Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55892)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54529)(24%)
Asi nepůjdu volit (55055)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54653)(24%)
 
 
Kategorie: projednané zákony a smlouvy - 6 - období
 
Zákony projednané na 7. schůzi a komentář
19.7.2007

Projednaný pořad 7. schůze Senátu PČR
18. a 19.7.2007


Vládní návrh zákona
83 - Zákon o krmivech
86 - zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
89 - Zákon o informačních systémech veřejné správy

Poslanecký návrh zákona či návrh poslanců
82 - Zákon o státní sociální podpoře
84 - Školský zákon
85 - Trestní zákon
88 - Zákon o silničním provozu

Senátní návrh zákona
39 - Návrh senátního návrhu zákona o státních svátcích

Návrh zákona zastupitelstvem VÚSC
87 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Mezinárodní smlouvy
48 - Změna Úmluvy o využívání hraničních vodních toků
49 - Změna Aarhuské úmluvy
50 - Evropsko-středomořská letecká dohoda
51 - Dohoda ČR-Německo o uznávání dokladů o vzdělání

Jiný
31 - Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen
32 - Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte
52 - Pravidla jednání Senátu
94 - Informace vlády o Evropské radě v Bruselu

Senátní návrh vrácený k dopracování
79 - Novela Ústavy - vráceno k dopracování

Dokument EU
K 019/06 - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel
K 027/06 - Zelená kniha - Evropský výzkumný prostor : Nové perspektivy
K 028/06 - Zelená kniha - přístup veřejnosti k dokumentům orgánů Evropského společenství
N 030/06 - Sdělení Komise o návrzích změny nařízení Rady (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průměslu ve Společenství.Vládní návrh zákona


Senátní tisk č. 83 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: vláda P. Gandalovič

Zákonem se harmonizuje naše legislativa s právem EU v oblasti hygieny krmiv.

Zákonem se harmonizuje naše legislativa s právem EU, konkrétně s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv, nové obecné požadavky na skladování krmiv, doplňkových látek a premixů tak, aby bylo zajištěno zachování jejich zdravotní nezávadnosti. V návaznosti na toto zmiňované nařízení je také nově upravena činnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského při provádění dozoru nad kvalitou krmiv. Je upravena oblast biologického zkoušení, které musí předcházet vzniku nových druhů krmiv.

Výsledek projednávání: schváleno


Senátní tisk č. 86 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů předkladatel: vláda, P. Nečas

Obsahem předloženého senátního tisku č. 86 je pouze odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a změn souvisejících zákonů o dva roky, tj. k 1. lednu 2010.
Odložení účinnosti nové úpravy úrazového pojištění zaměstnanců má především zabránit nedostatečnému zajištění nároků těch zaměstnanců, kteří utrpěli pracovní úraz nebo u nichž byla uznána nemoc z povolání, což reálně hrozí v důsledku toho, že nositel pojištění nemá potřebné prostředky na realizaci nového zákona. Pro Českou správu sociálního zabezpečení znamená provádění úrazového pojištění zcela novou agendu, která vyžaduje personální, organizační, technické, informační a programové zajištění. Náklady na toto zajištění představují zhruba 570 milionů korun. Tyto prostředky však ve státním rozpočtu na rok 2007 nejsou a nebyly připraveny žádnou z vlád, které v průběhu minulého roku připravovaly návrh státního rozpočtu.

Výsledek projednávání: nezabývat se


Senátní tisk č. 89 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony Předkladatel: vláda, I. Langer

V návrhu se redefinuje okruh subjektů příslušných k ověřování výpisů z informačních systémů veřejné správy a to tak, že nadále by tuto agendu měli vykonávat notáři, krajské úřady, matriční úřady, zastupitelské úřady a další obecní úřady stanovené prováděcím právním předpisem, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Významným způsobem se tak rozšiřuje počet úřadů, u nichž bude možné vyžádat si ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacím návrhem

Pozn.: pozměňovací návrh se týkal možnosti snížení poplatku za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 %. tj. minimální výše správního poplatku po snížení může být pouze 10 % maximální zákonné sazby.


Poslanecký návrh zákona či návrh poslanců


Senátní tisk č. 82 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. Předkladatel: P. Nečas (jako zástupce skupiny poslanců)

Náprava terminologických nejednoznačností
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a další obsahovaly celou řadu legislativně technických nedodělků, které přinášely určité problémy v aplikaci vzhledem k nejednoznačné definici některých pojmů. U části zákonů je bylo možné pokrýt výkladem, u části zákonů je lépe, aby to bylo skutečně jednoznačně stanoveno zákonem. Poslanecká sněmovna řešila tento problém tzv. přílepkem k úplně jinému zákonu, kde to bylo načteno v průběhu druhého čtení. Senát, po příslušném rozhodnutí Ústavního soudu o protiústavnosti těchto přílepků, vrátil tento návrh zákona bez přílepku do Poslanecké sněmovny. Sněmovna schválila znění přijaté Senátem.

