Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: aktuality Senát
 
Nový model veřejné správy - konference v Senátu
30.1.2007

Dne 30.1.2007 se v Senátu konala konference "Postavení obcí a krajů ve smíšeném modelu veřejné správy", pod záštitou předsedy SP ČR Přemysla Sobotky a veřejného ochránce práv Otakara Motejla. Koferenci předsedal senátor Pavel Eybert z Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí SP ČR.

V úvodním slově předneseném předsedou SP ČR Přemyslem Sobotkou zazněla klíčová myšlenka celé konference a to, že dosud provedená reforma české veřejné správy dozrála do stavu, kdy je třeba vážně se zamyslet nad tím, zda-li smíšený model výkonu veřejné správy je skutečně modelem pro podmínky naší země ideálním a zamyslet se nad tím, zda nevykročit směrem k oddělenému modelu výkonu veřejné správy, jako je tomu například na Slovensku.

Ombudsman Otakar Motejl ve svém příspěvku stručně přiblížil postavení českého veřejného ochránce práv a provedl letmé srovnání působnosti této instituce se zahraničím. Za „kolébku“ této instituce je možné považovat Francii, kde má ochránce působnost jakéhosi „zprostředkovatele“ (mediátora). Z výkonu působnosti ochránce v předchozím funkčním období dospěl k závěru, že v mnoha případech je však právě mediátorská role ve sporu mezi občanem a veřejnou správou která se jeví jako ta nejobtížnější, nicméně právě tuto formu pomoci považuje ombudsman ve své činnosti za klíčovou. Ombudsman dále rozebral princip „dobré správy“ tak jak tento princip determinuje jeho působnost podle ustanovení v § 1 odst.(1) zákona č.349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Konstatoval, že z podnětů kterými se jeho úřad zabývá zjišťuje, že úřady vymezené v ustanovení § 1 odst.(1) zákona o Veřejném ochránci práv v mnoha případech postupují tak, že „litera zákona je dodržena“, ale „princip dobré správy utrpěl úhonu“. Podle jeho názoru i dobrý zákon v rukách nekvalifikovaného úředníka může napáchat mnoho špatného a naopak i špatný zákon v rukách dobrého úředníka může být tím nástrojem, kterého je možné použít k dobrým výsledkům. Činnost veřejné správy tedy není jen o „kvalitě“ zákonů a jiných právních předpisů, ale především o kvalitě těch, kteří právo aplikují a kteří veřejnou správu personifikují.

Senátor Jaroslav Kubera, předseda Ústavně-právního výboru SP ČR a primátor Teplic, ve svém příspěvku poukázal na to, že množství činností které územní samosprávné celky mají vykonávat v přenesené působnosti způsobuje, že namísto toho, aby primárním byl výkon samosprávné působnosti obce a rozvoj daného regionu se z územních samosprávných celků stávají de facto novodobé „národní výbory“ což je stav, který je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Poukázal i na stávající problematické financování územních samosprávných celků a neopomněl se zmínit také o okruhu problémů které způsobuje stávající způsob „metodického vedení“ obcí. Senátor Kubera je zastáncem úplného financování výkonu přenesené působnosti státem (tedy nikoliv jen formy „příspěvkové“) a z dlouhodobějšího hlediska i pro oddělený model výkonu veřejné správy. Tento postoj byl podpořen i racionálními argumenty, které v příspěvku zazněly.

Předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák ve svém příspěvku uvedl, že podle analýzy kterou provedl SMO, až 80% výkonu veřejné správy prováděné obcemi bývá výkonem přenesené posobnosti, což je z hlediska postavení územní samosprávy (územních samosprávných celků) alarmující.

Starosta a bývalý senátor Jiří Brýdl se ve svém příspěvku zabýval tím, jak lze dosáhnout „dobré praxe“ v oblasti územního plánování. Poukázal na to, že územní plán obce je a měl by být základním strategickým dokumentem rozvoje obce a veřejná správa by k této problematice měla takto přistupovat. Duální model výkonu veřejné správy na straně jedné umožňuje, aby tento dokument bylvytvářen skutečně v území jehož se týká, tedy na obci, nicméně smíšený model sebou přináší v této oblasti i řadu problémů v reálné praxi.

Za sdružení „eStat vystoupil se svým příspěvkem Edvard Kožušník. Stručně přiblížil historické pozadí vrchnostenské správy v zemích českých a dále se zmínil o pěti klíčových projektech iniciativy eStat, přičemž z hlediska tématického zaměření pracovní konference se zmínil o projektu „Registry dat“ a „Czech Point“ s důrazem na řešení problematiky věcné a místní příslušnosti.

Náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Zdeněk Zajíček se ve svém příspěvku zaměřil převážně na realizaci výstupů z projektů „Registry dat“ a „Czech Point“ na úrovni exekutivy a skučně zdůvodnil záměr předložit vládě návrh zákona o „úřednících veřejné správy“, který by upravoval právní poměry všech úředníků české veřejné správy, tedy jak státních úředníků tak i úředníků územních samosprávných celků, pokud by spolupůsobily při činnostech v oblasti veřejné správy.

