Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54501)(24%)
Asi nepůjdu volit (55027)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
 
volební program 2002 - 2006 ODS Praha 5
12.10.2002


Občanská demokratická strana

v Praze 5
Volební program
pro Městskou část Praha 5
2002 - 2006


"Slíbíme jen to, co můžeme vykonat"
Vážený voliči,

dovolujeme si Vám na následujících stránkách předložit volební program ODS Praha 5 pro Městskou část Praha 5 v období 2002 - 2006.
Tento náš program chápeme, jako logické pokračování tezí předchozích našich programů, které byly obsahově i věcně v převážné části splněné. Tam, kde se to nepodařilo, úkol přechází do dalšího volebního období. Myslím si tedy, že se na základě splněného můžeme otevřeně přihlásit k motu, které provází a bude provázet tento naším týmem zpracovaný program: "Slibujeme jen to, co můžeme vykonat".

Jsme připraveni i nadále pracovat na zkvalitňování činnosti samosprávy i řízení úřadu městské části tak, aby Váš styk s námi i pracovníky úřadu byl co nejjednodušší.

Chceme připravit reálný plán rozvoje obce z hlediska financí-rozpočtu a získávání alternativních jeho zdrojů, investičních akcí, bytové politiky, občanské vybavenosti, ale i péče o zdravotně hendikepované či sociálně potřebné. Samozřejmě nezapomeneme také na naše seniory, děti a mládež.
Chceme trvale zlepšit péči o veřejnou zeleň a veřejný pořádek obecně, tak abychom finanční zdroje využívali efektivně a tam, kde jsou vskutku potřeba. Předpokládáme zlepšení činnosti obou policií a jejich spolupráci s úřadem a popřípadě s občany. Hodláme na základě neocenitelných zkušeností zkvalitnit povodňový plán tak, abychom ještě více minimalizovali možné škody na majetku obce či soukromém.

Budeme i nadále podporovat rozvoj škol a předškolních zařízení i volnočasové aktivity občanů i dětí a mládeže. Budeme i nadále trvat na zkvalitňování poskytování zdravotní peče. Ponecháme si v majetku klíčová zdravotnická zařízení, jako např. ZZ Smíchov.

Mohl bych Vám zde jen opisovat právě to, co je obsahem, alespoň podle mého názoru, vyváženého a realizovatelného programu, který jsme pro Vás občany Městské části připravili. Chceme navázat na to dobré a kvalitní, co Vám v právě končícím volebním období přinesla odstupující rada a zastupitelstvo, tak, abychom pokračovali v trendu, který nastartoval na prvním zastupitelstvu v roce 1998 starosta, kdy řekl: "Chce být dobrou adresou pro všechny občany, kteří u nás žijí a pracují".

Milan Jančík (lídr komunální kandidátky a koordinátor programu)


Oblast rozpočtu, financí a řízení městské části

ODS občanům:

Rozpočet a finance jsou jedním ze základních motivů ovlivňujících chování celé společnosti.

Rozpočet a finance městské části chápeme jako jedny z nejdůležitějších nástrojů samosprávy k efektivnímu řízení věcí veřejných a chceme jimi výrazně ovlivňovat administrativní řízení.

Majetek hl. m. Prahy a způsob hospodaření s ním v sobě nese značný, dosud málo využívaný finanční potenciál. Naším cílem je neustálé zvyšování efektivnosti a intenzity využívání městského majetku, což považujeme za náš trvalý úkol.

Budeme udržovat vyrovnaný rozpočet ve smyslu stanovených rozpočtových pravidel.

Budeme využívat současné finanční zdroje a majetek městské části tak, abychom získali maximální hodnoty, vliv a výhody ve prospěch občanů městské části i pro ty, kteří zde pracují.

Nemovitý majetek obce budeme prodávat nadále jen tam, kde je to výhodnější pro jeho dlouhodobé účelné využití, a získané prostředky budeme využívat výhradně k pořizování či zhodnocování nemovitého majetku městské části, nikoli k financování běžného provozu.

Budeme zlepšovat kvalitu úředních výkonů. Naší prioritou a cílem je maximální zjednodušení styku občanů s úřadem, resp. úředníkem.

