Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54505)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
 
Atomový zákon - vztah k mezinárodnímu a evropskému právu
20.4.2005

Atomový zákon -
vztah k evropskému a mezinárodnímu právu

doplňující informace ke zpravodajské zprávě RNDr. M. Škalouda k atomovému zákonu




Česká republika přistoupila ke všem klíčovým mezinárodním smlouvám a úmluvám, které se vztahují k oblasti mírového využívání jaderné energie. Aplikuje je buď přímo nebo prostřednictvím přijaté jaderné legislativy. Česká republika je v dané oblasti vázána rovněž řadou bilaterálních dohod, jejichž výčet lze nalézt např. na stránkách SÚJB www.sujb.cz

Mezinárodní dohled plnění smluv/úmluv
Plnění některých úmluv ze strany ČR je na mezinárodní úrovni systematicky kontrolováno a hodnoceno formou pravidelných hodnotících zasedání na podkladě zpráv předložených každou ze smluvních stran. Probíhá rovněž kontrola plnění závazků Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady.

Odpovědnost za jaderné škody
Jednou ze smluv, která má z hlediska předkladatelů stávající novely nejsilnější vztah k atomovému zákonu je Vídeňská úmluva o odpovědnosti za jaderné škody. Tou je již ČR vázána, a aplikují jí státy bývalého východního bloku a řada tzv. rozvojových zemí. Západoevropské státy aplikují v dané oblasti Pařížskou úmluvu (OECD). Společný protokol o aplikaci Vídeňské a Pařížské úmluvy je spojovacím článkem mezi těmito úmluvami.V případě jaderné události na jaderném zařízení se použije ta úmluva, jejímž účastníkem je stát, na jehož území je toto zařízení umístěno.

Zastáncům změn atomového zákona (bod návrhu 7 a 8) je inspirací "Protokol pozměňující Vídeňskou úmluvu" a "Protokol o dodatkovém odškodnění jaderných škod". Oba tyto mezinárodni dokumenty režim odpovědnosti, tj. limity pojištění významně zpřísňují. V žádném státě na jehož území jsou instalovány jaderné elektrárny však nebyly ratifikovány.

Protokol pozměňující Vídeňskou úmluvu z r. 1997 výrazně zvyšuje dolní limit odpovědnosti provozovatele za škodu na úroveň cca 300 mil SDR (cca 450 mil USD) nebo alespoň 150 mil SDR (cca 225 mil USD) za předpokladu, že nad tuto částku až k nejméně 300 mil SDR (450 mil USD) budou poskytnuty na náhradu jaderné škody státem veřejné prostředky). Tento Protokol vstoupil v platnost 3.10.2003. Žádny stát provozující na svém území jaderné elektrárny, včetně ČR tento protokol doposud neratifikoval

Úmluva o dodatkovém odškodnění jaderných škod z r. 1997 si klade za cíl posílit současný právní rámec odškodnění. Zavazuje státy, bez ohledu zda aplikují některou jinou úmluvu o odpovědnosti k tomu, aby deponovaly dodatečné finanční částky minimálně ve výši 300 mil SDR (cca 450 mil USD), které mají být okamžitě k dispozici pro náhrady následkem jaderné události. Vstup této úmluvy v platnost je podmíněn její ratifikací alespoň 5 státy, jež mají na svém území umístěna jaderná zařízení s předepsanou výší instalovaného výkonu. což se doposud nestalo.

Pozn. SDR = (Special Drawing Rights - Zvláštní práva čerpání) umělá měnová jednotka používaná jako mezinárodní rezervní aktivum a zároveň jako účtovací jednotka. Slouží pouze pro členské státy MMF a několika dalších institucí včetně Světové banky. V současnosti jej tvoří koš těchto měn: USD, euro, JPY, GBP. Přepočítávací koeficient SDR/USD k 15.4.2005 je 1 SDR = 1,5 USD.



HODNOCENÍ KOMPATIBILIY ATOMOVÉHO ZÁKONA S PRÁVEM ES/EURATOM
Smlouvou EURATOM a závaznými předpisy sekundami legislativy jsou upraveny především tři oblasti:
(1) bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků a obyvatelstva (radiační ochrana),
(2) zásobování jadernými materiály,
(3) systém záruk

V nich jsou sjednocena pravidla zajišťující srovnatelnou úroveň ochrany před zářením a bezpečnost pohybu štěpných materiálů a jiných radioaktivních látek v rámci Společenství.

