Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55899)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55058)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: projednané zákony a smlouvy - 6 - období
 
Zákony projednané na 11. schůzi a komentář
17.1.2008

Projednaný pořad 11. schůze Senátu PČR
16.1 - 17.1.2008


Vládní návrh zákona
158 - Zákon o integrovaném registru znečišťování ŽP
159 - Zákon o vývozu a dovozu zboží
160 - Zákon o zemědělství
161 - Zákon o péči o zdraví lidu
162 - Koncesní zákon
163 - Zákon o veřejných zakázkách
164 - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
165 - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
166 - Zákon o odpadech
167 - Zákon ochraně utajovaných informací
168 - Rozpočtová pravidla
169 - Zákon o ochraně spotřebitele
171 - Zákon o zrušení Fondu národního majetku
172 - Zákon podnikání na kapitálovém trhu
177 - Spotřební daně

Poslanecký návrh zákona či návrh poslanců
170 - Zákon o sdružování občanů

Senátní návrh zákona
100 - Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění trestní zákon
173 - Zákon o účastnících protikomunistického odboje

Mezinárodní smlouvy
109 - Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA
110 - Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 186 o práci na moři
111 - Změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
118 - Dohoda ČR - USA o vědeckotechnické spolupráci
119 - Dohoda ČR - Vietnam o přebírání občanů
121 - Vypovězení Úmluvy o zaměstnávání žen v podzemí
123 - Smlouva ČR Ukrajina o právní pomoci

Jiný
124 - Zpráva o životním prostředí v roce 2006

Dokumenty EU
N 050/06 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
N 051/06 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem
N 052/06 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou
N 053/06 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám
N 054/06 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury pro spolupráci národních regulátorůVládní návrh zákona


Senátní tisk č. 158 - Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Předkladatel: Vláda, M. Bursík

V rámci zavádění evropského registru úniků a znečišťujících látek se v naší legislativě odděluje problematika registrů od agendy integrované prevence.

Zákon přizpůsobuje stávající českou legislativu k nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166 z ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a znečišťujících látek. Zákon vyjímá záležitosti, které se týkají registru, ze zákona o integrované prevenci a řeší je tímto samostatným zákonem. Na již aplikovaném a plně funkčním standardu registru dohodnutého vládou a schváleného Parlamentem z roku 2003 se nic nemění. V současné době má registry cca 20 států většinou z OECD.
Zákona ponechává původní rozsah ohlašujících subjektů, který v současné době zahrnuje a kodifikuje zákon o integrované prevenci a jeho prováděcí předpisy. Nad rámec nařízení je v zákoně uvedena povinnost sledování dvou látek - styrenu a formaldehydu. Tyto dvě látky jsou však uváděny v registrech již dnes a to díky nařízení vlády. Je jen otázkou času, kdy je do povinnosti sledovat zařadí i EU. Celkový počet sledovaných látek je cca 90.

Novým prvkem zákona je i možná forma ohlašování prostřednictvím elektronických aplikací na jediné centrální místo. To by mělo snižovat administrativní náklady ohlašovatelů, spojené s komunikací se správními úřady. Integrovaný registr lze nalézt na www.irz.cz.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 159 - Návrh zákona o vývozu a dovozu zboží , které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Říman

Nařízení stanoví zákaz dovozu zboží, výlučně použitelného pro výkon trestu smrti a reguluje vývoz zařízení, které lze použít pro mučení.

Zákon navazuje na nařízení rady ES z června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení atp. V normě se stanoví pravidla pro povolování vývozu a dovozu tohoto zboží nebo poskytování technické pomoci. Návrh zákona dále stanoví formu žádosti a upravuje důvody pro zrušení, pozastavení nebo změnu povolení i vývozu. Do členských států je zakázáno dovážet výrobky a zařízení, které nemjí žádné jiné nebo téměř žádné jiné praktické využití než k výkonu trestu smrti, např. Elektrická křesla určená pro popravy lidí. U vývozu se zkoumá zákonný účel použití uvedeného zboží nebo zda neexistují důvody že se příjemce (např. dotčený orgán v trestním řízení) dopouštěl mučení. Mezi výrobky podléhající tomuto vývoznímu povolení jsou podle přílohy rozhodnutí Rady např. elektrické obušky, omračující zbraně, spreje se slzným plynem nebo pepřové spreje.

Osobně se domnívám, že prosazení regulací na obchod s výše uvedeným zbožím, nepřispěje k omezení nelidského zacházení v zemích mimo EU. Jeho hlavním významem bude spíše vykázání "pozitivní" činnosti u aktivistů a vládních zmocněnců, v oblasti lidských práv, rokujících v OSN a jiných mezinárodních institucích. U vývozů obranných sprejů se poněkud zvýší administrativní náročnost vývozu.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 160 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, P. Gandalovič

Novela řeší právní postavení Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, nástroje rozdělujícího rozpočtové prostředky v rámci resortu zemědělství (PGRLF)

Tato novela je řešením jistého restu. Řada novel základních zákonů o zemědělství, o půdě apod. je teprve připravována. PGRLF by založen podle obchodního zákoníku jako akciová společnost na základě usnesení vlády. Existovala zde kritika ze strany NKÚ, která v několika nálezech oprávněně upozorňovala na to, že akciová společnost nemůže být bez zákonného zakotvení odpovědna za rozdělování veřejných prostředků. Tato novela tedy uvádí do právního řádu postavení tohoto Podpůrného fondu, jako prostředku pro poskytování podpor zemědělskému sektoru a venkovským oblastem, včetně vymezení druhů a forem podpor. Drobné úpravy se týkají dotačních titulů, jednak v rámci zákona o zemědělství, jednak v rámci zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, zpřesňují právní postavení žadatelů a umožňují jim promíjet penále v případě porušení rozpočtové kázně do úrovně režimu de minimis (podpora malého rozsahu - 200 000 EUR).

