Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: aktuality Senát
 
Priority německého předsednictví EU
13.12.2006
H. Elfenkämper


Dne 13. prosince 2006 navštívil senátní výbor pro záležitosti evropské unie německý velvyslanec pan Helmut Elfenkämper a seznámil přítomné s prioritami německého předsednictví v Radě EU. Níže je uveden přehled uvedených priorit


"Mediální počátek" svého předsednictví plánuje na 9.1.2007, kdy se uskuteční společné zasedání spolkové vlády a EK. Dne 17.1.2007 představí kancléřka svůj program v Evropském parlamentu.


Struktura programu německého předsednictví:
1. Akceschopné společenství - rozvoj EU
Návrh obsahuje zejména posílení oblasti JHA (Justice and Home Affairs = spravedlnosti a vnitřních věcí), lepší vymezení kompetencí mezi členskými státy a EU, posílení role národních parlamentů, posílení SZBP (společné zahraniční a bezpečnostní politiky). Rada z června 2006 dala německému předsednictví mandát vést konzultace s tím, aby následně prezentovala Radě alternativy dalšího vývoje, které poslouží pro rozhodnutí o tom, jak má pokračovat reformní proces EU.

2. Hospodářská, sociální a ekologická budoucnost EU

2.1. Hospodářská budoucnost EU

- dokončení vnitřního trhu a posílení konkurenceschopnosti evropských podniků
- finanční a hospodářská politika orientovaná na růst
- průhlednější a kvalitnější regulace, snižování administrativního břemene (better regulation)
- zajištění bezpečného a konkurenceschopného zásobování energií
- podpora environmentálních technologií
- podpora vědy a výzkumu
- posílení spolupráce v oblasti vzdělání
- moderní evropská dopravní politika
- integrovaná mořská politika
- moderní kulturní a mediální politika
- výkonná a na občany orientovaná veřejná správa

2.2. Zajištění zaměstnanosti a sociální budoucnost EU
- další rozvoj evropského způsobu života
- šance a výzvy demografických změn
- podpora rovnosti šancí a účast na pracovním trhu
- inovativní a preventivní zdravotní politika

2.3. Zajištění přirozených základů pro život v Evropě
- posílení ochrany ŽP
- moderní, konkurenceschopná a udržitelná zemědělská a rybářská politika

3. Prostor svobody, bezpečnosti a práva

3.1.Posílení bezpečnosti, řízení migrace a posílení integrace

- úzká policejní spolupráce a společný boj proti terorismu
- koherentní azylová a migrační politika
- integrace a interkulturní dialog
- efektivní ochrana vnějších hranic

3.2.Posílení svobody a práva
- posílení práv občanů
- více právní jistoty pro občany a hospodářství
- posílení justice a praktické spolupráce
- aktivní ochrana spotřebitelů

4. Tvorba společné hospodářské zahraniční politiky (SZBP) a společné rozvojové politiky
- rozšíření EU a rozvoj evropského prostoru bezpečnosti a stability
- multilaterální angažmá, aktivní krizový management a boj proti proliferaci
- posílení SZBP
- strategická partnerství a aktivní zahraniční hospodářská politika
- posílení obchodu a mezinárodní konkurenceschopnosti EU
- posílení udržitelného rozvoje

Zahraničně-politické priority německého předsednictví
Očekávané a připravované priority jsou rozděleny podle míry, jakou je může německé min zahr. věcí samo koncepčně formovat v době svého předsednictví. Západní Balkán, Blízký východ, Írán, Afghánistán a subsaharská Afrika jsou oblasti, kde bez ohledu na plány Německa dojde ke klíčovým politickým procesům (Kosovo) nebo si svojí naléhavostí vyžadují intenzivní a stálou pozornost (Blízký východ). Konflikt v Dárfúru má potenciál ovládnout pozornost EU v prvním pololetí 2007 a stát se pro předsednictví „velice složitým problémem", na nějž bude potřebné reagovat. V Íránské otázce bude snahou udržet kontinuitu předchozích předsednictví. Naproti tomu tzv. trojlístek východní politiky (Ostpolitik) - vztahy EU-Rusko, intenzifikace politiky sousedských vztahů a strategie EU k Střední Asii - představuje oblasti, kde německé předsednictví doufá v možnost aktivního uplatnění vlastních, předem připravených návrhů v tradičním zájmovém regionu.