Další oblasti:
(4) Jaderná bezpečnost a
(5) problematika radioaktivních odpadů
byly dosud koordinovány pouze nezávaznými předpisy. V současnosti jsou ve stádiu legislativního procesu dva návrhy na směrnice dotýkající se právě těchto oblastí. V roce 2003 připravila Evropská komise návrhy dvou směrnic, které tvoří tzv. jaderný balíček: Směrnice Rady stanovující základní povinnosti a obecné principy jaderné bezpečnosti jaderných zařízení a Směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady.

Návrh směrnic byl Evropskou komisí, v rámci legislativního procesu, předložen Sekretariátu Rady. Přes nesouhlas většiny členských států s navrhovaným textem směrnic, EK revidovaný návrh jaderného balíčku nestáhla. V červenci 2004 přijala Rada k dané problematice Závěry, o jejichž rozpracování v současné době diskutuje Pracovní skupina pro jaderné otázky (Atomic Question Group) ustavená při Radě EU.

(1) Oblast ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků a obyvatelstva
(a) Standardizace radiační ochrany
Směrnice Rady 96/29/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření. Směrnice Rady 97/43/Euratom o ochraně jednotlivců před riziky ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením. Doporučení Komise 2000/473/Euratom o provedení článku 36 Smlouvy EURATOM, týkající se monitorování úrovně radioaktivity v prostředí pro účely hodnocení exposice obyvatelstva jako celku. Doporučení Komise 90/143/Euratom o ochraně obyvatelstva před ozářením radonem uvnitř budov)

(b) Radiační průkazy a ochrana smluvních pracovníků
Směrnice Rady 90/641/Euratom o operativní ochraně smluvních pracovníků vystavených riziku ionizujícího záření při jejich činnostech v kontrolovaných pásmech

(c) Přeprava radioaktivních odpadů a radioaktivních látek
Směrnice Rady 92/3/Euratom o dozoru a kontrole přepravy radioaktivního odpadu mezi
členskými státy a dovnitř nebo ven ze Společenství. Rozhodnutí Komise 93/552/Euratom zavádějící standardní dokument pro dozor a kontrolu přepravy radioaktivního odpadu ve vztahu ke směrnici 92/3/Euratom. Nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy.

(d) Poskytování informací o mimořádné radiační situaci
Rozhodnutí Rady 87/600/Euratom o opatřeních zaměřených na včasnou výměnu informací
v případě mimořádné radiační situace. Směrnice Rady 89/618 Euratom o informování obyvatelstva o opatřeních na ochranu zdraví,která se mají použít, a o chování, jaké je třeba zaujmout v případě radiační mimořádné situace. Směrnice Rady 85/337/EHS o hodnocení vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí, změněná směrnicí 97/11/ES.

(e) Maximální povolené úrovně radioaktivní kontaminace potravin, krmiv a pitné vody
Nařízení Rady (Euratom) č 3954/87 ustavující maximální povolené úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv následkem jaderné havárie, změněné nařízením č. 2218/89. Nařízení Rady (Euratom) č. 944/89 ustavující maximální povolené úrovně radioaktivní kontaminace méně významných potravin následkem jaderné havárie nebo v případě jiné mimořádné radiační situace. Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 o speciálních podmínkách pro vývoz potravin a krmiv
následkem jaderné havárie nebo v případe jiné mimořádné radiační situace. Nařízení Rady (EHS) č.737/90 o podmínkách, kterými se řídí dovoz zemědělských výrobků s původem ve třetích zemích po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, doplněné nařízením č. 686/95. Směrnice Rady 98/83 ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Hodnocení:
Věcný obsah většiny výše uvedených předpisů byl zakomponován již do původního znění atomového zákona č. 18/1997 Sb. Dílčí nedostatky byly odstraněny jeho euronovelou provedenou zákonem č. 13/2002 Sb. Dotčeny byly zejména nově přijaté směrnice 96/29/Euratom a 97/43/Euratom, v menší míře pak vybraná ustanovení dříve vydaných předpisů.
Kompletní transposice výše uvedených předpisů ES/Euratom je dosaženo novelizovanou úpravou prováděcích předpisů k atomovému zákonu, jejichž plný výčet lze nalézt na stránkách SÚJB www.sujb.cz

(2) Zásobování jadernými materiály
Rada Euratom : Statut Zásobovací Agentury Euratom. Pravidla pro Zásobovací Agenturu Euratom upravující způsob vyrovnávání nabídky a poptávky rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů.
Hodnocení:
Do přistoupeni k EU byl trh s přírodním uranem v ČR uzavřený a nákup uranu k výrobě jaderného paliva se omezoval výhradně na domácí producenty. Tato překážka odporující Smlouvě EURATOM byla odstraněna k l. l. 2001 nařízením vlády, které omezení dovozu přírodního uranu zrušilo. Úprava dané problematiky je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu.