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 161 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, T. Julínek

Novela stanoví, že odpovědnost za zajištění letadel a finančních prostředků pro výkon letecké záchranné služby (která je součástí systému záchranné služby provozované jednotliv?ými kraji) je zákonem uložena státu.


Provoz letecké záchranné služby od r. 1999 zajišťuje a financuje Ministerstvo zdravotnictví, ale pouze na základě usnesení vlády. Vláda nyní napravuje stav, kdy stát neměl zákonem uloženo financování a zajišťování této služby, přesto je financoval. Rokem 2008 vyprší platnost dosavadních smluv s nestátními provozovateli letadel pro tuto záchrannou službu. Nové kontrakty je zapotřebí uskutečnit v souladu se zákonem.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 162 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Předkladatel: Vláda, Ministerstvo pro místní rozvoj

Finanční limity pro koncesní zakázky by měly být stanovovány v závislosti na sdělení Evropské komise již jen nařízením vlády a nikoliv opakovanými změnami zákona.

Cílem tohoto předloženého návrhu zákona je vedle odstranění legislativně technických a formálních nedostatků a nejasností vznikajících při aplikaci koncesního zákona, upravit způsob stanovování finančních limitů pro koncesní zakázky. Tyto limity jsou v současné době upravovány zákonem. Aby bylo možné pružně reagovat na pravidelné změny těchto limitů prováděných každé dva roky Evropskou komisi, měly by finanční limity být nadále stanovovány v závislosti na sdělení Evropské komise nařízením vlády. Zajímavostí novelizace byl její vyjímečně „snadný“ průběh projednávání PS. Bez pozměňovacích návrhů a bez hlasu proti jejímu přijetí.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 163 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. Předkladatel: Vláda, Ministerstvo pro místní rozvoj

Obdobná právní úprava jako v případě novely koncesního zákona. Navrhuje se stanovovat finanční limity veřejných zakázek nařízením vlády.

Současnou právní úpravou je vyžadováno v zákoně o veřejných zakázkách, s ohledem na právo EU, měnit stanovené limity pro zadávání veřejných zakázek pravidelně každé dva roky. Úprava navrhuje stanovovat nadále limity nařízením vlády.

Podlimitní veřejnou zakázkou je nadále veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty a pokud nedosáhne finančního limitu stanoveného uvedeným nařízením vlády. (Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách se nevztahuje na podlimitní zakázky)

V průběhu projednávání Senát přijal některé formální textové úpravy. Tato změny nemá vliv na věcnou stránku zákona.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhySenátní tisk č. 164 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

Účelem novely je vytvořit legislativní předpoklady pro usnadnění čerpání finančních prostředků Evropské unie poskytovaných příspěvkovým organizacím řízenými územními samosprávnými celky

Oproti dosavadnímu právnímu stavu je navrhováno oprávnění příspěvkové organizace územního samosprávného celku hospodařit s prostředky z rozpočtu Evropské unie, s prostředky pocházejícími z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norska a z programu Švýcarsko-české spolupráce a stanoví se pravidla pro nakládání s těmito prostředky. Pro případ, že prostředky nejsou vyčerpány v příslušném kalendářním roce, umožňuje se jejich použití v dalším roce na stejný účel.

Zákon stanoví obdobné podmínky pro hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků jako se nastavují pro státní příspěvkové organizace v senátním tisku č. 168, který obsahuje novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 165 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, P. Gandalovič

Zpřesňuje zákon na ochranu zvířat proti týrání z roku 1992. Provádí jeho revizi na základě zkušeností z praxe, dále obsahuje úpravu oblastí, které jsou zároveň předmětem úpravy komunitárního práva (přeprava zvířat, pokusy na zvířatech) a odstraňuje chyby, vnesené do zákona při jeho předchozích novelizacích, zejména zákonem č. 77/2006 Sb.

Tento zákon byl silně medializován a to z jediného důvodu - poslanecký návrh přes nesouhlas ministra zemědělství umožnil výcvik loveckého psa na jiném živém zvířeti (lišce). Tento kontroverzní návrh byl pozměňovacím návrhem v Senátu odstraněn.

Nejvýznamnějšími změnami, které návrh zákona přináší, jsou:
- změny v definicích pojmů „zvíře“, „pokusné zvíře“, „laboratorní zvíře“ a „intenzivní chov“. Z důvodu přímé použitelnosti evropského nařízení je ze zákona vypouštěno pět definic týkajících se přepravy zvířat.
- změny ve výčtu činností považovaných za týrání,
- zpřísnění podmínek pro pořádání veřejných vystoupení zvířat,
- doplnění zákona o ustanovení o ochraně handicapovaných zvířat (handicapovaným zvířetem je podle nové definice v volně žijící zvíře, které je v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně či trvale neschopno přežít ve volné přírodě). Sněmovna následně rozšířila návrh zákona o část třetí (novela zákona o ochraně přírody a krajiny), obsahující související úpravu podmínek provozování záchranných stanic pro handicapované živočichy;
- zpřesnění ustanovení o Ústřední komisi pro ochranu zvířat.