Praktický problém terminologické nejednoznačnosti ve vztahu k některým zákonům však zůstal. Sněmovna tedy přišla s novelou avšak podáním cestou poslaneckého návrhu. To je rychlejší legislativní cestou, nežli podání prostřednictvím standardního vládního návrhu. Nová právní úprava již nezná některé pojmy, jako je pojem dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte, vyžadujícího mimořádnou péči. Nezná pojmy, jako je osoba částečně, převážně nebo úplně bezmocná. Namísto toho naopak zavádí pojmy, které vymezují osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve čtyřech stupních, tak jak to známe ze zákona o sociálních službách.

Vedle vyjasnění terminologických nejednoznačností tento návrh zákona také upřesňuje ustanovení týkající se vydávání potvrzení o době péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby pro účely důchodového pojištění, zdravotního pojištění a zaměstnanosti.

Výsledek projednávání: schváleno


Senátní tisk č. 84 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: W. Bartoš (ODS)

Odložení konání společné části maturitní zkoušky novým způsobem na školní rok 2009/10

Problémem je skutečnost, že společná část maturitní zkoušky předpokládá, že na všechny studenty budou kladeny stejné nároky a to z nějakého společného obsahového jádra. To ale neexistuje, protože u nás jsou tři typy vzdělávacích programů, tj. gymnaziální, druhý středně odborně školský a třetí je středně odborně učilištní. Tyto programy nemají žádný průnik a je velice obtížné hledat pro to nějaké společné jádro. Proto není možné zkoušet studenty z něčeho, co neexistuje. Existuje zde také otázka jakési korektnosti vůči studentům. Studenti se dozvěděli teprve v druhém ročníku, že budou maturovat podle jiných podmínek.

Výsledek projednávání: schváleno


Senátní tisk č. 85 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: M. Bičík a další (všichni KSČM)

Jedná se o rozšíření postihů za zpracování výrobu a šíření dětské pornografie.

Rámcové rozhodnutí Evropské Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 uvádí následující: ... Každý členský stát přijme opatření k zajištění trestnosti těchto úmyslných jednání ......d) pořizování nebo držení dětské pornografie. ..

Tuto skutečnost uchopila skupina komunistických poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové a uvedený požadavek vtělili do návrhu změny trestního zákona ve formě nového paragrafu 205a, který považuje za trestné přechovávání "fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, .. a bude potrestán odnětím svobody až na dva roky." Důvodem pro toto ustanovení je podle zastánců uvedené regulace obtížné prokazování výroby a proto je zapotřebí se podle jejich mínění uchýlit k trestání konzumentů.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

Pozn.: Senát se přiklonil k variantě, kterou doporučil její ústavně právní výbor, tj. eliminovat příliš zneužitelnou formulaci týkající se trestnosti pouhého držení a vrátit se k původnímu znění trestního zákon a §205, který považoval za směrnici vyhovující.
Senát tedy tento paragraf navrhl vypustit, ostatní přečíslovat a vrátil se k původnímu, který zní následovně: "Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí, dováží, prováží nebo vyváží, anebo za tím účelem přechovává pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost, a) která zobrazují dítě, ....."
Současně zpřísnil následující paragraf, který rozšiřuje klasifikaci vyšší trestnosti pokud je zneužita závislost u osoby svěřené.

Změnu navrženou Senátem sněmovna přehlasovala dne 26. 9. 2007.

Navrhovaná změna trestního zákona z dílny komunistických poslanců opět posunuje hranici mezi svobodou a soukromím na jedné straně a ochranou před nebezpečím na straně druhé. A to způsobem, který bude způsobovat interpretační problémy.
Nejen že bude trestné držet fotografie atp. osob, které jen předstírají svůj věk, ale může být postižen i ten, kdo pouze přechovává obrázky, které byly např. vneseny do počítače záměrně s cílem poškodit nositele. To dává příliš možnosti ke zneužití (např. kdy po udání bude firemní počítač na neurčito zabaven). Předpokládá se, že soudy najdou nejvhodnější interpretaci. Osobně se domnívám, že příliš volná interpretace v oblasti trestního práva je nevhodná. Naopak pro vznik trestného činu by měly být stanoveny podmínky co nejpřesnější. Kodifikací uvedeného ustanovení si opět mohlo připsat body pojetí "čím více regulací, tím lépe" a to ve spolupráci s populismem procházejícím ve sněmovně napříč stranami.Senátní tisk č. 88 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: zástupce skupiny poslanců, A. Řebíček (ODS)

Vláda podle svého programového prohlášení má v úmyslu: "zhodnotit účinky nového zákona o provozu na pozemních komunikacích po prvním roce a předložit případnou novelu. Bez ohledu na tento záměr vláda okamžitě připraví "technickou novelu" tohoto zákona, která odstraní zjevné dílčí nedostatky".

