Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53445)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52137)(24%)
Asi nepůjdu volit (52716)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52234)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/
10.12.2003


Zpravodajská zpráva pro plénum Senátu PČR
k senátnímu tisku č. 212
Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

Předkládá: RNDr. Miroslav Škaloud, zpravodaj výboru pro evropskou integraci


Předkladatel zákona: za Vládu ČR - Ministerstvo práce a soc. věcí
senátní tisk č. 212
navazuje na sněmovní tisk č. 242


A. Předmět zákona:

Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je řešení problematiky uznávání odborných kvalifikací (tzv. profesního uznávání), a její úprava v souladu s předpisy Evropských společenství.

V právním řádu České republiky je dosud upraveno pouze tzv. akademické uznávání, které lze charakterizovat jako uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné vysokoškolské instituce jinou vysokoškolskou institucí;

Je to jedna z oblastí, ke které dává EU na vědomí nespokojenost s nedostatečnou úpravou našeho práva. Oblast uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání v tuzemském právu upravena.


Problematika vzájemného uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu tohoto povolání, jak je upravena obecným systémem ES se v ČR týká asi 470 povolání a odborných činností, u nichž jsou právním předpisem upraveny podmínky jejich výkonu, tzv. "regulovaná povolání" a "regulované odborné činnosti".

(například povolání zdravotní sestry, zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, lékárníka, lékaře, oční optik, laborant (zubní, zdravotní, radiologický)

Navrhovaná právní úprava nezakládá uchazečům právní nárok pracovat v ČR regulovaném povolání, ale dává jim právo, aby jejich kvalifikace byla posouzena orgánem za tímto účelem určeným ve správním řízení a v zákoně stanové lhůtě a s možností odvolání a přezkoumání rozhodnutí.
Podle tohoto návrhu zákona je odpovědným za koordinaci činnosti státní správy, uznávacích orgánů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT).

Uznávacími orgány, které budou konkrétně rozhodovat o uznání obecné kvalifikace budou jednotlivá ministerstva. Zvláštní předpis upravuje i takové regulované činnosti, kde se uznávacím orgánem stávají i jednotlivé profesní komory.

Problematika uznávání odborné kvalifikace není upravena pro všechny činnosti, které jsou regulovány českým právním řádem. Některé činnosti jsou svou povahou natolik zvláštní, že bude potřebné vytvořit mechanismus uznávání kvalifikací státních příslušníků jiných členských zemí odlišným způsobem. Příkladem těchto zákonů je zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
Nebo zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Návrh zákona je jakýmsi nutným vylepením díry v českém právním řádu ve vztahu k právu ES.
Nutnost se kterou musí být přijat se zřejmě podepsala na slabší systémovosti a úrovni zpracování tohoto zákona. Zákon je zcela určitě potřebný ale je příliš složitý.

K harmonizační stránce:
Návrh zákona je slučitelný s primárním právem ES (články 39 až 55 Smlouvy o založení ES) pokud jde o požadavky pro volný pohyb osob v regulovaných povoláních a s příslušnými směrnicemi ES.
Tímto návrhem byly zapracovány následující směrnice EHS, především směrnice Rady 89/48/EHS, o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů udělených po skončení nejméně tříletého odborného vzdělání ze dne 21. prosince 1988 a směrnice Rady 92/51/EHS, o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělání a přípravy, která doplňuje předchozí směrnici ze dne 18. června 1992, dále pak dalších čtyř směrnic Komise, které mění přílohy předchozích směrnic, a dvou dalších směrnic Rady a EP

Tento obecný systém uznávání kvalifikací by měl přinést výhody občanům České republiky, kteří jsou oprávněni v jiných členských státech požadovat veškerá práva, která jsou garantována tímto zákonem státním příslušníkům jiných členských států v České republice".

B. Účinnost novely:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost, s výjimkou šesti ustanovení, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení:

C. Doporučení VEI:
Doporučuje přijmout.


Následující diskusní příspěvek:

Vážené dámy, vážení pánové, já bych se s vámi rád podělil o jistý postřeh, který ve mně tento zákon vyvolal. Sleduji pod jistým úhlem pohledu i všechny ostatní předklady. Občas je diskutována otázka korupce. Zdá se, že je to poměrně zajímavé téma a málokdo se zamýšlí nad tím, jestli nemá původ v některých formulacích v zákonech.

Tím nejdůležitějším se mi zdá použití slovíčka "uznávací orgán nebo úředník může". A není zároveň přesně stanoveno za jakých okolností. Samozřejmě není vždycky možné perfektně vše do posledního detailu předvídat a udělat jakýsi algoritmus prakticky počítačový pro rozhodování, ale zde v tomto případě je poměrně zjevně deklarovaná přílišná volnost bez nějaké další specifikace.

Uvedu několik příkladů.
Například § 10 tohoto zákona - kompenzační opatření - uznávací orgán může požadovat, aby uchazeč prokázal výkon předmětné činnosti ve stanovené délce. Ale nemusí, nikde není řečeno za jakých podmínek.

§ 11 - prokazování výkonu předmětné činnosti. Uznávací orgán může požadovat, aby uchazeč prokázal výkon předmětné činnosti v členském státu původu. Ale nemusí.
Samozřejmě si domyslíte za jakých okolností může k tomuto dojít a nemusí.

§ 7 - například uznávání odborné praxe - uznávací orgán může požadovat dalších dokladů, prokazujících obsah a délku odborné praxe atd.

Když jsem to srovnával s jinými zákony, například se stavebním zákonem, který je také poměrně velice komplikovaný nebo rozsáhlý, a i v něm je také uvedeno, že v řadě případů může být od něčeho upuštěno, ale jsou stanoveny podmínky, které musí být splněny a jsou tam stanoveny poměrně precizněji.

To je jakýsi postřeh a jakýsi akcent, který bychom měli dávat na slovíčka "úředník" nebo "uznávací orgán" nebo kdokoliv jiný "může" bez stanovených podmínek. Děkuji za pozornost.
 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
    : Energetický zákon /18. schůze/(25.11.2005)
    : K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/(29.7.2004)
    : K informaci vlády ČR o postupu na mezivládní konferenci UE /15. schůze/(20.5.2004)
    : K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/(21.5.2004)
    : K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/(29.4.2004)
    : K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu /14. schůze/(17.4.2004)
    : k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/(1.4.2004)
    : K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/(15.3.2004)
    : novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/(22.1.2004)
    : návrh zákona o rybářství /13. schůze/(21.1.2004)
    : Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/(10.12.2003)
    : vystoupení k informaci vlády o postupu při návrhu ústavy pro Evropu /11. schůze/(12.11.2003)
    : vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/(6.11.2003)
    : Novela služebního zákona /11. schůze/(6.11.2003)
    : Změna protokolu o posuzování shody /11. schůze/(5.11.2003)
    : zákon o technických požadavcích na výrobky /7. schůze/(25.6.2003)
    : zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/(10.6.2003)
    : zákon o cenách /4. schůze/(26.3.2003)
    : zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů /4. schůze/(16.3.2003)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)