Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (48016)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (46432)(24%)
Asi nepůjdu volit (47249)(25%)
Určitě nepůjdu volit (46408)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - Výbor pro evropské záležitosti
 
Zpráva o činnosti Výboru pro evropskou integraci
23.2.2004

Ve 4. funkčním období se počet členů Výboru pro evropskou integraci (dále jen "výbor") zvýšil na 11. Předsedou výboru byl opět zvolen senátor Jiří Skalický, místopředsedy výboru se stali senátorka Helena Rögnerová, senátor Luděk Sefzig a senátor Jaroslav Šula. Dalšími členy výboru byli senátorka Alena Gajdůšková a senátoři Adolf Jílek, Vladimír Kulhánek, Eduard Matykiewicz, Miroslav Škaloud, Karel Tejnora a Vladimír Železný.

Ke dni 10. 9. 2003 rezignoval na své členství ve výboru senátor Vladimír Kulhánek, čímž se počet členů výboru snížil na 10. Opět v plném počtu byl výbor až po doplňovacích volbách do Senátu na podzim 2003, kdy na prosincové schůzi Senátu byl novým členem výboru zvolen senátor Karel Jarůšek.

1. Činnost zákonodárná
I v novém funkčním období pokračovala dělba práce mezi členy výboru na základě přidělených odpovědností za konkrétní odborné oblasti práva Evropské unie (dále jen "EU"). Na 29 schůzích výboru (v období od počátku 4. funkčního období výboru do konce roku 2003) bylo projednáno 48 návrhů zákonů (z nichž výbor svým usnesením doporučil Senátu PČR 30 schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR, 7 vrátit Poslanecké sněmovně PČR s pozměňovacími návrhy, 1 zamítnout, 6 se nezabývat, ve 2 případech nebylo přijato žádné usnesení a 2 usnesení měla pouze hodnotící charakter) a 6 mezinárodních smluv (ve všech případech bylo doporučeno dát souhlas k ratifikaci).

Jedním z nejvýznamnějších projednávaných návrhů zákonů byl senátní návrh zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. Ten se mj. soustředil na provedení čl. 10b Ústavy upravujícího součinnost Parlamentu a vlády v otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství ČR v EU.

2. Činnosti související se vstupem ČR do EU a s diskusí o budoucnosti EU
Vzhledem k vrcholícímu vyjednávání o vstupu ČR do EU ke konci roku 2002 se výbor hned na své 2. schůzi setkal se státním tajemníkem pro evropské záležitosti JUDr. Pavlem Teličkou, který výbor informoval o aktuálním stavu vyjednávání o přístupu ČR k EU a dalších souvisejících záležitostech.

Po svém jmenování do funkce velvyslance Stálé mise ČR při Evropských společenstvích v Bruselu seznámil JUDr. Pavel Telička výbor s jejími aktuálními úkoly.
O závěrech kodaňského summitu EU v prosinci 2002 informoval výbor ministr zahraničních věcí JUDr. Cyril Svoboda. Závěry kodaňského summitu EU v oblasti zemědělství přednesl ministr zemědělství Ing. Jaroslav Palas.

Vzhledem k červnovému referendu o vstupu ČR do EU se výbor sešel s Mgr. Janou Adamcovou, ředitelkou Odboru komunikační strategie Ministerstva zahraničních věcí, která výbor nejprve seznámila s prioritami komunikační strategie v roce 2003 a dále průběžně informovala o aktuálním stavu komunikační strategie před referendem o vstupu ČR do EU.
Výbor se v průběhu roku 2003 také intenzivně věnoval diskusi o roli národních parlamentů v EU, diskusi o budoucí spolupráci Vlády ČR a Parlamentu ČR v evropských otázkách atd. Při jednání se zástupci České národní banky se zabýval strategií přistoupení ČR k eurozóně a k jednotné měně euro.

Řecký velvyslanec Eleftherios Karayannis podal výboru informaci o prioritách řeckého předsednictví, které předsedalo Evropské radě v 1. pololetí r. 2003, italský velvyslanec Giorgio Radicati informoval výbor o prioritách italského předsednictví, které předsedalo Evropské radě ve 2. pololetí r. 2003.
Španělský velvyslanec Santiago Cabanas Ansorena představil výboru pozice Španělska k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu, britská velvyslankyně Anne Pringle nastínila britský pohled na budoucí podobu EU.

Jednání výboru se zúčastnil i charge d´affair Delegace Evropské komise Ralf Dreyer, který výbor seznámil s Celkovou hodnotící zprávou Evropské komise o přípravě ČR na členství v EU.

Až do července 2003 pokračovala také činnost Konventu EU, o jehož jednotlivých zasedáních byl výbor pravidelně informován prostřednictvím zpráv delegáta Senátu v Konventu EU senátora Josefa Zieleniece. Výbor také vyslechl názory všech delegátů ČR v Konventu EU (tj. Jana Kohouta - delegáta vlády, Jana Zahradila - delegáta Poslanecké sněmovny a Josefa Zieleniece - delegáta Senátu) na několik prvních článků budoucí ústavní smlouvy EU připravované Konventem EU.
V okamžiku, kdy byly tyto první články návrhu budoucí ústavní smlouvy EU zveřejněny, formuloval k nim výbor své stanovisko zaměřené především na roli národních parlamentů v EU a vymezení kompetencí EU. Stanovisko výboru schválilo na své dubnové schůzi i plénum Senátu, přičemž plenární projednávání tohoto stanoviska nepochybně přispělo k rozproudění debaty na toto téma v Senátu.

