Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53445)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52137)(24%)
Asi nepůjdu volit (52716)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52234)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
zákon o cenách /4. schůze/
26.3.2003


Zpravodajská zpráva pro plénum Senátu PČR
k senátnímu tisku č. 44
změna zákona "O cenách"

Předkládá: RNDr. Miroslav Škaloud, zpravodaj výboru pro evropskou integraciMá zpráva se týká zákona přijatého sněmovnou dne 27.2.2003 na její 10. schůzi. Jedná se o změnu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
(zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.)


Předkladatel zákona: vláda ČR
senátní tisk č. 44
navazuje na sněmovní tisk č. 52

Předmět zákona:
Novela zákona, předložená Vládou ČR souvisí se vstupem ČR do Evropské unie a reaguje na nutnost transpozice směrnice 98/6/ES o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli do českých stávajících cenových předpisů. Zákon 526/1990 Sb., v platném znění, stanovuje povinnost prodávajícího při prodeji spotřebního zboží konečnému spotřebiteli, označit jej cenou platnou ve chvíli nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a podmínkám, nebo je povinen zpřístupnit na dobře viditelném místě tuto informaci formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. Dalšími podrobnostmi se zabývá vyhláška č.580/1990 Sb., §5, kterou se provádí zákon o cenách ve znění pozdějších předpisů. Uvedená směrnice ES o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli stanovuje vedle povinnosti informovat o ceně prodejní, označit prodávané zboží také cenou ze jednotku množství, tzv. měrnou. Směrnice 98/6/ES si dala za cíl umožnit spotřebiteli porovnání cen srovnatelného zboží (zejména při nákupu ve velkoplošných prodejnách se širokou nabídkou zboží) nabízených v různě velkých baleních v prodeji formou samoobsluhy.

Rozdělil bych informaci k tomuto zákonu na dvě částí. Prvá se bude týkat vztahu k evropské integraci a druhá ostatních změn.

K prvé části.

Novela uvedeného zákona, předložená Vládou souvisí se vstupem ČR do Evropské unie a reaguje na nutnost vtělení směrnice 98/6/ES (dále jen směrnice) do stávajících českých cenových předpisů. Tato směrnice se nazývá "o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli"

Směrnici 98/6/ES bylo nutné aplikovat do našeho právního řádu na základě Asociační dohody, zák. 7/1995 Sb., která řeší záležitosti našeho přidružení do EU s perspektivou přistoupení.

ČR se tímto zavázala k "povinnosti" kompatibility našeho právního systému s právním systémem EU ke dni vstupu.

Zákon skutečně přenáší jen to co je uvedeno ve směrnici.
Stávající zákon 526/1990 Sb., stanovuje povinnosti prodávajícího při prodeji spotřebního zboží konečnému spotřebiteli, tj. označit jej cenou platnou ve chvíli nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a podmínkám, nebo je povinen zpřístupnit na dobře viditelném místě tuto informaci formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. Dalšími podrobnostmi se zabývá vyhláška č.580/1990 Sb., §5, kterou se provádí zákon o cenách ve znění pozdějších předpisů.

Uvedená evropská směrnice stanovuje vedle povinnosti informovat o prodejní ceně, také označit prodávané zboží cenou ze jednotku množství, tzv. měrnou cenou. Směrnice si dala za cíl umožnit spotřebiteli porovnání cen srovnatelného zboží nabízených v různě velkých baleních v prodeji formou samoobsluhy.

Název "měrná cena", se navrhuje v souvislosti s Zákonem o meteorologii, který v §2 odst. 2 definuje "základní měrné jednotky" (hmotnost - kilogram, délka - metr).

Směrnice připouští pro označování měrnou cenou výjimky. Podle článku 5. směrnice mohou členské státy učinit výjimky u výrobků, u kterých není možné výše uvedené označování vhodné vzhledem k povaze nebo účelu výrobků. Návrh zákona pak tyto výjimky upravuje např. pro
d) výrobky, kde by takové označení bylo zavádějící
e) výrobky podléhajících významným změnám na objemu nebo hmotnosti,
f) při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení výrobku podléhajícího rychlé zkáze,
g) kombinace různých výrobků v jednom obalu,
h) výrobky, které jsou nabízeny během poskytování služby,
i) dražby a nabídky uměleckých děl a starožitností,

Směrnice umožňuje využití přechodného období pro menší prodejny. Přechodné vynětí navrhovaných povinností u menších prodejen, je novelou navrhované na 10 let u prodejen s plochou menší nežli 400 m2, Vynětí se však v žádné formě prodeje ani velikosti prodejny netýká volně ložených výrobků vážených či měřených v přítomnosti spotřebitele, kde Směrnice umožňuje uvádět u výrobků pouze cenu měrnou.

Účinnost navrhovaných ustanovení je stanovena ode dne platnosti Smlouvy o přistoupení ČR k EU.

ve stanovisku legislativců byly dvě poznámky
prvá se týkala pochybnosti, zda po vypuštěním přímého odkazu na směrnici ES nedojde ke zmenšení míry slučitelnosti zákona s právem ES. Odpovídám, že nikoliv, protože směrnice umožňuje odkaz na směrnici při úředním vyhlášení zákona. Způsob odkazu si stanoví členské státy

Druhá poznámka se týkala pochybností, zda přechodné období pro malé prodejny je v souladu se směrnicí. Zde odpovídám, že je v souladu. Směrnice v čl. 6 doslova uvádí "členské státy na přechodné období mohou stanovit, že se na výrobky prodávané v uvedených jednotkách (tj. malé maloobchodní jednotky) nevztahuje povinnost označit cenu za jednotku množství".

