Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55872)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54506)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Názory a komentáře - 2004
 
Jak s imigrací v EU (28.5.2004)

Otevření hranic po r. 1989 představovalo jeden z významných předělů, které umožnily opětovné navázání našeho násilně přerušeného spojení se světem. Povzbudilo široké spektrum lidských i občanských aktivit a dalo potřebný impuls ekonomice. K dalšímu posílení tohoto trendu dochází vstupem ČR do EU. Přirozeným důsledkem otvírání hranic je však také migrace (a imigrace) se všemi pozitivními i negativními důsledky.

Česká republika byla dosud tzv. tranzitní zemí, přes kterou se uprchlíci z asijských nebo afrických zemí snažili dostat na západ, tedy do zemí Evropské unie. Se vstupem do EU se však stáváme i my pro řadu cizinců vysněným cílem, atraktivní zemí pro trvalý pobyt.

Jsme zároveň svědky toho, jak EU na jedné straně považuje za vhodné získávat migranty pro určitá odvětví a regiony a naplnit tak jejich ekonomické a demografické potřeby. Na druhé straně se nedaří omezit nelegální imigraci a zlepšit míru integrace cizinců.


Rizika imigrace

Navzdory dosavadním restriktivním imigračním politikám uplatňovaným většinou členských států od 70. let 20. století přichází i nadále do EU velký počet migrantů, kteří hledají zejména práci, společně s osobami žádajícími o azyl a ilegálními imigranty. V celé EU existují pašerácké sítě, které zneužívají osoby hledající lepší životní podmínky. Imigrace se stává palčivým problémem celé západní Evropy, a to ve smyslu zvýšených sociálních nákladů, vytváření ohnisek nelojality, atomizaci společnosti (tj. jejímu rozkladu do vzájemně nekomunikujících skupin, jejichž odlišné hodnotové představy vedou ke vzniku závažných konfliktů), kriminality imigrantů, hrozby teroristických útoků a následně narůstající xenofobie.


existují navíc další nové okolnosti, které napomáhají nelegální imigraci

Existují celé sítě advokátů a nevládních organizací zabývajících se a živících se problematikou imigrace a interpretujících pravidla týkající se imigrace způsobem stranícím imigrantům
Vznikají rozsáhlé etnické enklávy. V nich se hovoří jazykem imigrantů a dominují tu jejich kulturní a náboženské hodnoty, což působí nejen jako brzda při asimilaci nově příchozích do hostitelské společnosti, ale i jako magnet pro další imigranty
Levná letecká i pozemní doprava usnadňuje snažší překonávání vzdáleností. Vedlejším efektem levnější dopravy spolu s existencí internetu a dalších pokroků v komunikaci je pak skutečnost, že imigranti již necítí potřebu zpřetrhat své svazky s původní vlastí a výrazněji se integrovat.


Většina evropských zemí v oblasti imigrace přitvrzuje.

Německo, kde žije přes 7 milionu lidí s cizím pasem, sice pociťuje rostoucí nedostatek odborníků, ale zhoršená hospodářská situace a zvýšená nezaměstnanost utlumily ochotu k velkorysému řešení přístupu imigrantů na vlastní území. Italští poslanci schválili v r. 2002 imigrační zákon, který výrazně ztíží podmínky pro povolení vstupu a pobytu do Itálie. Ten usnadňuje vypovídání ilegálních imigrantů do zemí původu a zvyšuje trestní postih převáděčům. Ve Španělsku v minulém volebním období prosadila vládnoucí Lidová strana nové přísnější přistěhovalecké zákony. Ty mají například přistěhovalcům znemožnit legalizaci pobytu přímo ve Španělsku. Místo toho se musí vrátit do země původu a o pracovní povolení a povolení k pobytu žádat odtamtud. Nizozemský parlament schválil v tomto roce vládní návrh, který předpokládá vypovězení 26.000 neúspěšných žadatelů o azyl. Smyslem návrhu je vypovědět ze země osoby, kterým se nepodařilo získat azyl, byť žijí v Nizozemsku již řadu let. Imigranti by měli Nizozemí opustit do tří let.

Zajímavý je příklad Dánska

Dánský parlament v r. 2002 schválil zákon o nové restriktivní imigrační politice. Podle nového zákona je podstatně přeformulován status uprchlíka a právo na azyl mají jen ti běženci, na něž se vztahují mezinárodní konvence. Omezeno je i slučování rodin. Dánska imigrační politika se ukazuje jako velmi úspěšná a může působit i coby vzor pro nové členské státy Unie. Dokázala totiž skloubit dva základní principy - spravedlivé zacházení s uprchlíky s realizací vlastních zájmů. I díky tomu Dánsko nemá narozdíl od jiných evropských států závažné problémy s kriminalitou cizinců. Co je však podstatné dodat: tuto přísnou, nezávislou a úspěšnou politiku si Dánové mohou dovolit proto, že přistupují k evropské integraci s jasnou vizí toho, co chtějí a co nechtějí. Není náhodou, že Dánsko je zemí, která vzorně plní závazky vyplývající z evropského práva, ale na druhé straně se neúčastní politik, které nepovažuje pro sebe za výhodné (stanoví vlastní zásady azylové politiky, neparticipuje na soudní spolupráci v trestních věcech a neakceptuje evropské občanství).