Tento předklad je tedy novelou odstraňující zjevné dílčí nedostatky stávající úpravy.
- návrh odstraňuje výjimku ze zákazu zastavení a stání na zákonem vymezených místech pro řidiče vozidel poskytovatelů poštovních služeb,
- návrh stanoví, že dopravně psychologické vyšetření provádí pouze klinický psycholog,
- návrh odstraňuje z přestupkového zákona skutkové podstaty přestupků, u kterých je sankce za jejich spáchání obsažena v zákoně o podmínkách provozu na pozemních komunikacích,
- návrh upravuje skutkovou podstatu přestupku spáchání dopravní nehody řidičem tak, aby byl řidič sankcionován pokutou v případě, že způsobí zranění jiné osoby než je řidič sám.
- v bodovém hodnocení se napravují legislativně technické chyby a vypouští se postih za užití silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem a porušení povinnosti vyplývající z informativních značek "obytná zóna" a "pěší zóna".

Výsledek projednávání: nezabývat se


Senátní návrh zákona


Senátní tisk č. 39 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu – 2. čtení. Předkladatel: senátor M. Mejstřík

Původní návrh senátora Mejstříka se týkal toho, že chtěl, aby byl Velký pátek významným dnem. To je bezpochyby velmi jednoduchá změna, ke které není zapotřebí mít specifické znalosti a která jistě řadu voličů potěší. Při projednávání ve výborech došlo k návrhu, který se týkal Mezinárodního dne žen. Předkládaný návrh vypouští Mezinárodní den žen z významných dnů a zavádí do nich Svátek matek. Vzhledem k několika protichůdným návrhům byl zákon po hlasování v plénu vrácen k projednání výborům ústavně-právnímu a pro vědu, vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice.

Výsledek projednávání: vrácen výborům k novému projednání


Návrh zákona zastupitelstvem VÚSC


Senátní tisk č. 87 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: P. Bendl, Středočeský kraj.

Jedná se o změkčení požadavků EIA (posuzování vlivů na životní prostředí).

Ve svaté válce za ochranu životního prostředí se v minulých letech nikdo příliš nezamýšlel nad nepředvídatelnými a nežádoucími důsledky a někdy nesplnitelnými požadavky environmentálních regulací. A to bohužel ani nikdo z našeho klubu. Poslední verze zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí způsobila drastický a řádový nárůst procesů a návrhů, které vstupovaly do procesu projednávání EIA. Do tohoto procesu se dostávaly např. takové záležitosti, jako je třeba krbová vložka v rodinném domku nebo dvě parkovací stání před rodinným domem. Předložená novela tyto negativní důsledky eliminuje a představuje zjednodušení procedury a snížení administrativní náročnosti.
Výsledek projednávání: schváleno


Mezinárodní smlouva


Senátní tisk č. 48 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992). Předkladatel: vláda A. Vondra

Úmluva byla sjednána v rámci Evropské hospodářské komise OSN dne 17. března 1992 v Helsinkách s cílem zajistit ochranu vodních toků a jezer, sdílených více státy a jejich únosnému a racionálnímu využívání. Úmluva vstoupila v platnost pro ČR dne 10. září 2000 a v současné době má celkem 35 smluvních stran čítaje v to i Evropské společenství. Změny Úmluvy, byly iniciovány Švýcarskem. Cílem změn je umožnit státům OSN, které nejsou členy Evropské hospodářské komise OSN přistoupit k Úmluvě v případě, že si to tyto státy přejí

Výsledek projednávání: dán souhlas k ratifikaci


Senátní tisk č. 49 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy). Předkladatel: vláda A. Vondra

Aarhuská úmluva (o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí) platí pro Českou republiku od 4. října 2004. V současné době má 41 smluvních stran, včetně Evropských společenství. Rozsah činností, na které se úmluva vztahuje se týká projektů a velkých záměrů v oblastech, jako je třeba energetika, chemický průmysl, nakládání s odpady apod. V zásadě jde o činnosti, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona z roku 2004.

Cílem je přesněji stanovit postupy informování veřejnosti a účasti veřejnosti při rozhodování o uvolňování geneticky modifikovaných organismů (GMO) do přírodního prostředí.

Členské státy EU pověřily komisi, aby jménem společenství vedla ona jednání o změně. Pokud jde o národní úroveň, je v České republice problematika upravena zejména zákonem č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb. a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Přijetí změny zde předkládané si nevyžádá úpravu těchto právních předpisů.

U dokumentů typu Aarhuská úmluva a zejména s ohledem na GMO je zapotřebí být více ve střehu aby nedošlo k podobným problémům jako docházelo v případě EIA (viz výše Senátní tisk č. 87 - změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí). Pokud jde o GMO zde zejména v poslední době se velmi nepříznivě vyvíjí například celá evropská legislativa zavádění geneticky modifikovaných plodin do zemědělství. Ta je např. podle slov předsedy AV ČR prof. Pačese "založena na iracionálních předpokladech a vychází vstříc populismu a nátlaku některých nevládních organizací s globální působností".

