Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54505)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
 
Programové prohlášení rady MČ Praha 5 2006-2010
21.3.2007Programové prohlášení
rady městské časti Praha 5
2006 - 2010

13. témat pro městskou část Praha 5

1. Rozpočet, finance, partnerství a řízení města
2. Oblast dopravy a dopravních staveb
3. Oblast bezpečnosti
4. Oblast životního prostředí
5. Oblast správy bytů
6. Oblast školství, výchovy a vzdělávání
7. Oblast rozvoje území
8. Oblast investic
9. Oblast majetku, prodejů a prodejů oprávněným nájemcům
10. Oblast sociální, sociálních služeb, podpora rodiny a seniorů, zdravotnictví
11. Oblast kultury a péče o památky
12. Oblast podnikání
13. Oblast informatiky a informovanosti1. Rozpočet, finance, řízení a partnerství

Rozpočet je páteří veškerého řízení aktivit městské části.

Budeme dbát, aby rozpočet pokrýval všechny aktivity městské části tak, aby z něj měli užitek všichni občané městské části a aby nezvýhodňoval jednu skupinu vůči dalším.

Zdrojem rozpočtu bude, tak jako dosud i efektivní a hospodárné nakládání s majetkem hl. m. Prahy i městské části a budeme usilovat o co nejlepší využití takového majetku z dlouhodobého hlediska.

Pro financování městské části budou maximálně využívány dotační možnosti v České republice, ale také zdroje nabízené EU, neboť městská část bude mít od roku 2007 možnost využívat zdroje z obou dotačních programů: Operační program Praha – Konkurenceschopnost a Operační program Praha – Adaptabilita.
Městská část bude mít nově možnost získat finance, např. na zlepšení dostupnosti dopravních služeb a informačních a komunikačních technologií, zvýšení kvality ochrany životního prostředí a podporu inovací.
Po dobu volebního období budeme prosazovat rozpočet vyrovnaný, abychom do budoucnosti nevytvářeli vnitřní zadlužení městské části.

Získané finanční prostředky budeme prioritně investovat zpět do nemovitého majetku, který zůstává v majetku městské části.

Při řízení městské části se zasadíme o co nejjednodušší styk občanů s úřadem, k čemuž využijeme veškerá moderní a dostupná elektronická média, jako např. internet a intranet za pomocí bezplatné wi-fi sítě městské části.

Zdokonalíme systém hodnocení pracovníků, zpřesníme pracovní náplně úředníků, zefektivněním kontrolní činnosti a kvalitnějším vyřizováním podnětů a podání občanů.

Chceme úřad městské části lépe přizpůsobit běžným potřebám našich občanů, jako např. rozšířením úředních hodin.

Zajistíme pravidelnou a věcnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady MČ.

Zajistíme dodržování příslušných právních předpisů a norem ze strany volených orgánů městské části Praha 5 i pracovníků Úřadu městské části

Při správě a řízení městské části využijeme zkušeností získaných v zahraničí u našich partnerských měst.

Řízení městské časti uvedeme do souladu v souvislosti se získaným certifikátem kvality a optimalizace řízení městské části tzv. ISO 9001.
Budeme i nadále rozvíjet vzájemné vztahy s partnerskými městy Berlín, Budapešť a Athény. Rozšíříme partnerství o města, jako Petrohrad-Petro dvorce, Salzburg či Londýn.

Budeme se aktivně účastnit na projektech vzájemné výměny zkušeností v oblasti správy věcí veřejných.

Zajistíme řádné a včasné projednávání stížností, petic, oznámení a jiných podání týkajících se činnosti orgánů i úřadu MČ Praha 5.

Připravíme a zrealizujeme vznik informačního centra pro návštěvníky Prahy 5, tzv. ICN.


2. Oblast dopravy a dopravních staveb

Budeme aktivně podporovat zahájenou výstavbu vnějšího silničního okruhu v úseku Slivenec-Lahovice-Jesenice s cílem odlehčit dopravním zátěžím v oblasti Barrandova a tím zkvalitnit životní prostředí městské části.

Chceme i nadále pokračovat v rekonstrukci chodníků při použití tradičních materiálů a postupně ji budeme rozšiřovat i na ostatní území městské části s tím, že při realizaci těchto rekonstrukcí budeme prosazovat výsadbu zeleně v našich ulicích.

