Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: aktuality Senát
 
Senát schválil nový okruh posuzování vlivů na životní prostředí
12.2.2004

Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí mají být v souladu s evropskými směrnicemi navíc celostátní a regionální koncepce rozvoje. Změnu má umožnit novela, kterou schválil Senát rozdílem pouhých dvou hlasů. S novelou, proti níž během více než hodinové debaty vystupovali hlavně zástupci ODS, nakonec souhlasilo 34 z 63 přítomných senátorů. Součástí diskuse byly i pochybnosti o správném vyvážení ochrany životního prostředí a rozvojem společnosti a zvyšování životní úrovně obyvatel.

Domnívám se, že ochrana životního prostředí by měla existovat jen do té míry, aby zákonnou normou eliminované negativní dopady nepřevážily ty pozitivní. Důsledkem této nerovnováhy je brždění, zpomalení a značné prodražení staveb, které by vznikaly rychleji a laciněji (a to i při zajištění ochrany přírody stávajícími zákony).

Nové unijní normy opět o něco více komplikují náš rozvoj. Západoevropské státy, státy EU, vytvořily tyto normy až poté, co dosáhly jistého rozvoje a konkurenceschopnosti, ke které my směřujeme. Pro jejich dostižení je zde opět další překážka. Navíc posuzování vlivu nad rámec směrnic EU, které se vláda touto novelou zavádí je byrokratické, lehce zneužitelné a nekonečné. Takové je již dnes např. řízení EIA, stavební řízení a další. Pro nově zahrnované řízení pro velké územní celky to vede k tomu, že se projednává jejich řízení tak dlouho až to, co má být zahrnuto, se odsouvá, z projednávání vypouští, územní celky se dělí, lokality se vynechávají apod., neboť už dnes najít shodu, kompromis je téměř nemožné pro fundamentalistické námitky některých, především těch, kteří je mají ke všemu. S takovým přístupem by naši předkové těžko postavili železnice, přehrady, rybníky, elektrárny i komunikace.


Detaily projednávaného zákona:


Senát schválil na své 13. schůzi dne 29. ledna 2004 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a některé související zákonyPředkladatel zákona: Vláda ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Libor Ambrozek
senátní tisk č. 258
navazuje na sněmovní tisk č. 354


Předmět zákona:
Novela zákona byla Poslaneckou sněmovnou schválena 12. prosince 2003 a jejím cílem je v první řadě transpozice a tím dosažení souladu s novými směrnicemi EU o tzv. strategickém posuzování SEA vlivů na životní prostředí (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42 ES ze 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí) v rámci českého právního řádu.

Současná právní úprava daná zákonem č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvoje koncepcí a programů na životní prostředí, požadavky výše uvedených směrnice nesplňovala. Byla omezena pouze na posuzování některých koncepcí zpracovávaných ústředními orgány a předmětem posuzování vlivů na životní prostředí byla nově koncepce regionální a za jistých podmínek i některé koncepce lokální. Ani z procesního hlediska nebyly požadavky evropské legislativy prozatím zcela splněny, například způsob zapojení úřadů. Vláda navrhla touto novelou současnou úpravu implemetnace směrnic EU do zák. č. 244/1992 Sb. zrušit a implementaci výše uvedených směrnic zapracovat znovu a jen do zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento zákon se tak stává jediným právním předpisem pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí, jak v oblasti konkrétních záměrů, tak v oblasti koncepcí.

V České republice je posuzování koncepcí a strategických záměrů realizováno již od roku 1992, doby vzniku první právní podoby zákona, ve které byla zahrnuta i kapitola a ustanovení, týkající se posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon ale nestanovil přesné procesní procedury, jak takové posuzování má probíhat. Čas a praxe vytvořily jakýsi koncensus realizací určitých postupů. Tato zákonem neurčená "pravidla", která do této doby fungují, jsou z větší míry totožné s tím, jak byla celá tato problematika upravena evropskou směrnicí (výše uvedenou z roku 2001). V těchto domácích podmínkách jsem tedy měli oproti státům EU náskok. Senát PČR dostal k projednával další z nadstandardních novel zákona. Nadstandardní ve snaze zpřísnit již tak EU dostatečně zpřísněné.