V tomto případě nedochází k žádným změnám v naší legislativě vzhledem k tomu, že jsme již dříve všechny požadavky již implementovali do našeho právního řádu.

Výsledek projednávání: dán souhlas k ratifikaci


Senátní tisk č. 50 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko- středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé. Předkladatel: vláda, A. Řebíček

Z politických i ekonomických důvodů Evropské společenství přednostně definuje souvislou leteckou politiku vůči sousedním zemím EU. Jejím cílem má být nejen oboustranný rozvoj letecké dopravy, ale i celkové zlepšení vzájemných vztahů s danými zeměmi. Jedním z konkrétních projektů je záměr Evropské komise sjednat s Marockým královstvím jednotnou leteckou dohodu za celé Evropské společenství. Cílem dohody je jednotně upravit oblast civilní letecké dopravy mezi členskými státy EU a Marockým královstvím.

Výsledek projednávání: dán souhlas k ratifikaci


Senátní tisk č. 51 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007 Předkladatel: vláda, D. Kuchtová

Dohoda bude sice navenek sjednána jako smlouva vládní, ale dle právního řádu České republiky náleží do kategorie smluv prezidentských a podmínkou jejího vstupu v platnost je ratifikace prezidentem republiky po vyslovení souhlasu Parlamentem ČR.
Dohoda upravuje zejména uznávání rovnocennosti dokladů o vysokoškolském vzdělání, uznávání akademických titulů a vědeckých hodností, včetně práva užívat tento titul na území státu druhé smluvní strany.

Výsledek projednávání: dán souhlas k ratifikaci


Jiný


Senátní tisk č. 31 - Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen - kontrolního orgánu Úmluvy a odstranění všech forem diskriminace žen. Předkladatel: vláda, D. Stehlíková

Existuje Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen. Výbor, který je založen podle Úmluvy může předkládat všeobecná doporučení založená na prostudování zpráv a informací zaslaných smluvními stranami. Předložená doporučení Výboru, která jsou předmětem tohoto tisku byla přijata po posouzení třetí periodické zprávy České republiky o plnění závazků plynoucích z Úmluvy.

Avšak Závěrečné doporučení Výboru předkládá výhrady týkající se některých aspektů rovnosti žen v ČR. Vyjadřuje se však k řadě otázek nespadajících do rámce vymezeného Úmluvou a Senát proto přijal na můj návrh usnesení, které na tuto skutečnost upozorňuje.

Senát ...s politováním konstatuje, že se Závěrečné doporučení Výboru vyjadřuje k řadě otázek nespadajících do rámce vymezeného Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen, přičemž zejména považuje za problematické, aby Výbor:
1) určoval povahu nástrojů, kterými jsou cíle Úmluvy implementovány do právního řádu smluvních stran (bod 9 Závěrečného doporučení);
2) zasahoval do způsobu, jakým je v souladu s vnitrostátními ústavněprávními normami volena politická reprezentace do zastupitelských sborů smluvních stran Úmluvy (bod 19 a 20 Závěrečného doporučení).
3) požadoval vyrovnání platových rozdílů v tzv. "ženských" a "mužských" pracovních oblastech (bod 26 Závěrečného doporučení);

Pozn.: Osobně se domnívám, že je vhodné dát na vědomí překračování kompetencí, aby postupné a svévolné akce aktivistů (byť vládami navrženými) neměly možnost ovlivňovat legislativu našeho státu (přestože doporučení má povahu právně nezávazných dokumentů, mohou je jiní aktivisté prosazovat vhodnou medializací).

Výsledek projednávání: vzato na vědomí s doprovodným usnesením


Senátní tisk č. 32 - Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte - kontrolního orgánu Úmluvy o právech dítěte - ke Zprávě České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů Předkladatel: vláda, D. Stehlíková

Česká republika přistoupila a podepsala v r. 2000 opční protokol k Úmluvě o právech dítěte (podobně jako v předchozím případě). S protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Následně jsme předložili v roce 2005 závěrečnou zprávu, kterou Výbor pro práva dítěte projednal 17. května 2006 bez účasti České republiky, bez účasti delegace, a schválil závěrečná doporučení. Je zde celkem 12 doporučení směřující do různých oblastí, např. výchovy, vzdělávání, sociální a zdravotní péče o dítě a oblasti legislativní a trestně právní.
Výbor doporučuje zejména přesněji regulovat a definovat postihy za zapojování dětí do ozbrojených konfliktů. To co se České republiky týká je zejména doporučení zajišťovat finanční zdroje pro fyzické a duševní zotavení a sociální neintegraci dětí, které byly vtaženy do konfliktu. Jedná se o děti, které se dostávají na území České republiky jako žadatelé o azyl. Dále pak aby osoby mladší 18 let, které navštěvují vojenské a policejní školy, získaly odpovídající znalosti o způsobech chování v souladu s úmluvou o právech dítěte (konkrétně, aby a měli dostatek informací o způsobech podávání stížností). Senát vzal doporučení na vědomí.

