Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53445)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52137)(24%)
Asi nepůjdu volit (52716)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52234)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/
10.6.2003


Zpravodajská zpráva pro plénum Senátu PČR
k senátnímu tisku č. 110
změna zákona "O výkonu povolání autorizovaných architektů .."

Předkládá: RNDr. Miroslav Škaloud, zpravodaj výboru pro evropskou integraciK návrhu zákona přijatého Poslaneckou sněmovnou PČR dne 28. května 2003 na její 16. schůzi, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Předkladatel zákona: za Vládu ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
senátní tisk č. 110
navazuje na sněmovní tisk č. 120

Předmět zákona:
Novela tohoto zákona má za cíl transpozici směrnice č. 85/384/EHS o vzájemném uznávání dokladů a formální kvalifikaci v oboru architektury. Povinnost přijmout tuto novelu vyplývá z čl. 69 Evropské dohody, dle které se zavazujeme k úsilí právního sbližování. Věcným obsahem novely zákona je umožnit autorizovaným architektům, inženýrům a technikům činných ve výstavbě ze zemí Evropského společenství, za zákonem stanovených podmínek, vykonávání této činnosti i u nás.

Novela stanovuje podmínky pro osoby, které budou tuto činnost vykonávat jednak:
- soustavně na území ČR, podnikatelé
- soustavně na území jiného členského státu a zároveň příležitostně nebo na omezené období na území ČR.

Autorizovanými osobami se ve smyslu tohoto zákona rozumí:
- autorizovaní architekti,
- autorizovaní inženýři,
- autorizovaní technici

Změna zákona transponuje obdobně, jako v případě advokátů, na základě uvedených směrnic č. 85/384/EHS a č. 99/42/ES:
- vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci v oboru architektury, obsahujících opatření pro umožnění účinného výkonu práva a usazování a volného pohybu služeb
- postup pro uznávání dokladů o vzdělání pro profesní činnost upravené směrnicemi o liberalizaci a přechodných opatření, kterou se doplňuje obecný systém uznávání dokladů o kvalifikaci

Novela upravuje především:
- postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů
- postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
- způsob a podmínky udělovaní autorizace
- vznik, pravomoc a působnost České komory architektů (ČKA) a České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) činných ve výstavbě, dále jen "Komory", jako samosprávné stavovské organizace se sídlem v Praze a působností pro celou ČR,
nově i:
- podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem ES


Novela zákona č. 360/1992 Sb. (jako výsledek vládního návrhu a jednání PS PČR) upravuje dále v souladu s uvedenými směrnicemi:

- ruší vydávání autorizace ČKA pro obor interiérová tvorba
- opravňuje ČKAIT k vydávání autorizace pro obor "stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" a nově i pro obory "požární bezpečnost staveb" a "stavby pro plnění fce lesa"
- Komory udělují na základě písemné žádosti autorizaci občanům ČR i občanům jiného členského státu EU než ČR
- osoba, které byla odejmuta autorizace dle §10 odst. 2 písm. b) - "komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace" - může požádat o udělení opětovné autorizace nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí autorizace
v §8 odst. 2 upravuje požadované vzdělání pro jednotlivě druhy autorizací - obecný předpoklad pro všechny tři obory autorizace: nejméně tříleté studium v programu bakalář, nebo magisterské studium dle §44 zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dle §7 odst. 1 zák. č. 29/1984 Sb. o soustavě zákl. škol, středních škol a vyšších odborných škol
- pro udělení autorizace se upravuje i požadovaná délka praxe pro obory dle §4 ods. 2, nově povinná minimální 5- letá praxe pro absolventy bakalářského programu
- příslušná Komora stanoví kromě jiného i "obsah odborné praxe"
- Komora je povinna na osvědčení o autorizaci vyznačit spolu oborem i razítko s malým státním znakem
- zvláštním předpisem se upravuje nakládání se seznamem autorizovaných osob a k nim se vztahující se písemnou dokumentací
- autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a nově i dalších odborných činností, pro které jí byla udělena autorizace
- pro zajištění řádného výkonu odborných činností ve výstavbě, které přesahují rozsah oboru, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je tato osoba povinna zajistit spolupráci s autorizovanou osobou s autorizací v příslušném oboru
- upravuje způsob nakládání s dokumentací autorizované osoby v případě zániku, pozastavení nebo odnětí její autorizace
- autorizované osoby mohou vykonávat činnost, pro kterou jim byla autorizace udělena i jako společníci veřejné obchodní společnosti a také jako osoby vykonávající činnost dle živnostenského zákona
- §15 upravuje nově osobu svobodného architekta a svobodného inženýra, nezávislost, podnikání vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za odměnu, jeho oprávnění zaměstnávat další osoby, ale také zákaz vykonávání takového zaměstnání či činnosti, která by ohrozila nezávislost jeho postavení
- možnost vykonávání společné práce svobodných architektů a svobodných inženýrů na základě písemné smlouvy a pod společným jménem - "sdružení" a také na základě založené veřejné obchodní společnosti §15
- Komora může za závažné a opětovné porušení povinností autorizované osoby, nejde - li o trestní čin pozastavit autorizaci nejvýše na dobu 3 let
- (§21 odst. 2) upravuje dobu do které může být podán návrh na zahájení disciplinárního řízení z dvou na šest měsíců ode dne, kdy se Komora o disciplinárním provinění dozvěděla, nejpozději však 3 roky ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění došlo
- disciplinární řízení se řídí správním řádem (§21 odst. 3)
- novela upravuje také práva a povinnosti autorizované osoby proti které je disciplinární řízení vedeno (§21 odst. 4)
- přezkoumání odebrání či pozastavení autorizace projednává na návrh autorizované osoby věcně a místně příslušný krajský soud ve správním soudnictví (§22 odst. 3)
- §22a upravuje disciplinární pravomoc související s volným pohybem osob podle práva Evropských společenství, zejména předávání informací mezi jednotlivými zeměmi ES a ČR o disciplinárních opatřeních nebo trestních sankcích, přijatých vůči autorizovaným osobám
- rozšiřuje povinnosti Komory o vedení seznamu registrovaných osob podle §30l odst. 1 nebo §30n odst.2 a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§23 odst. 6 písm. e))
- Komoře také přísluší vydávat dotčeným osobám doklady za účelem jejich volného pohybu dle práva ES (§23 odst. 7 písm. a) - d))
- §25 odst. 2 upravuje podmínky usnášeníschopnosti valné hromady, jako nejvyššího orgánu České komory architektů, v případě, že se jednání valné hromady nezúčastní nadpoloviční většina řádných členů. V takovém případě je valná hromada usnášeníschopná, za podmínky, že všichni členové byli písemně obeslání a to nejméně 21 dní před konáním valné hromady
- §25 odst. 4 písm. a) nově upravuje a prodlužuje dobu funkce z dvou na tři roky v souladu se zákonem zvoleným členům představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu
- valná hromada, popřípadě shromáždění delegátů Komory dle §25 odst. 4 písm. i) schvaluje rozpočet
- představenstvo komory je statutárním orgánem Komory (§26 odst. 1)
- představenstvo stejně jako dozorčí rada (nejvyšší kontrolní orgán Komory) volí ze svého středu kromě předsedy také nově dva místopředsedy Komory
- novela dále upravuje zastupování předsedy dozorčí rady Komory a předsedy představenstva Komory. Orgán Komory pověří zastupováním jednoho z místopředsedů.
- dozorčí rada Komory může delegovat část svých pravomocí na ustavené dozorčí komise, předsedy komisí volí dozorčí rada Komory (§27 odst. 3)
- rozšiřuje rozsah působnosti autorizační rady , jako orgánu Komory oprávněnému rozhodovat na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace, také o stanovení obsahu a způsobu provádění zkoušek (§29 odst. 2 písm. b))
- členy autorizační rady jmenuje na návrh Komory, i odvolává ministr pro místní rozvoj
- nově se vládá část šestá zákona, která zní: "Výkon činností občany EU" (§30a - §30r)
- přílohami č. 1 a č. 2 zákona jsou obě výše uvedené Směrnice Rady
- úpravy se týkají také přechodných ustanovení, názvu zákona a také jeho účinnosti


Účinnost navrhované novely:

- dvojí:
a) tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004

b) s výjimkou následných ustanovení, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost

§1 písm. e)
- …tento zákon upravuje podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě s souladu s právem ES…