V druhém bloku Marek Hanák z Kanceláře veřejného ochránce práv přiblížil projevy a důsledky smíšeného modelu veřejné správy oblasti zemního plánování.

Eva Hamplová z Kanceláře veřejného ochránce práv ve svém příspěvku praktickým způsobem poukázala na tu skutečnost, k jakým výsledkům vede „nedůslednost“ při výkonu státní správy územními samosprávnými celky. Stávající duální model výkonu veřejné správy je často, ze strany účastníků řízení, zatížen námitkami podjatosti.

Kateřina Vlachová z Kanceláře veřejného ochránce práv svůj příspěvek zaměřila na metodické vedení ve smíšeném modelu veřejné správy a poukázala v tomto směru na stávající velice neutěšený stav v této oblasti.

V třetím bloku zazněl příspěvek Simeony Zikmundové, ředitelky Krajského úřadu Vysočina, který byl zaměřen naopak na podporu duálního modelu výkonu veřejné správy. Podle jejího názoru by obec i kraj měly být primárně „partnery“, ne soupeři nebo dokonce protivníci, a proto je třeba nalézt optimální hranice při výkonu spojeného modelu veřejné správy.

Senátor Jaroslav Kubera ve svém dalším příspěvku zejména reagoval na příspěvek Kateřiny Vlachové z Kanceláře veřejného ochránce práv a Simeony Zikmundové, ředitelky Krajského úřadu Vysočina z pohledu zastánce odděleného modelu výkonu veřejné správy a uvedl několik příkladů z praxe na teplické radnici.


Příspěvek Roberta Sobotky z Krajského úřadu Vysočiny poukázal na tu skutečnost, že žijeme v zemi, ve které je 8.003 platných zákonů, vládních nařízení a vyhlášek pocházejících z období 1.1.1945 do 31.12. 2006. V České republice se nachází 6.249 obcí, z toho 5.656 obcí je těch, které vykonávají přenesenou působnost pouze v základním rozsahu, tedy obcí I. typu. Podle údajů MV ČR je v České republice 85% obcí tzv. venkovského typu, tedy těch, u kterých počet obyvatel nepřesahuje 1.500. Všechny obce do 300 obyvatel (včetně) v České republice mají od 1.1.2007 nárok na paušální příspěvek na výkon „základní“ působnosti ,, přenesené působnosti ve výši „jen“ 6.958,-Kč na celý rozpočtový rok 2007 [Viz pozn. 1]. V České republice existuje dalších 4.751 ostatních orgánů veřejné moci [viz pozn. 2]. Za této popsané situace nepovažuje za možné zcela jednoznačně, izolovaně říci, že ten či onen model výkonu veřejné správy je pro Českou republiku tím ideálním a jediným správným. Za klíčové proto považuje nalezení věcných odpovědí na tyto otázky : Jsme schopni smíšený model veřejné správy - v souladu se závazky, které vyplývají pro Českou republiku z Ústavy, mezinárodního práva i judikatury Ústavního soudu ČR – zaplatit ? Pokud bude na první otázku odpovězeno na základě budoucích odpovídajících analýz kladně, pak je třeba položit si otázku druhou, související: Jsme schopni vytvořit a zaplatit takový výkon soudní kontroly, který umožní, aby funkce mocí soudní byla skutečně rychlá, věcná a efektivní? Jde totiž o to, že duální výkon veřejné správy sebou nese jisté prolínání samosprávy se složkami, které výkon přenesené působnosti mají zabezpečit a to jak personálně, tak i tematicky. Z hlediska ústavně-právních opatření pak platí, že v těchto případech nezbytným „arbitrem“ musí být složka moci soudní a nikoliv složka moci výkonné.

Pozn 1: Příspěvky, které získávají obce (kromě výnosů v rámci své samosprávné činnosti) jsou následující:
- na výkon „základní" přenesené působnosti (např. přestupky)
- na výkon matričního a staveb úřadu
- na úřad pověřený, nebo na úřad s rozšířenou působností
úřady, které nepatří mezi poslední dva ve výčtu a mají-li do 300 obyvatel, získávají jen příspěvek ve výši 6.958,-Kč na celý rozpočtový rok 2007


Pozn 2:
mezi tyto orgány patří např. úřad práce, pozemkový úřad, zdravotní pojišťovny, soudy atd. jsou to tedy orgány, které mají právo dát obci nějakou další povinnostStarostka obce Sedlec-Prčice ve svém příspěvku vznesla tři dotazy na veřejného ochránce práv.