Výsledek projednávání: vzato na vědomí


Senátní tisk č. 52 - Návrh podrobnějších pravidel jednání Senátu o dokumentech postoupených Senátu přímo orgány Evropské unie. Předkladatel: senátorka J. Rippelová, předsedkyně Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury.

Jedná se o vnitřní usnesení Senátu týkající se podrobnějších pravidel u projednávání dokumentů postoupených přímo Evropskou unií. Podstata spočívá v tom, že o přímo přijatých dokumentech se jedná stejně jako o návrzích legislativních aktů Evropské unie, s tím, že se nepoužije § 119d odst. 2 (tj. nepoužije se ustanovení o lhůtě, podle kterého má pověřený výbor rozhodnout do 5 pracovních dnů od doručení na návrh svého předsedy, zda návrh legislativního aktu vezme bez projednání na vědomí) a rozdělení působnosti mezi pověřené výbory.
Dokumenty, které k nám přicházejí z evropských institucí, a které projednává evropský výbor jsou dány na vědomí vládě a o výsledcích jednání informujeme i dotčené odesílající evropské orgány. Dokumenty, které k nám přichází z evropských institucí, nemají takovou naléhavost, aby musely být projednány předsedou výboru do pěti dnů.

Výsledek projednávání: schváleno


Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 21. až 22. června 2007 v Bruselu a o pozicích ČR . Předkladatel: vláda, M. Topolánek.

Předseda vlády vyhodnotil zasedání poslední Evropské rady, která přijala mandát pro vytvoření Reformní smlouvy pro EU, přínos ČR ocenil jako úspěch.

Podle Článku 10b Ústavy informuje vláda pravidelně a předem Parlament o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a.
Z tohoto titulu jsme informováni předem m.j. o plánovaném postupu vlády na evropských radách a o výsledcích jednání. Tato Evropská rada konaná dne 21. a 23. 6. 2007 se zabývala především reformou unijních smluv.

Na jednání rady šla vláda s několika jasně zformulovanými stanovisky. Výsledky jednání rady jsou prezentovány v médiích od "žádný posun" až po "úspěch". Mé hodnocení viz
Co přináší reformní smlouva

Výsledek projednávání: vzato na vědomí


Senátní návrh vrácený k dopracování


Senátní tisk č. 79 - Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon (imunita) č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování. Předkladatel: senátor J. Pospíšil (ODS)

Návrh zužuje dosavadní ústavní úpravu imunity členů Parlamentu ČR a soudců Ústavního soudu ČR
. Konkrétně se navrhuje v čl. 27 Ústavy zrušit ustanovení odstavců 4 a 5, která
- podmiňují zahájení trestního stíhání poslance a senátora souhlasem příslušné komory Parlamentu ČR a současně stanoví, že v případě odepření souhlasu je trestní stíhání navždy vyloučeno;
- umožňují zadržení poslance nebo senátora, pouze byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté; v takovém případě je příslušný orgán povinen zadržení ihned oznámit předsedovi příslušné komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit.

Senátní návrh ústavního zákona byl předložen Poslanecké sněmovně dne 16. března 2007, kde byl projednáván jako sněmovní tisk č. 169 (5. volební období Poslanecké sněmovny). Vláda ve svém stanovisku ze dne 18. dubna 2007 vyslovila s jeho obsahem souhlas.

V rozpravě se k návrhu vyjádřilo celkem pět poslanců, z nichž ani jeden nepodpořil zúžení imunity v navrhovaném rozsahu. Bylo poukazováno zejména na skutečnost, že vyslovování souhlasu s trestním stíháním a se zadržením členů parlamentu je tradičním institutem, který obsahuje většina evropských ústav. V zásadě došlo k názorové shodě, že problematickým ústavním ustanovením je „doživotní“ nestíhatelnost za trestné činy poslance, senátora a soudce Ústavního soudu, která nastává v případě odepření souhlasu komory Parlamentu ČR s trestním stíháním.

Výsledek projednávání: vrácen výborům k novému projednání

Pozn.: Poslanecká sněmovna tento tisk vrátila Senátu tzv. k dopracování. Podle procedurálních pravidel se v takovémto případě přikazuje tisk k novému projednání výborům. Původní senátní návrh vznikl jako potřeba reagovat na veřejné mínění, kterému podle mínění řady mých kolegů prakticky vysvětlit význam imunity nelze.

