Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55849)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54452)(24%)
Asi nepůjdu volit (55017)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54614)(24%)
 
 
Kategorie: události 2008
 
Diskusní setkání s občany Radlic
10.6.2008

Dne 10.6.2008 se uskutečnilo diskusní setkání občanů Radlic se zástupci investora DP hl. m. Prahy, nad tématem „Prodloužení tramvajové trati do Radlic“ a „Rekonstrukce tramvajové trati Radlická“. Uvedené setkání vzniklo na můj popud. Při setkání, které se konalo ve školní jídelně základní školy v Radlické ulici, měli přítomní možnost získat odpovědi na řadu otázek ohledně probíhající a připravované stavební činnosti v Radlické ulici.

Barr01

Na otázky odpovídal Ing. Jan Heroudek, ředitel Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, Ing. Michal Šerák – Inženýring dopravních staveb, vedoucí odporu přípravy a realizace staveb, Ing. Petr Bláha – Metroprojekt, hlavní inženýr projektu, Ing. Václav Kvasnička – Inženýring dopravních staveb, technický dozor investora, Ing. Libor Ládyš – Ekola, zpracovatel hlukových studií, a Karel Uhlík – SSŽ stavbyvedoucí.

Značná část dotazů se týkala hluku z dopravy a příspěvků na nová plastová okna s lepšími protihlukovými vlastnostmi, včasného informování při dopravních opatřeních, harmonogramu prací stavby, schůdnosti přechodů pro chodce, vjezdů do garáží, prašnosti, poškozování objektů otřesy z dopravy, kvality autobusů zajišťující dopravní obslužnost této oblasti, intenzity práce zaměstnanců firem pracujících na stavbě a řady dalších. Vzhledem k tomu, že by některé informace, které na setkání zazněly, mohly být zajímavé i pro čtenáře PP uvádím zde základní informace o stavbě a odpovědi na nejčastější otázky.

Základní informace o stavbě

V Radlické ulici dochází k realizaci čtyř staveb různých investorů a to Dopravního podniku hl.m.Prahy (prodloužení a rekonstrukce tramvajové trati), Pražské vodohospodářské společnosti (rekonstrukce kanalizačního sběrače a vodovodních řadů) a Pražské plynárenské distribuce (úpravy STL plynovodů).

Barr01

Bližší údaje o jednotlivých stavbách:

1) „Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky“
Úsek stavby : úvraťové obratiště Laurová – metro Radlická
Investor: DP hl.m.Prahy a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9
Inženýring: IDS a.s., Na Moráni 360/3, Praha 2
Projektant: Metroprojekt Praha a.s.,I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2
Zhotovitel: SSŽ,a.s.,Národní třída 10, Praha 1 (stavební část), ČKD Praha DIZ a.s., Kolbenova 499, Praha 9 (technologie)
Celková délka: 0,741 km dvoukolejně
Termín realizace: 08/2007 – 08/2008

Stručný popis stavby :
Předmětem stavby je prodloužení tramvajové tratě v ulici Radlická v Praze 5 o 0,741 km v traťovém úseku od stávajícího úvraťového obratiště Laurová až ke stanici metra Radlická, kde bude ukončena tramvajovou smyčkou v prostoru před budovou ústředí ČSOB.

Tramvajová trať je navržena na zvýšeném v případě nutnosti pojížděném tramvajovém pásu, který je součástí přilehlé pozemní komunikace. V daném úseku budou zřízeny tři nové tramvajové zastávky – „Laurová“, „Radlická škola“ a „Radlická“. Současně dochází k rekonstrukci přilehlých vozovek včetně chodníků a k přeložkám dotčených inženýrských sítí. Prodloužený úsek TT vyžaduje mimo jiné zřízení nové měnírny, sociálního a technického zařízení na smyčce, nové světelné signalizační zařízení, nové trakční vedení včetně dráhových kabelů, nové veřejné osvětlení a opěrné a protihlukové zdi.

2) „Rekonstrukce tramvajové trati Radlická“
Úsek stavby: úvraťové obratiště Na Laurové – Křížová
Investor: Dopr. podnik hl.m.Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9
Inženýring: IDS, a.s., Na Moráni 3, 128 01 Praha 2
Projektant: Metroprojekt Praha a.s., I.P.Pavlova 1786/2, 120 00,
Praha 2
Zhotovitel: „Sdružení PSVS + HW RTT Radlická“
Termín realizace: předpoklad zahájení 06-07/2008, délka výstavby dle smlouvy 129 dní, (případné zkrácení bude předmětem dohody v závislosti na ukončení prací PVS a PPD).

Stručný popis stavby:
Jedná se o opravu stávajícího tramvajového tělesa v Radlické ulici v rozsahu ulic Křížová – Na Laurové (mimo) a dále objekty k tramvajové trati přináležející – trolejové vedení, odvodnění tramvajové trati, dopravní značení, zřízení nových tramvajových zastávek, vyvolané přeložky inženýrských sítí a rekonstrukce povrchů.

3) Rekonstrukce Radlického sběrače a Obnova vodovodních řadů
Úsek stavby: metro Radlická – Křížová
Investor: PVS a.s., Cihelná 4/548, Praha 1, 118 00
Projektant: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/169, 100 31, Praha 10
Zhotovitel: Metrostav divize 1, Koželužská 2246, Praha 8
Termín výstavby: 07/2007 – 08/2008

Stručný popis stavby:
Předmětem akce je celková rekonstrukce stávajícího kanalizačního sběrače v Radlické ulici za účelem opravy špatnéhostavu a oddělení kanalizačních vod od Radlického potoka rekonstrukcí vodovodních řadů v Radlické ulici včetně domovních přípojek.