Zpřesníme systém hodnocení a náplně práce pracovníků úřadu podle jejich pracovního výkonu.

Budeme zpřesňovat a zrychlovat systém kontroly všech činností úřadu ve prospěch vyřizování podnětů a podání občanů městské části.

Budeme i nadále pokračovat ve vydávání měsíčníku občanů městské části "Pražská pětka" a zkvalitňování jak po stránce grafické, tak především obsahové.


Oblast rozvoje

ODS občanům:

Budeme pečovat o historické centrum. Další přestavbou panelových sídlišť a revitalizací vhodných objektů na plnohodnotné městské útvary vytvoříme z naší městské části místo pro pohodlný a hodnotný život našich občanů.

Budeme podporovat výstavbu střežených záchytných povrchových i podzemních parkovišť.

Využijeme zpracované územně-plánovací podklady (urbanistické studie), Smíchov-jih, Radlice-Jinonice a Pražské památkové rezervace pro zpracování programů rozvoje na vytypovaných rozvojových plochách.

Zajistíme územně plánovací přípravu pro rozvoj nového centra Smíchova jižním směrem na území Českých drah, v návaznosti na veřejně projednanou urbanistickou studii Smíchov - jih.

Zajistíme zpracování urbanistické studie Motol, která bude řešit zejména rozvoj Fakultní nemocnice v Motole včetně jejího napojení na komunikace a Břevnovskou radiálu, výhledově i na metro s cílem využití dosud volných ploch pro sport a rekreaci.

Budeme se zasazovat o rozvoj území mezi Barrandovem a Holyní, revitalizaci svahů s bytovou zástavbou pod Malvazinkami a zástavbu proluk.

Zajistíme vypracování programů regenerace pro panelová sídliště Barrandov a Homolka.

Budeme pokračovat v záměru vybudování promenádní zóny podél Vltavy v prostoru mezi Jiráskovým mostem a Císařskou loukou jako součásti celoměstského centra v Pražské památkové rezervaci v návaznosti na stavby soukromých investorů (Riverside Court).

Podpoříme propojení programů regenerace městských památkových zón a Pražské památkové rezervace s podporou cestovního ruchu.

Podpoříme změnu územního plánu v lokalitě Dívčí hrady za účelem rekreačního využívání území a odlehčení celému Prokopskému a Dalejskému údolí.

Budeme prosazovat revitalizaci svahu Pod Malvazinkami, rekonstrukci pěší komunikace kolem smíchovského hřbitova a zřízení pěší komunikace od ul. K Vodojemu ke stanice metra B Radlická.

Budeme prosazovat zpřístupnění Pavího vrchu z Radlické ulice a výstavbu dalších cest navazujících na park Santoška.

Budeme prosazovat vytvoření souvislého lesoparkového pásu v dnešní nezastavěné ploše podél Plzeňské ulice v oblasti od křižovatky s Kukulovou ul. až k čerpadlu PHM Robin Oil.


Oblast majetku

ODS občanům:
Budeme iniciovat jednání na všech úrovních hl. m. Prahy a městské části o delimitaci vhodného majetku do péče městské části za účelem přípravy investičních akcí, například výstavby malometrážních, finančně dostupných bytů pro mladé rodiny a pro sociálně slabé.

Budeme nadále pokračovat v evidenci majetku městské části a jeho urychlené zapsání do katastru nemovitostí; jeho aktuální přehledy budeme zveřejňovat na elektronických médiích městské části.

Dokončíme započatou privatizaci bytového fondu oprávněným nájemcům bytů a z nich vzniklým právnickým osobám.

Připravíme pravidla pro další přímé prodeje nemovitostí z majetku městské části ještě před ukončením procesu privatizace a vyhlásíme jejich záměry prodejů nejen pro oprávněné nájemce bytů, ale i pro nájemce nebytových prostor, a také pro třetí osoby na úřední desce a v elektronických mediích městské části.

Budeme nadále v rámci zákona a podle předem daných veřejně známých pravidel zveřejňovat záměry prodejů a pronájmů majetku městské části, abychom tak podpořili zdravé konkurenční prostředí pro jejich příkladnou realizaci.

