Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53445)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52137)(24%)
Asi nepůjdu volit (52716)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52234)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/
21.5.2004


Zpravodajská zpráva pro Výbor a pro plénum Senátu PČR
k senátnímu tisku č. 344 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předkládá: RNDr. Miroslav Škaloud, zpravodaj Výboru pro evropskou integraciPředkladatel novely zákona: Vláda ČR, Ministerstvo informatiky ČR, ministr Vladimír Mlynář
senátní tisk č. 344
Sněmovní tisk č. 508

Předmět zákona:

Zákon o ochraně osobních údajů se obecně zaměřuje na zajištění práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o osobě (čl. 10 odst. 3 Listiny práv a svobod). Předmětem zákona je především ochrana před specifickým, systematickým, hromadným vedením informací o osobách. Nejde tedy o běžnou přítomnost osobních údajů ve spisových a obdobných formách zpracování. Ne každá informace vypovídající o osobách je věcí soukromí. Pro vymezení tohoto prostoru je podstatný především zákon o svobodném přístupu k informacím.

Cílem této již osmé novely zákona, vládního předkladu, je zefektivnit ochranu těchto údajů, najít rovnováhu mezi ochranou soukromí osob a potřebami společnosti využívat nové informační technologie a primárně sladit podmínky pro zpracování osobních údajů v České republice s právem Evropské unie.

Nově jsou v návrhu zákona definovány pojmy "osobní údaj" nebo "souhlas subjektu údajů se zpracováním", zavádějí se pojmy "příjemce" a "evidence". Důležitou změnou prošly ustanovení zákona týkající se "výjimek" z aplikace zákona o ochraně osobních údajů. Upravují se i ustanovení, která se týkají informační povinnost správce a novelizuje se i ta část zákona vztahující se na práva subjektu údajů na námitku proti zpracování svých dat. Směrem ke kompatibilitě se nově definují podmínky pro předání osobních údajů do členských států EU i do jiných, než členských států. Část druhá návrhu zákona se týká i úpravy zákona o bankách, která sjednocuje zpracování osobních údajů v souladu s předkládanou novelou zákona o ochraně osobních údajů.


Předkladatel uvádí jako primární důvody novelizace:

1. dosažení větší kompatibility s oblastí práva ES, se směrnicí EP a Rady č. 95/43/ES (o ochraně osobních údajů) a s principy ochrany osobních údajů vyplývající z Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování dat č. 108, která je pro ČR závazná na základě výsledků ratifikačního procesu (Sdělení MZV č. 115/2001 Sb. m. s.)

2. zpřesnění a úprava zákona, vyplývající ze zkušeností a praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů


Významnější změny, které novelizace zákona přináší se týkají zejména:

§4 vymezení pojmů
osobním údajem je …nově…informace týkající se subjektu údajů, které lze identifikovat …na základě… prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu;

§5 povinnosti správce (zpracovatelem osobních údajů)
- stanovení 1a) účelu, k němuž mají být údaje zpracovány, 1b) prostředků a způsobu zpracování osobních údajů, 1c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem atd… nově se nevztahují na oblast §3 odst.6 písm. e)…významného hospodářského zájmu ČR nebo EU, f)…významného finančního zájmu ČR nebo EU, kterým je zejména stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního styku, jakož i rozpočtová i daňová opatření, g)…výkon kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci v uvedených případech;

§5 odst. 1 písm.e) doporučení podřídit anonymitě osobní údaje získané pro účely archivnictví
U archivnictví je ovšem takový stav "možného" jen těžko představitelný, vzhledem k účelu archivnictví nemusí nikdy nastat.

§5 odst. 2 byla vypuštěna velmi široká úleva pro strany, církve, občanská sdružení týkající se zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů. Nyní je to možné jen provádí-li, zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Tato právní povinnost je užší nežli oprávněná činnost.

Na druhé straně se pro strany, církve, odbory apod. zavádí úleva ze souhlasu subjektu údajů při zpracování citlivých údajů, pokud se týkají členů sdružení a údaje nejsou dále zpřístupňovány (§ 9 písm. e)). Účel zpracování je ovšem omezen cílem zpracování, který musí být politický, náboženský či odborářský, tzn. korespondující s příslušnými citlivými údaji podle § 4 písm. b). V daném kontextu podmínek se zachovává pro strany, církve, odbory atd. rovněž úleva od oznamovací povinnosti (povinnost oznámit zpracování údajů Úřadu) podle § 16 (viz § 18 odst. 1 písm. c));
- výsadu úlev ztrácí "obyčejná" občanská sdružení typu sportovního, zahrádkářského apod.; k tomu je určena doba šesti měsíců pro registraci zpracování podle čl. II bod 3;

§5 ods. 4) subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období, vše musí být správce být schopen prokázat po celou dobu zpracování;

§6 správce musí se zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů;

§9 za citlivé údaje, k jejichž zpracování musí dát subjekt údajů výslovný, písemný souhlas se nově považují i politické, filosofické a náboženské postoje subjektu, zdravotní stav, sexuální orientace a také jakákoliv biometrická informace.