Novela:
- nově definuje předmět posuzování, a to především výčtem oborů, v nichž koncepce posuzování podléhají, v porovnání s platnou právní úpravou se přesně upravuje postup při posuzování koncepcí. Zvláštní ustanovení se navrhuje pro posuzování územních plánů. Návrh zde respektuje fakt, že podrobná procesní pravidla pro posuzování plánovací dokumentace jsou obsažena ve stavebním zákoně.
- v souladu se zněním směrnice 2001/42 ES a s Úmluvou o posuzování vlivu na životní prostředí přesahující hranice státu se do zákona vkládají ustanovení o tzv. mezistátním posuzování koncepcí. Další navrhované změny zákona se týkají problematiky posuzování jednotlivých záměrů, jsou spíše technického charakteru a reflektují dosavadní zkušenosti s aplikací tohoto zákona v praxi.
- v oblasti posuzování záměrů obsahuje několik případů, v nich česká právní úprava zůstává nekompatibilní se směrnicí Rady Evropských společenství 85/337 o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí.

Problematické okruhy vládní novely:
- skutečnost, že na základě dosavadní praxe Ministerstvo životního prostředí navrhuje prodloužit některé lhůty, které mají především správní úřady k provedení nejrůznějších úkonů v obou fázích onoho procesu posuzování. Proces posuzování vlivu, ať už investičních záměrů, staveb anebo koncepcí na životní prostředí je věcí jistě nesmírně důležitou, ale měla by mít také své limity.

- změna, k níž dochází při mezistátním nebo tzv. přes hraničním posuzování vlivů. Současný stav je takový, že ČR se podrobí požadavku na takovéto mezinárodní posuzování, ale má na to, žádá-li o to nějaký zahraniční subjekt prostřednictvím svých státních orgánů, v zákoně určitý filtr (k takovému posuzování totiž dojde pouze tehdy, vysloví-li s tím souhlas Ministerstvo zahraničních věcí). V takovém případě podle současného stavu samozřejmě nese náklady s tímto procesem navíc spojené stát, nikoliv investor. Tato novela přináší změnu, vzdání se takového to filtru, který v současné době představuje souhlas Ministerstva zahraničních věcí, protože není v souladu s dohodnutými pravidly hry v rámci EU. Vláda však v souvislosti s touto nezbytnou a potřebnou změnou žádá, aby byla nejvýznamnější část nákladů tohoto procesu, nastane-li, nově přenesena na investora a ne tak jak to platilo ve stávající právní úpravě, na stát.

- změna formulace, která se týká požadované odborné praxe pro licencované odborníky, kteří se posuzováním vlivů na životní prostředí zabývají. Nová formulace, ukládá, žadateli o licenci splnit podmínku 3-leté praxe v oboru. Existuje na první pohled riziko, že taková překážka vstupu do odvětví může znamenat jisté obranářství cechovního typu konkrétní skupiny lidí, které pro absenci praxe přímo v tomto oboru nikdy neumožní počet uchazečů o tuto profesi rozšířit.

Finanční dopady:
Ekonomické dopady návrhu novely zákona č. 100/2001 Sb. představují zejména zvýšení výdajů státního rozpočtu a územních rozpočtů na administrativní zabezpečení vyhodnocení a smluvní zajištění zpracování posudků autorizovanou osobou k návrhům koncepcí. Zpracování posudku je zajišťováno autorizovanou osobou a financované zpracovatelem koncepce - orgánem veřejné správy.

Účinnost novely:
Zákon nabývá účinnosti dne 1. května 2004.

Hlasování senátorů ODS k novele zákona:
pro nikdo, proti 12, zdržel se 6

Hlasování Senátu PČR k novele zákona:
registrováno 63 senátorů, kvorum 32, pro 34, proti 15

Senát PČR tímto hlasování vyslovil souhlas s Vládou předloženým návrhem.

