Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55872)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54506)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Kategorie: aktuality Senát
 
Souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vl. Železného
26.1.2003

dne 23.1.2003 se konala 4. schůze Senátu. Na programu jednání byla i žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vladimíra Železného.

Tento jednací bod byl uskutečněn na základě požadavku Policejního prezidia ČR, Úřadu finanční kriminality a ochrany státu služby kriminální policie a vyšetřování o vyslovení souhlasu Senátu s trestním stíháním senátora. Podkladem pro jednání byla zpráva z jednání mandátového a imunitního výboru (která vycházela z podkladů předaných PČR dne 26.11.2003).

Senát vydal Vl. Železného po tříhodinové rozpravě. Ve svém příspěvku Dr. Železný sám požádal o zbavení imunity. Požádal dále o možnost prostudování dalších obvinění, které byly součástí předaných podkladů PČR a se kterými neměl možnost se seznámit a vyjádřit se k nim, tak jak to předepisuje (nikoliv jen umožňuje) postup daný jednacím řádem Senátu.
Zde mám na mysli §41 jednacího řádu Senátu (zákon 107/1999 Sb.) odst. (1) … "Mandátový a imunitní výbor … provede urychleně nutná šetření a umožní senátorovi … aby se osobně jednání zúčastnil a k věci vyjádřil…" . Možnost vyjádřit se k druhé části mu byla odepřena. Na tuto skutečnost upozornili někteří senátoři v diskusi.


Domnívám se, že po splnění této procedury by již nikdo ze senátorů (včetně mne) neměl pochybnosti o hlasování ve shodě s požadavkem na vydání které již senátor Železný sám deklaroval.

Sdělil doslova "chci prohlásit svoji vůli být Senátem vydán, jak jsem už mnohokrát prohlásil. Současně žádám o řádné dokončení postupu předepsaného zákonem v mandátovém a imunitním výboru. Hovořím o proceduře, která mi byla odepřena"Odepření zákonné procedury nemělo žádný logický důvod a bylo pouze silovým řešením, které prosazovala část senátorů jasně oddělená svou politickou příslušností.

Velmi zajímavý byl i spěch při projednávání. Daleko pozvolnější a důkladnější byla dříve zkoumání i u obyčejných přestupků. Argumenty zastánců bezprostředního vydání bez řádného splnění procedury senátu byly velmi chabé a v mnoha případech byly podobné povrchním mediálním zkratkám. (např. "nejsme zde abychom hledali vinu", přestože zkoumání viny nikdo ze senátorů nepožadoval; dále, žádná odpověď na to proč MIV nesplnil jednací řád, tj. proč nedal čas k prostudování a vyjádření k druhé části obvinění)

Další nekorektností ze strany MIV bylo nezabývání se podezřením z manipulace s fakty předkládanými policií. Senátor sdělil MIV, že je schopen v dohledné době dodat důkazy o uvedené manipulaci. Výbor však rozhodl, že šetření neprovede.Proč tomu tak bylo? Nabízí se několik příčin.
1) silný mediální tlak a snaha vyjít mu vstříc.
2) politický rozměr rozhodování vzhledem k deklarované vazbě ODS a Novy (jak v médiích, tak opakovaně při předchozích vyjádřeních některých politiků) zmíněná i v jednom příspěvku při jednání Senátu.

Jaký je skutečný vztah Novy a ODS? Jediná měřitelná vazba je analýza médií. V analýze publikované sdružením InnoVatio v publikaci Media Tenor (za období leden - polovina června 2002) je rozložení kritiky stran Koalice televizními médii a rozhlasem následující: Nova (televizní noviny) -20%, český rozhlas 1 (ozvěny dne) -20%, Prima (zpravodajský deník) -18% ČT1 (události) -2%. Z tohoto titulu mohli mít zástupci bývalé Koalice a jejich sympatizanti v Senátu zájem činit potíže médiu s negativním postojem k jejich uskupení, pokud se tato situace naskytla.
Zlepšovat svoji politickou pozici všemi dostupnými prostředky je postup běžný, avšak tento konkrétní způsob bych nepovažoval za korektní.Některé mediální souvislosti
Přestože nikdo nežádal, aby Mandátový a imunitní výbor (MIV) nebo Senát zkoumal vinu, přesto se opakovaně v médiích objevoval výraz typu "MIV a Senát by neměl rozhodovat o vině, okamžitě senátora vydejte". Zde se jedná o vytvoření nepravdivých okolností a poté jejich komentování a napadání těch, kteří se s nimi přímo neztotožňují. To je jeden ze způsobů prezentace používaný novináři, kteří jsou neinformovaní, nebo kteří nemají z různých důvodů čas nebo ochotu si dostupné informace prověřit. V námitkách senátorů skutečně nešlo o posuzování viny ale o požadavek na splnění procedury dané zákonem.