Na základě již zadané odborné studie a ve spolupráci s představiteli hl. m. Prahy připravíme systém parkování vozidel v uliční síti MČ, budeme podporovat výstavbu nových záchytných parkovišť P+R, výstavbu hromadných veřejných garáží, atd.

Podporujeme prodloužení tramvajové trati ze stávajícího ukončení na sídlišti Barrandov do Holyně a prodloužení tramvajové trati v ul. Radlická ke stanici metra trasy "B" Radlice.

Budeme chránit zájmy městské části a jejich občanů při zpracovávání územně plánovacích dokumentací dopravních záměrů.

Budeme dlouhodobě usilovat o minimalizování doby při realizaci těchto staveb, po kterou budou ztíženy životní podmínky našich obyvatel.

Podpoříme přípravu výstavby Dvoreckého mostu v návaznosti na dokončení silničního okruhu.

Povedeme i nadále jednání o vymístění autobusového terminálu Na Knížecí.

Zajistíme dopravní opatření k dalšímu zklidnění pěší zóny Anděl s cílem jejího rozšíření k nám. Kinských a Na Knížecí.

Budeme hledat řešení dopravního propojení oblasti Cibulka a Jinonice s cílem zlepšení dopravní obslužnosti tohoto území.

Budeme sledovat přípravu a následnou realizaci Radlické radiály, především s ohledem na minimalizaci negativních dopadů této stavby a na zájmy městské části a obyvatel dotčeného území.

Budeme podporovat výstavbu prodloužení trasy metra "A" do prostoru FN Motol.


3. Oblast bezpečnosti

Zasadíme se o to, aby městská část byla bezpečným místem pro běžný život i podnikání.

Rozšíříme kamerový systém, jako např. o instalaci kamery do ulice Nepomucká.

Zajistíme zvýšení pocitu bezpečí již standardně dobrou spoluprácí s Policií ČR i Městskou policií, ale i neziskovými organizacemi působícími v oblasti bezpečnosti

Podpoříme neziskové organizace působící na území městské části ke zlepšení situace v oblasti protidrogové politiky.

Připravíme vhodné projekty prevence kriminality a budeme se ucházet o získání finančních prostředků mimo rozpočet městské části.

Využijeme netradičních způsobů vedoucích ke zlepšení veřejného pořádku i samotné bezpečnosti v ulicích, jako např. již osvědčená spolupráce s bezpečnostní agenturou v oblasti pěší zóny Anděl a okolí.

Připravíme ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a OS Hospodáři podmínky pro vznik občanských aktivit v postižených oblastech, jako tomu v minulosti bylo v příp. pěší zóny Anděl

Přispějeme každoročně z rozpočtu na získávání především technického vybavení obou policií.

Rozšíříme nabídku volných bytů pro policisty i strážníky k řešení jejich složité bytové situace.

Zajistíme vhodné prostory k umístění služebny Policie ČR v oblasti Košíře-Motol.

Ve spolupráci s hl. m. Praha, ředitelstvím Městské policie budeme spolupracovat na přesunu Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 do vhodnějších prostor budovy v Holečkově ul.

Zaktualizujeme povodňový plán v návaznosti na dokončení protipovodňových opatření ze strany hl. m. Praha i privátních subjektů (u Železničního mostu).

Podpoříme činnost okrskářů městské policie jejich prezentací v médiích městské části.

Vypíšeme granty v oblasti prevence kriminality.


4. Oblast životního prostředí

Ochranu a vytváření zdravého životního prostředí chápeme jako jednu z našich priorit

Nadále budeme prosazovat a realizovat řešení, která nám pomohou dalšímu rozvoji městské části s vysokým životním standardem a širokými možnostmi trávení volného času a rekreace, jak pro dospělé, tak pro děti.

Obnovíme další parkové plochy a veřejnou zeleň na náměstích a sídlištích Barrandov, Motol a při ul. Bochovská v Jinonicích. Zajistíme jejich kvalitní údržbu.

Zajistíme vysoký standard a provoz všech dětských hřišť ve správě naší městské části.

Budeme důsledně kontrolovat provádění jarních blokových úklidů komunikací a zkvalitnění celoročního úklidu ulic a kolejových svršků tramvajových tratí.

Rozšíříme úklid chodníků.