V průběhu osmiměsíčního projednávání v Poslanecké sněmovně bylo podáno 77 pozměňovacích návrhů, přičemž více jak polovina z nich (konkrétně 39) našla mezi poslanci svou podporu při třetím čtení. Z významnějších změn lze uvést:
- maximální délka cesty nemocného, vyčerpaného nebo zraněného zvířete k porážce na jatkách byla prodloužena z vládou navrhovaných 65 km na 100 km,
- omezení okruhu osob, které mohou provádět označování zvířat tetováním, na veterinární lékaře a držitele osvědčení o absolvování specializovaného školení,
- stanovení povinnosti obchodníka se zvířaty určenými pro zájmové chovy poskytnout kupujícímu písemné informace o podmínkách a péči o zdraví a pohodu kupovaného zvířete,
- navzdory nesouhlasu ministra byl do zákona vložen bod, podle něhož má mít každý orgán nebo osoba provádějící zapečetění či uzavření bytu .. povinnost ujistit se, že na místě nezůstává živé zvíře .. V kladném případě musí obecnímu úřadu zajistit zvířeti potřebnou péči (tímto stát ukládá další povinnost na obce bez toho, aby jim tuto činnost finančně kompenzoval. Bez souhlasu vlastníka nemůže obec se zvířetem jakkoliv na nakládat, předat nebo prodat, což bude přinášet další náklady .. zejména citelnébpro menší obce).

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

Pozn.:Uvedený zákon se detailním popisem snaží o postižení všech myslitelných forem týrání zvířat, což z něj činí jeden z nejkazuističtějších zákonů v našem právním řádu. Právní předpis, který je příliš detailní se vystavuje nutnosti, čas od času provést revizi, která reaguje na nové okolnosti, který předchozí detailní popis nebyl schopen předvídat. To je také případ tohoto zákona. Ten tedy dále a hlouběji „zpřesňuje“ jednotlivé zákazy, výjimky z nich a výjimky z těchto výjimek. Tak tomu bylo v roce 2004, kdy zákon doznal 111 změn, a je tomu tak i nyní, kdy 73 paragrafů platného zákona je dotčeno dokonce 188 novelizačními body.
Jedním z extrémů je např. uvádění larev jako pokusných zvířat [§ 3 písmeno j) pokusným zvířetem je každé zvíře, které je nebo má být použito k pokusům, včetně .... larvální formy nebo rozmnožování schopné larvální formy“]
Co je v tomto případě příčinou takovéhoto extrémně kausistického přístupu? Podle mého názoru je to především víra ve všemoc práva kombinovaná s populismem (tj. se snahou vycházet vstříc nahodilým požadavkům veřejnosti, které jsou v případě ochrany zvířat velmi konkrétně a soustavně vymezovány).Senátní tisk č. 166 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Bursík

Upravuje přeshraniční přepravu odpadů, nakládání s perzistentními organickými znečišťujícími látkami a nakládání s odpady PCB. U prvních dvou věcných okruhů se jedná o adaptaci přímo použitelných právních předpisů ES (nařízení) a u posledního o transpozici směrnice (zavádí povinné označování motorových vozidel přepravujících odpady).

U přeshraniční přepravy odpadů dochází k a definování kompetencí MŽP, jako orgánu, který je v této oblasti příslušný pro její schvalování. Pro nakládání s perzistentními organickými znečišťujícími látkami podle nařízení EP 850 z roku 2004 jsou stanoveny konkrétní podmínky a dále se vymezuje postavení MŽP jako kontaktního subjektu pro danou oblast a zakotvuje se kompetence krajského úřadu rozhodovat jako příslušný správní úřad. Pokud jde o nakládání s odpady PCB a se zařízeními, která je obsahují PCB, se podle směrnice Rady o odstraňování polychlorovaných bifenylů stanoví členským státům povinnost zajistit odstranění PCB a zařízení s obsahem PCB do 31. 12. 2010. Vzhledem k monitorování situace je navržen termín pro odstranění nebo dekontaminaci do března 2009.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 167 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Topolánek

Novela nastavuje srovnatelné podmínky pro fungování českého administrativního systému s ostatními zeměmi EU a NATO v rámci zacházení s utajovanými materiály.

Novela zavádí pojem „podkladové materiály“, definuje způsob, jak s těmito materiály nakládat a umožní variabilní systém potvrzování přebíraných dokumentů. Tato jednodušší evidence podkladových utajovaných materiálů a jejich procesu přispěje k našemu snazšímu vyjadřování k nim, ke zpracování odpovědí a stanovisek v dané lhůtě a kvalitě. Nastavujeme tak srovnatelné podmínky pro fungování českého administrativního systému s ostatními zeměmi EU a NATO s předstihem v souvislosti s našim nadcházejícím předsednictvím EU.