Jaká je podstata sporu
S podstatou sporu je zapotřebí se vždy alespoň rámcově seznámit. Jedině tak lze posoudit, zda neexistuje nějaká souvislost s výkonem mandátu. Pro dokreslení celého případu považuji za vhodné zmínit se i o některých zajímavých skutečnostech.

Ze všech případů, které byly jako podklad žádosti policejního prezidia Senátu předloženy (a bylo jich celkem 7) jich 6 bylo přímo, nebo nepřímo vyvoláno společností CNN a z těchto 6-ti kaus se 5 týká údajného poškozování věřitele.

Na základě skutečností a porovnání všech dostupných faktů mohu sdělit, že okolnosti žalob jsou velmi podezřelé a dělají dojem vykonstruovanosti, viz. následující skutečnosti.

zaplacená žaloba?
Vl. Železný upozornil, že má k dispozici dokument (autorizovaný holandským soudem) - dodatek ke standardní smlouvě k právním službám, ve kterém CCN nabízí jisté tuzemské advokátní kanceláři jednorázovou odměnu za libovolné obvinění, které bude s jejich přispěním sděleno Vl. Železnému, žádný trestný čin není specifikován, je ponechán na jejich libovůli. Odměna byla stanovena na 3 mil. Kč a byla termínovaná. Pokud nebude sděleno obvinění do 30.4.2001 odměna nebude vyplacena. Je nahodilou souvislostí, že 14. a 15.3. 2001 jsou sdělena obvinění. Dokument je uložen na úřadu vyšetřování

zatajené dokumenty?
Ve všech kausách týkajících se poškozování věřitele se podle V. Železného dopustila policie manipulace a uvádění Senátu v omyl. Podle ustanovení § 256 trestn. zákona, podobně jako je tomu jinde v Evropě, se trestně postihuje takové jednání dlužníka, který snižuje majetek pod úroveň svého dluhu. Má-li majetek větší nemůže věřitele poškodit. Bylo povinností vyšetřovatelů a státního zástupce aby v případě, kdy CNN podávala svá obvinění na poškoz. věřitele zjistit, zda náhodou majetek Železného není větší nežli pohledávky a pak po zjištění zákonné podmínky trestnosti, se pustit do obvinění. Až mnohem později na naléhavá upozornění právníků V. Železného se tím začala zabývat policie. V listopadu r. 2002 poté co byl zvolen senátorem policie obdržela od jejich autorizovaného pracoviště ohodnocení majetku a tento klíčový důkaz nebyl senátu předložen. Podle posudku uvedená hodnota vždy převyšovala výši pohledávek.

Podobné komentáře předkládá Vl. Železný ke všem případům a jsou uvedeny v 020 okolnosti jednání MIV a 021 fakta a důkazy, které neobsahuje žádost policie