§2 odst. 2 věta poslední
- …autorizace není podmínkou pro výkon těchto činností osobami uvedenými v šesté části tohoto zákona…
§7 odst. 1 písm. b) ,
- …je státním příslušníkem jiného členského státu EU než ČR
§22a,
- týkající se disciplinární pravomoci související s volným pohybem osob podle práva ES
§23 odst. 6 písm. e),
- … vést seznamy osob registrovaných podle § 30l odst. 1 nebo §30n odst. 2 a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup…
§23 odst. 7,
- …do působnosti komory dále náleží vydávat následující doklady dotčeným osobám za účelem umožnění jejich volného pohybu podle práva Evropských společenství:
a) doklady o vykonávání odborné praxe
b) osvědčení o splnění podmínky bezúhonnosti dle tohoto zákona
c) osvědčení, že dotčená osoba vykonává vybrané a další odborné činnosti ve výstavbě soustavně v souladu s právními předpisy ČR
d) osvědčení, že dotčená osoba je držitelem dokladu o formální kvalifikaci, který splňuje požadavky bodu 1,2,3 nebo 5 přílohy č. 1 k tomuto zákonu
šestá část novely zákona, která se týká "výkonu činností občanů EU"
přílohy č. 1, Směrnice Rady 85/384/EHS z 10. 6. 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení jiných dokladů o formální kvalifikaci v oboru architektury obsahující opatření pro umožnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb
přílohy č. 2, Směrnice EP a Rady 99/42/ES ze dne 7. 6. 1999, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o vzdělávání pro profesní činnosti upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou se doplňuje obecný systém uznávání kvalifikací


Projednávání v PS PČR:
Vláda předložila PS PČR návrh zákona dne 12. 11. 2002. V prvním čtení byl přikázán k projednání Hospodářskému výboru, Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a Výboru pro evropskou integraci. Třetí čtení proběhlo dne 28. května 2003. Ze 176 přítomných poslanců pro hlasovalo 89 poslanců a proti 81 poslanců. Návrh novely zákona byl přijat.


Problémy v novelizační verzi zákona:

Č Á S T "A"

1. Nerovnost v podmínkách získání autorizace


§7 odst. 1 písm. a , b tohoto předkladu zákona hovoří o tom, že Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo je a) občanem ČR a za b) je státním příslušníkem jiného členského státu EU. Cizí státní příslušnicí mohou "vybranou činnost" vykonávat na území ČR tehdy, jestliže získali potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě. K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v ČR v souladu s právem ES uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o formální kvalifikaci, jakožto i odborná praxe (§30b odst. 1). §2 odst.2 však také jasně uvádí, že autorizace není podmínkou pro výkon těchto činností osobami uvedenými v části šesté tohoto zákona (Výkon činností občany EU). Český občan, žadatel o autorizaci, nezbytnou k výkonu vybraných činností, musí splnit také podmínku §7 odst. g) a tou je úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti. Povinnost mít autorizaci, tudíž složit zkoušku však neukládá novela příslušníkům jiného členského státu EU. Přičemž ani většina Komor ostatních zemí tuto povinnost neukládá. V některých zemích EU stačí k získání autorizace pouze vzdělání a praxe (Polsko, Německo).


K části první v článku I.
1. Za bod 10 vložit nový bod 11, který zní:

" 11. V § 7 odst. 1 písm. g) zní:
"g) úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti, pokud mu její vykonání tento zákon ukládá,".".
Ostatní body přečíslovat.
//zde se ukládá zkouška, ale jen v případě, pokud občan nesplnil požadavky na vzdělání a praxi, cizozemec povinnost složit zkoušku ani mít autorizaci pro práci u nás nemá, §2 odst. 2//

2. Bod 12 (dosavadní bod 11) zní:
"11. V § 7 odst. 2 se slovo "šesti" nahrazuje slovem "tří" a písmeno "e)" se nahrazuje písmenem "f)".".
//je to období mezi podáním žádosti o zkoušku, domnívám se že není vhodné činit zbytečné průtahy//

3. Za bod 12 (dosavadní bod 11) vložit nový bod 13, který zní:
"13. "V § 7 odst. 3 zní:
"(3) Komora umožní nejpozději do jednoho měsíce složení předepsaného slibu každému, kdo splní podmínky uložené v odstavci 1 písmenech a) až h).".".
Ostatní body přečíslovat.
// analogicky jako v původní verzi, kdy se uděluje do jednoho měsíce po složení zkoušky//

Původní text zákona:
§ 7
(1) Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu,
kdo
a) je občanem České republiky, nebo
b) je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie než České republiky (dále jen "jiný členský stát")
c) je plně způsobilý k právním úkonům,
d) je bezúhonný,
e) získal požadované vzdělání,
f) vykonal odbornou praxi v předepsané délce,
g) úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti,
h) složil předepsaný slib.

