Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53445)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52137)(24%)
Asi nepůjdu volit (52716)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52234)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/
22.1.2004


Zpravodajská zpráva pro plénum Senátu PČR
k senátnímu tisku č. 242
novela zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Předkládá: RNDr. Miroslav Škaloud, zpravodaj Výboru pro evropskou integraci


Předkladatel zákona: Vláda ČR, Ministerstvo financí ČR, ministr Bohumil Sobotka
senátní tisk č. 242
navazuje na sněmovní tisk č. 311


A. Předmět zákona:

Ministerstvo financí ČR předkládá tímto novelu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Zákon prošel v řadě několika novelizacemi provedenými zákony č. 220/2000 Sb., 256/2000 Sb. a naposledy zákonem č. 411/2000 Sb.
Je to spíše technická novela, která je vyvolána jednak potřebou harmonizace naší právní úpravy s právem Evropských společenství, jednak požadavkem na zpřesnění stávající právní úpravy na základě poznatků z dosavadní aplikace zákona.
Zákon obecně vymezuje pojem státní statistické služby, jako činnosti a k ní ze vztahující práva a povinnosti fyzických a právnických osob při poskytování údajů pro vytváření statistických informací. Určuje orgány pověřené vykonáváním státní statistické služby. Novela upravuje i působnost Českého statistického úřadu.

Hlavní důvody pro uvedenou novelizaci jsou:
- potřeba doplnit obsah informací vedených v registru ekonomických subjektů o dvě položky nezbytné k zavedení zcela nové statistiky sledování pohybu zboží mezi Českou republikou a členskými státy EU, tzv. "intrastat" ((INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Vykazují se v něm údaje o vnitrounijním obchodu. Systém INTRASTAT je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. formy výkazu, organizační zabezpečení). Údaje z výkazu umožní sestavit měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky.))
- zdokonalení evidence pohybu osob v rámci vstupu do EU a do tzv. Schengenské smlouvy
- zdokonalení ochrany důvěrnosti statistických dat
- provedení dílčích úprav zpřesňujících znění některých ustanoveních zákona

Novelizované znění klade především důraz na zpřesnění stávající právní úpravy a s sebou až na výjimky nepřináší věcné změny.
K zásadnějším změnám patří zařazení registru sčítacích obvodů mezi statistické registry, přičemž se z tohoto registru stává stejně jako v případě registru ekonomických subjektů veřejný seznam. Neveřejným seznamem takto zůstává pouze registr ubytovacích zařízení a registr zemědělský.
Pro státní orgány a zdravotnická zařízení se zavádí povinnost poskytovat Českému statistickému úřadu důvěrné statistické údaje, uváděné zákonem, o pobytu cizinců na území ČR s vízem delším jak 90-ti denním.
Novela upravuje také fungování České statistické rady, jako poradního orgánu Českého statistického úřadu, konkrétně počet členů Rady ČSÚ na maximální počet 25. Dodává, že funkce člena Rady je čestná.

Finanční dopady:
Předkladatel nepředpokládá finanční ani hospodářský dopad na státní ani ostatní veřejné rozpočty a tím pádem ani na hospodářské subjekty a malé a střední podnikatele.


K harmonizační stránce:
Navrhovaná novela je v souladu s Úmluvou o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981, s Evropskou dohodou zakládající přidružení mezi ČR a ES a je plně slučitelná s právem ES.
Většina nově zaváděných pojmů, např. důvěrný statistický údaj, přímá a nepřímá identifikace, se do novely začleňují z důvodu sjednocení terminologie užívané v příslušných právních předpisech ES týkajících se ochrany statistických údajů (zejména Nařízení Rady (ES) číslo 322/1997 ze dne 17.2. 1997 o Statistice Společenství a Nařízení Rady (Euratom, EHS) číslo 1588/1990 ze dne 11.6. 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství).
Novela zákona dále rozšiřuje registr ekonomických subjektů o dva ukazatele; toto rozšíření bude sloužit k vytváření registru respondentů pro systém INTRASTAT, kterým se bude sledovat pohyb zboží po jednotném celním území členských států Evropské unie. Rozšířením registrů se zapracovává příslušné ustanovení Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy. Český statistický úřad je odpovědný za metodiku, koordinaci přípravy, statistické zpracování a publikování dat INTRASTATu, včetně sestavení statistiky obchodu se zbožím v rámci systému INTRASTAT. Účinnost těchto nově vkládaných ustanovení je odložena až ke dni vstupu České republiky do Evropské unie.


B. Účinnost novely:

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, s výjimkou ustanovení, jejichž účinnost je platná dnem přistoupení České republiky k EU.


C. Doporučení VEI:

Doporučuji k harmonizační části - přijmout. K obecné části - přijmout.


Hlasování Senátu PČR k novele zákona:
registrováno 56 senátorů, kvorum 29, pro 48, proti 0 - novela zákona byla Senátem PČR schválena

 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
    : Energetický zákon /18. schůze/(25.11.2005)
    : K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/(29.7.2004)
    : K informaci vlády ČR o postupu na mezivládní konferenci UE /15. schůze/(20.5.2004)
    : K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/(21.5.2004)
    : K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/(29.4.2004)
    : K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu /14. schůze/(17.4.2004)
    : k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/(1.4.2004)
    : K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/(15.3.2004)
    : novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/(22.1.2004)
    : návrh zákona o rybářství /13. schůze/(21.1.2004)
    : Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/(10.12.2003)
    : vystoupení k informaci vlády o postupu při návrhu ústavy pro Evropu /11. schůze/(12.11.2003)
    : vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/(6.11.2003)
    : Novela služebního zákona /11. schůze/(6.11.2003)
    : Změna protokolu o posuzování shody /11. schůze/(5.11.2003)
    : zákon o technických požadavcích na výrobky /7. schůze/(25.6.2003)
    : zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/(10.6.2003)
    : zákon o cenách /4. schůze/(26.3.2003)
    : zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů /4. schůze/(16.3.2003)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)