Podle mého mínění je to pokus ustoupit povrchním argumentům prezentovaných v médiích vždy když chybí nějaké témata a dále ukazuje neschopnosti vnést skutečné argumenty do veřejné diskuse. Senát byl svědkem podobných populistických návrhů již několikrát. Podrobně diskutuji argumenty pro a proti jejímu zachování na
imunita - argumenty pro a proti jejímu zachování


Dokumenty EU


Senátní tisk č. K 019/06 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Předkladatel: vláda, A. Řebíček

Komunikační dokument týkající se nových návrhů Komise na snižování emisí CO2 z osobních automobilů
Dosud je mezi Evropskou komisí a výrobci automobilů uzavřena dobrovolná dohoda na snížení emisí CO2 u nových vozů na hranici 140 g/km od r. 2008. Evropská komise nyní navrhla legislativní rámec do poloviny r. 2008, který by ukládal automobilkám snížit emise na 120g CO2 na km. V květnu byl tento bod zařazen na jednání Rady ministrů pro konkurenceschopnost a následně na Radu ministrů životního prostředí i na Evropskou radu, kde bylo dohodnuto, že celkový cíl 120 gramů bude platit do r. 2012, ale nebude platit plošně, ale bude se lišit pro jednotlivé země, výrobce i kategorie vozů. S tímto stanoviskem jsme jako Česká republika poměrně spokojena.

Senátní stanovisko, které se přiklání ke stanovisku Výboru pro záležitosti evropské unie je v podstatě následující: Senát PČR
- podporuje snižování emisí CO2 automobilové dopravy primárně formou autoregulace. Doporučuje, aby vláda při dalších jednáních efektivně uplatňovala integrovaný přístup k realizaci cílů vyjádřených ze sdělení komise radě a Evropskému parlamentu. Doporučuje vládě požadovat na Evropské komisi prověření ekonomických dopadů navrhovaného cíle snížení emisí CO2 z automobilové dopravy, žádá vládu, aby maximálně urychlila vypracování dopadové studie navrhovaných opatření pro ČR.
- podporuje pozici vlády za podmínky ekonomicky realizovatelnosti navrhovaných opatření.

Výsledek projednávání: schváleno doporučení VEU


Senátní tisk K 027/06, Zelená knihaEvropský výzkumný prostor: nové perspektivy. Předkladatel vláda, D. Kuchtová

Komunikační dokument Komise týkající se směřování evropského výzkumu
Tento materiál byl vypracován Evropskou komisí a byl zveřejněn s cílem otevřít diskusi o současném stavu evropského výzkumu. Členské státy mají odpovědět na 36 otázek týkajících se vědy a výzkumu a možnosti udržet si konkurenční výhodu v oblasti znalostí a inovací.

Otázky se týkaly tzv. jednotného trhu práce pro výzkumné pracovníky (výhody, odstraňování bariér při cestování a zaměstnávání), posílení výzkumné infrastruktury (otázka zřizování výzkumných struktur, jejich financování, forma jejich správy), sdílení znalostí (přístup k datům, patentový systém), koordinace výzkumných programů (sjednocování zdrojů a stanovení zásad pro hodnocení a odpovědností za financování těchto projektů), otevírání evropského výzkumného prostoru mimo EU (jak spolupracovat s ost. zeměmi, nebo skupinami zemí)

Senátní Výbor pro evropské záležitosti před projednáváním materiálu uskutečnil slyšení, kterého se zúčastnili osobnosti vědy, výzkumu
Stenozáznam ze slyšení je na následujících stránkách
stenozáznam

Na slyšení zazněly i následující věty, se kterými se velmi ztotožňuji: Pačes - .. jsem s těmi aktivitami [EU v oblasti výzkumu] stále méně spokojen, musím říct, připadají mi stále křečovitější v takové té snaze dohnat a předehnat Spojené státy. To se mi zdá, že pořád místo aby se řeklo, co Evropa chce dělat, tak se tady staví cíl, který podle mého názoru není moc vhodný. Protože myslím, že mnoho evropských vědeckých institucí řekněme nebylo spokojeno s tím, jak jsou organizovány rámcové programy.
Wilhelm - proč spojovat násilným způsobem vědce, v tomto státě je velká přeregulovanost, pokud ji odstraníme, podniky a výzkumníci si k sobě cestu najdou, ..

Stanovisko Senátu, se přiklání ke stanovisku Výboru pro záležitosti evropské unie a Výboru pro vzdělávání a některé jeho části následují

Senát
- si uvědomuje že jedním z důležitých předpokladů konkurenceschopnosti Evropy je schopnost produkovat takové technologické inovace, které budou komerčně využitelné v oblasti průmyslu a služeb;

- je toho názoru, že důležitou součástí řešení tohoto problému je posílení spolupráce univerzit, výzkumných institucí a soukromého sektoru, který ze své podstaty citlivěji vnímá potřeby trhu a měl by tedy být více zapojen do stanovování priorit a rozhodovacích procesů v této oblasti;