(2) Ke zkoušce odborné způsobilosti Komora připustí do šesti měsíců od obdržení písemné žádosti každého uchazeče, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až h).

(3) Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a)až g), a to nejpozději do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.

(4) Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.

(5) Komu nebyla autorizace udělena pro nesplnění podmínek podle odstavce 1, může o udělení autorizace znovu požádat po uplynutí nejméně jednoho roku.

(6) Osoba, které byla odejmuta autorizace podle § 10 odst. 2 písm. b), může požádat o udělení autorizace nejdříve po uplynutí tří let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí autorizace.

Navrhovaný text zákona po zapracování pozměňovacích návrhů:
§ 7
(1) Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu,
kdo
a) je občanem České republiky, nebo
b) je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie než České republiky (dále jen "jiný členský stát")
c)je plně způsobilý k právním úkonům,
d) je bezúhonný,
e) získal požadované vzdělání,
f)vykonal odbornou praxi v předepsané délce,
g) úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti, pokud mu její vykonání tento zákon ukládá,
h) složil předepsaný slib.

(2) Ke zkoušce odborné způsobilosti Komora připustí do tří měsíců od obdržení písemné žádosti každého uchazeče, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až h).

(3) Komora umožní nejpozději do jednoho měsíce složení předepsaného slibu každému, kdo splní podmínky uložené v odstavci 1 písm. a) až h)

(4) Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.

(5) Komu nebyla autorizace udělena pro nesplnění podmínek podle odstavce 1, může o udělení autorizace znovu požádat po uplynutí nejméně jednoho roku.

(6) Osoba, které byla odejmuta autorizace podle § 10 odst. 2 písm. b), může požádat o udělení autorizace nejdříve po uplynutí tří let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí autorizace.


4. Za bod nově označený bod 17 (dosavadní bod 15) vložit nový bod 18, který zní:
"18. V § 8 odst. 6 zní:
"(6) Zkoušku odborné způsobilosti skládá uchazeč, který nesplňuje požadované odborné vzdělání a praxe a nebyla mu povolena výjimka. Jejím předmětem je ověření znalostí potřebných pro výkon příslušných odborných činností."."
Ostatní body přečíslovat
// nejpodstatnější část zrovnoprávňuje … - požaduje zkoušku odborné způsobilosti pouze při nesplnění podmínek vzdělání a praxe, která je pro všechny žadatele shodná//

Původní text zákona:
(6) Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je ověření znalostí potřebných pro výkon příslušných odborných činností, zejména:
a) ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání,
b) ověření znalosti platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popřípadě činností souvisejících.

Navrhovaný text zákona po zapracování pozměňovacích návrhů:
(6) Zkoušku odborné způsobilosti skládá uchazeč, který nesplňuje požadované odborné vzdělání a nebyla mu povolena výjimka. Jejím předmětem je ověření znalostí potřebných pro výkon příslušných odborných činností."."

5. Nově označený bod 19 (dosavadní bod 16) zní:
"19. V § 8 odstavec 7 zní:
"(7) Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace příslušná Komora. Za vydání autorizace se platí autorizační poplatek. Autorizační poplatek v jednom i více oborech se stanoví jednotně bez ohledu na obor a specializaci ve výši 500 Kč. Poplatek se uhradí nejpozději v den složení slibu."."

// vyjímá se konání zkoušky, protože to není obecnou podmínkou, platí se jednotná částka za autorizaci//

Původní text zákona:
(7) Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace příslušná Komora. Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v jednom i více oborech se stanoví jednotně, bez ohledu na obor a specializaci, ve výši 500 Kč. Poplatek se uhradí v den zkoušky.

Navrhovaný text zákona po zapracování pozměňovacích návrhů:
(7) Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace příslušná Komora. Autorizační poplatek v jednom i více oborech se stanoví jednotně bez ohledu na obor a specializaci ve výši 500 Kč. Poplatek se uhradí nejpozději v den složení slibu.
//autorizace je platná ke dni složení slibu, … nelze použít analogie zkouška vs. autorizace, protože je zapotřebí nejpozději zaplatit úhradu ke dni slibu//

2. K čl. II. odst. 3
Na základě oprávnění k provádění staveb udělených podle vyhlášky č. 8/1983 Sb. o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb., nebo vyhlášky č. 186/1990 Sb., o //oprávnění k projektové činnosti podniká v současnosti cca 15 000 osob. Toto oprávnění tyto osoby právoplatně nabyly. Není důvod k tomu, aby oprávnění pozbylo po 12 měsících nabytí účinnosti novely tohoto zákona, platnost.//

Pozměňovací návrh - text:
K části první v článku II.
6. V části první v čl. II bod 3 vypustit.