Budeme pokračovat ve zvyšování efektivnosti údržby bytového fondu spravovaného prostřednictvím správních firem i úřadem městské části, jako např. účinnou kontrolou přípravy plánů oprav i kontrolou realizace oprav zhotoviteli.

Budeme prosazovat ukončení činnosti tržiště na Tilleho nám. na sídlišti Barrandov nebo jeho přemístění do vhodnější lokality.

Budeme nadále pokračovat v koncepčním přístupu, který jsme dosud realizovali v případě prodejů podílových domů - minoritní podíly městské části nabídneme spoluvlastníkům a minoritní podíly spoluvlastníků vykoupíme, v případně nedohody se spoluvlastníky realizujeme společný prodej třetím osobám.

Budeme nadále vytipovávat a veřejně nabízet na úřední desce a v elektronických médiích vhodné půdní prostory k realizaci půdních vestaveb i nadstaveb individuálními stavebníky i podnikatelskými subjekty.

Budeme iniciovat jednání na všech úrovních obce hl. m. Praha a městské části o sjednocení majitelů komunikací a veřejné zeleně, abychom tak zajistili transparentnější a efektivnější správu takového majetku.
Budeme iniciovat převody a výkupy vhodných pozemků i ze soukromých zdrojů pro budoucí realizaci investičních záměrů ve prospěch široké občanské veřejnosti.

Budeme iniciovat jednání o výkupu Národního domu na Smíchově, abychom tak mohli vytvořit ve spojení se smíchovskou tržnicí přirozené kulturně společenské centrum pro širokou občanskou veřejnost jako rozšíření nabídky k nově vzniklým centrům v oblasti Anděla.

Dokončíme revitalizaci krizových lokalit na území městské části, například Buďánka, Plzeňská, Kmochova.

Budeme prosazovat ponechání zdravotnických zařízení zřizovaných městskou části v Kartouzské ulici a na Barrandově v jejím majetku. Budeme však nadále prosazovat nejen zkvalitňování poskytované zdravotní péče, ale také zlepšení správy těchto zařízení ze strany pověřených správců.


Oblast správy bytů a nebytových prostor

ODS občanům

Připravíme koncepci bytové politiky na základě výsledku privatizace bytového fondu.

Budeme podporovat rozšíření nabídky bytů do pronájmu za smluvní nájemné.

Budeme podporovat rozšiřování bytového fondu nabídkou prostor vhodných pro vybudování půdních vestaveb.

Budeme nadále rozšiřovat nabídku bytů přestavbou dlouhodobě nevyužitelných nebytových prostor na byty.
Vytvoříme nabídku bytů pro občany, kteří jsou v sociální krizi bez vlastního přičinění.

Vytvoříme nabídku bytů zvláštního určení pro zdravotně hendikepované občany.

Nabídneme pomoc při řešení bydlení občanům vykonávajícím veřejně prospěšnou činnost, jako např.: pedagogům a policistům.

Budeme pokračovat v nekompromisním a razantním postupu vůči neplatičům-dlužníkům.

Budeme nadále pokračovat v nekompromisním a razantním postupu proti neoprávněnému nakládání s obecními byty a nebytovými prostorami.

Připravíme k pronájmu širokou nabídku vhodných nebytových prostor ve stavu způsobilém k okamžitému užívání bez nutnosti vkladu značných investičních prostředků.


Oblast investiční činnosti a realizace staveb

ODS občanům:

Budeme každoročně připravovat investiční program se zaměřením především na obnovu bytového fondu s preferencí celkových rekonstrukcí těch objektů, které zůstanou v majetku městské části po dokončení privatizace.

Budeme nadále prosazovat, aby součástí každoročního investičního programu byla také část zaměřená na obnovu a péči o předškolní i školní zařízení v majetku městské části.

Realizujeme záměr výstavby malometrážních bytů nejen z vlastních rozpočtových prostředků, ale i za použití tzv. sdružení investic se státními, obecními i podnikatelskými subjekty.

Budeme využívat k realizaci investičních projektů široké nabídky dotací a účelově nabízených finančních prostředků z domácích i zahraničních zdrojů.
Realizujeme záměr výstavby "Městské knihovny pro Prahu 5" v uvolněných prostorách smíchovské tržnice.