V tištěných médiích (např. LN ze dne 24.1.2003) bylo možné nalézt výrazy "Opravdu nelze podle řady ctihodných mužů vyloučit, že policie jedná zaujatě?", nebo varování "Ti politici, kteří vyslali alarmující signál, by měli prosadit důkladné šetření svých podezření .. jinak jsou sami podezřelí, že jednali zaujatě vedeni snahou zářit na obrazovkách..". Na to je jednoduchá odpověď. Zaujatě může jednat kdokoliv, jen idealista může připustit, že tato možnost v principu neexistuje. Je spíše s podivem, že se takto zjevných pochybností neujali právě novináři. A výše uvedené varování je typickým příkladem lehkého nátlaku. Každý, kdo nalezne nějaké nesrovnalosti je sám podezřelý.
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
    : Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
    : Konference v Senátu - Přímá volba prezidenta (26.9.2007)
    : Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy 11-12.6.2007 (13.6.2007)
    : Návrh Senátu na státní vznameníní (8.6.2007)
    : Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
    : Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
    : Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
    : Konference v Senátu - Jak dál v EU (9.2.2007)
    : Nový model veřejné správy - konference v Senátu (30.1.2007)
    : Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
    : Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
    : Setkání s vědeckými pracovníky Spolkového ústavního soudu (16.5.2006)
    : Konference - Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR (24.4.2006)
    : Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
    : Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
    : Změna zákona "O informačních systémech veřejné správy" (8.12.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - JUDr. V. Kůrka (8.12.2005)
    : Schválení vstupu Bulharska a Rumunska do EU (15.9.2005)
    : Senát schválil změnu ústavy (15.9.2005)
    : Volba předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (4.8.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - Formánková (4.8.2005)
    : Senát na návrh ODS schválil zrušení nerozumného doplňku živn. zákona (29.7.2005)
    : Priority britského předsednictví (13.7.2005)
    : Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
    : Setkání senátorů ODS se členy Konfederace politických vězňů (19.4.2005)
    : Setkání hejtmanů, primátorů a starostů se senátory PČR (13.4.2005)
    : Ministr vnitra ČR na senátním klubu ODS (1.3.2005)
    : Předseda Senátu Sobotka na Slovensku (3.2.2005)
    : Ústavní soud potvrdil vítězství Jana Nádvorníka v senátních volbách - Senát je kompletní (28.1.2005)
    : Předseda Senátu PČR organizuje pomoc pro Asii (10.1.2005)
    : Jan Nádvorník se obrátil na Ústavní soud kvůli zrušení výsledku senátních voleb v Praze 11, ve kterých zvítězil (18.12.2004)
    : Praha by mohla snížit náklady na zpracování odpadů (13.11.2004)
    : Nový senátor v klubu ODS (19.10.2004)
    : Třináctý soudce ústavního soudu (29.7.2004)
    : Priority nizozemského předsednictví EU (21.7.2004)
    : Další soudce ústavního soudu (10.6.2004)
    : Projev předsedy Rady Evropské unie B. Aherna v Senátu (22.4.2004)
    : Změna jednacího řádu senátu umožní kontrolu vlády při jednání o návrzích a dokumentech EU (20.4.2004)
    : Prezident navštívil Senát (18.3.2004)
    : Senát schválil nový okruh posuzování vlivů na životní prostředí (12.2.2004)
    : Senát vrátil zákon o péči o zdraví lidu, nechce v registrech jména a adresy (1.2.2004)
    : Novela živnostenského zákona s ohledem na zastavárny (29.1.2004)
    : Čeští vojáci do Afgánistánu (28.1.2004)
    : Další soudce Ústavního soudu (4.12.2003)
    : Nový senátor v klubu ODS (28.11.2003)
    : Volba nového soudce Ústavního soudu (12.11.2003)
    : Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (22.9.2003)
    : Senát schváli přístup dalších státu do NATO (19.8.2003)
    : Priority italského předsednictví EU (2.8.2003)
    : Polský pohled na budoucnost Evropy (3.7.2003)
    : Britský pohled na budoucnost Evropy (8.6.2003)
    : Návštěva senátního VEI v Londýně (19.5.2003)
    : Usnesení Senátu k připravované ústavní smlouvě EU (22.4.2003)
    : Přijetí franc. ministryně (24.3.2003) (25.3.2003)
    : Zákon o nájemném v ÚPV (6.2.2003)
    : Souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vl. Železného (26.1.2003)
    : Senátoři a Konfederace politických vězňů (14.1.2003)
    : Prezentace priorit Min. průmyslu a obchodu (8.1.2003)
    : Volby do Evropského parlamentu (7.1.2003)
    : 2. schůze Výboru pro evropskou integraci (13.12.2002)
    : Charta základních práv Evropské unie (11.12.2002)
    : Česko - britský seminář (9.12.2002)
    : Výbory senátu (6.12.2002)
    : Komise senátu (5.12.2002)
    : První schůze Senátu ve 4. funkčním období (4.12.2002)
    : Senátní kluby (3.12.2002)
    : Kdy do Senátu? (5.11.2002)
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)