Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: aktuality Senát
 
Novela živnostenského zákona s ohledem na zastavárny
29.1.2004

Senát schválil změny živnostenského zákona, které napomohou řešit jeden z problémů hl. m. Prahy týkající se bezpečnosti - provoz nočních zastaváren. Podle údajů policie tyto provozovny využívají do značné míry lichváři a zloději a v noci jsou jeho zákazníky hlavně narkomani. Dosud podle současných zákonů mohli policisté kontrolovat pouze zboží v regálech. Bazary ale schovávají většinu kradeného zboží v jiných místnostech. Dále když se policistům podařilo zajistit kradené předměty, měli obvykle zhoršenou možnost zloděje vypátrat kvůli nedostatečné identifikaci. Provozovatel bazaru nemusel uvádět, od koho vykupoval. Novela požaduje identifikaci zákazníka a policii umožňuje vstupovat do všech místností provozovny.

Opatření tohoto druhu byla občany opakovaně požadována. Novela se dostala do parlamentu z iniciativy hl. m. Prahy.
detaily projednávaného tisku jsou uvedeny níže


Senát schválil na své 13. schůzi dne 29. ledna 2004 novelu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisůPředkladatel zákona: Zastupitelstvo hl. m. Prahy, radní Rudolf Blažek
senátní tisk č. 253
navazuje na sněmovní tisk č. 107


Předmět zákona:
Zastupitelstvo hl. m. Prahy návrhem této novely reagovalo na základě obecného poznatku, Praha nevyjímaje, že zastavárny se velmi často stávají místy odbytu kradených věcí.
Provozovat zastavárnu, živnost ohlašovací volnou, může každá osoba způsobilá provozovat živnost dle živnostenského zákona, bez jakýchkoliv kvalifikačních předpokladů na ni kladených. Provozovatel zastavárny (zástavní věřitel) a vlastník věci nebo jeho zástupce, oprávněný cizí věc zastavit (zástavní dlužník) jsou povinni mezi sebou uzavřít smluvní vztah (zástavní smlouva) na základě §31 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a na základě ustavení §156 obch. zákoníku, nicméně živnostenský zákon nestanovuje povinnost podnikatele ověřovat si totožnost vlastníka věci dle legitimního a věrohodného dokladu. Pokud kontrolnímu orgánu zdokladuje provozovatel zastavárny tyto smlouvy a není mu prokázáno, že ví o tom, že předmětné zboží je kradené, není ho v těchto případech možné usvědčit z trestného činu podílnictví. Snahou této novely, která v projednáním v PS PČR nabyla ještě detailnějších změn, je především zprůhlednění fungování této živnosti a pochopitelně zabránění prvotní trestné činnosti s výsledkem jednoduchého odbytiště.

Novela:
- omezuje zneužívání zastavárenské činnost k páchání trestného činu
- ukládá živnostníkům provozujícím tuto činnost za povinnost ověřit totožnost osoby, která zboží dává do zástavy

Členění novely zákona:
část první - změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
část druhá - změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
část třetí - změna zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění zákona č. 326/1992 Sb.
část čtvrtá - účinnost

Změny projednané v Poslanecké sněmovně PČR:
Návrh Zastupitelstva hl. m. Prahy, který prošel projednáním v PS řešil jen ujednání §31 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, s tím, že specifikoval jaké náležitosti má mít zástavní smlouva, aby se stala řádným dokladem prokazující způsob nabytí zboží.
- §31, ŽZ je nově nadepsán "Povinnosti podnikatele"
- §31, ŽZ, nově se vkládá odst. 4
obecně: podnikateli je ukládána povinnost, pokud jde o nákup použitého zboží nebo o zboží bez dokladu nabytí, přijímaní tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy - před přijetím smluvního vztahu - identifikovat jeho účastníky (zástavní dlužníky) a předmět smluvního vztahu a těchto skutečnostech vést evidenci,
- §31, ŽZ, nově se vkládá odst. 5
obecně: stanovuje co se rozumí pro účely tohoto zákona "identifikací účastníků":
- u fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, data narození, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z příslušného dokladu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále specifikace příslušného dokladu totožnosti, včetně uvedení orgánu a státu, který jej vydal,
- u právnické osoby zjištění obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, a identifikace fyzické osoby podle písmene a), jednající jménem této právnické osoby v daném smluvním vztahu.
- §31, ŽZ, nově se vkládá odst. 6
obecně: stanovuje se rozumí "identifikací předmětu smluvního vztahu", tedy název výrobku, značka, výrobní číslo
- §31, ŽZ, nově se vkládá odst. 7
obecně: zavádí se možnost ověření nebo zjištění údajů také dálkovým přenosem (pokud je zaručena identifikace dle zvláštního předpisu; zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Identifikační údaje o zástavním dlužníku i předmětu zástavy je podnikatel povinen archivovat 5 let ode dne uzavření smlouvy.
- §31, ŽZ, nově se vkládá odst. 8
obecně: pokud zástavní dlužník nechce přistoupit na podmínky identifikace dané zákonem nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy ani zprostředkovat jeho nákup,
- §65, ŽZ, nově se vkládá odst. 2
obecně: nově se umožňuje živnostenskému úřadu uložit podnikateli za porušení povinností vyplývajících z §31 pokuta až do výše Kč 1 000 000,-. Výše pokuty se tedy zvyšuje z Kč 1 00 000,- na již uvedený Kč 1 000 000,-.
- §10 odst. 6 zákona na ochranu spotřebitele doplnění
obecně: v zástavárně nesmí být v místě, určeném k prodeji, uloženy předměty, které k prodeji určeny nejsou
- §16, zákona na ochranu spotřebitele, nově se vkládá odst. 4
obecně: na žádost orgánů dozoru nebo Policie v mezích jejích oprávnění je prodávající povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování nebo nákupu či přijetí do zástavy, předložit identifikační údaje podle zvláštního právního předpisu,
- §20d, zákona o Policii ČR, doplnění
obecně: změna zákona o Policii České republiky tak, že v ustanovení o oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven (§ 20d) rozšířila oprávnění policistů vstupovat i do ostatních prostor (kde probíhá nákup použitého zboží, zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy)

Finanční dopady:
Novela nevyvolá dodatečné nároky na státní rozpočet.

