Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55896)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54532)(24%)
Asi nepůjdu volit (55056)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54665)(24%)
 
 
Názory a komentáře - 2007
 
Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)

V polovině prosince 2007 došlo v Lisabonu k podpisu reformní smlouvy EU. Neméně podstatné je nyní přijetí smlouvy parlamenty jednotlivých členských států. Ty se budou vesměs řídit snahou nepotopit vlastní vládu, která svým podpisem vyjádřila se smlouvou souhlas. Přesto se ale nebudou moci zbavit otazníků nad tím, jakou smlouvu vlastně přijímají, v jaké míře se odlišuje od neúspěšného návrhu evropské ústavy a zda je slučitelná s domácím základním zákonem. V našem případě s českou ústavou.

Ani oblečená ani nahá

Otazníky nad textem totiž přetrvávají. Z reformní smlouvy oproti původní evropské ústavě zmizely symboly vytvářející dojem státnosti. Smlouva se nejmenuje ústavní a pouze novelizuje stávající smlouvy. Část sporných partií evropské ústavy v ní ale přímo či nepřímo zůstává. Není divu - cílem německého a portugalského předsednictví v Unii bylo totiž zachránit substanci ústavní smlouvy. Výslovně tak Evropská unie v politické oblasti získá právní subjektivitu, evropské orgány budou rozhodovat o trestněprávních normách zásadně bez práva veta členských států a jejich autorita bude oproti národním institucím posílena.
Ještě zajímavější je ale skutečnost, že řada sporných částí dokumentu se v duchu pohádky o chytré horákyni skryla - je a zároveň není ve smlouvě obsažena. Míra sofistikovaného chytračení dosáhla v reformní smlouvě dosud nevídaného stupně. Kupříkladu Listinu základních práv EU vyjadřující se k řadě citlivých otázek, aniž by si toho byli občané vědomi či to snad po Unii přímo chtěli, v reformní smlouvě přímo nenajdeme. Na druhé straně jí má být přisouzena stejná právní síla, jakou má smlouva samotná.
O možných důsledcích přijetí této Listiny a jejím vztahu k české Listině základních práv a svobod dnes můžeme pouze spekulovat. V kombinaci se zásadou přednosti evropského práva před právem národním (která se skrývá v dodatkových prohlášeních ke smlouvě) ale můžeme očekávat od Evropského soudního dvora přímo interpretační zázraky.

Co na to Ústavní soud ?

V takovéto situaci je nejnaléhavějším úkolem přezkoumání slučitelnosti smlouvy s ústavním pořádkem České republiky. Jakožto senátora se mě tato otázka přímo dotýká. Senát má totiž v našem politickém zřízení úlohu „strážce ústavnosti.“ V běžném legislativním procesu je sice slabší než Poslanecká sněmovna, při schvalování změn ústavních pravidel a základního nastavení politického zřízení se však Senát těší de iure i de facto výrazně silnějšímu postavení. Horní komora se tak nemůže zříci politické odpovědnosti za ústavní konformitu takto závažného dokumentu.
Na druhé straně ale Senát není komorou právníků a soudců. Proto mu zákon umožňuje podat návrh na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem k Ústavnímu soudu. Považuji proto nejenom za vhodné, ale přímo za nezbytné, aby Senát k Ústavnímu soudu takovouto žádost podal. Otázky, s nimiž by se potom měl Ústavní soud vyrovnat, jsou zřejmé.
Zůstává státnost České republiky nenarušená, pokud vzhledem k vágnímu vymezení pravomocí Evropské unie nejsou jasné hranice, kam až evropské právo zasahuje? Můžeme hovořit o státní suverenitě za situace, kdy členské státy ztrácejí právo veta ve 181 oblastech právní regulace namísto dosavadních 137, a přitom se jedná v řadě případů už o navýsost politické, nikoli jen ekonomické záležitosti? Disponuje snad Evropská unie svébytným zdrojem legitimity – evropským politickým národem – který by ji opravňoval k možnosti nerespektovat a přehlasovat pozice vzešlé z vnitrostátní debaty mezi vládou a parlamentem?
Slučuje se se zásadou, podle níž členské státy svěřují Evropské unii pravomoci mezinárodní smlouvou, skutečnost, že tzv. přechodové klauzule a doložka flexibility umožňují tyto unijní pravomoci měnit nebo fakticky rozšiřovat pouze dohodou unijních orgánů? Nemůže nastat kolize mezi vnitrostátním katalogem lidských práv a evropskou Listinou, která kromě vymahatelných práv obsahuje i deklaratorní principy a aspirace? Bude orgánem, jemuž přísluší poslední slovo nad výkladem těchto otázek Evropský soudní dvůr? Je při takovýchto rozhodnutích unijní soud opravdu nestranným a nezávislým arbitrem?
Ústavní soud by se měl ve svém výroku zamyslet nad vztahem mezi národním a evropským právním řádem za situace, která by nastala po přijetí reformní smlouvy. Ne všechny důsledky můžeme dnes dohlédnout. Při důkladném seznámení s textem reformní smlouvy bychom však už nyní měli být schopni odpovědět na otázku, zda Česká republika zůstane suverénním státem nebo zda se stane evropskou spolkovou zemí či unijním departementem.

 
 
 
 
: Názory a komentáře
:: 2008
:: 2007
    : Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
    : Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
    : Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: 2006
:: 2005
:: 2004
:: 2003
:: 2002
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)