Navíc opravňuje příslušníky ozbrojených sil států NATO provádět ostrahu u objektu, ve kterém se nachází zabezpečená oblast (tj. místo uložení utajovaných informací), rozšiřuje okruh případů, ve kterých se umožní přístup k utajované informaci osobám, které mají bezpečnostní oprávnění vydané v jiném státě. Stanovuje požadavky na nakládání s dokumenty označenými NATO UNCLASSIFIED, respektive v rámci EU označenými LIMITE

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 168 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

Cílem návrhu zákona je zpřehlednit vymezení účtů podřízených státní pokladně a prohloubit vázanost prostředků státního rozpočtu na stanovený účel a dále sblížit stav vývoje státního rozpočtu s aktuálním sledováním jeho plnění.

Základní další novelizované body patří:
- podle rozpočtových pravidel již nebudou ušetřené výdaje organizačních složek státu převáděny do jejich rezervních fondů, ale příslušným organizačním složkám státu budou vznikat v dalších letech nároky na překročení výdajů o prostředky ušetřené v minulých letech,
- byla zpřesněna ustanovení týkající se nakládání s prostředky, které jsou vedeny na účtech podřízených státní pokladně,
- úprava zacházení s finančními prostředky, které ČR obdrží z finančního mechanismu EHP, finančního mechanismu Norska a z Programu švýcarsko-české spolupráce.
- zrušuje se povinnost organizačních složek států, příspěvkových organizací a státních fondů vypracovávat roční zprávy.
- změny v oblasti státních záruk, a to v tom smyslu, že se navrhuje zavést platbu dlužníka za poskytnutí státní záruky a zároveň se navrhuje zrušit Fond státních záruk.
- Návrh obsahuje i dílčí novelu zákona o zrušení Fondu národního majetku a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve které se stanovuje, že na základě rozhodnutí vlády lze použít majetek určený k privatizaci, výnosy z prodeje tohoto majetku a zisk z účasti státu v obchodních společnostech k převodu na účet rezervy pro důchodovou reformu.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 169 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Říman

Transpozice směrnice EU o nekalých obchodních praktikách do naší legislativy.

Zákon zapracovává několik směrnic Evropského parlamentu a Rady týkajících se nekalých obchodních praktik do právního řádu České republiky. Vymezují se nejběžnější typy a znaky těchto praktik. Jejich podrobnější výčet je uveden v přílohách. Mezi klamavé obchodní praktiky patří např.: nepravdivě uvádění, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu; vytváření, provozování nebo propagace programu, ve kterém odměna pro spotřebitele závisí především na získání dalších spotřebitelů do programu [letadlo]; nepravdivé prohlášení, že výrobek nebo poskytnutá služba může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení; vyvolávání dojmu, že si zákazník službu již objednal, ačkoli tomu tak není; uvádění u výrobku nebo služby slova „gratis“, „zdarma“, „bezplatně“ .. pokud spotřebitel musí za výrobek nebo službu vynaložit jakékoli náklady, s výjimkou nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku, s převzetím výrobku nebo služby nebo jejich doručením, atp. Jako nepovolené agresivní obchodní praktiky jsou uváděny např. opakované nevyžádané nabídky spotřebiteli prostřednictvím telefonu; vytváření klamného dojmu, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje; požadování na spotřebiteli okamžité nebo odložené platby za výrobky nebo služby, které byly dodán, ačkoli si je spotřebitel neobjednal, atp.
Zákon také přidává dohled České národní banky i nad dodržováním povinnosti zákazu používání nekalých obchodních praktik. Dochází k prodloužení odpovědnosti právnické osoby za správní delikt z 1 roku na 2 roky a objektivní lhůtu z dosavadních 3 let na 5 let.

Současně se novela promítá do zákona o regulaci reklamy, obchodního zákoníku, zákona o České obchodní inspekci, o střelných zbraních a zákona o České národní bance.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 171 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

Právní úprava převodu peněžních zdrojů ve prospěch státních finančních aktiv ve výši max 4 mld. Kč ve prospěch ministerstva zemědělství na financování protipovodňových opatření.

Cílem předkládaného zákona je legislativně umožnit převod peněžních zdrojů ve prospěch státních finančních aktiv pro potřeby ministerstva zemědělství. Jedná se o peněžní částku ve výši maximálně 4 mld. Kč. Tyto zdroje by měly být převáděny z privatizačních zdrojů do státních finančních aktiv postupně v letech 2007 až 2012. Z těchto zdrojů budou financována protipovodňová opatření zajišťovaná ministerstvem zemědělství. Spolu s privatizačními zdroji budou použity k řešení protipovodňových opatření i další peněžní prostředky, a to 2,2 mld. Kč ze státního rozpočtu a 9 mld. Kč z úvěru od Evropské investiční banky ve smyslu zákona č. 572/2006 Sb., o přijetí úvěru České republiky od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření. Poskytování těchto finančních prostředků bude koordinovat pracovní meziresortní skupina zřízená ministerstvem zemědělství ve smyslu usnesení vlády č. 496 ze dne 10. května 2006. Současně z tohoto usnesení vyplývá i povinnost ministra zemědělství předkládat pravidelně vždy do 30. dubna každého kalendářního roku Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR informaci o realizaci protipovodňových opatření v ČR.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 172 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

Touto právní úpravou bude moci Garanční fond obchodníků s cennými papíry přijmout v budoucnu dotaci ze státního rozpočtu. Doposud se jednalo pouze o možnost návratné finanční pomoci.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry vznikl v roce 2001 v souladu s požadavkem komunitárního práva jako garanční systém, který je povinen poskytovat jejich zákazníkům náhradu, v případě kdy obchodníci z důvodů přímo souvisejících s jejich finanční situací nejsou schopni plnit své závazky vůči zákazníkům.

