Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55872)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54506)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
 
Senátní volby 2008 - Otázky a odpovědi
27.8.2008

Níže jsou uvedeny odpovědi na otázky, které novináři obvykle před senátními volbami kladou kandidátům. Tak jak budu přicházet další, budou zde odpovědi doplňovány.


Cesta k politice

Co vás přivedlo k rozhodnutí dát se na politiku?
Zájem o věci veřejné a pocit, že pokud chci aby se změnily podmínky k životu, měl bych pro to udělat něco především sám. Rok 1989 byl příležitostí jak využít možnosti mluvit do veřejných věcí. Z poměrně chaotického vytváření různých uskupení jsem se dostal do vedení místní skupiny Občanského fóra (Smíchov). Později jsem se podílel i na vzniku místní ODS.

Jaká byla vaše cesta do senátorské lavice?
Po ustavení politické scény a existenci svobodných voleb jsem nabyl dojmu, že pro mě má politická mise skončila a soustředil jsem se na vlastní práci - podnikání. V r. 1994 mě však oslovili bývalí spoluzakladatelé OF i ODS na obvodě, zda bych nekandidoval do zastupitelstva Městské části Praha 5. To jsem po jistém váhání přijal s tím, že jsem neměl potřebu být politikem na plný úvazek. Postupně jsem se stal místostarostou a starostou. V r. 2002 jsem uspěl v primárních volbách v rámci mé politické strany a byl jsem nominován jako kandidát do Senátu. Výsledek je znám.


Politika

Jaké máte priority
Chci podporovat vymahatelnosti práva v každodenní realitě. Chci nadále podporovat funkční a úsporný stát, konkurenceschopnost, vzdělávání a pozici ČR v EU jako rovnoprávného partnera

Kdo je váš politický vzor
Nemohu říci, že bych měl nějaký přímý vzor, ale jsou mi blízcí politici, jejichž názory mě oslovovaly, jako např. Margaret Tchatcherová se svým celoživotním konzistentním konzervatizmem, s podporou tržního hospodářství a osobní svobody. Dále mi jsou sympatičtí politici, kteří dokázali zlepšit poměry ve městech, jako např. Rudy Giuliani, který svým důsledným postojem zlepšil pořádek a bezpečnost v ulicích New Yorku.

Co vás přitahuje na politice ODS?
Sdílím s ní mé přesvědčení, že hlavním zdrojem prosperity celku je svoboda jedince, jeho svobodná vůle a motivace. Větší akcent na svobodnou vůli vede k efektivnějšímu umísťování zdrojů, k větší iniciativě i produktivitě práce. Vede k inovacím i k úsporám nákladů. Akcent na regulace a přerozdělování vede k opaku.

Co byste vzkázal lidem, kteří jsou současnou politikou spíše otráveni?
Žijeme v době, kdy mediálně dobrá zpráva je pouze špatná zpráva. Svět není černobílý. Používejme vlastní hlavu a mějme oči otevřené. Možná potom budeme mít více optimismu.

V čem vidíte hlavní rozdíl mezi českou a západní politikou?
Ta západní má za sebou na jedné straně delší dobu kultivace politického jednání, na druhé straně i delší dobu k rozvíjení populismu.

Pokud jde o mýtus o odstupování západních politiků z funkcí za skutečné nebo domnělé prohřešky tak jistě nalezneme případy, kdy někteří z nich s odstoupením dlouho neváhali. Na druhé straně najdeme i případy, kdy nereagovali, např. J. Chirac, F. Mitterrand. Známe i odsouzeného ministra (ministr zahraničí Francie za prokázanou korupci) a ani evropské instituce nejsou zcela čisté - např. Evropský účetní dvůr odmítl podvanácté v řadě schválit účetnictví EU.

V čem vás politika láká, případně co vám na ní vadí?
Nepoužil bych slovo láká, ale politika má jistý půvab v tom, že si s její pomocí lidé mohou koordinovat své zájmy. Jsem-li s něčím nespokojen mohu se dát na politiku. To byl můj případ. V politice jde většinou o hledání kompromisů a protože se v ní uplatňuje zejména osobní faktor, je podbarvena i lidskými vlastnostmi a to jak těmi pozitivními tak i těmi negativními. Ty negativní mi vadí.

Je pro vás víc volič, nebo vaše strana?
Ve svých rozhodováních se pohybuji v prostoru vymezeném v podstatě třemi vrcholy: 1) svým pohledem na věc (odborně podloženým nebo zkušenostmi či svědomím); 2) názory mých voličů nebo obyvatel v mém volebním obvodu; 3) stanoviskem mých kolegů v politické straně se kterými společně vytvářím náš program. Blízkost k jednotlivým vrcholům se zřejmě poněkud mění případ od případu, ale je obtížné ji zobecnit.