4) „Stavební úpravy STL plynovodů Radlická“
Investor: PPD a.s., U plynárny 500, Praha 4
Projektant: ANY, projektová kancelář, Na Žertvách 40, Praha 8
Zhotovitel: Prockert a Hynek a.s., Palackého 782, Roztoky
Termín výstavby: 04/2008 – 07/2008

Stručný popis stavby:
Rekonstrukce STL plynovodu DN 500, z důvodu stáří a zvýšené poruchovosti stávajícího plynovodu.


Některé informace a závěry ze setkání:


Hluk a příspěvek na nová plastová okna s lepšími protihlukovými vlastnostmi
V r. 2000 byl přijat zákon o ochraně zdraví - kde byly stanoveny limitní hlukové zátěže. Od r. 2001 platí povinnost vlastníka zdroje omezit hlukovou zátěž v rámci tohoto zákona. Podle stanoviska hygieniků, lze odstranění staré hlukové zátěže v Praze rozložit do r. 2017, v závislosti na hustotě obydlení dané lokality. Pro Prahu to bude představovat miliardové náklady. U nových staveb musí být splněny limity již od kolaudace (např. od Laurové po metro Radlická). Je vhodné připomenout, že již samotná rekonstrukce stávající tramvajové tratě a povrchů vozovek, na základě použití nových technologií, přinese snížení hlukových emisí z dopravy.

Včasné informování pokud dochází ke změnám v dopravních opatřeních
Vzhledem k nejistotě občanů v dané lokalitě pokud jde o připravované dopravní změny související se stavbou přislíbil odbor dopravy MHMP efektivnější informování prostřednictvím svých webových stránek. Podobně může napomoci i MČ Praha 5.

Harmonogramy stavby
Občané si přáli znát podrobnější harmonogram stavby. Je ZDE

Málo schůdné přechody pro chodce v úseku Na Laurové - Křížová
Ředitel odboru dopravy MHMP Ing. Heroudek přislíbil větší dohled při realizaci přechodů přes dočasné výkopy u staveb Pražské vodohospodářské spol. a Pražské plynárenské. Podobný větší dohled přislíbil i odbor dopravy a životního prostředí (ODŽP) ÚMČ.

Autobusy zajišťující dopravu v lokalitě
Obyvatelé si stěžovali na to, že autobusy jsou zastaralé a trpí otřesy. Ředitel odboru dopravy MHMP Ing. Heroudek přislíbil jednání s Dopravním podnikem o zlepšení kvality cestování těmito autobusy.

Poškozené objekty otřesy z dopravy
Před zahájením staveb byla provedena podrobná pasportizace objektů v Radlické ulici, případné stížnosti mohou být následně řešeny za účasti odborného znalce po předložení patřičného statického posudku.

Výjezdy a vjezdy do garáží
Před samotným zahájením stavebních prací před kolizními místy se zhotovitel snaží minimálně týden předem informovat vlastníka o krátkodobých nutných omezeních, pokud se podaří dohledat vlastníka v součinnosti s podnájemníky, kteří často odmítají sdělit kontakt na majitele. ODŽP ÚMČ Praha 5 v jím vydávaných rozhodnutích také stanovuje povinnost zhotovitele zajistit přístup a příjezd k jednotlivým objektům, popřípadě při krátkodobém znemožnění užívání vjezdů je povinnost projednat s majiteli objektů.

Prašnost
Jakákoliv stavební činnost sebou bohužel přináší problémy spojené se zvýšenou hlučností,vibracemi a prašností, které se snaží zhotovitel omezit na minimum. Je povinen se řídit zpracovanou dokumentací podmínek a nároků na provádění stavby, jejíž součástí jsou opatření vedoucí k eliminaci vlivů výstavby na životní prostředí.

Nové stromy v lokalitě
Budou realizovány v závěru stavby podle schválené projektové dokumentace, která zahrnuje objekt „Sadové úpravy“, vypracovaný na základě odborného dendrologického průzkumu. Při umísťování nových stromů je třeba zohlednit polohu inženýrských sítí a rozhledové poměry v komunikaci, které omezují možnosti jejich osazení. Přesto se podařilo v rámci stavby prosadit výsadbu dřevin v hodnotě téměř 8mil. Kč.

Financování staveb a intenzita práce na stavbě
K dotazům občanů ohledně financování rekonstrukce a novostavby tramvajové trati je vhodné zmínit, že uvedené stavby jsou hrazeny z fondů EU. Pokud jde o otázky týkající se výše ceny staveb a skutečnosti, že někdy pracovníci na stavbě nevykonávají svou práci dostatečně intenzivně, je zapotřebí připomenout, že stavební zakázky byly předmětem soutěže a to zejména z hlediska parametrů cen a termínů dodávek. Vítězné firmy byly tedy z dostupných nejlevnější a nejrychlejší. Pokud má stavební firma problémy s tím, že si nedovede patřičně zorganizovat práci nebo subdodávky a výsledkem je, že její pracovníci nemají někdy co na práci, pak je zapotřebí zdůraznit, že termíny musí být dodrženy a firma své dodatečné zvýšené úsilí musí nést na vlastní náklady.

Závěrem je zapotřebí dodat, že všechny výše uvedené stavby byly v souladu se stavebním zákonem a správním řádem řádně projednány s dotčenými organizacemi státní správy a veškeré jednotlivé stupně projektové dokumentace bylo možné shlédnout a připomínkovat při územním a stavebním řízení. Výzvy k účasti občanů na tato řízení včetně ústních jednání byly řádně vyvěšeny na úředních deskách a internetových stránkách úřadů MHMP a ÚMČ Praha 5.

 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)