Podpoříme výstavbu dalších sběrných dvorů pro likvidaci odpadů z domácností i od živnostníků.

Zajistíme síť kontejnerů pro likvidaci velkoobjemových odpadů z domácností a časový harmonogram jejich přistavování budeme i nadále upravovat dle aktuálních potřeb občanů.

Zajistíme další rozšíření sítě odpadkových košů v ulicích a parcích, včetně speciálních košů na psí exkrementy.

Rozšíříme síť sběrných hnízd na tříděný odpad a zajistíme pravidelný úklid jejich okolí.

Pomocí grantových prostředků a ve spolupráci se školami a neziskovým sektorem podpoříme ekologickou osvětu a nadále budeme podporovat občanské aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí na Praze 5.

Zajistíme revitalizaci vnitrobloků domů ve vlastnictví městské části.

Ve spolupráci s Městskou policií budeme důsledně dbát na dodržování pořádku v parcích i na ulicích.

Budeme pokračovat v již započatém programu „Strom do každé ulice“.

Ve spolupráci s hl. m. Praha a odbornou veřejností připravíme „Projekt realizace cyklotras a cyklostezek v Praze 5“.

Připravíme a zrealizujeme projekt (zkušební místa) pro zkvalitnění odvozu komunálního odpadu.


5. Oblast správy bytů

Na základě odborných analýz zrealizujeme postupnou deregulaci nájemného s ohledem na vytvoření tržního prostředí v oblasti nájemního bydlení s tím, že ne vždy nutně přistoupíme k maximálnímu možnému navýšení nájemného v obecních bytech.

V souvislosti s deregulací nájemného vytvoříme na základě sociologické studie systém dočasné podpory a slev na nájemném pro občany, kteří jsou v sociální nouzi bez vlastního zavinění.

Vytvoříme nabídku bytů pro občany, kteří jsou v sociální nouzi bez vlastního zavinění.

Vytvoříme nabídku bytů zvláštního určení pro zdravotně handicapované občany.

Budeme i nadále pokračovat v nabídkových řízeních na byty za smluvní nájemné.

Nabídneme účinnou pomoc při řešení bydlení u občanů, kteří vykonávají veřejně prospěšnou činnost, jako např. pedagogové, policisté nebo strážníci.

Budeme iniciovat rozšíření bytového fondu městské části nabídkou prostor pro zbudování půdních vestaveb a vytipováním vhodných nebytových prostor pro jejich přestavby na byty.

Nadále budeme pokračovat v nekompromisním a razantním postupu proti neplatičům i za použití osvědčených prostředků jako je výpověď z nájmu bytu a následná exekuce.

Budeme i nadále pokračovat v účinné kontrole využívání bytového fondu a v nekompromisním postupu proti neoprávněnému nakládání s obecními byty, jako např. nelegální pronajímání bytu, přechody nájmu apod.

Dokončíme ve spolupráci s vybraným investorem výstavbu cca. 170 bytů i pro mladé rodiny v lokalitě „Na Pláni“. Nadále budeme usilovat o výstavbu nových bytů z vlastních zdrojů nebo ve spolupráci se soukromými investory.

Budeme i nadále pokračovat v investicích do bytového fondu v majetku městské části a hl.m. Prahy mimo připravovaný projekt rekonstrukci.

Realizujeme projekt „Zlepšení ovzduší v Praze 5“, jehož součástí jsou i práce na zkvalitnění komfortu bydlení ve standardu v zemích EU.6. Oblast školství, výchovy a vzdělávání

Budeme nadále naplňovat a aktualizovat koncepční materiál „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí“, který reflektuje a reaguje na vzdělávací potřeby naší městské části.

Budeme dbát na výraznější profilaci především u základních škol tak, aby došlo k širší nabídce a to nejen jejich vzdělávacích aktivit.

Podporujeme autonomní postavení škol v rámci platných zákonů, které umožní školám, jejich učitelům a ředitelům vyšší míru samostatnosti, ale také odpovědnosti.

Podpoříme postupnou privatizaci a vznik dalších soukromých mateřských škol s nadstandardní výchovnou nabídkou. Podporou konkurenčního vzdělávacího prostředí chceme nabídnout rodičům i žákům širší možnost volby.

