Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53445)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52137)(24%)
Asi nepůjdu volit (52716)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52234)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
Novela služebního zákona /11. schůze/
6.11.2003


Zpravodajská zpráva pro plénum Senátu PČR
k senátnímu tisku č. 177
změna zákona č. 218/2002 sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony

Předkládá: RNDr. Miroslav Škaloud, zpravodaj výboru pro evropskou integraci


Předkladatel zákona: za Vládu ČR - Ministerstvo práce a soc. věcí
senátní tisk č. 177
navazuje na sněmovní tisk č. 391


jedná se o novelu služebního zákona č. 218/2002 sb přijatého v roce 2002 který upravuje služební poměry státních úřadníků
týká se tzv. "malou státní služby" tj. cca 75 tisíc úředníků. Z ústavního vymezení se služební zákon nevztahuje na všechny fyzické osoby, které již v podstatě státními zaměstnanci jsou (nikoliv tedy ... policie, vězeň služby, vojáci z povolání, zaměstnanci v veřejné správě, např. učitelé, zdravotníci nebo zaměstnanci českých drah, nebo zaměstnance územně samosprávních celků, .. ani soudci), tedy zaměstnanci v ministerstvech a v jiných správních úřadech

pro vznik služebního zákona v r. 2002 bylo několik důvodů
a) jak z hlediska formálně právních čl. 79 odst 2 ústavy
/(2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon./
b) z hlediska stabilizace pracovníků /práce v úřadech nedoceňována (úředníci připruavují návrhy zákonů a právní pedpisy), znalosti, politicky neutrální/
c) EU vyžaduje při přípravě přidružených zemí, kromě sblížení právních předpisů s právem ES také existenci a účinné fungování institucí, které zajistily aplikaci komunitárního práva a politiky. Což lze zabezpečit právní úpravou státní služby.


hlavním důvodem této předkládané novely služebního zákona je

a) usnadnění života vládě, vláda chce prostředky těmto úředníkům stanovit nařízením, nikoliv zákonem (tj. tak jako je to u odměňování zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy).
Důvod pro tuto změnu služebního zákona je výlučně ekonomický. Vláda nemůže realizovat platový systém, který si sama nastavila (ten je založený na plnění předem daných nároků vyplývajících přímo ze zákona).

b) Další důležitým opatřením v této novele je změna v části vymezují okruh činností zahrnovaných do státní služby a to díky pochybnostem, zda by tyto části byly kompatibilní s evropským právem v rámci zásady volného pohybu pracovníků obsažené v článku 39 Smlouvy o založení Evropských společenství.
V zákoně jsou totiž i omezení činností, které se považují za služby státu, a které proto mohou být vykonávány pouze občany České republiky (bod 2-5)


Z mého pohledu jak zpravodaje VEI je důležité vyjádřit se k této novele z pohledu harmonizace

k harmonizační stránce


Pokud jde o harmonizace s komunitárním právem EU - právní poměry státních zaměstnanců jednotlivých členských států toto právo neupravuje. Možné úpravy se týkají pouze přidružené problematiky, například rovnosti mužů a žen, diskriminace, pracovních podmínek, volného pohybu osob, apod., přičemž tato harmonizační pravidla byla již promítnuta do zákona samého

Ve vládním návrhu zákona byla - vedle změn týkajících se úpravy odměňování - obsažena také změna spočívající v tom, aby se v ustanovení § 6 odst. 2 (které vymezuje okruh činností zahrnovaných do státní služby) zrušila ustanovení pod písmeny m), p) a r).
m) správní rozhodování
p) řízení
r) příprava a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písm. a) až d), g), j), m), n) s výjimkou …

Podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona mělo jít o provedení "naléhavé změny vyvolané pochybnostmi o dodržení zásady proporcionality při uplatnění výjimky ze zásady volného pohybu pracovníků" obsažené v čl. 39 odst. 4 Smlouvy o založení ES a avizované Komisí EU". Podle stanoviska vládního odboru pro kompatibilitu s evropským právem není novela zákona po této úpravě v rozporu s právem ES.

Tato navrhovaná změna byla však při projednávání v Poslanecké sněmovně vypuštěna, a to na základě pozměňovacího návrhu podaného ve druhém čtení (poslankyní Vojtilovou). Pozměňovací návrh byl odůvodněn tím, že vypuštěním výše uvedených ustanovení z § 6 odst. 2 "by se vážným způsobem narušila logika služebního zákona, jelikož v řadě institucí by většina klíčových zaměstnanců byla z působnosti služebního zákona vyňata a došlo by tak k významným, avšak nikoliv opodstatněným rozdílům v právním postavení, odměňování a zabezpečení dvou skupin odborných zaměstnanců, jejichž význam je z hlediska zabezpečení výkonu státní správy prakticky shodný".

důsledkem je, že pochybnost o kompatibilitě trvá.