Pokud jde o otázku do jaké míry se podřizovat průzkumům veřejného mínění, lze připomenout, že skutečný zájem občanů nemusí být vždy v souladu s jejich náladou vyjádřenou v těchto průzkumech. Např. Winston Churchill byl ve 30. letech označován za válečného štváče, a později mu téměř všichni dali za pravdu. Úkolem poslance nebo senátora není jednoduše zrcadlit postoje voličstva. Velmi případně to popsal J. F. Kennedy v knize Profily odvahy: "Voliči nás vybírají, protože důvěřují našemu úsudku a naší schopnosti uplatňovat jej v postavení, v němž můžeme rozhodnout, v čem jsou jejich nejlepší zájmy součástí zájmů národních. Může to znamenat, že příležitostně musíme vést, informovat, napravovat a někdy dokonce ignorovat názor veřejnosti, ač právě díky němu jsme byli zvoleni". Viz také Politika - hitparáda, nebo odpovědnost.


Senát

Neobáváte se, že jako senátor ztrácíte kontakt s obyčejnými lidmi?
Naopak. Tím, že se na mne lidé obracejí se svými problémy, potkávám jich mnohem více na jednotku času nežli v období, kdy jsem v politice nebyl. Poznávám tolik životních příběhů jako nikdy před tím. Chvílemi mám pocit, že žiji více život těch druhých nežli svůj vlastní.

Působíte jako senátor i člen zastupitelstava Prahy 5. Co s sebou toto spojení nese?
Považuji to za přínos. Zkušenosti z komunální politiky jsou velmi prospěšné při posuzování (nebo i formulování) zákonů. V řadě případů je obec (Praha) iniciátorem některých změn a díky znalosti situace je mohu napomáhat obhajovat a prosazovat. Zkušenosti ze Senátu mohou na druhé straně obohatit komunální politiku širším pohledem na řadu problémů a mohou také věrohodněji osvětlit důvody pro přijetí některých norem a jejich legislativní důsledky.

Souhlasil byste se zrušením Senátu?
Nikoliv, Senát má smysl. Senát působí jako silný korektiv rozhodnutí sněmovny a zkvalitňuje zákony. Dále působí jako součást dělby moci. Působí také jako pojistka proti razantním změnám politického systému. Viz také K čemu slouží Senát.

Existuje nějaký zákon, který byste chtěl změnit a proč
Většina věcí, která nefunguje nebo mi vadí, není zpravidla dána tím, že chybí nějaký zákon, ale spočívá v selhávání exekutivy. Dobrou ilustrací může být změna trestního zákona postihujícího sprejery (např. rokem vězení za jedinou čáru na zdi). Ke změně situace nevedla. Zde zjevně nefunguje dobře jak policie tak státní zástupci i samosprávy obcí, nikoliv zákon.

Nemám ambici sám nyní příliš měnit jednotlivé zákony i když jsem se v minulosti na některých změnách podílel. Jsem připraven napomoci k jejich změně pokud to situace bude vyžadovat a to ještě velmi obezřetně. Již v současné době máme přes 10 tis. právních norem a stávající legislativní aktivismus k jejich nárůstu dále přispívá, to zužuje prostor pro svobodné jednání a podnikání lidí. Tím také klesá úcta k zákonům a k jejich dodržování. Viz také O legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče?.


Obvod

Jaké výhody má obvod ze svého senátora?
Senátoři obecně, zrovna tak jako poslanci, zohledňují problémy obvodu ve své legislativní práci. Na řešení problémů v obvodu se obvykle podílejí ve spolupráci s komunálními politiky. Senátoři pomáhají i jednotlivě občanům obvodu právními radami, usnadňováním komunikace s úřady i s lokálními politiky a v závažných případech řešením jejich problémů osobně. Senátor sice nemá v obvodu žádné formální pravomoci, ale může jako viditelná veřejná osoba vymáhat řešení na místech, která jsou k tomu příslušná.

Jak spolupracuje Senátor s radnicí?
Jsem zastupitelem MČ Praha 5, zúčastňuji se pravidelně jednání našeho klubu i zastupitelstva. Z mé strany dochází k předávání informací a vysvětlování pozadí některých přijatých zákonů a změn. Ze strany radnic dochází k formulaci požadavků na úpravu legislativy, tak aby usnadnila městským částem život. V rámci možností navštěvuji i zastupitelstva ostatních městských částí v obvodu.