Text zákona navrhovaný vypustit:
3. Oprávnění k projektování a oprávnění k provádění staveb udělená podle vyhlášky č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb., nebo vyhlášky č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti, zaniká uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.Č Á S T "B" N á v r h y l e g i s l a t i v n í h o o d b o r u Senátu PČR:

1. Rozpor mezi §14 odst. 1 písm. b) a §30n odst. 3

§14 odst. 1 písm. b) stanovuje … citace…"autorizované osoby vykonávající činnost, po které jim byla udělena autorizace, jako osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona…"
naproti tomu
§30n odst. 3 stanovuje, že … citace "…činnost hostující osoby na území ČR není živností ve smyslu zvláštního právního předpisu…"
§2 odst. 4, novelou nedotčené ustanovení, stanovuje, že … citace "…autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti…"

//K tomuto budu, uvádím pouze poznámku, že se ze strany předkladatele novely jedná o nesystémovost. Osoby autorizované, usazené mohou "přebíhat" mezi variantou ano - ne živnost, zatímco osoby autorizované, hostující dle novely nesmějí zakládat živnost.//


4. Rozpor se Listinou práv a svobod, čl. 4 odst. 1
- obecně z citace "Listiny": povinnosti jsou ukládány jen na základě zákona a v jeho mezích a proto:
§21 odst. 3 se doporučuje slova… citace "…nebo vnitřní předpisy Komory něco jiného nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci…" nahradit slovem "jinak"

Pozměňovacího návrh - text:
V dosavadním bodě 29 v §21 odst. 3 slova "nebo vnitřní předpisy Komory něco jiného nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci" nahradit slovem "jinak".

Původní text zákona:
(3) Nestanoví-li tento zákon nebo vnitřní předpisy Komory něco jiného nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, použijí se v disciplinárním řízení ustanovení správního řádu.

Navrhovaný text zákona po zapracování pozměňovacích návrhů:
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak použijí se v disciplinárním řízení ustanovení správního řádu.
// Povinnosti se ukládají na základě zákona a zde se povinnosti vykládají na základě vnitřního předpisu. Nejsou ani v součinnosti s tímto zákonem//

5. §30f odst. 2
…citace "…může-li být akademický titul užívaný v jiném členském státu zaměněn v ČR titulem, který vyžaduje další vzdělání, které usazené osoby nebo hostující osoby neabsolvovaly, uznávací orgán určí jiné označení tohoto akademického titulu…"

Na základě znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, však nikdo kromě vysoké školy nemá práva přiznávání akademických titulů. §45 až §47 uvedeného vysokoškolského zákona, přiznává jednotlivým studijním programům i akademické tituly včetně jejich zkratky.

Pozměňovací návrh - text:
V dosavadním bodě 45 v §30f odstavec 2 vypustit. Dosavadní odstavec 3 označit jako odstavec 2.

//tituly nebude možno takto opravovat//

Text zákona navrhovaný vypustit:
(2) Může-li být akademický titul užívaný v jiném členském státu zaměněn v České republice s titulem, který vyžaduje další vzdělání, které usazené osoby nebo hostující osoby absolvovaly, uznávací orgán určí jiné označení tohoto akademického titulu.


6. §4 odst. 2 písm. d) není zapracován do přechodných ustanovení ČÁST PRVNÍ čl. II

Není zřejmé, po vzoru přechodného ustanovení čl. II, odst. 2, týkajícího se §4 odst. 2 písm. c), jak bude nakládáno s autorizacemi, které byly osobám vystaveny v oboru "vodohospodářské stavby", zda budou tyto osoby po změně účinnosti automaticky autorizováni v oboru "stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství". Z dikce zákona to není zřejmé (přechodná ustanovení).
// §4 odst. 2 rozšiřuje ve stejném duchu činnost zahradní a krajinářská tvorba na zahradní a krajinářské úpravy, s případným rozšíření činnosti architektů počítají přechodná ustanovení novely, v tomto případě tomuto tak není//

Doporučení: zapracovat ustanovení, ve smyslu, osoba, které byla udělena autorizace v oboru vodohospodářské stavby přede dnem nabytí této účinnosti tohoto zákona, se považuje za autorizovanou osobu v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství podle §5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění tohoto zákona.