Budeme i nadále rozvíjet vysoký standard základního školství naší městské části a to jak pomocí investic, ale také především dobrou spoluprací s řediteli mateřských a základních škol.

Podpoříme začlenění handicapovaných dětí do předškolních a školních zařízení.

Podpoříme integraci národnostních menšin do vzdělávacího systému, např. podporou vzniku tzv. nultých ročníků při základních školách.

Budeme pokračovat v každoroční pomoci s obnovou hardwarového i softwarového vybavení PC učeben ve školských zařízeních a s tím spojeného prohloubení počítačové gramotnosti dětí a mládeže.

Grantový systém zaměříme na podporu volnočasových aktivity škol, školních družin a klubů.

Připravíme rekonstrukci zahrady v mateřské škole v Peroutkově ul.

Připravíme projekt a zahájíme postupnou rekonstrukci tělocvičen v základních školách a výstavbu tělocvičen v základní škole v ulici Radlická a Plzeňská.

Zahájíme rekonstrukci školní družiny při ZŠ U Tyršovy školy.

Připravíme tříletý plán rekonstrukcí předškolních a školních zařízení.

V rámci realizace projektu JPD3 zajistíme dlouhodobé vzdělávání pedagogů.

Bude i nadále podporovat rozvoj soukromého středního i vysokého školství v Praze 5.


7. Oblast rozvoje území

Budeme pečovat o dochovaná historická jádra bývalých samostatných obcí v katastrech MČ Praha 5. Podpoříme propojení programů regenerace památkových zón a Pražské památkové rezervace.

V rámci uzavřených dohod se budeme se aktivně podílet na přípravě rozvoje jižní části centra Smíchova na pozemcích Českých drah se snahou vybudování nového městského centra.

Zasadíme se o rozvoj území mezi Barrandovem a Holyní a prodloužení tramvajové tratě ve smyslu projednané dopravně urbanistické studie (Prodloužení TT Barrandov-Holyně-Slivenec).

Podpoříme dořešení území Radlické kotliny včetně rozvojových ploch a revitalizace průmyslových ploch a jejich začlenění do městské struktury.

Podpoříme realizaci Radlické radiály ve smyslu zájmů městské části a obyvatel dotčených území.

Využijeme zpracované územně plánovací podklady (urbanistické studie Smíchov-jih, Radlice-Jinonice a Pražská památková rezervace) při posuzování dostaveb jednotlivých částí těchto území.

Vytipujeme území vhodné k zástavbě a zajistíme projektovou přípravu a realizaci staveb pro bydlení a rozvoj ploch pro rekreaci, oddech a sportovní aktivity.

Zajistíme přípravu projektu pro rekreační využití v lokalitě "Dívčí hrady" za účelem ochrany Prokopského a Dalejského údolí.

Podpoříme přípravu a následně výstavbu prodloužení trasy metra A do prostoru FN Motol.

Připravíme další urbanistické studie území vhodných pro investice městské části i privátních subjektů s preferencí bydlení, rozvoje zeleně a zón oddechu v lokalitách Barrandov-Hlubočepy, Jinonice-Radlice (Dívčí hrady), Košíře-Motol.

Připravíme koncepci rozvoje sportu, volnočasových aktivit a oddechu v jednotlivých lokalitách městské části, jako např. již schválená koncepce rozvoje těchto aktivit v lokalitě Košíře-Motol.

Budeme jednat s privátními subjekty o možnosti výstavby víceúčelového sálu (film, divadlo, koncert) na sídlišti Barrandov, lokalita Tilleho nám.


8. Oblast investic

Realizujeme projekt „Zlepšení ovzduší v Praze 5“ do standardu obvyklého v zemích EU.

Budeme i nadále pokračovat v investicích do bytového fondu v majetku městské části a hl.m. Praha mimo připravovaný projekt rekonstrukci.

Připravíme tříletý plán rekonstrukcí předškolních a školních zařízení.

Dokončíme již zahájené investiční projekty, jako např. rekonstrukce stravovacích zařízení v základních a mateřských školách.

Zahájíme rekonstrukci školní družiny při ZŠ U Tyršovy školy.

Dokončíme rekonstrukci bazénu v základní škole Weberova, tak, aby mohl sloužit k plavání našich občanů v lokalitě Košíře-Motol.