Vzhledem k tomu, že garanční fond, nemusí disponovat vždy dostatečnými finančními prostředky ke splnění své povinnosti, jeví se vládě jako jediná možnost jak to zajistit, umožnit aby garanční fond byl oprávněn přijmout dotaci ze státního rozpočtu. Pokud by to ČR neučinila, mohla by se vystavit sankcím ze strany Evropské komise za nenáležitou transpozici směrnice 97/9/ ES o programech odškodnění investorů. Návrh novely zákona proto umožňuje poskytnout ze státního rozpočtu dotaci garančního fondu, i když není státním fondem, ale soukromou právnickou osobou. Návrh zákona dále opravuje některé technické nedostatky v několika ustanoveních zákona, která se týkají fondu.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 177 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

Novela přináší změny, které jsou navrhovány v souvislosti se zavedením povinnosti přimíchávání lihu do pohonných hmot s cílem minimalizovat možnost daňových úniků.

Povinnost dodávat určité minimální množství biopaliv do motorových benzinů byla stanovena v zákoně o ochraně ovzduší a to na základě zákona č. 180/2007 Sb. Zvýhodnění směsné nafty na období do 30. června 2010 bylo přijato na základě rozhodnutí Evropské komise.

Oproti dosavadnímu právnímu stavu jsou v zákoně o spotřebních daních navrhovány následující změny:
- za výrobu se nepovažuje smíchávání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu v běžných nádržích motorových dopravních prostředků na čerpacích stanicích;
- na dobu do 30. června 2010 se snižuje daň u směsné nafty z 9 950 Kč na 6 866 Kč/1000 l; od tohoto data bude opět platit dosavadní sazba;
- zrušuje se nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro lesní školky a obnovu a výchovu lesa;
- zrušují se maximální limity spotřeby minerálních olejů dosud stanovené pro různé plodiny v různé výši vyhláškou Ministerstva zemědělství pro účely vratky spotřební daně;
- pro zajištění daně z lihu se zvyšuje jistina v případě jednoho skladu z 20 mil. Kč na 40 mil. Kč v případě provozování více skladů z 60 mil. Kč až na 120 mil. Kč.

V zákoně o ochraně ovzduší se doplňuje povinnost pro dovozce pohonných hmot uvádět do volného daňového oběhu pohonné hmoty splňující nároky dané tímto zákonem.

V zákoně o lihu jsou nově definovány povinnosti při provádění kontinuální denaturace tak, aby nebylo možné se zařízením nekontrolovaně manipulovat bez vědomí celního úřadu
a nedocházelo k daňovým únikům

Výsledek projednávání: nezabývat sePoslanecký návrh zákona či návrh poslanců


Senátní tisk č. 170 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: poslanec L. Šustr (KDU-ČSL), zástupce předkladatelů

Cílem navrhované právní úpravy je zrušit povinnost občanských sdružení začlenit do svého názvu označení “občanské sdružení” nebo zkratku “o.s.”.

Na základě novely § 6 odst. 4 zákona č. 83/1991 Sb., o sdružování občanů, obsažené v zákoně č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, musí název občanských sdružení založených dle zákona o sdružování občanů obsahovat označení “občanské sdružení” nebo zkratku “o.s.”. Tato povinnost se vztahuje nejen na nově registrovaná občanská sdružení, ale též na občanská sdružení již existující, která mají povinnost uvést svůj název do souladu se zákonem o sdružování občanů do 3. července 2009. Splnění této zákonné povinnosti je přitom spojeno se změnou stanov a její následnou registrací u ministerstva vnitra. Cílem této změny byla ochrana práv třetích osob při jednání s občanskými sdruženími. K novele bylo přikročeno na základě negativních zkušeností z praxe, kdy řada občanských sdružení volila pro své označení zavádějící názvy (např. „institut“, „komora“ „škola“ a pod).

Odstranění této zákonem stanovené povinnosti podle předkladatelů sníží administrativní zátěž spojenou se změnou stanov, registrací změny na ministerstvu vnitra a další související náklady spojené s prezentací občanských sdružení, například změnou hlavičkových papírů, vizitek, webových stránek a ohlašování změn úřadům a dalším institucím.

Výsledek projednávání: schváleno

pozn.: původní změna - tj. povinnost změny názvu byla přijata již před jeden a půl rokem a nyní zbývá k dokončení této povinnosti ještě stejná doba. To na jedné straně nemusí vyvolávat žádné problémy s uskutečněním zákonné povinnosti - těch 8,5 tis. organizací, které to již učinily a dodržely zákon se nezalekly toho, že to pro ně bude administrativně náročné a nespoléhali se na to, že jej někdo opět zruší. Na druhé straně uvedená administrativní povinnost může být pro někoho zátěží avšak byla by na druhé straně kompenzována lepší ochranou práv třetích osob a jejich snadnější identifikací.Senátní návrh zákona


Senátní tisk č. 100, (2. čtení) - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů. Předkladatel: senátor Martin Mejstřík

Změna trestního zákona spočívající v zákazu propagace komunismu a zákazu symbolů komunismu.