- doporučuje věnovat pozornost všem formám mobility výzkumných pracovníků, včetně té mezi veřejným a soukromým sektorem, a to zejména zajištěním dostatečně flexibilních nástrojů kariérního postupu, včetně formulované perspektivy při návratu do země původu, a přiměřeného sociálního zabezpečení;

- hodnotí z dosavadních aktivit směřujících k vytváření Evropského výzkumného prostoru z hlediska účinnosti pozitivně zejména Evropskou výzkumnou radu (ERC), která je založena na iniciativách „zezdola“ a umožňuje evropským výzkumným pracovníkům dostatečnou míru flexibility;

Považuje za hlavní překážky efektivity evropského výzkumu:
- princip rovnostářství, nevýraznou podporu špiček, což vede k průměrnosti;
- nedostatečnou podporu společným projektům veřejného a soukromého sektoru;
- nechuť vůči riziku;
- nízkou vzájemnou důvěru mezi aktéry evropského výzkumného prostoru, tedy veřejnou správou, výzkumnými pracovišti , univerzitami a hospodářskou sférou;
- roztříštěnost, nekompaktnost v legislativní a administrativní oblasti;
- administrativní bariéry;
- poddimenzovanost v oblasti materiální a personální;
- zatížení velkou byrokracií jak na evropské, tak na národní úrovni;

[zde bych jen doplnil, že uvedené výhrady, např. "nechuť vůči riziku", nebo "nízkou vzájemná důvěra.." mají jeden společný jmenovatel a to přeregulovanost]

Považuje za žádoucí v oblasti výzkumu na evropské úrovni:
- odstraňovat všechny překážky mobility;
- posílit financování ERC, případně na podobných principech postavené další aktivity, v této souvislosti přehodnotit priority 7. rámcového programu;
- koordinovat evropské a národní programy;
- zohledňovat nedostatek personálních kapacit v oblasti výzkumu v azylových a migračních politikách;
na národní úrovní
- podporovat výzkumná centra tak, aby byla schopna zapojení do evropských sítí;
- podporovat z veřejných zdrojů základní výzkum a transfer aplikací;
na úrovni regionů
- podporovat rozvoj terciárního vzdělávání, z veřejných zdrojů podporovat výzkumné organizace, které musí vytvořit potřebný základ pro vyhledávání a růst talentů a center excelence;
atd.

Usnesení bylo šité trochu horkou jehlou, vzhledem k časové tísni. Osobně jsem na plénu uplatnil pozměňovací návrh, který z něj odstranil požadavek na harmonizaci administrativních a legislativní podmínek výzkumu (protože podle smlouvy o založení Evropských společenství, Evropská unie nedisponuje pravomocemi harmonizovat legislativní a administrativní prostředky v členských státech v oblasti výzkumu a technického rozvoje).

Výsledek projednávání: schváleno doporučení VEU


Senátní tisk K 028/06 Zelená kniha: přístup veřejnosti k dokumentům orgánů Evropského společenství – přezkum. Předkladatel: vláda, A. Vondra

Komunikační dokument Komise týkající se usnadnění přístupu k evropským dokumentům
Základním právním předpisem, který upravuje nakládání práva občanů získávat dokumenty institucí EU, je nařízení 1049/2001. Na základě toho nařízení je možno přístup občanům odepřít pouze na základě taxativně vymezených důvodů uvedených v tomto nařízení a to například s ohledem na bezpečnostní důvody či na skutečnost, že dosud probíhá projednávání uvedené záležitosti.

V dubnu loňského roku pak Evropský parlament přijal rezoluci otevírající otázku, zda by v současné době nebylo vhodné zabývat se novelou nařízení. Důvody k této rezoluci byly zhruba dvojí. Za prvé v té době byly již k dispozici určité zkušenosti s poskytováním přístupů dokumentů občanů včetně judikatury případných studií a stížností. Za druhé v září 2006 bylo také přijato jiné nařízení číslo 1367, které upravuje přístup občanů k dokumentům EU v oblasti životního prostředí. To upravuje tento přístup v některých oblastech odlišným způsobem

S ohledem k výše uvedenému zveřejnila Komise tento konzultační dokument. V rámci tříměsíčního konzultačního období je tímto dána možnost vyjádřit se k předloženým otázkám vztahujícím se k současnému vztahu přístupu občanů k dokumentům.

V závěru Zelené knihy je uvedeno 8 základních otázek, na které EU poptává odpovědi ze strany členských států.

Národní pozice ČR byla schválena dne 26. června 2007 na Výboru pro EU na pracovní úrovni a zároveň byla přijata pozice senátním Výborem pro záležitosti EU den následující.