Připravíme projekt a zahájíme postupnou rekonstrukci tělocvičen v základních školách a výstavbu tělocvičny v základní škole Radlická a Plzeňská.

Připravíme rekonstrukci zahrady v mateřské škole v Peroutkově ul.

Připravíme a realizujeme (ve spolupráci s vybranými investory) výstavbu kluziště s ledovou plochou a výstavbu areálu pro minigolf v lokalitě Barrandov-Klukovice s využitím majetku městské části a hl. m. Praha.

Zajistíme realizaci projektů v oblasti sportu a volnočasových aktivit v lokalitě Košíře-Motol s využitím majetku městské části a hl.m. Praha, jako např. Karavan camp při Plzeňské ulici.

Připravíme rekonstrukci náměstí při ulici Kudrnova v lokalitě Motol, tzv. Knedlík.

Připravíme a s vlastníky okolních nemovitostí projednáme podíl městské části na financování rekonstrukce Tilleho náměstí v lokalitě sídliště Barrandov do 2 let.

Dokončíme rekonstrukci tzv. špejcharu v areálu letohrádku Bertramka, kde vznikne víceúčelový sál pro 150 návštěvníků.

Realizujeme rekonstrukci prostor v přízemí budovy úřadu ve Štefánikově ul., kde vznikne plnohodnotný prostor pro pořádání výstav, informační centrum a jiných akci městské části.

Připravíme plán investic do rozvoje a rekonstrukcí vnitrobloků, ploch veřejné zeleně, které budou v majetku městské části.

Provedeme rekonstrukci stávajícího kinosálu v základní škole na Chaplinově nám., aby sloužil i široké veřejnosti.

Budeme aktivně vyhledávat a následně realizovat vybrané projekty společných investic městské části a privátních subjektů tzv. „PPP“.9. Oblast majetku, prodejů a prodejů oprávněným nájemcům

Dokončíme inventarizaci a evidenci zůstatkového majetku městské části.

Dokončíme prodeje vybraného majetku oprávněným nájemcům dle schválených pravidel.

Budeme pokračovat ve výkupu minoritních a prodejích minoritních podílů u nemovitostí, ve které má městská část podílové vlastnictví se spoluvlastníky.

Realizujeme prodeje takového majetku městské části, kde nejsme schopni zajistit efektivní správu a nezbytné investice.

Připravíme střednědobý a dlouhodobý plán oprav a udržování svěřeného majetku.

Budeme dbát na efektivní správu ponechaného majetku.

Připravíme další nabídku prostor vhodných ke zbudování půdních vestaveb v domech, které zůstanou v majetku městské části nebo hl.m. Praha.

Budeme i nadále provádět důslednou kontrolu správních firem a budeme vyvozovat důsledky ze zjištěných vad v jejich činnosti.

Budeme hledat a získávat vhodný majetek, jako např. výkupem pozemků k realizaci projektů a cílů, dlouhodobým pronájmů apod.

Provedeme pomocí externího subjektu postupnou revizi právní i obsahové kvality městskou částí používaných dokumentu a smluv používaných k pronájmu a prodejům majetku.10. Oblast sociální, sociálních služeb, podpora rodiny a seniorů, zdravotnictví

Podpoříme vhodnou integraci zdravotně postižených dětí do předškolních zařízení a do škol a budeme finančně přispívat na osobní asistenci k těmto dětem.

Nadále budeme finančně přispívat na ozdravné pobyty dětí.

Zasadíme se, aby děti vyrůstající v ústavech po dosažení jejich plnoletosti měli kvalitní startovací podmínky při hledání bydlení a zaměstnání.

Zajistíme pečovatelskou službu při onemocnění matky samoživitelky.

Pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí zajistíme jejich plnohodnotný vstup do školy pomocí přípravných tříd vč. osobní asistence. Budeme podporovat tyto děti v dalším navazujícím vzdělání na středních školách či odborných učilištích.

Zajistíme financování Občanské poradny, která bezplatně pomáhá v řešení otázek rodinného a pracovního práva.

Prostřednictvím Arcidiecézní charity poskytneme řešení krizové situace matek s dětmi vybudováním Azylového domu v Renoirově ulici na Barrandově.

Nabídneme komplexní pečovatelské služby a poskytování bezplatné domácí ošetřovatelské péče, aby mohl občan co nejdéle žít ve svém domácím přirozeném prostředí.