1) Intenzifikace politiky sousedských vztahů (ENP - European Neighbourhood Policy)
Německé předsednictví si klade za cíl "podstatným rozvojem ENP podpořit transformaci východních sousedů EU a současně reagovat s důvěryhodnou nabídkou na jejich naléhání na stanovení konkrétní perspektivy eventuálního vstupu do Unie ". Nová iniciativa k ENP není určena pouze východním sousedům EU, u nichž jsou uvedené snahy přítomny, ale je „geograficky otevřena" i zemím Středomoří. Přitom má však posílená ENP zůstat dostatečně flexibilní a umožňovat diferencovaný postup neboli „odměňování" za reformní kroky. německo během svého předsednictví se chce zaměřit specificky na země východní Evropy, portugalské předsednictví pak podle Berlína může při implementaci nových nástrojů ENP působit více směrem k jižním sousedům EU.
Za možné prvky posílení ENP lze považovat posílení přístupu na vnitřní trh EU výměnou za převzetí acquis ve vybraných oblastech, uzavření nových bilaterálních dohod o posílené spolupráci, včetně možnosti vytvoření zóny volného obchodu s danou zemí, poskytnutí dodatečných finančních prostředků po podporu cílů ENP prostřednictvím Evropské investiční banky, Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj a Světové banky,
zmírnění vízových restrikcí výměnou za uzavření readmisních dohod, podporu při zefektivnění ostrahy společných hranic, posílení spolupráce v oblasti SZBP prostřednictvím možnosti připojení se k společným vyhlášením a akcím EU, posílení politického dialogu. Německo očekává aktivní zapojení Bulharska a Rumunska do celého procesu formulace ENP v oblasti Černého moře, nicméně jedná se o velmi složitou oblast s řadou hraničních sporů či tzv. zamrzlých konfliktů - frozen conflicts.

2) Posílení vztahů s Ruskem, prohloubení energetické spolupráce a bezpečnosti
Vztahy s Ruskem podobně jako ENP je téma, u něhož německé předsednictví bude vycházet z již formulovaných postojů členských zemí. Vedle vedení jednání s Ruskem o nové smlouvě po ukončení platnosti PCA (dohoda o partnerství a spolupráci /Partnership and Cooperation Agreement/) v roce 2007 se objevily v tisku informace, že Berlín uvažuje o návrzích k posílení energetické bezpečnosti. V oblasti energetiky jde podle ministra zahraničí Steinmeiera mj. o budování tzv. kooperativního systému dodavatelů a odběratelů s cílem vytvářet stabilitu a důvěru skrze pevnější pouta jejich vzájemné závislosti. V jasné řeči energetického byznysu, jenž je v SRN v soukromých rukou, jde v praxi o vytváření společných dceřinných společností Gazpromu a německých/evropských koncernů v oblastech doposud výlučného vlivu jedné ze stran (těžba Gazpromu resp. distribuce ke konečnému zákazníkovi v případě BASF a E.on). V logice německého uvažování Gazprom neomezí dodávky, na jejichž dodání přímému spotřebiteli v EU je ekonomicky hlouběji zainteresován. Německé koncerny chtějí pokračovat v hledání alternativních zdrojů dodávek a pozorně zvažovat vyváženost a výhodnost těchto „give and take" energetické spolupráce s ruskou stranou. V případě těžby plynu v Rusku jsou však obecně ochotny se spokojit i s menšinovými podíly, jež však podle nich vytvářejí vhodné nástupiště pro případ privatizace či liberalizace ve vzdálenější budoucnosti.
Rusko zřejmě nebude chtít obdobu staré PCA, na které mu vadí části týkající se lidských práv, německé předsednictví se bude snažit zachovat alespoň stávající standard.

3) Strategie EU ke Střední Asii
V této oblasti se podle Německa otevírá poměrně široký prostor pro vlastní návrhy a představy, protože Střední Asie doposud stojí mimo zvláštní pozornost většiny členských zemí. Její význam přitom především z energetického a bezpečnostního hlediska (terorismus, drogy, blízkost Afghánistánu a dalších krizových ohnisek) narůstá. SRN nemá v úmyslu vypracovat koncept, jímž by EU konkurovala mocenským zájmům USA, Ruska a Číny v oblasti, ani rozvíjet ambici EU jako geopolitického hráče v regionu.

Závěr
Německo, které bude celý příští rok zároveň předsedat skupině G8, nechce předem vzbuzovat příliš velká očekávání a své možnosti v rámci předsednictví EU hodnotí střízlivě. Jak potvrdil drážďanský sjezd hlavní vládní strany - tj. CDU kancléřky A. Merkelové - ve dnech 27. - 28.11.2006, pokusí se přesto SRN oživit opět debatu o ratifikaci evropské Ústavní smlouvy, která podle názoru Berlína nabízí institucionální a demokratický posun vpřed a tím i větší akceschopnost Unie. Německo se v tomto směru stále nevzdává možnosti dosáhnout do roku 2009 uvedení EU S v život (tj. do nových voleb do Evropského parlamentu). Pokud jde o otázku dalšího rozšiřování EU, je třeba vycházet z toho, že Turecku by se podle názoru SRN mělo dostat maximálně privilegovaného partnerství. Ve stávajících česko-rakouských kontroverzích o nukleární energetiku je významným signálem revize německého plánu na uzavření svých jaderných elektráren do roku 2020 a zájem na prodloužení jejich činnosti. Právě v průběhu prvních tří měsíců svého předsednictví se podle H. Elfenkämpera hodlá Berlín zaměřit primárně na ekonomické otázky a problémy energetiky s přihlédnutím k efektivnosti a stávajícím technologiím.