Pomoc asylantům v přiměřené míře

Na druhé straně, existují mezinárodní dohody, které nás zavazují poskytnout politickým uprchlíkům a asylantům v přiměřené míře ochranu dokud se nezlepší situace v jejich zemi. Tato ochrana je dána Úmluvou o právním postavení uprchlíků z roku 1951, jež byla v ČR vyhlášena zákonem 208/1993 Sb. Přiměřenou mírou rozumím respektování meze množství oprávněných uprchlíků srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Množství nových trvalých pobytů je zapotřebí regulovat operativně podle schopnosti společnosti pojmout nově příchozí.

Úmluva o právním postavení uprchlíků
Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, jež byla v ČR vyhlášena zákonem 208/1993 Sb., ve svém článku 1 definuje uprchlíka takto: "Uprchlíkem se rozumí osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je schopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti, nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem k výše uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit." Pojem azyl je na rozdíl od uprchlíka pojmem obyčejového mezinárodního práva. V českém prostředí nalezneme základní normu v článku 43 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.), který stanoví: "ČR poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod."Jak chce řešit imigraci EU

Na zasedání Evropské rady v Tampere (Finsko) v říjnu 1999 byly stanoveny nové prvky společné imigrační politiky EU. Článek 63 Smlouvy o založení ES říká, že do pěti let od vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost musí Rada přijmout opatření týkající se azylu a ilegální imigrace a politiky vracení nelegálních migrantů. Protože Amsterodamská smlouva vstoupila v platnost v květnu 1999, znamená to, že cílovým datem je květen 2004.
Evropská komise již přednesla návrhy na vytvoření této politiky, tj. na vytvoření společného právního rámce pro podmínky přijetí a pobytu státních příslušníků třetích zemí. Cílem je lepší zvládání migračních toků prostřednictvím přístupu, který bere v potaz ekonomickou a demografickou situaci v EU. Zvláště problematickou se však ukazuje být snaha o "přerozdělování" imigrantů mezi evropskými zeměmi na základě centrálně regulovaného plánu.


Krize "multikulturality"

V jednotlivých zemích Unie na sebe přitom narážejí dva protilehlé koncepty usilující o zmírnění negativních důsledků imigrace. Jedním z nich je princip asimilace - tj. postupného vyrovnávání se v tradicích a chování při vědomí potřeby přizpůsobit se civilizačním standardům většinové společnosti. Druhým je princip tzv. multikulturalismu, který již delší dobu prosazují v Evropě levicové strany a který má i u nás řadu vlivných intelektuálních přímluvců. Základní tezí ideologie multikulturalismu je přesvědčení, že "rozdílné civilizace, kultury a etnika mohou žít vedle sebe, spolupracovat a vzájemně se obohacovat, pokud se budou navzájem respektovat a tolerovat". Problémem této příjemně znějící abstraktní teze je však skutečnost, že empirická zkušenost její platnost nepotvrzuje. V současné době ideologie multikulturalismu v Evropě zjevně selhává, přispívá k atomizaci společnosti, jejímu rozkladu do vzájemně nekomunikujících skupin, jejichž odlišné hodnotové představy vedou ke vzniku závažných konfliktů. Svědčí o tom zejména vznik etnických enkláv, kam se nerady vydávají i policejní hlídky, oblastí které vytvářející ohniska politické neloajality s hostitelskou zemí a kam proniká neklid z míst, odkud imigranti pocházejí.


Jak dál

Politická realita bude vždy oscilovat mezi asimilací a multikulturalismem. Osobně považuji za žádoucí, aby se imigranti přizpůsobovali potřebám a hodnotám hostitelského národa spíše než naopak. Měli bychom přijímat imigranty postupně, a to s přihlédnutím k jejich kvalifikaci a dalším kvalitám, a to i kvalitám morální povahy. Realistická imigrační politika musí vyhovovat našim ekonomickým zájmům. Počet imigrantů by měl být dostatečný k tomu, aby do společnosti vnášel nové myšlenky a nové dovednosti, aniž by ji přitom dovedl k nestabilitě. Imigrace by měla být vždy řízená tak, abychom se mohli vyvarovat situace, která nastává již v některých evropských zemích (např. ve Francii), kdy se imigranti přestávají integrovat do společnosti a zůstávají opevněni v kulturních ghettech. Tyto lokality jsou pak úrodnou půdou pro společenskou nestabilitu a pro podrývání norem, které naší společnost definují.

Otázky, zda takto postupovat a řada dalších otázek souvisejících s imigrací, by měly být diskutovány zejména s širokou veřejností, neměla by se stát pouze doménou intelektuálů a právníků.>Jeden z příkladů selhání doktríny "multikulturality" v Británii
 
http://www.skaloud.net/index.php3?act=stanoviska&display=1099&offset=2&off1=126
 
 
 
: Názory a komentáře
:: 2008
:: 2007
:: 2006
:: 2005
:: 2004
    : Ministr financí Sobotka a Modrá šance pro veřejné finance (18.12.2004)
    : Udržitelný rozvoj – snaha o centrální plánování nebo nová ideologie? (6.9.2004)
    : Mezinárodní terorismus v současném světě (12.7.2004)
    : Jak s imigrací v EU (28.5.2004)
    : Složený úrok, reforma penzí a neznalost matematiky (16.4.2004)
    : Nezaměstnanost v České republice (15.2.2004)
    : Potřeba reformy financí (30.1.2004)
    : Důsledky daňových změn pro občany (15.1.2004)
:: 2003
:: 2002
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)