Přijetím zmíněného pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně dochází minimálně k tomu, že daná problematika avizovaná Komisí EU zůstává bez jakéhokoliv řešení, a lze předpokládat, že to vyvolá potřebu zpracování další novely služebního zákona.

VEI diskutoval zejména tuto harmonizační stránku věci a po hlasování doporučil zákon schválit


ne všichni členové výboru hlasovali pro, a to z důvodů týkající se věcné stránky zákona mimo harmonizační oblast. K té se přihlásím v obecné diskusi


k věcné stránce


a)
Vláda předkládá návrh zákona, který má přinést úspory ve výdajích státního rozpočtu, a vůbec se nenamáhá sdělit zákonodárnému sboru alespoň nějakou částku, o kterou by mohl být státní rozpočet vylepšen.

V důvodové zprávě, nalezneme pouze, že výši úspor nelze odhadnout

Domnívám se, že by šlo maximálně o jistou úsporu z velkého navýšení, takže v podstatě nejde o úsporu, ale navýšení. Aby došlo k úspoře neměl by být původní zákon vůbec přijat.

v samotné důvodové zprávě k původnímu služebnímu zákonu z r. 2002 je uvedeno, že prostředky ze státního rozpočtu na těch 75-ti tisíc úředníků narostou každoročně minimálně o 10 mld. Kč
/zvýšení výdajů stát rozpočtu o 9,5 mld, z toho na palty 6,9 mld a na výdaje zaměstnavatele spojené s platy 2,6 mld.. +0,9 mld na zdravotní hrazené nyní státem, tj. celkem ze SR 10,4 mld/ tj zvýšení platu cca o 7,600 u každého úředníka.


b)
Je zde jistá nesystémovost při úpravě platových nároků, která vyplývá z toho, že v zásadě stejná koncepce úpravy platových nároků byla zapracována i do zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde jsou příslušné platové nároky stanoveny přímo zákonem.
V řadě úprav obsažených v tomto zákoně přitom bylo v důvodové zprávě poukazováno na to, že se jedná o obdobnou úpravu, jako je tomu u státních zaměstnanců podle služebního zákona č. 218/2002 Sb. Současný stav je tedy takový, že oba zákony mají nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2005, přičemž v jednom z nich se navrhují změny, aby o úrovni platových nároků mohla rozhodovat vláda, v druhém zůstává úprava platových nároků založených přímo zákonem

Pokud vláda navrhuje usměrňovat tok finančních prostředků jinak než cestou zvláštních zákonů, tedy podzákonnými normami, jde o trend, který tato země (s výjimkou doby totalitní a posttotalitní) nepamatuje ani z doby tzv. první republiky

V demokratickém Československu na rozdíl od soudců bylo (a v i dnes v demokratickém světe je) obvyklé že výše platů státních úředníků byla usměrňována, avšak se souhlasem Parlamentu, tedy formou zákona, byť například určitou částí zákona o státním rozpočtu na konkrétní rozpočtový rok


To byl také důvod, proč nebyl ve VEI tento zákon přijat všemi, a proč i já mám výhrady k tomutu zákonu.


 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
    : Energetický zákon /18. schůze/(25.11.2005)
    : K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/(29.7.2004)
    : K informaci vlády ČR o postupu na mezivládní konferenci UE /15. schůze/(20.5.2004)
    : K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/(21.5.2004)
    : K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/(29.4.2004)
    : K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu /14. schůze/(17.4.2004)
    : k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/(1.4.2004)
    : K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/(15.3.2004)
    : novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/(22.1.2004)
    : návrh zákona o rybářství /13. schůze/(21.1.2004)
    : Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/(10.12.2003)
    : vystoupení k informaci vlády o postupu při návrhu ústavy pro Evropu /11. schůze/(12.11.2003)
    : vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/(6.11.2003)
    : Novela služebního zákona /11. schůze/(6.11.2003)
    : Změna protokolu o posuzování shody /11. schůze/(5.11.2003)
    : zákon o technických požadavcích na výrobky /7. schůze/(25.6.2003)
    : zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/(10.6.2003)
    : zákon o cenách /4. schůze/(26.3.2003)
    : zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů /4. schůze/(16.3.2003)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)