 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
    : Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
    : Konference v Senátu - Přímá volba prezidenta (26.9.2007)
    : Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy 11-12.6.2007 (13.6.2007)
    : Návrh Senátu na státní vznameníní (8.6.2007)
    : Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
    : Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
    : Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
    : Konference v Senátu - Jak dál v EU (9.2.2007)
    : Nový model veřejné správy - konference v Senátu (30.1.2007)
    : Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
    : Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
    : Setkání s vědeckými pracovníky Spolkového ústavního soudu (16.5.2006)
    : Konference - Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR (24.4.2006)
    : Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
    : Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
    : Změna zákona "O informačních systémech veřejné správy" (8.12.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - JUDr. V. Kůrka (8.12.2005)
    : Schválení vstupu Bulharska a Rumunska do EU (15.9.2005)
    : Senát schválil změnu ústavy (15.9.2005)
    : Volba předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (4.8.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - Formánková (4.8.2005)
    : Senát na návrh ODS schválil zrušení nerozumného doplňku živn. zákona (29.7.2005)
    : Priority britského předsednictví (13.7.2005)
    : Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
    : Setkání senátorů ODS se členy Konfederace politických vězňů (19.4.2005)
    : Setkání hejtmanů, primátorů a starostů se senátory PČR (13.4.2005)
    : Ministr vnitra ČR na senátním klubu ODS (1.3.2005)
    : Předseda Senátu Sobotka na Slovensku (3.2.2005)
    : Ústavní soud potvrdil vítězství Jana Nádvorníka v senátních volbách - Senát je kompletní (28.1.2005)
    : Předseda Senátu PČR organizuje pomoc pro Asii (10.1.2005)
    : Jan Nádvorník se obrátil na Ústavní soud kvůli zrušení výsledku senátních voleb v Praze 11, ve kterých zvítězil (18.12.2004)
    : Praha by mohla snížit náklady na zpracování odpadů (13.11.2004)
    : Nový senátor v klubu ODS (19.10.2004)
    : Třináctý soudce ústavního soudu (29.7.2004)
    : Priority nizozemského předsednictví EU (21.7.2004)
    : Další soudce ústavního soudu (10.6.2004)
    : Projev předsedy Rady Evropské unie B. Aherna v Senátu (22.4.2004)
    : Změna jednacího řádu senátu umožní kontrolu vlády při jednání o návrzích a dokumentech EU (20.4.2004)
    : Prezident navštívil Senát (18.3.2004)
    : Senát schválil nový okruh posuzování vlivů na životní prostředí (12.2.2004)
    : Senát vrátil zákon o péči o zdraví lidu, nechce v registrech jména a adresy (1.2.2004)
    : Novela živnostenského zákona s ohledem na zastavárny (29.1.2004)
    : Čeští vojáci do Afgánistánu (28.1.2004)
    : Další soudce Ústavního soudu (4.12.2003)
    : Nový senátor v klubu ODS (28.11.2003)
    : Volba nového soudce Ústavního soudu (12.11.2003)
    : Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (22.9.2003)
    : Senát schváli přístup dalších státu do NATO (19.8.2003)
    : Priority italského předsednictví EU (2.8.2003)
    : Polský pohled na budoucnost Evropy (3.7.2003)
    : Britský pohled na budoucnost Evropy (8.6.2003)
    : Návštěva senátního VEI v Londýně (19.5.2003)
    : Usnesení Senátu k připravované ústavní smlouvě EU (22.4.2003)
    : Přijetí franc. ministryně (24.3.2003) (25.3.2003)
    : Zákon o nájemném v ÚPV (6.2.2003)
    : Souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vl. Železného (26.1.2003)
    : Senátoři a Konfederace politických vězňů (14.1.2003)
    : Prezentace priorit Min. průmyslu a obchodu (8.1.2003)
    : Volby do Evropského parlamentu (7.1.2003)
    : 2. schůze Výboru pro evropskou integraci (13.12.2002)
    : Charta základních práv Evropské unie (11.12.2002)
    : Česko - britský seminář (9.12.2002)
    : Výbory senátu (6.12.2002)
    : Komise senátu (5.12.2002)
    : První schůze Senátu ve 4. funkčním období (4.12.2002)
    : Senátní kluby (3.12.2002)
    : Kdy do Senátu? (5.11.2002)
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)