látek,
99/42/ES, stanovující mechanizmus pro uznávání kvalifikací ohledně odborných činností zahrnutých směrnicemi o liberalizaci a přechodných opatřeních a doplňujícími obecné systémy pro uznávání kvalifikací,
89/48/EHS o obecné úpravě pro uznávání vysokoškolských diplomů udělených po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělání,
92/51/EHS o druhém obecném systému uznávání odborného vzdělávání, která doplňuje směrnici 89/48 EHS.

Tyto směrnice jsou do návrhu transponovány v převážné většině nepřímo odkazem na zákon o uznávání odborné kvalifikace, který je obecnou právní normou pro tuto oblast.


B. Účinnost novely:

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


C. Projednávání v PS PČR:


Vláda předložila novelu zákona PS dne 4. února 2003. Návrh zákona projednal VEI PS a přijal doporučující usnesení. Hospodářský výbor, jako výbor garanční projednal sněmovní tisk dne 9. února 2004 a PS doporučil jej přijmout spolu s navrženými 40 pozměňovacími návrhy a 23 legislativně technickými připomínkami. 3. čtení k zákonu proběhlo v rámci 27. schůze PS dne 24. února 2004. Vládní návrh zákona byl PS přijat.


Vzhledem k nerovnosti podmínek hospodářské soutěže pro subjekty z ČR se zdržuji hlasování.


RNDr. Miroslav Škaloud

Praha, 15. března 2004

 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
    : Energetický zákon /18. schůze/(25.11.2005)
    : K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/(29.7.2004)
    : K informaci vlády ČR o postupu na mezivládní konferenci UE /15. schůze/(20.5.2004)
    : K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/(21.5.2004)
    : K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/(29.4.2004)
    : K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu /14. schůze/(17.4.2004)
    : k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/(1.4.2004)
    : K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/(15.3.2004)
    : novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/(22.1.2004)
    : návrh zákona o rybářství /13. schůze/(21.1.2004)
    : Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/(10.12.2003)
    : vystoupení k informaci vlády o postupu při návrhu ústavy pro Evropu /11. schůze/(12.11.2003)
    : vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/(6.11.2003)
    : Novela služebního zákona /11. schůze/(6.11.2003)
    : Změna protokolu o posuzování shody /11. schůze/(5.11.2003)
    : zákon o technických požadavcích na výrobky /7. schůze/(25.6.2003)
    : zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/(10.6.2003)
    : zákon o cenách /4. schůze/(26.3.2003)
    : zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů /4. schůze/(16.3.2003)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)