Účinnost novely:
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Projednávání novely zákona Senátem PČŘ:
Podstatným legislativním problémem tohoto návrhu zákona, na který upozornil legislativní odbor Kanceláře Senátu, je opomenutí promítnout nezbytné změny, ke kterým došlo v důsledku vložení nových odstavců 4 - 8 do § 31 živnostenského zákona, prakticky v posledním čtení, na samý závěr projednávání tohoto návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. Hospodářským výborem a Výborem pro obranu a bezpečnost předložené a Senátem schválené pozměňovací návrhy tyto nedostatky odstranily.

Hlasování Senátu PČR k novele zákona:
registrováno 43 senátorů, kvorum 22, pro 43, proti nikdo

Senát PČR tímto hlasování vyslovil souhlas vrátit tento návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů zpět do PS PČR.

 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
    : Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
    : Konference v Senátu - Přímá volba prezidenta (26.9.2007)
    : Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy 11-12.6.2007 (13.6.2007)
    : Návrh Senátu na státní vznameníní (8.6.2007)
    : Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
    : Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
    : Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
    : Konference v Senátu - Jak dál v EU (9.2.2007)
    : Nový model veřejné správy - konference v Senátu (30.1.2007)
    : Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
    : Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
    : Setkání s vědeckými pracovníky Spolkového ústavního soudu (16.5.2006)
    : Konference - Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR (24.4.2006)
    : Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
    : Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
    : Změna zákona "O informačních systémech veřejné správy" (8.12.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - JUDr. V. Kůrka (8.12.2005)
    : Schválení vstupu Bulharska a Rumunska do EU (15.9.2005)
    : Senát schválil změnu ústavy (15.9.2005)
    : Volba předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (4.8.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - Formánková (4.8.2005)
    : Senát na návrh ODS schválil zrušení nerozumného doplňku živn. zákona (29.7.2005)
    : Priority britského předsednictví (13.7.2005)
    : Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
    : Setkání senátorů ODS se členy Konfederace politických vězňů (19.4.2005)
    : Setkání hejtmanů, primátorů a starostů se senátory PČR (13.4.2005)
    : Ministr vnitra ČR na senátním klubu ODS (1.3.2005)
    : Předseda Senátu Sobotka na Slovensku (3.2.2005)
    : Ústavní soud potvrdil vítězství Jana Nádvorníka v senátních volbách - Senát je kompletní (28.1.2005)
    : Předseda Senátu PČR organizuje pomoc pro Asii (10.1.2005)
    : Jan Nádvorník se obrátil na Ústavní soud kvůli zrušení výsledku senátních voleb v Praze 11, ve kterých zvítězil (18.12.2004)
    : Praha by mohla snížit náklady na zpracování odpadů (13.11.2004)
    : Nový senátor v klubu ODS (19.10.2004)
    : Třináctý soudce ústavního soudu (29.7.2004)
    : Priority nizozemského předsednictví EU (21.7.2004)
    : Další soudce ústavního soudu (10.6.2004)
    : Projev předsedy Rady Evropské unie B. Aherna v Senátu (22.4.2004)
    : Změna jednacího řádu senátu umožní kontrolu vlády při jednání o návrzích a dokumentech EU (20.4.2004)
    : Prezident navštívil Senát (18.3.2004)
    : Senát schválil nový okruh posuzování vlivů na životní prostředí (12.2.2004)
    : Senát vrátil zákon o péči o zdraví lidu, nechce v registrech jména a adresy (1.2.2004)
    : Novela živnostenského zákona s ohledem na zastavárny (29.1.2004)
    : Čeští vojáci do Afgánistánu (28.1.2004)
    : Další soudce Ústavního soudu (4.12.2003)
    : Nový senátor v klubu ODS (28.11.2003)
    : Volba nového soudce Ústavního soudu (12.11.2003)
    : Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (22.9.2003)
    : Senát schváli přístup dalších státu do NATO (19.8.2003)
    : Priority italského předsednictví EU (2.8.2003)
    : Polský pohled na budoucnost Evropy (3.7.2003)
    : Britský pohled na budoucnost Evropy (8.6.2003)
    : Návštěva senátního VEI v Londýně (19.5.2003)
    : Usnesení Senátu k připravované ústavní smlouvě EU (22.4.2003)
    : Přijetí franc. ministryně (24.3.2003) (25.3.2003)
    : Zákon o nájemném v ÚPV (6.2.2003)
    : Souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vl. Železného (26.1.2003)
    : Senátoři a Konfederace politických vězňů (14.1.2003)
    : Prezentace priorit Min. průmyslu a obchodu (8.1.2003)
    : Volby do Evropského parlamentu (7.1.2003)
    : 2. schůze Výboru pro evropskou integraci (13.12.2002)
    : Charta základních práv Evropské unie (11.12.2002)
    : Česko - britský seminář (9.12.2002)
    : Výbory senátu (6.12.2002)
    : Komise senátu (5.12.2002)
    : První schůze Senátu ve 4. funkčním období (4.12.2002)
    : Senátní kluby (3.12.2002)
    : Kdy do Senátu? (5.11.2002)
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)