Pozměňovací návrh - text:
V čl. II. za dosavadní bod 3 doplnit nový bod (asi 4), který zní:
"Osoba, které byla udělena autorizace v oboru vodohospodářské stavby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za autorizovanou osobu v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství podle § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění tohoto zákona."

Dále V §5 odst. 3 došlo k zařazení nových dvou oborů autorizace a to:
- požární bezpečnost staveb
- stavby pro plnění fce lesa
aniž by bylo stanoveno, jak bude postupováno u osob, které dosud tuto činnost vykonávaly bez autorizace, např. na základě živnostenského zákona.

pozměňovací návrh - text:
V čl. II. za dosavadní bod 3 doplnit nový bod 4, který zní:
"Osoby, které obor činnosti požární bezpečnost staveb a obor činnosti stavby pro plnění funkce lesa vykonávaly přede dnem účinnosti tohoto zákona podle dosavadních zvláštních právních předpisů mají povinnost do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona prokázat splnění podmínek podle tohoto zákona.".

7. nahrazení pojmu "odborná činnost" pojmem "vybraná činnost" a pojmu "vybraná činnost a další odborné činnosti ve výstavbě" pojmem "vybraná činnost ve výstavbě" a jejich nesoulad

V nově zapracovaných §30a - §30r je zapracován v rámci legislativních úprav pojem "vybraná činnost ve výstavbě". V novelou nedotčených částech zákona však zůstal pojem "vybraná činnost a další odborná činnosti ve výstavbě"(§18, §19, §22a odst. 2 a §23 odst. 7 písm. c)). §12 odst. 1 se doplnil o text "další odborné činnosti"

Pozměňovací návrhy

- 1. bod 20 vypustit.
Ostatní body přečíslovat.
// obecně - odstranění novelou vloženého: "a další odborných činností"//

Navrhovaný text zákona po zapracování pozměňovacích návrhů:
§ 12
(1) Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností odstranit: a dalších odborných činností, pro které jí byla udělena autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena.

- 2. Za bod 25 vložit nové body 26 a 27, které znějí:
"26. V §18 se slova "a další odborné" zrušují.".
"27. V §19 se slova "a další odborné" zrušují.".

Ostatní body přečíslovat.

- 3. V dosavadním bodě 32 v §22a odst. 2 slova "nebo další odborné" vypustit.
- 4. V dosavadním bodě 35 v §23 odst. 7 písm. c) slova "a další odborné" vypustit.

8. legislativní poznámka
V novém znění § 9 odstavce 1 byla vložená jako nová poznámka pod čarou č. "3c" , kterou se odkazuje na zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. V novelou nedotčeném odstavci 3 § 13 je odkaz v poznámce č. 6 na "zákon ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky", který byl zákonem, na který se odkazuje v poznámce č. 3c zrušen.
// náhrada původního odkazu novelizovaným//


Pozměňovací návrh - text:
- za dosavadní bod 21 vložit nový bod 22, který zní:

"22. V §13 odst. 3 se poznámka č. 6 zrušuje a slova "České republiky 6)" se nahrazují slovy "České republiky 3c)".

Ostatní body se přečíslovávají.

Navrhovaný text zákona po zapracování pozměňovacích návrhů:
(3) Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky 3c) jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací a své autorizace.

Doporučení VEI:
Doporučit se zapracovanými pozměňovacími návrhy

10.6.2003
 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
    : Energetický zákon /18. schůze/(25.11.2005)
    : K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/(29.7.2004)
    : K informaci vlády ČR o postupu na mezivládní konferenci UE /15. schůze/(20.5.2004)
    : K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/(21.5.2004)
    : K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/(29.4.2004)
    : K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu /14. schůze/(17.4.2004)
    : k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/(1.4.2004)
    : K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/(15.3.2004)
    : novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/(22.1.2004)
    : návrh zákona o rybářství /13. schůze/(21.1.2004)
    : Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/(10.12.2003)
    : vystoupení k informaci vlády o postupu při návrhu ústavy pro Evropu /11. schůze/(12.11.2003)
    : vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/(6.11.2003)
    : Novela služebního zákona /11. schůze/(6.11.2003)
    : Změna protokolu o posuzování shody /11. schůze/(5.11.2003)
    : zákon o technických požadavcích na výrobky /7. schůze/(25.6.2003)
    : zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/(10.6.2003)
    : zákon o cenách /4. schůze/(26.3.2003)
    : zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů /4. schůze/(16.3.2003)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)