Budeme prohlubovat spolupráci s rodinou v péči o seniory nabídkou dočasné náhradní péče v Domě sociálních služeb či možnosti umístění do denního stacionáře.

Budeme nápomocni při vyhledávání umístění seniorů do Domovů pro seniory.

Pro ty seniory, kteří nemají dostatečné rodinné zázemí či žijí v nevyhovujících bytových podmínkách, zajistíme dle možností bydlení v upravených bytech s pečovatelskou službou.

Zajistíme zvýšení podílu neziskového sektoru na poskytování sociálních služeb a pomoci. Např. chráněné dílny, byty na půli cesty, azylové domy, domovy důchodců.

Podpoříme služby sociální prevence zaměřené na skupiny dětí a mládeže.

Pro skupinu ohroženou drogami, závislým na drogách, budeme nadále spolupracovat s Kontaktním centrem v Mahelově ul.

S ohledem na připr. koncepci hl. m. Praha připravíme programy cílené do terénu (metodou streetwork), zaměřené na osoby bez přístřeší.

Budeme nadále dbát o zvyšování úrovně zdravotnického zařízení - polikliniky Kartouzská a polikliniky na Barrandově.

Zasadíme se o komplexní řešení lékařské služby první pomoci v rámci území hl. m. Praha tak, aby služba byla efektivní, dostupná.

Vytvoříme podmínky pro vznik dalších soukromých zdravotních zařízení, která budou zajišťovat konkurenční prostředí, a to povede k zavedení moderních a efektivních léčebných metod.

Seniorům a handicapovaným nabídneme doprovod a dovoz k lékaři v rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci.

Rozšíříme nabídku ozdravných a rekondičních pobytů pro matky s dětmi a seniory.

Podpoříme ve spolupráci s hl. m. Praha vznik sociálních lůžek v Praze 5.

Budeme pokračovat v programu partnerství a komunitní plánování.

Budeme nápomocni při umisťování seniorů do Domovů pro seniory a zároveň vytvoříme podmínky pro vznik multifunkčního domova pro seniory na území městské části.


11. Oblast kultury a péče o památky

Budeme i nadále spoluorganizovat „Dny Evropského dědictví“.

Podpoříme činnost Švandova divadla každoročním finančním příspěvkem.

Budeme pořádat tradiční kulturní akce, jako např. Festival šansonu, Květinový ples, Svatováclavské slavnosti, Tradiční Velikonoce apod.

Podpoříme pořadatele kulturních akcí z řad veřejnosti nebo neziskových i podnikatelských subjektů z oblasti kultury.

Budeme i nadále zodpovědně pečovat o naše památky a budeme i nadále vypisovat grantový program na jejich údržbu či rekonstrukce.

Budeme získávat příspěvky na jejich údržbu či rekonstrukce z vnějších zdrojů.

Zasadíme se o zachování odpovídající síti knihoven.

Podpoříme koncertní činnost v letohrádku Bertramka

Připravíme a podpoříme projekty kulturní spolupráce a výměnné pobyty umělců a uměleckých souborů v rámci partnerských měst.

Provedeme rekonstrukci stávajícího kinosálu v základní škole na Chaplinově nám. na moderní multimediální sál s možností divadelních představení.

Budeme organizovat a spoluorganizovat pořádání koncertní sezóny městské části, jako tomu bylo u úspěšného projektu koncertů k výročí W. A. Mozarta.

Každoročně provedeme rekonstrukci předem vytipované kulturní památky, jako tomu např. bylo u Medvědí fontány na nám 14. října.

Budeme jednat s privátními subjekty o možnosti výstavby víceúčelového sálu (film, divadlo, koncert) na sídlišti Barrandov, lokalita Tilleho nám. Budou-li tato jednání neúspěšná provedeme rekonstrukci stávajícího kinosálu v základní škole na Chaplinově nám, tak, aby slouží i široké veřejnosti.

Dokončíme rekonstrukci tzv. špejcharu v areálu letohrádku Bertramka, kde vznikne víceúčelový sál pro 150 návštěvníků.

Budeme organizovat a podporovat výstavní činnost v letohrádku Portheimka, výstavním sále v budově úřadu MČ a v ZŠ V Remízku na Barrandově.