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do příští (12.) schůze.

Výsledek projednávání: přerušeno do dalšího jednání plénaSenátní tisk č. 173, (1. čtení) - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Přemysla Sobotky, Jiřího Stříteského, Václava Jehličky, Karla Bartáka a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a o účastnících odporu proti komunismu. Předkladatel: senátor Jiří Liška

Navrhovaný zákon má být první ucelenou legislativní úpravou problematiky tzv. třetího odboje, tzn. odboje proti komunistickému režimu k obnově svobody a demokracie v zemi.

Návrh stanoví podmínky, při jejichž splnění lze žadateli vydat osvědčení účastníka protikomunistického odboje a odporu (časové určení od 25. 2. 1948 do 17.11. 1989).
- Splnění podmínek účasti v protikomunistickém odboji znamená: vydání osvědčení účastníka protikomunistického odboje,
- zařazení mezi válečné veterány (viz zákon č.170/2002 Sb.), tzn. např. možnost přijetí do domovů péče o veterány, možnost příspěvku na lázeňský nebo rekreační pobyt,
- udělení pamětního odznaku účastníka odboje (právo jeho nošení).
Splnění podmínek účasti v protikomunistickém odporu pak znamená vydání osvědčení účastníka protikomunistického odporu a udělení odznaku účastníka odporu.

V návrhu se dále
- definuje se protikomunistický odboj a odpor proti komunismu,
- upravuje se rehabilitace za zbytkové tresty související s trestnými činy některých politických vězňů, na které se nevztahuje zákon č. 119/1990 Sb. ani ustanovení § 6 zákona č. 198/1993 Sb.,
- stanoví se působnost Ústavu pro studium totalitních režimů vydávat oprávněným osobám osvědčení, popř. vydaná osvědčení rušit

Přípravě návrhu zákona předcházela odborná diskuse. Zainteresovaná veřejnost se k jeho hlavním principům měla možnost vyjádřit např. na semináři „Třetí - protikomunistický - odboj“, který ve zcela zaplněném jednacím sále Senátu pořádal v úterý 13. listopadu 2007 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Výsledek projednávání: přikázán k projednání výborůmMezinárodní smlouvy


Senátní tisk č. 109 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 7. září 2007. Předkladatel: Vláda, P. Nečas

Navazují se standardní vztahy v oblasti sociálního zabezpečení. Upřesňují se kterým předpisům bude migrující pracovník podléhat, a kde bude platit pojištění.

Mezi ČR a USA již existuje smluvní úprava z roku 1968 sjednaná výměnou diplomatických nót - "Dohoda o výplatě důchodů" - ve které se obě strany zavázaly zrušit omezení pro výplatu dávek mezi oběma státy. Na jejím základě začaly být do USA vypláceny československé důchody (avšak s výraznými omezeními při posuzování nároků) a naopak Bývalé Československo bylo vyškrtnuto ze seznamu států, jejichž občanům nebylo dovoleno vyplácet americké důchody. To byl ve své době výrazný pokrok, avšak zdaleka nešlo o navázání standardních vztahů v oblasti sociálního zabezpečení, které představuje až nynější Smlouva. Podobně jako všechny podobné dokumenty v sociální oblasti sjednané či připravované ke sjednání se vzdálenějšími/zámořskými státy (Kanada, Quebec, Chile, Korea), zahrnuje Smlouva v rozsahu upravovaných dávek pouze oblast důchodů. Avšak přes toto omezení je Smlouva standardním dokumentem, který plně respektuje základní mezinárodně uznávané principy

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikacíSenátní tisk č. 110 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 186 o práci na moři spolu se stanoviskem vlády - k informaci. Předkladatel: Vláda, P. Nečas

Vláda informuje o Úmluvě, která konsoliduje a aktualizuje 68 existujících námořních smluv a doporučení přijatých Mezinárodní organizací práce od roku 1920.

V roce 2006 proběhla v Ženevě 94. Mezinárodní konference práce, na níž byla přijata úmluva Mezinárodní organizace práce číslo 186 o práci na moři a na základě článku 19 Ústavy je vláda ČR povinna předložit tuto úmluvu spolu se svým stanoviskem Parlamentu. V současnosti je vnitrostátní zákonodárství v rozporu s požadavky úmluvy v oblasti úpravy zprostředkovávání zaměstnání a formátu evidence pracovní doby. Vzhledem k tomu, že stávající legislativa není dostatečně určitá u technických standardů pro ubytování a uznávání kvalifikačních společností nelze úmluvu prozatím předložit k ratifikaci. Vláda České republiky proto uložila ministrům práce a sociálních věcí a dopravy, přihlížet k požadavkům úmluvy tak, aby byly vytvořeny pro její ratifikaci podmínky v termínu odpovídajícímu uvedenému rozhodnutí Rady.