§12 ruší se povinnost správců jedenkrát ročně na žádost subjektu údajů poskytnout bezplatně informaci o údajích o něm zpracovaných;

§13 odst. 2 nově…správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy;

§18 není informační povinnost správce o zpracování osobních údajů směrem k ÚOOÚ, pokud se jedná o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, týká se pouze členů sdružení a osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů;

§29 ruší se povinnost ÚOOÚ vést evidenci dle §16, dále bude ÚOOÚ vést jeden "registr zpracování osobních údajů";

§39 tomu, kdo neposkytne ÚOOÚ při výkonu kontroly potřebnou součinnost hrozí pokuta až do výše 25 000 Kč, to platí i při nesplnění nápravných opatření;

§44 - §46 Přestupky a jiné správní delikty
- přestupky fyzických osob a jiné správní delikty "podnikatelů jsou návrhem nově rozpracovány do jednotlivých skutkových podstat základních a kvalifikovaných s diferencovanějším vymezením pokut;
- odděleně je návrhem stanovena pořádková pokuta (§ 39 odst. 2) zahrnující postih neposkytnutí součinnosti s kontrolním orgánem a nesplnění uložených opatření k nápravě, lze ji ukládat i opakovaně;


§38 - §38b změna zákona o bankách
- vypouštějí se některá ustanovení, týkající se zpracování osobních údajů klientů bank (vynětí z povinnosti informovat subjekt údajů a úlevy při předávání údajů do zahraničí), která se stala obsoletními
- banky mají být i nadále povinny zpracovávat osobní údaje klientů za účelem zamezení obchodních rizik pro banku. Tyto údaje se mají navíc stát předmětem bankovního tajemství (§ 38 až 38b zákona o bankách). Tím ovšem není vyloučena ochrana daných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

§21 - §24 ÚOOÚ (správní orgán) nebude nadále rozhodovat spory mezi subjektem údaje a správcem;


B. Finanční dopady
Novela zákona nemá dopad na státní rozpočet.


C. Harmonizační stránka
Navrhovaná novela zákona o ochraně osobních údajů je v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 sjednané v Římě dne 4. listopadu 1950 a dalšími dokumenty na tuto Úmluvu navazujícími (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.)

Zákon je dále v souladu s Úmluvou 108 Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, přijatá 28. 1 1981 ve Štrasburku, která je pro ČR závazná na základě výsledků ratifikačního procesu (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 115/2001 Sb.m.s.)

Dále se Směrnicí EP a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů

Dělení novely zákona:
část první - změna zákona o ochraně osobních údajů
část druhá - změna zákona o bankách
část třetí - zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
část čtvrtá - účinnost


D. Účinnost novely zákona

Novela zákona, dle návrhu předkladatele, nabývá účinnosti dnem přistoupení ČR k EU v platnost, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 49 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Výbor pro záležitosti EU svým usnesení přijal znění pozměňovacího návrhu, které upravuje nabytí účinnosti této novely zákona "ke dni vyhlášení".

E. Projednávání v PS PČR:

Novela zákona byla Vládou ČR Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předložena dne 11. listopadu 2003. Organizační výbor projednání zákona PS doporučil dne 13. listopadu 2003. 1. čtení proběhlo 18. prosince 2003 v rámci 23. schůze PS. Novela zákona byla přikázána k projednání Výboru pro evropskou integraci, který doporučil svým usnesením PS návrh zákona schválit a Petičnímu výboru, který na svém zasedání přijal k tisku celkem 20 pozměňovacích návrhů. 2. čtení proběhlo dne 25. března 2004 na 30. schůzi PS. V podrobné rozpravě byly mimo pozměňovacích návrhů přijatých Petičním výborem plénu PS podány další pozměňovací návrhy poslance Chytky, Fischerové, Nedvědové, Nájemníka a Doležala. 3. čtení k zákonu se konalo 8. dubna 2004. Navržené pozměňovací návrhy byly Plénum PS schváleny, vyjma pozměňovacích návrhů poslankyně Nedvědové a poslance Nádvorníka. Závěrečnému hlasování k novele zákona o ochraně osobních údajů bylo přítomno 158 poslanců, q (80), pro 152 a proti nikdo. Návrh zákona byl PS PČR schválen.


G. Pozměňovací návrh

1. účinnost, čl. V
Zákon, vzhledem k tomu, že Plénem Senátu bude projednán až po přistoupení ČR v EU, nemůže tedy nabývat dnem přistoupení ČR k EU. Vhledem k závažnosti obsahu novely zákona je nešťastná navrhovaná formulace účinnosti.

pozměňovací návrh:
Článek V zní "Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 49 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005."
E. Doporučení

Přijmout, s pozměňovacím návrhem viz. výše


 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
    : Energetický zákon /18. schůze/(25.11.2005)
    : K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/(29.7.2004)
    : K informaci vlády ČR o postupu na mezivládní konferenci UE /15. schůze/(20.5.2004)
    : K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/(21.5.2004)
    : K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/(29.4.2004)
    : K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu /14. schůze/(17.4.2004)
    : k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/(1.4.2004)
    : K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/(15.3.2004)
    : novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/(22.1.2004)
    : návrh zákona o rybářství /13. schůze/(21.1.2004)
    : Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/(10.12.2003)
    : vystoupení k informaci vlády o postupu při návrhu ústavy pro Evropu /11. schůze/(12.11.2003)
    : vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/(6.11.2003)
    : Novela služebního zákona /11. schůze/(6.11.2003)
    : Změna protokolu o posuzování shody /11. schůze/(5.11.2003)
    : zákon o technických požadavcích na výrobky /7. schůze/(25.6.2003)
    : zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/(10.6.2003)
    : zákon o cenách /4. schůze/(26.3.2003)
    : zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů /4. schůze/(16.3.2003)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)