12. Oblast podnikání

V rámci pravomocí městské části připravíme zjednodušení a zrychlení komunikace podnikatelských a investorských subjektů s úřadem, hlavně pak s odbory pracujícími v režimu správních řízení.

Připravíme kampaň, ve které vysvětlíme všechny změny a aspekty nového stavebního zákona, který vešel v platnost 1.1. 2007

Budeme aktivně spolupracovat s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a OS Hospodáři za účelem přípravy projektů na podporu podnikání.

Podpoříme vznik informačního centra pro podnikatele, tzv. ICP (nám. 14. října).

Výběrová řízení budeme provádět maximálně možným transparentním způsobem. Zveřejňovat je budeme na úřední desce i internetových stránkách úřadu v rámci zákonů o veřejných zakázkách.

Budeme především nabízet k podnikání takové nebytové prostory, kde nebudou nutné zásadní investice.

Připravíme vhodný systém obydlování nezbytných investic do nebytových prostor.

Budeme i nadále podporovat společné projekty rozvoje podnikání.

Budeme vhodným způsobem, jako např. stany městské části prezentovat zajímavé investiční projekty a záměry realizované nebo připravované na jejím území.

Budeme nadále vyhlašovat soutěž o nejlepšího podnikatele roku pro „fyzické i právnické osoby“.

Nadále budeme organizovat akce spojené s možností prezentace činností a výrobků našich podnikatelů, jako např. „Den podnikatelů a Veletrh podnikatelů“.


13. Oblast informatiky a informovanosti

Rozšíříme a zlepšíme otevřený informační systém pro komplexní řízení městské části s použitím intranetu a internetu a dalších moderních informačních technologií.

Realizujeme rekonstrukci internetových stránek MČ.

Provedeme nezbytnou rekonstrukci klientského systému na webových stránkách MČ.

Využijeme architekta informačního systému ke zlepšení systému řízení v návaznosti na získání normy kvality řízení ISO 9001.

Uskutečníme propojení úřadu s okolím pomocí internetu a přes elektronickou podatelnu, která jednoznačně identifikuje vnějšího žadatele v případě, že použije elektronický podpis.

Zkvalitníme, zrychlíme a rozšíříme nabídku poskytovanou v rámci projektu „Bezdrátová Praha 5“. Podpoříme jeho následné včlenění do projektu hl.m. Praha „Bezdrátová Praha“.

Ke zkvalitnění a rozšíření informovanosti veřejnosti vytvoříme podmínky pro vznik internetové televize a internetového rozhlasu MČ.

Propojíme úřad se všemi centrálními úřady tak, aby po přidělení přístupových práv pro jednotlivé uživatele bylo možné jednotlivé žádosti vyřizovat u jednoho místa a v reálném čase.

Využijeme všech dostupných tradičních i netradičních informačních prostředků ke zlepšení informovanosti občanů o každodenním dění na území MČ Praha 5, včetně informačních kiosků a stanů.

Rozšíříme pouliční informační systém, který výrazně zlepší orientaci návštěvníkům naší městské části.

Budeme i nadále organizovat tradiční setkání starosty a členů Rady městské části s občany zaměřená na různá témata.

Využijeme všech možností, jak zkvalitnit a ještě rozšířit informovanost našich občanů i občanů hl. m. Prahy, jako např. podporou vzniku informačních center pro návštěvníky (ICN) a pro podnikatele (ICP).

Budeme i nadále vydávat měsíčník Pražská pětka jako základní prostředek informovanosti občanů a zachováme jeho současnou vysokou obsahovou i grafickou kvalitu.


 
 
> Senátní volby 2008 - Základní programové body a priority (21.8.2008)
> Senátní volby 2008 - dopis voličům (20.8.2008)
> Senátní volby 2008 - K čemu slouží Senát (21.8.2008)
> Senátní volby 2008 - Rozumím svému obvodu i potřebám jeho obyvatel (21.8.2008)
> Senátní volby 2008 - Otázky a odpovědi (27.8.2008)
> Senátní volby 2008 - Kdo mě podporuje (27.8.2008)
> --- (27.8.2008)
> --- (27.8.2008)
> Programové prohlášení rady MČ Praha 5 2006-2010 (21.3.2007)
> volební program 2002 - 2006 ODS Praha 5 (12.10.2002)
 
  dopředu 
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)