Realizujeme připravovaný záměr výstavby Sportovního centra Barrandov s plaveckým bazénem pro děti, mládež a veřejnost.

Dokončíme záměr přestavby plaveckého bazénu v základní škole ve Weberově ulici tak, aby mohl být mimo výuku školy využíván občany.

Připravíme systémovou rekonstrukci tělocvičen v základních školách, za účelem rozšíření nabídky sportů i zkvalitnění prostředí a za použití materiálů a technologií se zlepšeným vlivem na ochranu zdraví dětí a mládeže.

Dokončíme výstavbu a rekonstrukci hřišť s umělým povrchem u všech základních škol zřizovaných městskou částí s možností jejich využití ve volném čase dětí a mládeže.

Budeme nadále pokračovat v realizaci přeměny způsobu přípravy stravy pro děti a mládež ve školských stravovacích zařízení za účelem zkvalitnění práce v těchto zařízeních a uvedeme do souladu zpřísněné hygienické předpisy, zkvalitnění podávané stravy a estetiky prostředí pro její konzumaci.

Budeme realizovat půdní vestavby a nadstavby na předem vytypovaných vhodných objektech za účelem rozšíření nabídky bytů.

Dokončíme rekonstrukci a přechod kotelen v objektech městské části na ekologické energetické zdroje - plyn.

Výběrová řízení na veřejné zakázky budou připravována a organizována v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek a při dodržování principů zdravého konkurenčního prostředí včetně jejich průhlednosti.

Budeme připraveni zpracovat program pro získání dotace z rozpočtu městské části pro obnovu fasád u soukromých objektů uzavřením smlouvy o tzv. sdružení investičních prostředků.


Oblast bezpečnosti

ODS občanům:

Budeme pokračovat v rozšiřování kamerového systému, jakožto významného prvku prevence kriminality a odhalování především majetkové trestné činnosti.

Budeme nadále prosazovat rozšíření dalšího významného prvku prevence kriminality, tzv. pultu centralizované ochrany (PCO) k ochraně podnikatelského i soukromého majetku za finančně přijatelných podmínek.

Nadále budeme materiálně podporovat činnost obou policií za účelem zkvalitňování jejich činností na ochranu osob i jejich majetku.

Budeme razantněji prosazovat větší součinnost složek integrovaného záchranného systému - policejních složek, hasičů, záchranné služby a dalších složek a orgánů pro zkvalitnění ochrany občanů a jejich majetku.

Budeme pokračovat v podpoře osvědčeného systému strážníků-okrskářů městské policie a jejich pravidelnou přítomnost v ulicích, zvyšování počtu strážníků městské policie a policistů Policie ČR, například vytvářením kvalitnějších podmínek pro výkon služby u obou policií i možností nabídky bydlení pro strážníky a policisty.

Budeme dbát na kvalitnější a pravidelnou součinnost příslušných odborů úřadu městské části s oběma policiemi i s investory, například přípravou společných akcí zaměřených na dodržování platných právních předpisů v oblasti veřejného pořádku nebo pravidelnými akcemi úřadu a bezpečnostní komise rady v problémových lokalitách naší městské části s cílem vytvoření nepřátelského prostředí pro kriminální živly.

Prosadíme zřízení bezplatné telefonní linky "občané proti kriminalitě" jako alternativu pro občany, kteří chtějí dát podnět ve věci páchání trestné činnosti nebo porušování veřejného pořádku a neradi volají na policii, s obdobou e-mailové adresy na www stránkách městské části.

Připravíme vydání publikace o bezpečnostní problematice obecně, tedy jakousi "kuchařku" pro chování v určitých vypjatých a krizových situacích.

Využijeme všech zkušeností z povodně ze srpna r. 2002 ke zpracování přesnějšího a podrobnějšího povodňového plánu a rovněž z rozpočtu vyčleníme potřebné finanční prostředky k zajištění kvalitnějších technických zařízení pro včasnější a účinnější ochranu zdraví osob i jejich majetku, jakož i majetku městské části.