Výsledek projednávání: vzato na vědomíSenátní tisk č. 111 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn. Předkladatel: Vláda, J. Schwarzenberg

Rozšiřuje se stávající působnost Úmluvy týkající se ochrany jaderných zařízení a materiálů, včetně způsobu jakým je s nimi nakládáno. Změny zahrnují mimo jiné i výčet kriminalizovaných jednání.

Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů byla přijata v roce 1979 ve Vídni. Požadavky a ustanovení úmluvy, která je právně závazná pouze pro fyzickou ochranu mezinárodních přeprav jaderných materiálů, byly v ČR plně zabezpečeny. Nad rámec požadavků úmluvy je v ČR plně zabezpečena ochrana jaderných zařízení a materiálů, včetně nakládání s nimi v souladu s doporučeními Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Změny úmluvy pokrývají nově i jaderný materiál pro mírové účely v držení států úmluvy na jejich území. Původní úmluva jej zohledňovala pouze při mezinárodní přepravě. Nově se vztahuje na vnitrostátní uskladnění a přepravu. Zaváděna je penalizace sabotáže proti jaderným zařízením. Tato zařízení jsou v úmluvě nově definována. Úmluva stanoví, že se nevztahuje na aktivity vojenských sil při plnění jejich povinností během konfliktů. Politická motivace sabotáže proti jadernému zařízení nemůže být automaticky důvodem odmítnutí vydání teroristů.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikacíSenátní tisk č. 118 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007. Předkladatel: Vláda, O. Liška

Jedná se o prodloužení dohody z roku 1998 mezi vládou České republiky a USA o vědeckotechnickou spolupráci.

Americká strana, která v r. 2005 připravovala typ smlouvy vhodný pro všechny země střední Evropy v nových podmínkách členství v EU, navrhla posléze znění nové dohody.
Tato dohoda mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci je koncipována ve stejném duchu jako dohoda původní s tím, že má pro obě strany výhodnou dobu platnosti, a to tentokrát na dobu deset let s tím, že je zde možnost jejího prodloužení, resp. vypovězení. Návrh této dohody prošel v ČR třemi koly resortního připomínkového řízení a po vypořádání všech připomínek byl také předložen vládě. Na základě usnesení vlády č. 723 ze dne 27. června 2007 byla dohoda podle předloženého návrhu ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Danou Kuchtovou a velvyslancem Spojených států amerických v ČR panem Richardem Graberem v Praze 6. září 2007 také opětovně podepsána.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikacíSenátní tisk č. 119 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, podepsaná v Praze dne 12. září 2007. Předkladatel: Vláda, I. Langer

Readmisní smlouva, která stanovuje právní rámec pro realizaci návratu státních občanů České republiky a Vietnamu, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území druhé smluvní strany.

Dohoda stanovuje pravidla pro spolupráci mezi orgány obou států, příslušných vyřizovat žádosti o převzetí osob a pro realizaci jejich předání. Readmise se nevztahuje na vietnamské občany, kteří jsou zároveň občany třetího státu nebo mají na území třetího státu požádáno o trvalý pobyt, nebo jej mají, nikdy trvale nežili na území Vietnamu. Deklaruje nárok osoby, podléhající readmisi, na veškerý legálně nabytý movitý majetek, včetně peněžních prostředků.
Tento dokument byl mezi oběma vládami sjednán současně s dohodou 12. září 2007 a byl zástupci vlády podepsán v Praze, a vstoupí v platnost současně s platností dohody.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikacíSenátní tisk č. 121 - Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961. Předkladatel: Vláda, P. Nečas

Vypovězení úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 směřuje ke sladění našich závazků s požadavky evropské legislativy v oblasti rovnosti žen a mužů.

Předkládaný návrh na vypovězení Úmluvy a příslušného článku Evropské sociální charty reflektuje změny v chápání rovnosti žen a mužů, které proběhly v posledních letech. Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku z února 2005 výslovně stanovil, že závazky vyplývající z této Úmluvy, tedy zejména plošný zákaz práce žen v podzemí, nejsou slučitelné s ustanoveními příslušných evropských směrnic. Podle článku 7 této úmluvy může signatářský stát vypovědět vždy jednou za 10 let tuto úmluvu. Návrh je předkládán vzhledem k tomu, že možnost výpovědi běží do 30. května letošního roku.

Výsledek projednávání: vysloven souhlasSenátní tisk č. 123 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech, podepsaná 28. května 2001 v Kyjevě. Předkladatel: Vláda, J. Pospíšil

Návrh úpravy pravomoci soudů Ukrajiny a České republiky ve sporech týkajících se právních poměrů dítěte.

Vládní návrh, který rozhoduje o právních poměrech dítěte mezi dvěma státy. Ukrajinských dětí na území ČR a českých dětí na území Ukrajiny. Protokol zahrnuje princip, že o osvojení a o právních vztazích mezi dítětem a rodiči rozhoduje soud té země, jehož je dítě občanem.

Výsledek projednávání: vysloven souhlasJiný


Senátní tisk č. 124 - Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006. Předkladatel: Vláda, M. Bursík

Ministerstvo životního prostředí předkládá jako každoročně zprávu o stavu životního prostředí České republiky, tentokrát za rok 2006.