 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
    : Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
    : Konference v Senátu - Přímá volba prezidenta (26.9.2007)
    : Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy 11-12.6.2007 (13.6.2007)
    : Návrh Senátu na státní vznameníní (8.6.2007)
    : Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
    : Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
    : Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
    : Konference v Senátu - Jak dál v EU (9.2.2007)
    : Nový model veřejné správy - konference v Senátu (30.1.2007)
    : Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
    : Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
    : Setkání s vědeckými pracovníky Spolkového ústavního soudu (16.5.2006)
    : Konference - Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR (24.4.2006)
    : Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
    : Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
    : Změna zákona "O informačních systémech veřejné správy" (8.12.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - JUDr. V. Kůrka (8.12.2005)
    : Schválení vstupu Bulharska a Rumunska do EU (15.9.2005)
    : Senát schválil změnu ústavy (15.9.2005)
    : Volba předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (4.8.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - Formánková (4.8.2005)
    : Senát na návrh ODS schválil zrušení nerozumného doplňku živn. zákona (29.7.2005)
    : Priority britského předsednictví (13.7.2005)
    : Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
    : Setkání senátorů ODS se členy Konfederace politických vězňů (19.4.2005)
    : Setkání hejtmanů, primátorů a starostů se senátory PČR (13.4.2005)
    : Ministr vnitra ČR na senátním klubu ODS (1.3.2005)
    : Předseda Senátu Sobotka na Slovensku (3.2.2005)
    : Ústavní soud potvrdil vítězství Jana Nádvorníka v senátních volbách - Senát je kompletní (28.1.2005)
    : Předseda Senátu PČR organizuje pomoc pro Asii (10.1.2005)
    : Jan Nádvorník se obrátil na Ústavní soud kvůli zrušení výsledku senátních voleb v Praze 11, ve kterých zvítězil (18.12.2004)
    : Praha by mohla snížit náklady na zpracování odpadů (13.11.2004)
    : Nový senátor v klubu ODS (19.10.2004)
    : Třináctý soudce ústavního soudu (29.7.2004)
    : Priority nizozemského předsednictví EU (21.7.2004)
    : Další soudce ústavního soudu (10.6.2004)
    : Projev předsedy Rady Evropské unie B. Aherna v Senátu (22.4.2004)
    : Změna jednacího řádu senátu umožní kontrolu vlády při jednání o návrzích a dokumentech EU (20.4.2004)
    : Prezident navštívil Senát (18.3.2004)
    : Senát schválil nový okruh posuzování vlivů na životní prostředí (12.2.2004)
    : Senát vrátil zákon o péči o zdraví lidu, nechce v registrech jména a adresy (1.2.2004)
    : Novela živnostenského zákona s ohledem na zastavárny (29.1.2004)
    : Čeští vojáci do Afgánistánu (28.1.2004)
    : Další soudce Ústavního soudu (4.12.2003)
    : Nový senátor v klubu ODS (28.11.2003)
    : Volba nového soudce Ústavního soudu (12.11.2003)
    : Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (22.9.2003)
    : Senát schváli přístup dalších státu do NATO (19.8.2003)
    : Priority italského předsednictví EU (2.8.2003)
    : Polský pohled na budoucnost Evropy (3.7.2003)
    : Britský pohled na budoucnost Evropy (8.6.2003)
    : Návštěva senátního VEI v Londýně (19.5.2003)
    : Usnesení Senátu k připravované ústavní smlouvě EU (22.4.2003)
    : Přijetí franc. ministryně (24.3.2003) (25.3.2003)
    : Zákon o nájemném v ÚPV (6.2.2003)
    : Souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vl. Železného (26.1.2003)
    : Senátoři a Konfederace politických vězňů (14.1.2003)
    : Prezentace priorit Min. průmyslu a obchodu (8.1.2003)
    : Volby do Evropského parlamentu (7.1.2003)
    : 2. schůze Výboru pro evropskou integraci (13.12.2002)
    : Charta základních práv Evropské unie (11.12.2002)
    : Česko - britský seminář (9.12.2002)
    : Výbory senátu (6.12.2002)
    : Komise senátu (5.12.2002)
    : První schůze Senátu ve 4. funkčním období (4.12.2002)
    : Senátní kluby (3.12.2002)
    : Kdy do Senátu? (5.11.2002)
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)