Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55862)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54475)(24%)
Asi nepůjdu volit (55022)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54623)(24%)
 
 
Kategorie: události 2006
 
Komunální kampaň ČSSD - část 3 - Chcete v Praze 5 zachovat školy a školky?
12.10.2006

Jedno z hesel ČSSD použité v rámci komunálního volebního boje se týká návrhu "zachovat školy a školky". Níže bude ukázáno, že škol a školek je na Praze 5 dostatečné množství a pro případně nově příchozí děti mají dostatek rezerv. Rušení a slučování škol a školek má důvod ve velmi silném poklesu populace v odpovídajících věkových kategoriích.


Základní školy

Celková kapacita základních škol na Praze 5 v r. 2005 je 8000 dětí. Dětí zapsaných k 12. 9. 2005 je 5211,z toho vyplývá, že školy mají rezervu ještě 2789 volných míst. Vývoj volných míst je uveden na následujícím obrázku ze kterého je patrné, že počet žáků od 1.9.2000 do 1.9.2005 na ZŠ poklesl o 1813 – 25%.

školy
Obrázek: Vývoj naplnění škol na MČ Praha 5 (2000-2005)
- přední sloupce (modrá): volná místa, střední sloupce (červená): počet dětí, zadní sloupce (žlutá): cílová kapacita


MČ Praha 5 zřizuje 13 základních škol. Pět základních škol má jako součást mateřské školy. V posledních pěti letech došlo k výraznému úbytku žáků, což dle prognóz bude pokračovat další dva roky. Poté podle prognóz dojde k mírnému růstu (což je přikládáno silnějším ročníkům ze 70 let) a poté bude počet stagnovat, tak že ani v 2015 se nedostaneme na počty které byly dosaženy v r. 2002. Ředitelé stávajících základních škol prováděli interní organizační opatření, aby se nesnižovala průměrná naplněnost tříd, ale byla zachována nadstandardní vzdělávací nabídka. Školský zákon umožňuje naplňovat třídy ZŠ do 30 žáků. Normativy NIV MHMP na rok 2006 byly stanoveny na 24 žáků na třídu (splňuje FZŠ Drtinova, ZŠ Waldorfská, nejmenší průměrnou naplněnost mají ZŠ Grafická, ZŠ Plzeňská). Průměrná naplněnost tříd na ZŠ MČ P5 dosáhla ve školním roce 2005/2006 - 23 žáků na třídu.

Zápis do prvních ročníků na školní rok 2006/07 proběhl v řádném termínu 15.1. – 15.2.2006 na školní rok 2006/07. Bylo vydáno 545 rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku ZŠ ve 24 třídách.

Škol je tedy dostatek a mají velkou rezervu. Oblast, do které MČ5 investuje nejvíce je právě školství. Za rok 2005 to bylo 177 mil Kč - vlastní příspěvky na kapitolu školství bez dotací na mzdy z MHMP. (Porovnáme-li největší položky rozpočtu pak vychází: školství 177 mil, sociální věci a zdravotnictví 100 mil, zeleň 75 mil, bytové hospodářství 72 mil, ..). Celkové prostředky pouze na základní školy na Praze 5 dosahují výše 229,6 mil Kč (včetně dotací z MHMP) - celkové finanční prostředky na jednoho žáka byly tedy 51 tis. Kč).

Kvalita škol silně roste. Nad rámec povinností zřizovatele dané zákonem se MČ5 zaměřuje na: dovybavení PC učeben počítači, tiskárnami, dataprojektory, elektronickými tabulemi, připojení škol k internetu (základní školy již jsou, nyní jsou na řadě MŠ), rozšíření nabídky výuky cizích jazyků (jazykové učebny), zvýšení kvality managerských schopností ředitelů (školení), podpora tvorby školních vzdělávacích programů, vytvoření tématických okruhů v grantech školství a kultura přímo pro školské příspěvkové organizace, dotace na mzdy pracovníků škol s nadnormativními požadavky (ZŠ Grafická, Plzeňská ….)


Mateřské školy

Celková kapacita veřejných MŠ na Praze 5 je 1860 dětí, počet dětí zapsaných k 12. 9. 2005 je 1595, z toho vyplývá, že školky mají rezervu ještě 265 volných míst. Z tabulky naplněnosti vyplývá, že se snižuje úměrně kapacita školek, a oproti tomu je volných míst je stále více. Vývoj naplněnosti školek je na následujícím grafu.

školky
Obrázek: Vývoj naplnění školek na MČ Praha 5 (2000-2005)
přední sloupce (modrá): volná místa, střední sloupce (červená): počet dětí, zadní sloupce (žlutá): cílová kapacita


MČ Praha 5 zřizuje 15 samostatných mateřských škol a 5 mateřských škol jako součásti základních škol. V nich ve školním roce 2005/06 bylo zapsáno 1595 dětí. Vzhledem k tomu, že zájem o umístění do MŠ je nerovnoměrný, k zápisu do MŠ vydávají ředitelky zásady přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Podle těchto zásad rozhodují o přijetí dítěte (plně v kompetenci ředitele školy).