(3) Systém záruk
Dohoda 78/164/Euratom o provádění článku III (l) a (4) Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Nařízení Komise (Euratom) č 3227/76 týkající se uplatňování ustanovení EURATOM v oblasti záruk, změněné naposledy nařízením č 220/90.
Hodnocení
V souvislosti se vstupem ČR do EU byla dosavadní národní autonomie v zajišťování systému záruk automaticky nahrazena režimem platným v EU, neboť tento je upraven závaznými přímo aplikovatelnými právními akty. Znění atomového zákona nevyžadovalo v tomto směru žádnou specifickou úpravu.

(4) Jaderná bezpečnost
Návrh směrnice Rady (Euratom) zavádějící základní povinnosti a obecné principy bezpečnosti jaderných zařízení.
Návrh směrnice stejně jako úmluva neobsahuje technické specifikace standardu jaderné bezpečnosti. Úkolem je iniciovat a následně na úrovni EU kontrolovat potřebné zdokonalování technické bezpečnosti jaderných zařízení s ohledem na mezinárodně uznané a v praxi osvědčené standardy jaderné bezpečnosti rozvíjené a vydávané pod záštitou MAAE v rámci programu NUSS - Nuclear Safety Standards. Směrnice ukládá členským státům vytvořit legislativní rámec, který souhlasně s úmluvou bude zahrnovat: národní bezpečnostní standardy, licenční systém, primární odpovědnost držitelů licenci za jadernou bezpečnost a radiační ochranu provozovaného zařízeni až do jeho vyřazení z provozu včetně likvidace, úprav u dohledu a kontroly nad všemi sférami bezpečnosti, kterou budou vykonávat nezávislé regulační orgány.
Hodnocení
Stávající znění atomového zákona ČR respektuje ve své úpravě všechny stávající zásady vyplývající z úmluvy o jaderné bezpečnosti. Přijetí návrhu směrnice si však vyžádá harmonizaci některých nových pravidel vyplývajících z rozšíření působnosti směrnice na všechna jaderná zařízení a rovněž pravidel souvisejících s delegací dozorných a kontrolních činností na specializované orgány zřízené v rámci Komise.

(5) Radioaktivní odpady
Návrh směrnice Rady (Euratom) o nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady.
Směrnice ukládá členským státům zpracovat za tímto účelem Dlouhodobé národní programy nakládání s radioaktivními odpady a nad rámec úmluvy při řešení těchto otázek nevylučuje možnou vzájemnou kooperaci mezi členskými státy. Tato kooperace v podstatě znamená, že radioaktivní odpady mohou být transportovány ke zpracování a případně i konečnému uložení do státu, který má k tomu vhodné podmínky.
Hodnocení
Stávající znění atomového zákona řeší problematiku radioaktivních odpadů úpravou, která respektuje zásady bezpečnosti požadované úmluvou a neodporuje tedy v této oblasti návrhu směrnice. Přijetí návrhu směrnice si však vyžádá adaptaci atomového zákona zakotvením alespoň zásad dlouhodobého národního programu a úpravou možné kooperace v rámci EU v konečném řešení zpracování a likvidace radioaktivních odpadů. Atomový zákon v platném znění totiž dovoz radioaktivních odpadů na území ČR zakazuje (srov. § 5 odst. 3) i když vývoz do států EU v zásadě nevylučuje (srov. § 5 odst. 6).


 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
    : O výstavbě silnic a dálnic(27.4.2005)
    : O výstavbě silnic a dálnic - komplexní pozměňovací návrh(27.4.2005)
    : Atomový zákon (20.4.2005)
    : Atomový zákon - vztah k mezinárodnímu a evropskému právu (20.4.2005)
    : Test subsidiarity v aktech evropského práva(6.4.2005)
    : Vládní strategie udržitelného rozvoje pro ČR(3.2.2005)
    : Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům(2.2.2005)
    : Zákon o elektronických komunikacích /3 schůze/(27.1.2005)
    : Výhrady a poznámky k novele zákona o Státním fondu rozvoje bydlení /2 schůze/(5.1.2005)
    : Poštovní zákon /2. schůze/(5.1.2005)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)