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl v reakci na dotazy starosty obce Sedlec-Prčice mimo jiné uvedl, že z hlediska principu dobré správy považuje každý podnět kterým se zabývá jeho úřad za oprávněný a to proto, že pokud se občan rozhodne pro podání podnětu ombudsmanovi, je zřejmé, že minimálně v komunikační rovině veřejná správa selhala. Dále uvedl, že podněty podávané veřejnému ochránci nejsou nijak zpoplatňovány. Závěrem vyjádřil ombudsman přesvědčení, že tato pracovní konference svým dílem mohla přispět a přispěla k tomu, aby ukotvení české veřejné správy bylo ku prospěchu dobré správy.

Závěrem předsedající senátor Pavel Eybert stručně shrnul výsledky proběhlé diskuse.
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
    : Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
    : Konference v Senátu - Přímá volba prezidenta (26.9.2007)
    : Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy 11-12.6.2007 (13.6.2007)
    : Návrh Senátu na státní vznameníní (8.6.2007)
    : Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
    : Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
    : Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
    : Konference v Senátu - Jak dál v EU (9.2.2007)
    : Nový model veřejné správy - konference v Senátu (30.1.2007)
    : Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
    : Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
    : Setkání s vědeckými pracovníky Spolkového ústavního soudu (16.5.2006)
    : Konference - Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR (24.4.2006)
    : Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
    : Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
    : Změna zákona "O informačních systémech veřejné správy" (8.12.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - JUDr. V. Kůrka (8.12.2005)
    : Schválení vstupu Bulharska a Rumunska do EU (15.9.2005)
    : Senát schválil změnu ústavy (15.9.2005)
    : Volba předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (4.8.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - Formánková (4.8.2005)
    : Senát na návrh ODS schválil zrušení nerozumného doplňku živn. zákona (29.7.2005)
    : Priority britského předsednictví (13.7.2005)
    : Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
    : Setkání senátorů ODS se členy Konfederace politických vězňů (19.4.2005)
    : Setkání hejtmanů, primátorů a starostů se senátory PČR (13.4.2005)
    : Ministr vnitra ČR na senátním klubu ODS (1.3.2005)
    : Předseda Senátu Sobotka na Slovensku (3.2.2005)
    : Ústavní soud potvrdil vítězství Jana Nádvorníka v senátních volbách - Senát je kompletní (28.1.2005)
    : Předseda Senátu PČR organizuje pomoc pro Asii (10.1.2005)
    : Jan Nádvorník se obrátil na Ústavní soud kvůli zrušení výsledku senátních voleb v Praze 11, ve kterých zvítězil (18.12.2004)
    : Praha by mohla snížit náklady na zpracování odpadů (13.11.2004)
    : Nový senátor v klubu ODS (19.10.2004)
    : Třináctý soudce ústavního soudu (29.7.2004)
    : Priority nizozemského předsednictví EU (21.7.2004)
    : Další soudce ústavního soudu (10.6.2004)
    : Projev předsedy Rady Evropské unie B. Aherna v Senátu (22.4.2004)
    : Změna jednacího řádu senátu umožní kontrolu vlády při jednání o návrzích a dokumentech EU (20.4.2004)
    : Prezident navštívil Senát (18.3.2004)
    : Senát schválil nový okruh posuzování vlivů na životní prostředí (12.2.2004)
    : Senát vrátil zákon o péči o zdraví lidu, nechce v registrech jména a adresy (1.2.2004)
    : Novela živnostenského zákona s ohledem na zastavárny (29.1.2004)
    : Čeští vojáci do Afgánistánu (28.1.2004)
    : Další soudce Ústavního soudu (4.12.2003)
    : Nový senátor v klubu ODS (28.11.2003)
    : Volba nového soudce Ústavního soudu (12.11.2003)
    : Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (22.9.2003)
    : Senát schváli přístup dalších státu do NATO (19.8.2003)
    : Priority italského předsednictví EU (2.8.2003)
    : Polský pohled na budoucnost Evropy (3.7.2003)
    : Britský pohled na budoucnost Evropy (8.6.2003)
    : Návštěva senátního VEI v Londýně (19.5.2003)
    : Usnesení Senátu k připravované ústavní smlouvě EU (22.4.2003)
    : Přijetí franc. ministryně (24.3.2003) (25.3.2003)
    : Zákon o nájemném v ÚPV (6.2.2003)
    : Souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vl. Železného (26.1.2003)
    : Senátoři a Konfederace politických vězňů (14.1.2003)
    : Prezentace priorit Min. průmyslu a obchodu (8.1.2003)
    : Volby do Evropského parlamentu (7.1.2003)
    : 2. schůze Výboru pro evropskou integraci (13.12.2002)
    : Charta základních práv Evropské unie (11.12.2002)
    : Česko - britský seminář (9.12.2002)
    : Výbory senátu (6.12.2002)
    : Komise senátu (5.12.2002)
    : První schůze Senátu ve 4. funkčním období (4.12.2002)
    : Senátní kluby (3.12.2002)
    : Kdy do Senátu? (5.11.2002)
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)