Využijeme měsíčníku občanů městské části "Pražská pětka" k informování o činnosti rady, zastupitelstva a úřadu městské části, obou policií a dalších složek působících v oblasti bezpečnosti.


Oblast sociální a zdravotnictví

ODS občanům:

Podáme pomocnou ruku těm občanům, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé sociální situaci a chtějí se na jejím řešení aktivně podílet.

Připravíme podmínky pro aktivní život seniorů, jejich dobrý životní standard a jejich důstojné místo ve společnosti. Nezbytným předpokladem pro zdar této myšlenky je kvalita rodinného zázemí, vlastní soběstačnost a možnost žít ve svém přirozeném prostředí.

Budeme rozšiřovat péči o občany v jejich vlastních domácnostech, tzn. posílení domácí péče společně s terénními službami.

Budeme klást důraz na zvyšování občansko-uživatelského komfortu v domech s pečovatelskou službou.

Budeme nadále zkvalitňovat a rozšiřovat spolupráci s neziskovým sektorem v sociální oblasti tak, aby se stal skutečným partnerem orgánů městské části.

Budeme pokračovat ve snižování sociální izolace seniorů formou aktivního vyhledávání osamělých a nabídkou jejich pobytů v denním stacionáři.
Budeme pokračovat v grantové politice v oblasti sociálních služeb.

Budeme prosazovat pomoc potřebným mladým lidem v procesu postupného zapojování do samostatného, běžného života a minimalizaci jejich závislosti na systému sociální pomoci například formou nabídky azylového bydlení, poradenstvím, výchovně-vzdělávacími a aktivizačními službami.

Budeme pokračovat v podpoře Občanské poradny tak, aby i nadále poskytovala informace o právech, povinnostech a oprávněných zájmech občanů.

Připravíme projekty pro minimalizaci sociálně patologických jevů, například aktivní iniciativou jednotlivců i skupin a koordinací vybraných aktivit s preventivním potenciálem.

Realizujeme komunitní projekt podpory zdravého životního stylu bez drog, alkoholu, tabáku a jiných forem návykového chování.

Budeme prosazovat systematické zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče i zajištění základní zdravotní péče pro ty občany, kteří neuspěli při svobodné volbě lékaře.

V oblasti domácí ošetřovatelské péče, která je pro pacienta optimální, budeme rozvíjet a upevňovat spolupráci s podnikatelským sektorem poskytujícím tuto péči.

Budeme nadále podporovat zajišťování lékařské služby první pomoci pro děti i dospělé.


Oblast dopravy a dopravních staveb

ODS občanům:

Budeme nadále podporovat a prosazovat výstavbu vnějšího silničního okruhu v úseku Slivenec-Lahovice-Jesenice pro zkvalitnění životního prostředí městské části, a to především v lokalitě sídliště Barrandov.

Podporujeme urychlené dokončení výstavby městského okruhu v úseku Strahovský tunel - tunely Mrázovka - Barrandovský most a chceme uplatňovat požadavky na úpravy dopravního režimu.

Preferujeme spolupráci všech zainteresovaných orgánů a organizací při řešení dopravních částí územně-plánovacích dokumentací z hlediska zájmů městské části na časové souslednosti realizace jednotlivých dopravních staveb s důrazem na zkrácení doby výstavby a ztížených životních podmínek občanů v jejich bezprostředním okolí.

Budeme pokračovat v úspěšně započaté rekonstrukci chodníků při použití tradičních materiálů. Práce budou koordinovány s orgány a organizacemi provádějícími rekonstrukční práce na podzemních vedeních.

Ve spolupráci s dopravní policií a dalšími příslušnými orgány a organizacemi budeme i nadále prosazovat preferenci městské hromadné dopravy, mimo jiné i zřizování zvláštních jízdních pruhů pro MHD.

Budeme iniciovat posílení přímého vlivu orgánů městské části na přípravu plánů rekonstrukcí komunikací s důrazem na koordinaci těchto prací.

Na území městské části připravíme kvalitní systém parkování vozidel v uliční síti - zóny placeného stání zřízením parkovišť P+R či parkování ve vnitroblocích.