Ve druhé části

se chci zmínit o změně která nesouvisí s evropskou integrací nebo harmonizací našich zákonů. Jedná o sněmovnou přijatý pozměňovací návrh poslance Křečka na prodloužení možného cenového moratoria ze stávajících 6- ti měsíců na 12. měsíců.

tato změna poslance Křečeka je následující:

V článku I se před dosavadní text vkládá nový bod 1, který zní:
"1. V § 9 odst. 3 se slovo "šesti" nahrazuje slovem "dvanácti.".

Dosavadní text se označuje jako bod 2.

V článku III - účinnost se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "s výjimkou čl. I bodu 1, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.".


Odlišný názor na tento pozměňovací návrh ve výboru pro evropskou integraci byl zřejmě příčinou neprohlasování návrhu zákona 526/1990 Sb. jako celku.
Část výboru považovala tento bod za nadbytečný. Jediným důvodem pro jeho přijetí, který zmínili pracovníci min. financí, bylo, "že to budou mít pohodlnější."

Připomenu, že jeho nevhodné použití v případě nájemného po rozhodnutí ústavního soudu o zrušení vyhlášky o regulaci nájemného, poněkud zvýšilo citlivost některých senátorů k tomuto institutu tj. k cenovému moratoriu.

Vyhláška 176/1993 o regulaci nájemného byla zrušena nálezem Ústavního soudu (již v r. 2000 s účinností k 31.12.2001) nejen proto, že byla v rozporu s s některými články Listiny základních práv a svobod a čl. 1 ústavy, ale také.. cituji .".aby byl legislativě poskytnut dostatek času k vytvoření nového kvalitního právního předpisu".

.. všechny následující výměry min. financí týkající se regulace nájemného, (včetně Ústavním soudem zrušeného 6/2002) vycházely ze stejných principů jako již Ústavním soudem zrušená vyhláška č. 176/1993. Minimálně poslední dva roky není vláda schopna najít řešení, která by alespoň nebyla protiústavní.

Neschopnost vlády vytvořit takovýto právní předpis ji vedl k použití cenového moratoria. Pokud bychom podpořili změnu v délce moratoria ze 6 na 12 měsíců, jenom bychom umožnili vládě, aby ve svém laxním přístupu pokračovala.vlastní vstup mimo zpravodaje


Je zřejmé, že přestože existuje závazek ČR tuto směrnici přijmout, jeví se mi jako zbytečná. Posiluje totiž další houštinu předpisů a to tam, kde to není nutné. Zákonodárci by měli vždy jít rychle za změnami, které, pokud by nabyly legislativně ošetřeny představovaly pro občany jistá rizika, nebo obtíže do budoucna. Toto je však podle mého typický příklad toho, že změna zákona neřeší vážný problém a obtíže spíše přidává nežli ubírá.

Navrhovaná právní úprava bude mít negativní hospodářský a finanční dosah zejména na podnikatelské subjekty v maloobchodě. Vedle startovní fáze je potřeba počítat s dalšími průběžnými náklady protože ceny se mění průběžně v souladu s vývojem nabídky a poptávky.

Sporný je i přínos pro spotřebitele (více cen na cenovce může spotřebitele spíše uvádět v pochybnost), a v neposlední řadě i zvýšení nákladů zejména při přechodu na nové označování, které se může projevit v cenách pro konečného spotřebitele


Pokud jde o cenové moratorium
Považuji tento bod za nadbytečný. Jediným důvodem pro jeho přijetí, který zmínili pracovníci
min. financí, bylo, že to budou mít pohodlnější. Obávám se, že se za touto pohodlností skrývá spíše záměr využívat institutu moratoria zejména na oblasti nájemného a to zejména z důvodů prodlužování času na předložení zákona o nájemném ke kterému již vyzval Ústavní soud ve svém nálezu při zrušení vyhlášky 176/1993 Sb (o regulaci nájemného).

Připomínám, že použití moratoria na nájmy je zcela zbytečně neboť regulované nájmy nejdou svévolně a jednostranně zvedat.

Takovýto krok - moratorium, je opodstatněný jen ve výjimečných situacích. Za ty se obvykle považují například živelní pohromy nebo válečné konflikty. K žádné výjimečné situaci však nedošlo.


Mám pozměňovací návrh - odstranit sněmovnou přijatý pozměňovací návrh poslance Křečka na prodloužení možného cenového moratoria ze stávajících 6- ti měsíců na 12. měsíců. Je v písemné formě.


V článku I se odstraňuje bod 1, který zní:
"1. V § 9 odst. 3 se slovo "šesti" nahrazuje slovem "dvanácti.".

Dosavadní text se označuje jako bod 1.

V článku III - účinnost se na konci čárka nahrazuje tečkou a odstraňuje se text "s výjimkou čl. I bodu 1, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.". 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
    : Energetický zákon /18. schůze/(25.11.2005)
    : K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/(29.7.2004)
    : K informaci vlády ČR o postupu na mezivládní konferenci UE /15. schůze/(20.5.2004)
    : K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/(21.5.2004)
    : K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/(29.4.2004)
    : K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu /14. schůze/(17.4.2004)
    : k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/(1.4.2004)
    : K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/(15.3.2004)
    : novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/(22.1.2004)
    : návrh zákona o rybářství /13. schůze/(21.1.2004)
    : Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/(10.12.2003)
    : vystoupení k informaci vlády o postupu při návrhu ústavy pro Evropu /11. schůze/(12.11.2003)
    : vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/(6.11.2003)
    : Novela služebního zákona /11. schůze/(6.11.2003)
    : Změna protokolu o posuzování shody /11. schůze/(5.11.2003)
    : zákon o technických požadavcích na výrobky /7. schůze/(25.6.2003)
    : zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/(10.6.2003)
    : zákon o cenách /4. schůze/(26.3.2003)
    : zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů /4. schůze/(16.3.2003)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)