Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53445)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52137)(24%)
Asi nepůjdu volit (52716)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52234)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/
1.4.2004


Zpravodajská zpráva pro plénum Senátu PČR
k senátnímu tisku č. 297
k návrhu zákona o kolektivním investování

Předkládá: RNDr. Miroslav Škaloud, zpravodaj Výboru pro evropskou integraci


Předkladatel zákona: Vláda ČR, Ministerstvo financí ČR, ministr Bohumil Sobotka
senátní tisk č. 297
navazuje na sněmovní tisk č. 523

A. Předmět zákona:

Oblast kolektivní investování je ve stávajícím českém právním řádu upraveno primárně zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních fondech a investičních společnostech, ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláškami Ministerstva financí ČR

V současnosti platný zákon o investičních fondech a investičních společnostech řeší problematiku kolektivního investování, fungování investičních společností, podílového fondu, ochranu podílníků a akcionářů, organizaci depozitáře, podnikání zahraničních osob zabývajících se kolektivním investováním, podnikání investičních společností v členských státech EU a jiných státech EHP, fungování státního dozoru nad tímto sektorem i následné sankce.

Současná podoba zákona o investičních společnostech a investičních fondech není vhodná pro zapracování změn, které jsou nutné pro harmonizaci s právem ES, konkrétně s již uvedenou směrnicí 85/611. Z tohoto důvodu je Vládou předkládán nový zákon o kolektivním investování.

Novela zákona zpřesňuje podmínky kolektivního investování a přináší investičním společnostem možnost zakládat nové typy fondů - nemovitostní, derivátové a rizikového kapitálu, za zákonem daných regulačních podmínek. Kromě toho jim umožní i nabízet své produkty na trzích Evropské unie. Další významnou změnou je, že na základě evropské směrnice budou moci investiční společnosti vykonávat i činnost "asset management", tedy vedle správy fondů i individuálně spravovat portfolia klientů.

Vládní návrh se snaží sjednotit naše právní normy s normami EU a zároveň posílit důvěru investorů k této formě kapitálového investování.


Finanční dopady: Z navrhovaného řešení nevyplývají zvýšené nároky na státní rozpočet

K harmonizační stránce

Předkladatel transponoval do návrhu požadavky práva ES dané směrnicí 85/611/EHS, a to včetně jejích dvou posledních zásadních novelizací směrnicemi 2001/107/ES a 2001/108/ES (dále jen směrnice), jejichž transpozice je požadována ve dvouleté lhůtě, tedy k datu 13.2.2004.
Návrh předpokládá datum nabytí účinnosti k 1.5.2004 a účelem je dosažení plné slučitelnosti s právem ES. Tento návrh je obsažen v Souhrnu zbývajících úkolů ČR pro vstup do EU (materiál přijatý usnesením vlády ze dne 9.7.2003 č. 709) jako opatření, které se ČR zavázala splnit k datu vstupu ČR do EU.

směrnice 85/611/EHS dále ukládá:
- regulace se vztahuje na subjekty otevřeného typu (standardní fondy), tzn. subjekty, které odkupují své cenné papíry od investorů zpět,
- ke kolektivnímu investování je třeba mít povolení dozorového úřadu; dozorový úřad musí být buď orgánem veřejné správy nebo musí být orgánem, který orgán veřejné správy určil k výkonu dozoru,
- každý subjekt kolektivního investování musí mít depozitáře; směrnice stanoví povinnosti depozitáře a dále požadavek, že depozitář musí mít své sídlo ve stejném členském státě jako subjekt kolektivního investování nebo musí mít v tomto státě organizační složku,
- subjekt kolektivního investování je při investování peněžních prostředků shromážděných kolektivním investováním povinen rozkládat riziko a investovat je pouze způsobem stanoveným ve směrnici 85/611,
- subjekt kolektivního investování je povinen vypracovat statut a zjednodušený statut, které musí investor na požádání obdržet. Směrnice 85/611 stanoví minimální obsah statutu a zjednodušeného statutu,
- subjekty kolektivního investování jsou povinny uveřejňovat výroční zprávu a pololetní zprávu o hospodaření; směrnice 85/611 stanoví minimální obsah výroční a pololetí zprávy.

Kompatibilita s právem ES je v převážné míře zaručena.

B. Účinnost novely:

Účinnost zákona se předpokládá od 1. 5. 2004, tedy ode dne přistoupení České republiky k Evropské unii.

C. projednávání na výboru pro evropskou integraci Senátu

Zde jsem měl několik připomínek, které jsem nevedl k pozměňovacím návrhům, přesto považuji za vhodné vás s nimi seznámit.

První připomínka: Implementace směrnice vedla k dvojímu znění jednoho termínu v tomto zákoně. Termín byl jednou "sídlo a skutečné sídlo" (např. §51 odst. 1), podruhé "sídlo nebo skutečné sídlo" (např. § 60 odst. 1). Vyhodnotil jsem to jako problém druhého řádu, do budoucna by se však měla tato terminologická nejasnost vyřešit.

Druhá připomínka. V článku 5a 1. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES se stanoví, že se má jednat o osoby, které mají dostatečně dobrou pověst. Vládní návrh zákona o dobré pověsti vedoucích osob § 66 odst. 1 c) a d) nehovoří. To, že to není v příslušných paragrafech, považuji za nedostatečnou implementaci směrnice ES. Na druhé straně by tato podmínka dobrá pověst a zároveň chybějící detailnější vysvětlení tohoto požadavku v zákoně, by dalo komisi pro cenné papíry možnost různého tedy i nesprávného výkladu a na to se vztahujícího i nesprávného rozhodnutí


Na závěr já souhlasím s tímto zákonem a výbor pro evropskou integraci doporučuje Senátu PČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném PS.


 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
    : Energetický zákon /18. schůze/(25.11.2005)
    : K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/(29.7.2004)
    : K informaci vlády ČR o postupu na mezivládní konferenci UE /15. schůze/(20.5.2004)
    : K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/(21.5.2004)
    : K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/(29.4.2004)
    : K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu /14. schůze/(17.4.2004)
    : k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/(1.4.2004)
    : K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/(15.3.2004)
    : novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/(22.1.2004)
    : návrh zákona o rybářství /13. schůze/(21.1.2004)
    : Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/(10.12.2003)
    : vystoupení k informaci vlády o postupu při návrhu ústavy pro Evropu /11. schůze/(12.11.2003)
    : vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/(6.11.2003)
    : Novela služebního zákona /11. schůze/(6.11.2003)
    : Změna protokolu o posuzování shody /11. schůze/(5.11.2003)
    : zákon o technických požadavcích na výrobky /7. schůze/(25.6.2003)
    : zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/(10.6.2003)
    : zákon o cenách /4. schůze/(26.3.2003)
    : zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů /4. schůze/(16.3.2003)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)