Podpoříme urychlenou dostavbu tramvaje na sídliště Barrandov.

Povedeme jednání o možnosti přemístění příměstské autobusové dopravy z oblasti autobusového nádraží Na Knížecí.


Oblast kultury a památkové péče

ODS občanům:

Podporujeme péči o památky.

Podporujeme Dny evropského dědictví (EHD).

Připravíme zkvalitnění grantového systému na podporu umělecké, zájmové a spolkové činnosti se zvýšenou kontrolou nakládání s poskytnutými finančními prostředky.

Podporujeme zapojování hendikepovaných občanů do kulturních činností.
Budeme podporovat provoz nově rekonstruovaného Švandova divadla a fungujících kulturních zařízení, klubů a veřejných knihoven.

Budeme podporovat spolupráci orgánů samosprávy a pracovníků úřadu městské části s výtvarníky, uměleckými školami a realizaci jejich zajímavých projektů, například nabídkou vhodných výstavních prostor.

Podporujeme pravidelné uveřejňování kulturních přehledů akcí v Pražské pětce i na internetových stránkách městské části.

Budeme podporovat realizaci nástěnného informačního systému s kulturními přehledy a mapou historických a kulturních objektů.

Budeme nadále podporovat kulturní akce v letohrádku Bertramka.


Oblast školství, výchovy a vzdělávání

ODS občanům:

Budeme prosazovat školu otevřenou, pestrou , svobodnou a efektivně fungující.

Podpoříme konkurenční vzdělávací prostředí, které umožní školám, jejich učitelům a ředitelům v rámci platných zákonů vyšší míru samostatnosti a rodičům, žákům a studentům širší možnosti volby.

Vybudujeme odpovídající a rentabilní síť mateřských školek s ohledem na potřeby občanů a jejich dětí.

Budeme podporovat vznik soukromých MŠ s nadstandardní výchovnou nabídkou.

Budeme nadále podporovat vysoký standard základního školství se zaměřením na vyšší odbornou kvalifikaci žáků a možnost dalšího rozvoje celoživotního vzdělávání.

Budeme nadále pokračovat v začleňování hendikepovaných dětí do předškolních a školních zařízení.

Budeme podporovat již nastoupený trend integrace národnostních menšin do vzdělávacího systému.

Budeme nadále prohlubovat počítačovou gramotnost dětí a mládeže, například obnovou hardwarového i softwarového vybavení PC učeben a jejich následného zpřístupnění široké občanské veřejnosti.

Budeme prosazovat smysluplné využívání volného času dětí a mládeže ve školních družinách a klubech a budeme nadále podporovat pestrost nabídky zájmových kroužků formou grantů.

Z estetického hlediska zkvalitníme prostředí určené pro školní stravování.


Oblast podnikání

ODS občanům:

Budeme prosazovat zjednodušení a zrychlení komunikace podnikatelských či investorských subjektů s úřadem městské části, zejména pak s odbory pracujících v režimu správních řízeních.

Výběrová řízení pro realizaci veřejných zakázek budeme nadále organizovat transparentním způsobem a v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek.

Na úřední desce a internetových stránkách městské části budeme i nadále zveřejňovat nabídku veřejných zakázek připravovaných a zadávaných městskou částí.

Připravíme širokou nabídku vhodných nebytových prostor k podnikání bez nutnosti vkladů značných startovacích investic.

Budeme podporovat spolupráci s pražskou hospodářskou komorou za účelem přípravy projektů podpory podnikání a vytváření zdravého konkurenčního prostředí.

V měsíčníku městské části budeme pravidelně prezentovat zajímavé investiční projekty a záměry realizované nebo připravované na jejím území.


Oblast životního prostředí

ODS občanům:

Budeme prosazovat technická a dopravní řešení směřující k omezení
škodlivých vlivů automobilové dopravy.

Budeme provádět a zajišťovat důslednou kontrolu zdrojů znečištění ovzduší a jejich postupné omezení.

Rozšíříme síť velkoobjemových kontejnerů a zajistíme vhodnější časový harmonogram.

