Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53445)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52137)(24%)
Asi nepůjdu volit (52716)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52234)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
návrh zákona o rybářství /13. schůze/
21.1.2004

Zpravodajská zpráva pro plénum Senátu PČR
k senátnímu tisku č. 245
návrh zákona o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Předkládá: RNDr. Miroslav Škaloud, zpravodaj Výboru pro evropskou integraci


Předkladatel zákona: Vláda ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, ministr Jaroslav Palas
senátní tisk č. 245
navazuje na sněmovní tisk č. 312


A. Předmět zákona:

Vládní návrh se ve své podstatě snaží v oblasti rybářství a rybolovu nahradit stávající zákon 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, se snahou zachování určité kontinuity s historickou právní úpravou a s tradicí v úpravě vztahů právnických a fyzických osob při výkonu rybářského práva. Dle předkladatele, Vlády ČR, reaguje tento předkládaný návrh na změny ve společenském a právním prostředí, na úpravu vlastnických vztahů k pozemkům v soukromém vlastnictví, vymezuje ochranu provozování rybníkářství a výkonu rybářského práva s ohledem na změny, jak v oblasti trestního práva, tak v podrobnější úpravě přestupků a správních deliktů v této oblasti.

Vládní návrh se také reaguje na požadavek Evropské unie na úpravu národních legislativních norem na ochranu mořských rybolovných zdrojů a zacházení s nimi na našem území.

Návrh zákona
definuje:
základní právní pojmy, jako např. rybářství, rybníkářství, rybník, rybářský revír, chráněná rybí oblast, výkon rybářského práva, rybářský lístek, lov, povolenku k lovu, vodní organizmus, vodní prostředí a další,
upravuje:
- chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu jejich života a životního prostředí,
- výkon rybníkářského práva, vyhlašování, změnu a rušení rybníkářských revírů a jejich ochranu,
- výkon státní správy v oblasti rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení rybářských revírů a při výkonu rybářského práva,
- evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu ryb na udici a evidenci o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,
- ustanovení, zánik, pravomoci a odpovědnost rybářské stráže,
- výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě a sankce za neplnění nebo porušení stanovených povinností,
- podmínky kdy může stát přispět při podpora rybníkářství
- ochranu mořských rybolovných zdrojů (tj. pravidla dovozu mořských ryb a mořských živočichů do České republiky, jakož i výkon státního dozoru nad dodržováním těchto pravidel.)

Členění zákona:
část první - úprava: rybníkářství, rybářské revíry, výkon rybářského práva, rybářská stráž a ochrana mořských rybolovných zdrojů
část druhá - změna zákona č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
část třetí - změna zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
část čtvrtá - změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
část pátá - účinnost

Hodnocení zákona:
Nejvýznamnější organizace sdružující rybáře, které se velmi aktivně podílely na tvorbě tři roky staré novely zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů zastávaly k vládou překládanému návrhu zákona spíše negativní stanovisko, vzhledem k tomu, že praxe vyplývající z jejich činnosti ukázala, že není potřeba razantnějších změn stávajícího práva. Nároky ze strany EU, nutnost úpravy národních legislativních norem na ochranu mořských rybolovných zdrojů, se mohly stát součástí současné podoby zákona. Vládní návrh zahrnuje velké množství upřesňujících ustanovení. Zásadní problémem je přetrvávající nesoulad mezi právy vlastníků pozemků a koryt toků a zásahu státu při vyhlašování rybářských revírů, ten řešen není. Státní správa tohoto malého odvětví se (bez jasného důvodu), ponechává na třech ministerstvech a množící se suma opatření ve veřejném zájmu nepřikazuje kompenzovat prostředky ze státního rozpočtu.

Finanční dopady:
Dle navrhovatele si přijetí zákona o rybářství si vyžádá zvýšení finančních prostředků pro činnost krajských úřadů i jednotlivých ministerstev (Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí i Ministerstva obrany) v návaznosti na růst administrativní náročnosti spojené s výkonem státní správy rybářství.

Předpokládaný dopad na státní rozpočet je cca 31 000 000 Kč ročně. Podíl státu na úhradě nákladů na opatření ve veřejném zájmu nelze přesně kvantifikovat; bude řešen až v rámci projednávání státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok na návrh příslušných ministrů.