Může senátor přinést obvodu nějaký přímý prospěch a jestliže ano tak jaký?
Pokud je součástí otázky ten způsob prospěchu, jakým si poslanci rozdělují výhody pro své obvody při "porcování medvěda" [tj. změn rozpočtu státu na základě poslaneckých návrhů], tak tím se chlubit nemůžeme. Ostatně se domnívám, že se ani není čím chlubit - získat prostředky na úkor někoho jiného obratným vyjednáváním ve výboru nepovažují za ideální. Na druhé straně může senátor přispívat svými znalostmi ke kvalifikovanějšímu průběhu některých jednání, která mohou přinést prospěch regionu. Např. přísun prostředků z fondů EU. Dále může lépe kontrolovat, vzhledem ke snadnějšímu přístupu k veřejné správě, efektivitu různých opatření i využívání prostředků.

Můžete eovlivnit přísun finančních prostředků do regionu?
Senát neschvaluje státní rozpočet a žádné peníze nerozděluje. Senátor může přispět pouze vyjednáváním a usnadňovat tak některé postupy. Osobně jsem se podílel např. na projednávání přísunu prostředků z EU do oblasti školství (JPD3 v r. 2006 - projekt „Vzdělávací procesy s inovací pedagogické práce“).

V čem vidíte největší problémy svého volebního obvodu?
Za největší problém považuji automobilovou dopravu. Na jedné straně je zde velké zatížení komunikací jak automobily v provozu tak těch, které parkují a na straně druhé je pociťován nedostatek parkovacích míst pro rezidenty. Vzhledem k tomu, že doprava a dopravní obslužnost má velký význam pro hospodářskou činnost i na pohyblivost obyvatel, je zapotřebí řešit tento problém tak, abychom příliš nenarušili žádnou z těchto priorit. Řešením je dobudování silničních okruhů a uvážlivé zavádění parkovacích zón. Podstatou jejich zavádění by měl být kompromis mezi dostupností parkování rezidentů na straně jedné a možností zásobování, parkování návštěv a těch kteří v oblasti pracují na straně druhé. To může být uskutečněno pouze na základě pečlivé rozvahy nad reálnými údaji.

Co považujete v práci pro obvod za úspěch?
Ještě jako starosta jsem se podílel na urychleném spuštění stavby vnějšího okruhu Slivenec - Lahovice. V poslední době jsem se spolupodílel na dobudování sběrných dvorů na Praze 5 nebo na zlepšení prostor pro městskou policii. Věřím, že v blízké době dojde i k revitalizaci osady Buďánka, k odstranění skládky v Jinonicích nebo ke zlepšení vzhledu města prostřednictvím výstavby hlubinných kontejnerů na odpad, což jsou také problémy které pomáhám řešit.

S čím se na Vás občané obraceli?
Žádosti o pomoc lze je rozdělit do několika skupin - problémy nájemníků s majiteli domů a naopak, majetkové problémy (restituce, spory o náhrady škody, konkursy, pohledávky), problémy s hlukem (zejména z restaurací a v nočních hodinách), iniciativy na zlepšení okolního prostředí (lavičky, monitorovací stanice ovzduší, úklid ulic a porostů), doprava (zpomalovací pruhy, dopravní značky, úprava komunikací, nadměrné dopravní zatížení, nedostatečná místa pro parkování, umístění zastávek), problémy s občanstvím, poplatky a ochrana zvířat. Samostatnou kapitolou jsou podněty a žádosti o zásah související s výstavbou, tj. převážně s územním a stavebním řízením. Viz také Jak může pomoci senátor

Co jste se snažil řešit především?
Pokud jde o problémy Prahy nebo obvodu, pak zejména to, co považovalo město za nejdůležitější. Např. změna DPH u zpracování odpadů, omezení nočního provozu zastaváren, sankce za neudržování pořádku, změny lhůt pro uložení pokut (taxislužba), reklamy, zák. o silniční dopravě atp. Dále jsem komunikoval s občany problémy, které nebyly dostatečně projednány s veřejností, naposledy např. obnovu tramvajové trati Radlice a omezení dopadů stavby na běžný život v lokalitě. Pokud jde o individuální problémy občanů, zde jsem v prvé řadě řešil nedostatečnou vstřícnost při komunikaci úředníků i samosprávy a to jak na MČ5 tak hl. města.

Jaký máte cíl pokud je o Váš obvod?
Chci napomáhat vytvářet a udržovat takové podmínky, aby v obvodu lidé chtěli žít, byli zde spokojeni a byli patrioty.