Zvýšíme počet stálých sběrných míst pro sběr tříděného odpadu a stanovišť pro sběr nebezpečných složek komunálního odpadu,

Budeme provádět účinnější kontrolu úklidu chodníků majiteli domů a správci komunikací.

Budeme prosazovat rozšíření pravidelného čištění ulic i do méně zatížených oblastí.

Realizujeme rozšíření sítě odpadkových košů, vč. kontroly jejich pravidelné údržby.

Budeme iniciovat jednání o převedení péče o veřejnou zeleň z magistrátu do působností městských částí, vč. finančních zdrojů a dalších souvislostí.

Vypracujeme a postupně uvedeme do praxe projekt systematické péče o veřejnou zeleň na celém území městské části.

Budeme prosazovat revitalizaci parků, náměstí a ostatní veřejné zeleně, včetně zakládání nových zelených míst pro odpočinek a rekreaci.

Vybudujeme systém propojených cyklostezek od Smíchovského nádraží a ostatních okrajových stanic metra (Radlická, Jinonice) na celém území městské části.

Budeme prosazovat udržování čistoty a pořádku na exponovaných místech mimo centrum městské části.

Budeme realizovat revitalizaci vnitrobloků domů ve vlastnictví městské části.

Budeme klást větší důraz na spolupráci úřadu s městskou policií při ochraně životního prostředí.


Oblast informatiky a informovanosti

ODS občanům:

Dokončíme zavedení moderního otevřeného informačního systému pro komplexní řízení městské části s využitím dostupných elektronických médií.

Připravíme a zrealizujeme propojení všech pracovišť úřadu (včetně informačního střediska Barrandov) do jedné uzavřené sítě, což umožní efektivní elektronické předávání údajů a sdílení dat.

Dokončíme záměr propojení úřadu městské části s okolím pomocí internetu a přes elektronickou podatelnu. Dále rozšíříme možnost použití elektronického podpisu.

Zajistíme další informační kiosky pro zlepšení informovanosti občanů městské části.

S postupujícím zdokonalováním informačních technologií a zejména s rostoucí kapacitou datových sítí budeme usilovat o propojení se všemi centrálními úřady tak, aby po přidělení přístupových práv pro jednotlivé uživatele bylo možné jednotlivé žádosti vyřizovat z jednoho místa a v reálném čase.

Budeme iniciovat realizaci pouličního informačního systému občanů, zvláště pak v lokalitě sídliště Barrandov.

Budeme soustavně využívat všech dostupných tradičních i netradičních informačních prostředků ke zlepšení a zvýšení informovanosti občanů o každodenním dění na území městské části.

Dáme občanům prostor v měsíčníku Pražská pětka, aby mohli vyjádřit svoji spokojenost či nespokojenost s jejich každodenním životem v jejich bezprostředním okolí, ale i na celém území městské části.

Budeme nadále organizovat tradiční čtvrtletní setkání starosty a členů rady městské části s občany se zaměřením na různá témata.


Oblast kontroly

ODS občanům:

Budeme respektovat a podporovat věcnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva i rady městské části.

Budeme dbát na dodržování právních předpisů ostatními orgány městské části a úřadu městské části.

Budeme podporovat řádné projednávání stížností, petic, oznámení a jiných podání týkajících se činnosti orgánů i úřadu městské části.

Budeme nadále prosazovat a respektovat již zavedený princip, že vítěz voleb přenechá oblast kontroly nejsilnější opoziční straně.


Vypracoval Váš tým pro Prahu 5.
 
 
> Senátní volby 2008 - Základní programové body a priority (21.8.2008)
> Senátní volby 2008 - dopis voličům (20.8.2008)
> Senátní volby 2008 - K čemu slouží Senát (21.8.2008)
> Senátní volby 2008 - Rozumím svému obvodu i potřebám jeho obyvatel (21.8.2008)
> Senátní volby 2008 - Otázky a odpovědi (27.8.2008)
> Senátní volby 2008 - Kdo mě podporuje (27.8.2008)
> --- (27.8.2008)
> --- (27.8.2008)
> Programové prohlášení rady MČ Praha 5 2006-2010 (21.3.2007)
> volební program 2002 - 2006 ODS Praha 5 (12.10.2002)
 
  dopředu 
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)