K harmonizační stránce:
Předkládaný materiál je v plném souladu s ústavou, ústavním pořádkem a právním řádem České republiky a neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána.
Z právních aktů Evropských společenství se rybářství a rybolovu týká více než 282 právních předpisů, z čehož chovu ryb se jich, někde pouze okrajově, týká cca 30.
Problematika výkonu rybářství na tuzemských vodách je ponechána vnitrostátní právní úpravě.

Pro úpravu ochrany zdrojů a druhů mořských ryb a živočichů jsou v komunitárním právu přijaty zejména tyto předpisy:
- Nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, zřízení kontrolního systému ke společné politice rybolovu
- Nařízení Rady (ES) č. 2406/96, o stanovení společných obchod. norem pro produkty rybolovu
- Rozhodnutí Rady 98/414/ES o ratifikaci Dohody o provádění těch ustanovení Úmluvy Spojených národů o mořském právu ze dne 10. 12. 1982, která se týkají ochrany a managementu nepravidelných hejn a silně migrujících ryb, Evropským Společenstvím,
- Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury.

Předložený návrh zákona o rybářství je navržen tak, aby byl plně slučitelný s právními předpisy Evropských společenství, které oblast rybářství ve sladkovodních a mořských vodách upravují.


B. Účinnost novely:

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou níže uvedených ustanovení, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.


C. Doporučení VEI:

Harmonizační část vyhovuje. Přijmout s pozměňovacím návrhem.
Pozměňovací návrh předložení na 13. schůzi Senátu PČR (ve zkráceném znění):

Za §4 odst. 3 vložit nový odstavec tohoto znění:" Je-li rybářský revír vyhlášen podle odst. 3 písm.c) má vlastník, případně spoluvlastníci pozemku nárok na náhradu za způsobené omezení výkonu vlastnických práv; nárok na náhradu se uplatní u příslušného rybářského orgánu" a dosavadní odst. 4 až 11 označit jako odst. 5 až 12.

Odůvodnění:

Pozměňovacím návrhem při projednávání v PS došlo k vypuštění ustanovení §4 odst. 4 … citace: … Je-li rybářský revír vyhlášen podle odst. 3 písm.c) má vlastník, případně spoluvlastníci pozemku nárok na náhradu za způsobené omezení výkonu vlastnických práv; nárok na náhradu se uplatní u příslušného rybářského orgánu…konec citace.
Odst. 3 písm. c) připouští možnost vyhlášení rybářského revíru z vlastního podnětu příslušného rybářského na vodním toku nebo na uzavřené vodě nalézající se na pozemku vlastníků případně spoluvlastníků …
Není důvod, proč toto omezení vlastnického práva nekompenzovat uvedenou náhradou.

Hlasování Senátu PČR k podanému pozměňovacímu návrhu:
registrováno 66 senátorů, kvorum 34, pro 28, proti 12 - pozměňovací návrh byl zamítnut

Hlasování Senátu PČR k novele zákona:
registrováno 67 senátorů, kvorum 34, pro 62, proti 1 - novela zákona byla vrácena Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů
 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
    : Energetický zákon /18. schůze/(25.11.2005)
    : K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/(29.7.2004)
    : K informaci vlády ČR o postupu na mezivládní konferenci UE /15. schůze/(20.5.2004)
    : K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/(21.5.2004)
    : K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/(29.4.2004)
    : K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu /14. schůze/(17.4.2004)
    : k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/(1.4.2004)
    : K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/(15.3.2004)
    : novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/(22.1.2004)
    : návrh zákona o rybářství /13. schůze/(21.1.2004)
    : Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/(10.12.2003)
    : vystoupení k informaci vlády o postupu při návrhu ústavy pro Evropu /11. schůze/(12.11.2003)
    : vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/(6.11.2003)
    : Novela služebního zákona /11. schůze/(6.11.2003)
    : Změna protokolu o posuzování shody /11. schůze/(5.11.2003)
    : zákon o technických požadavcích na výrobky /7. schůze/(25.6.2003)
    : zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/(10.6.2003)
    : zákon o cenách /4. schůze/(26.3.2003)
    : zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů /4. schůze/(16.3.2003)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)