Volební kampaň

Proč se znovu ucházíte o zvolení senátorem?
Jsem přesvědčen, že mám ještě dostatek sil na to, abych v politické práci, kterou jsem započal, také pokračoval. I politika je řemeslo a domnívám se, že jsem se v něm přiměřeně vyučil. Jsem týmový hráč a pro svůj přístup při projednávání zákonů jsem se stal místopředsedou našeho politického klubu. Dalším důvodem je můj vztah k obvodu a zájem na jeho rozvoji a prosperitě.

Proč by Vás voliči měli volit?
Znám dobře obvod, jeho problémy i jaká existují možná řešení. V letech 1998-2002 jsem byl starostou Městské části Praha 5 a dosud jsem jejím zastupitelem. Jsem mnoho let občanem Prahy 5.

Jaký si myslíte, že bude váš přínos pro Senát?
Předpokládám že takový jako dosud. Jsem místopředseda evropského výboru a jsem místopředseda našeho politického klubu. To předpokládá jisté kvalifikované názory a odvedenou práci, Mohu pokračovat ve svém úsilí se stejnou intenzitou.

O senátorské křeslo se budete ucházet již podruhé. Neobáváte se, že voliči budou chtít na tomto místě vidět novou tvář?
Do myšlení voličů nevidím a je možné, že existuje tendence mít z principu novou tvář, aniž by bylo patrné co od ní lze očekávat. Osobně si myslím, že by nemělo jít jen o pouhé tváře, ale především o názory, záměry a cíle, které ten či onen kandidát představuje.

Jaké předpoklady musí budoucí senátor splňovat především?
Jsem přesvědčen, že senátorem by měl být člověk, který má rozmanité životní zkušenosti a dovede mít nadhled. To je vhodné pro chápání potřeb i motivů občanů. Má-li nějaké specifické vzdělání nebo má-li zkušenosti např. z komunální politiky je to ve prospěch věci a vítaný příspěvek ke kvalifikovanějšímu posuzování zákonů. Většina senátorů jsou také starostové, primátoři, lékaři, vysokoškolští učitelé atp.

Jaké budete mít náklady na kampaň a od koho budou finanční prostředky?
Náklady budou pod 1,5 mil Kč. Budou kryty z příspěvků hlavní kanceláře ODS, z příspěvku od pražského regionu, od sponzorů a z vlastních úspor. Skutečné náklady se budou odvíjet od reálné situace, tj. od cenových požadavků a nákladů na jednotlivé akce. To je proměnná, které se bude průběžně vyvíjet až do dne samotných voleb.

V jakém senátním výboru hodláte pracovat a co byste chtěl prosazovat?
Ve výboru pro záležitosti EU, popř. v zahraničním výboru. Chtěl bych zejména pečlivě posuzovat veškeré legislativní akty, které EU připravuje. Již v současné době se přicházející evropské předpisy dotýkají více než poloviny národní legislativy.

Zásady a záliby

Jakými zásadami se v životě řídíte
Snažím se uplatňovat takové postoje, kterým věřím a o kterých jsem přesvědčen, že jsou správné. Snažím se věci řešit nejprve vždy věcně a z odborného hlediska. Myslím spíše pozitivně. Preferuji spolupráci před konfrontací.

Čeho si v životě nejvíce vážíte a co vám dělá radost?
Vážím si zdraví, svobody a přátelství. Chovám úctu k lidem, kteří dobře vykonávají svou práci ať je jakákoliv. Radost mi dělají mí vnuci.

Co děláte ve svém volném čase?
Občas si zaběhám v lese na Vidouli, nebo si zajezdím na kolečkových bruslích na Ladronce či v Butovicích. Již od doby mých studií je pro mne relaxací počítačová grafika, podařilo se mi dokonce uskutečnit několik výstav.

 
 
> Senátní volby 2008 - Základní programové body a priority (21.8.2008)
> Senátní volby 2008 - dopis voličům (20.8.2008)
> Senátní volby 2008 - K čemu slouží Senát (21.8.2008)
> Senátní volby 2008 - Rozumím svému obvodu i potřebám jeho obyvatel (21.8.2008)
> Senátní volby 2008 - Otázky a odpovědi (27.8.2008)
> Senátní volby 2008 - Kdo mě podporuje (27.8.2008)
> --- (27.8.2008)
> --- (27.8.2008)
> Programové prohlášení rady MČ Praha 5 2006-2010 (21.3.2007)
> volební program 2002 - 2006 ODS Praha 5 (12.10.2002)
 
  dopředu 
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)