Zprávy jsou předkládány vládě již od roku 1991. Kapitola I., informuje o stavu ovzduší. MŽP klade důraz na problém znečištění jemnými prachovými částicemi a jeho vlivu na zdraví. Na základě této skutečnosti bude zahájen Národní program na ozdravění ovzduší. Zpráva informuje také, že v roce 2006 došlo celkově k mírnému zhoršení kvality vod. Z dalších složek je nutno zmínit stav defoliace lesů, který se stále zhoršuje, navzdory tomu, že celkové zatížení škodlivinami, především oxidem siřičitým, se snižuje.
Kapitola II. je věnována změně klimatu. Zpráva informuje o nárůstu CO2 v roce 2006 a na špatnou pozici České republiky rámci EU pokud jde o emise v přepočtu na hlavu.
Kapitola III. nazvaná „Životní prostředí a společnost“ obsahuje informace o chemických látkách a dalších rizicích pro lidské zdraví. Přínosné je zahrnutí zprávy o radiačním riziku.
Kapitola IV. má název „Životní prostředí a hospodářství“. Zde je konstatován pokles energetické i materiálové náročnosti hospodářství.

pozn.: Nelze nekomentovat opakované výhrady k množství emisí na hlavu ve srovnání s členskými státy EU. Množství emisí je dáno druhem výroby. Některé výroby jsou spojeny jednoznačně s emisemi .. např. cement, vápno, železo, ocel, hliník. Jiná alternativa je snížit jejich produkci a chybějící množství dovážet. Není možné zdůrazňovat pouze jednu stránku věci. Mimoto, ČR má lepší emise na hlavu nežli Belgie a o něco horší nežli Německo (máme podobnou strukturu průmyslu). Navíc křivka pořadí emisí na obyvatele je v části, kde se nachází ČR poměrně plochá a rozdíly vzhledem k těm "lepším" CO2 emitentům jsou malé, okolo 10%. Konkrétně v tunách CO2 na osobu a rok: Irsko 10.43; Německo 10,35; Nizozemí 11,38; ČR 11,47; Belgie 11,57; Finsko 13,93; Lucembursko 21,96 a souhrny OECD 11,08; G7 13,66. Kdo jsou premianti: Švédsko 5,98 (vodní elektrárny); Francie 6,3 (jaderné elektrárny); Island 7,6 (termální energie) /data OECD 2003/]

Výsledek projednávání: vzato na vědomíDokumenty EU


3. energetický balíček. Předkladatel: Vláda, M. Říman

Návrh směrnice EP a Rady , kterou se mění směrnice 2003/54/ESo společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, COM (2007) 0528, 13043/07 (tisk N 50/06)

Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, COM (2007) 0529, 13045/07 (tisk N 51/06)

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, COM (2007) 0530, 13046/07 (tisk N 52/06)

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou, COM (2007) 0531, 13048/07 (tisk N 53/06)

Návrh nařízení EP a Rady,kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, COM (2007) 0532, 13049/07 (tisk N 54/06)

Senát m.j. zdůrazňuje potřebu řešit úzká místa v přenosu energie a vyjadřuje se k tomu, že vyrovnávací platby provozovatelů přenosových soustav by měli hradit ti, kteří je vyvolali.

Evropská rada v březnu 2007 vyzvala komisi k vypracování návrhů na opatření pro dokončení volného vnitřního trhu s energiemi a zdůraznila potřebu zabezpečit dodávky v duchu solidarity mezi členskými státy. V září 2007 pak Evropská komise předložila další ze svých návrhů z oblasti energetické politiky. A cílem tohoto tzv. III. energetického balíčku měla být podpora hospodářské soutěže, další liberalizace obchodu s energiemi, větší transparentnost a posílení práv spotřebitelů. Prostředkem by mělo být buď vlastnické oddělení výrobních a přenosových soustav v oblasti elektroenergetiky a plynárenství (tzv. vlastnický unbundling), anebo vytvoření nezávislého operátora sítí. Komise dále navrhuje posílení pravomocí národních regulátorů a vytvoření Agentury pro spolupráci národních regulátorů.
K uvedenému vlastnickému oddělení se nesouhlasně vyjadřuje rada členských států a domnívá se, že zejména sektor plynárenství by neměl být upraven v duchu stejných principů jako sektor elektroenergetiky.

Senát přijal usnesení na popud Výboru pro záležitosti EU v následujícím smyslu:
- zdůrazňuje význam přeshraniční spolupráce provozovatelů přenosových soustav, a proto v tomto směru podporuje rozšiřování koordinace národních regulačních orgánů;
- domnívá se, že k vzájemnému propojení sítí mezi členskými státy je zásadní identifikovat a řešit úzká místa přenosu energie, neboť jejich přetížení může ohrozit celou soustavu;
- je toho názoru, že v případě tzv. vyrovnávacích plateb provozovatelů přenosových soustav by náklady měli hradit ti, kteří je vyvolali, tedy i obchodníci a výrobci, a nejen odběratelé využívající služeb provozovatele přenosové soustavy, do/z jehož sítě je realizován import resp. export;
- podporuje dosavadní pozici vlády České republiky k 3. energetickému balíčku s důrazem na výše uvedené body.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU


 
: projednané zákony a smlouvy
:: 6 - období
: práce v Senátu
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)