Senátní stanovisko, které se přiklání ke stanovisku Výboru pro záležitosti evropské unie je v podstatě následující:

Senát se domnívá, že:
- rejstříky, prostřednictvím nichž instituce poskytují informace o dokumentech, jsou ve své současné podobě nejen nedostatečně přehledné, ale i nedostatečně obsáhlé, a to zejména v případě Komise;
- by mělo dojít k vyjasnění definice pojmu „legislativní dokument,“ vzhledem k tomu, že tato kategorie by měla být přímo přístupná, a zároveň by mělo být průběžně zvažováno přímé zpřístupnění dalších dokumentů, neboť by to přispělo k odlehčení administrativní zátěže s jejich zpřístupňováním na základě žádosti;
- obecná povinnost poskytovat informace by měla být rozšířena na veškeré orgány a subjekty Společenství;

Vyzývá
- k velmi obezřetnému přístupu při zvažování možnosti zakotvit výjimku z povinnosti poskytovat informace z důvodu nepřiměřenosti či nevhodnosti žádosti, neboť to by mohlo v důsledku vést k dalšímu omezení práva na přístup k dokumentům;

Výsledek projednávání: schváleno doporučení VEU


Senátní tisk N 030/06 Sdělení Komise o návrzích změny nařízení Rady (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru. Předkladatel: vláda, P. Gandalovič

Jedná se o nové návrhy Evropské Komise na restrukturalizaci trhu s cukrem v EU, poté co původní záměry EK nevedly k cíli.

Světová cena cukru je podstatně nižší než cena evropská a jedině celní bariéry zajišťují současné vysoké ceny cukru. Současně cukrovarnické podniky měly být svým způsobem motivovány k odevzdání asi 5 – 6 milionů tun kvóty cukru, což je řádově čtvrtina výchozího stavu.

V České republice jsme zažili možnost odevzdat cukerní kvótu na vlastní kůži - využila ji firma Eastern Sugar, která si nechala vyplatit tzv. restrukturační platbu za to, že opustila tři české doposud relativně dobře fungující cukrovary. Česká cukerní kvóta tak poklesla o 22,5 %.

Bohužel celá tato reforma se minula účinkem, protože v rámci celé EU zdaleka nedošlo k tak významnému poklesu, jak bylo očekáváno, a navíc se ukazuje, že celá řada států, kde pěstování cukrovky má nepochybně podstatně horší podmínky než u nás, prakticky žádnou cukernou kvótu neodevzdala.
V původních členských zemích bývá zvykem, že samotní pěstitelé mají jakýsi majetkový podíl na cukrovarech, tak jako tomu bylo ostatně u nás za první republiky. V ČR, jsou cukrovary zcela majetkově odděleny a v řadě případů, tak jak tomu bylo u Eastern Sugar, byly v rukou nadnárodní společností. O to lépe se té firmě rozhoduje z hlediska dalšího působení na daném území.

Komise poté co se původní představa o cukerní reformě minula účinkem, přichází s návrhy změn, které mají, tak jak je toto prezentováno, reformu urychlit a hlavně zatraktivnit. Bohužel máme pocit, že opak je pravdou.
EK navrhuje, aby možnost zahájit restrukturaci, to znamená odejití z trhu, byla dnes dána přímo pěstitelům. A spolu ruku v ruce se zvýšenou kompenzační platbou je to pro pěstitele velké lákadlo.
Další moment, který je pro nás velmi nepřijatelný je to, že se EK neohlíží na to, kolik jednotlivé státy doposud odevzdaly nebo o kolik přišly na cukerní kvótě, ale snižování kvóty fakticky chce dělat dále plošně. To je pro nás opět nepřijatelné.

Ministr zemědělství slíbil, že budeme dále své argumenty hlasitě prosazovat.

Usnesení, jak jej schválil výbor pro záležitosti EU na základě stanoviska hospodářského výboru je následující:
Senát
- vyjadřuje znepokojení nad dosavadním průběhem restrukturalizační reformy cukerného pořádku, a to zejména vzhledem k nepoměru odevzdaných kvót na cukr jednotlivými členskými státy,
- se domnívá, že předkládaný návrh nepředstavuje systémové řešení neuspokojivého průběhu restrukturalizace cukerného pořádku a že díky němu dojde k ještě větším rozdílům v odevzdávání kvót,
- s uspokojením konstatuje, že komise hodlá u případného lineárního krácení kvót na cukr zohlednit ty členské státy, jejichž vnitrostátní kvóta byla snížena v důsledku toho, že se podniky vzdaly kvóty podle čl. 3 nařízení ES č. 320/2006,
- podporuje pozici vlády ČR, která reflektuje stanoviska oborových organizací a k navrhovaným změnám se staví odmítavě.

Výsledek projednávání: schváleno doporučení VEU 
: projednané zákony a smlouvy
:: 6 - období
    : Zákony projednané na 11. schůzi a komentář(17.1.2008)
    : Zákony projednané na 10. schůzi a komentář(6.12.2007)
    : Zákon o pozemních komunikacích - chodníky - právní pozadí(5.12.2007)
    : Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
    : Zákony projednané na 8. schůzi a komentář(20.9.2007)
    : Stabilizační balíček(20.9.2007)
    : Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
: práce v Senátu
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)