Po ukončení práce Konventu EU a zveřejnění návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu uložil Senát (svým usnesením ze srpnové schůze) výboru, aby ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury projednal návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu a o svém stanovisku informoval Senát. Za tímto účelem výbor uspořádal dvoudenní výjezdní zasedání do Loučně, kde se za pomoci odborníků Parlamentního institutu, Samostatného oddělení pro evropské záležitosti Kanceláře Senátu a akademické sféry zabýval podrobnější analýzou a dopady tohoto návrhu. Na základě tohoto jednání přijal výbor formou usnesení velmi obšírnou hodnotící zprávu k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu se stanoviskem k pozicím ČR na nadcházející mezivládní konferenci EU, která byla následně projednávána plénem Senátu a vzata jím na vědomí.

Ministrem zahraničních věcí JUDr. Cyrilem Svobodou byl výbor informován o průběhu Mezivládní konference EU zahájené v říjnu 2003 v Římě, o pozicích Vlády ČR k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu a o dalších aktuálních tématech.

V roce 2003 pokračovala také činnost Národního fóra ustaveného v květnu 2002, v jehož rámci byla pořádána jednak veřejná slyšení - "Ochrana práv občanů EU" (únor) a "Evropa jako hodnotové společenství" (červen), jednak odborné diskuse týkající se specializovaných témat souvisejících s problematikou EU - "Společná obrana a vnější vztahy EU" (leden), "Kompetence EU v sociální politice" (únor), "Role českých zástupců ve Výboru regionů EU" (březen), "Rodinná politika a EU" (duben), "Ochrana životního prostředí a EU" (květen), "Role českých zástupců v Hospodářském a sociálním výboru EU" (červen).

V březnu se výbor podílel ve spolupráci s občanským sdružením Europeum a za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR na konání mezinárodní konference na téma "Konvent a Evropská ústava" za účasti řady předních delegátů Konventu EU (Alojze Peterleho, Huberta Heanela, Caspara Einema, Elmara Broka, Danuty Hübnerové a Sörena Lekberga). Se svými příspěvky samozřejmě vystoupili i delegáti ČR na Konventu EU - Jan Kohout, Jan Zahradil a Josef Zieleniec.

Výbor také společně s Ústavně-právním výborem uspořádal veřejné slyšení na téma "Česká advokacie
před vstupem ČR do EU" (duben) a odbornou diskusi na téma "Soudce v EU" (květen).

V červnu 2003, kdy se činnost Konventu EU blížila do své závěrečné fáze, byla ukončena i existence Národního fóra. Vzhledem k pozitivním ohlasům na předchozí debaty bude i nadále pokračováno v pořádání různých diskusí se zástupci zájmových skupin, laické i odborné veřejnosti. Ve 2. pololetí 2003 se konaly např. ještě odborné diskuse na téma "Role budoucích českých zástupců v Evropském parlamentu" (říjen) a "Atlantické spojenectví a jeho současný význam pro Evropu" (prosinec).

3. Styky se zahraničím
Výbor v uplynulém roce uskutečnil několik zahraničních cest, a to do Polska (6. - 8. 1. 2003), Velké Británie (28. - 30. 4. 2003), Itálie (26. - 29. 5. 2003), Francie (8. - 10. 12. 2003) a Španělska (15. - 17. 12. 2003). Cílem cest byla především výměna názorů na budoucí podobu EU, získání zkušeností z fungování spolupráce mezi vládou a parlamentem v evropských otázkách a navázání kontaktů s partnerskými výbory.

Členové výboru se dále jednotlivě zúčastnili následujících akcí konferenčního charakteru:
- Pravidelné schůzky předsedů zahraničních, branně-bezpečnostních a integračních výborů ČR, Maďarska, Polska a Slovenska ("V4") na Slovensku (předseda výboru Jiří Skalický)
- Konference zvláštních orgánů pro evropské záležitosti (COSAC) v Belgii, Řecku a Itálii (předseda výboru Jiří Skalický),
- Německo-českých hospodářských dnů konaných v rámci mezinárodního veletrhu Practical World v Německu (místopředseda výboru Luděk Sefzig),
- Semináře "Zaměstnanost a sociální politika" pořádaného Evropskou komisí (TAIEXem) v Belgii (senátor Eduard Matykiewicz),
- Zasedání Výboru pro ženská práva a rovné příležitosti Evropského parlamentu na téma "Evropský Konvent a ženy" v Řecku (místopředsedkyně výboru Helena Rögnerová),
- Konference o rozšíření EU na východ v Litvě (místopředseda výboru Luděk Sefzig),
- Konference "Fit pro východní rozšíření EU" v Německu (místopředseda výboru Luděk Sefzig).

Výbor přijal tyto zahraniční delegace a politiky:
- delegaci Výboru pro evropskou integraci Národní rady Slovenské republiky,
- delegaci Evropského výboru Sejmu Polské republiky,
- delegaci Výboru pro zahraniční věci a evropskou integraci Senátu Polské republiky,
- delegaci Velkého výboru Parlamentu Finské republiky,
- velvyslance, vedoucího Delegace Evropské komise v České republice Ramiro Cibriána,
- ministra pro evropskou integraci Chorvatské republiky Nevena Mimicu.

Místopředseda výboru Luděk Sefzig přijal poslankyni Evropského parlamentu Miet Smet a společně se senátorem Miroslavem Škaloudem přijali dalšího člena Evropského parlamentu Kyösti Tapio Virrankoskiho.

Společně s Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost uspořádal výbor v říjnu 2003 pravidelnou schůzku předsedů zahraničních, branně-bezpečnostních a integračních výborů ČR, Maďarska, Polska a Slovenska ("V4").
 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)