Naplněnost tříd ve školkách je 24-26 dětí na třídu (12,3 dětí na učitelku). S ohledem na reálnou docházku je to ve skutečnosti do 13,5 do 17,3 dětí na třídu (a úměrně méně na učitelku).

Přesto, že došlo v minulých letech v některých případech ke sloučení MŠ či jejich zrušení, jejich celkový rozpočet se nesnížil, naopak zvýšil. Zlepšila se tedy kvalita výuky a prostředí školek. Průměrný roční náklad na jedno dítě ve školce je 61 425,- Kč

MČ5 má zpracován odhad vývoje počtu obyvatel na MČ Praha 5 v období od roku 2000 do roku 2010. Do konce roku 2005 byla např. dostavěna Pražská čtvrť (Barrandov), U Kříže, Panorama (Jinonice). Odhadovaný přirozený přírůstek obyvatel (údaje statistického úřadu) je na MČ Praha 5 od roku 2000 do 31.12.2005 pouze - 2 045 obyvatel. Přirozená měna obyvatel tak tuto hodnotu výrazně ovlivňuje (úmrtí, stěhování). Cílovou kapacitu 1860 míst, lze naplnit při úpravách stávajících zařízení tak, aby odpovídala hygienickým předpisům nebo otevřít další předškolní zařízení. P5 má již předem připraveny projekty k rozšiřování kapacit v případě potřeb (např. školka Radlická)


stávající mateřské školky jsou v lokalitách

Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669
Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830
Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851
Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Peškova 963
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780
Mateřská škola I., Praha 5 – Barrandov, Renoirova 7
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
Mateřská škola, Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90
Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Podbělohorská 2185
Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1177
Mateřská škola“Slunéčko“Praha 5 – Košíře, Beníškové 988
Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Peroutkova 1004
Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613
Mateřská škola“U krtečka“Praha 5 – Motol, Kudrnova 235
Mateřská škola“Školička“Praha 5 – Smíchov, Holečkova 38- samostatná do 1.1.2005
Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Náměstí 14. října 2994
Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu 2629
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2775
Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115

Strukturu vzdělávací nabídky doplňují na MČ Praha 5 soukromá předškolní zařízení:
V Úvalu,
U Nesypky,
Pod Hybšmankou – mezinárodní školka „Modré nebe – CIEL BLUE“ ve francoužštině,
v MŠ Trojdílná – „Bumble Bee“ – mezinárodní škola v angličtině,
působí i další MŠ, např. v lokalitě Nad Bertramkou „Nessie“ – anglická škola (program založený na britských osnovách pro předškolní zařízení).

Podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění) je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území. Tuto povinnost si městská část také plní

Školek na MČ Praha 5 je tedy dostatek a mají rezervu.
K dispozici jsou tedy místa nejen pro děti zaměstnaných matek, ale matek, které jsou s dalším dítětem doma, popř. i pro matky na rodičovské dovolené s jediným dítětem. V tomto posledním případě může být jediný problém a to docházková vzdálenost, což by v předchozích případech nemělo nastávat. Pro matky na rodičovské dovolené mají matky možnost umístit své dítě do školky buď každý den na 4 hodiny, nebo na 5 dnů v měsíci bez ohrožení jejich rodičovských příspěvků

Jak by se dala např. u školek ještě zlepsit situace?
Uvážíme-li, že s ohledem na reálnou docházku je naplněnost tříd v průměru 15,4 mohli bychom chtít např. zajistit počet dětí na třídu ještě menší (a zajistit tak lepší péči). Kdybychom hypoteticky snížili tento počet na polovinu, vyrostly by náklady na jedno dítě (zjednodušeně) na dvojnásobek, tj. na cca 120 tis. Kč na jedno dítě. Byla by to správná cesta? Nebylo by lepší dát těch 10 tis. Kč měsíčně rovnou matce?

 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
    : Otevření akvaparku na Barrandově (bazén Barrandov, aquapark Barrandov) (22.12.2006)
    : Prvá schůze Senátu v 6 období (29.11.2006)
    : Mýty kolem volby starosty na MČ Praha 5 (26.11.2006)
    : Pohled do minulosti - Gymnázium Buďánka (23.11.2006)
    : Pohled do minulosti - Nákup pozemků Českých drah (22.11.2006)
    : Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 1 - Hřiště a sportoviště (11.9.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 2 - Proč tu není více parků? (28.9.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 3 - Chcete v Praze 5 zachovat školy a školky? (12.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 4 - Otevřeme radnici (12.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 5 - Chcete v Praze 5 zachovat polikliniku Kartouzská? (13.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 6 - Chcete Prahu 5 bez korupce? (14.10.2006)
    : Senát v neklidné povolební době (6.6.2006)
    : ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
    : Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
    : Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
    : Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)