Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55903)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55060)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: projednané zákony a smlouvy - 6 - období
 
Zákony projednané na 10. schůzi a komentář
6.12.2007

Projednaný pořad 10. schůze Senátu PČR
5.12 - 6.12.2007


Vládní návrh zákona
125 - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
126 - Trestní řád
127 - Obchodní zákoník
128 - Zákon o pobytu cizinců
129 - Zákon o hospodaření energií
130 - Zákon o ochraně označení původu
131 - Zákon o léčivech
132 - Zákon o hornické činnosti
133 - Exekuční řád
134 - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
135 - Zákon o zaměstnanosti
140 - Zákon o rozpočtovém určení daní
141 - Zákoník práce
142 - Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008

Poslanecký návrh zákona či návrh poslanců
136 - Zákon o Policii České republiky
137 - Školský zákon
138 - Zákon o účetnictví

Senátní návrh zákona
97 - Návrh senátního návrhu zákona o tlumočnících
105 - Návrh senátního návrhu zákona - pozemní komunikace
145 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Julínka, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh vrácený sněmovnou k dopracování
79 - Novela Ústavy - vráceno k dopracování

Návrh zákona zastupitelstvem VÚSC
139 - Zákon o hlavním městě Praze

Mezinárodní smlouva
104 - Zamezení dvojímu zdanění
120 - Dohoda EU - Švýcarsko o uplatňování Schengenských aquis

Jiný
146 - Volba kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Dokumenty EU
K 040/06 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Dárcovství orgánů a transplantace - tvorba politik na úrovni EU
K 041/06 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem k společným principům flexicurity: Větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty
N 049/06 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007 až 2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní právaVládní návrh zákona


Senátní tisk č. 125 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu - autoškolský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, A. Řebíček

Upravuje se způsob a rozsah zdokonalování odborné způsobilosti řidičů podle evropské směrnice.

Hlavním účelem předkládané novely tohoto zákona je zapracování požadavků Směrnice 2003/59 ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu, do českého právního řádu v minimálním nezbytném rozsahu.

Bez zapracování této směrnice by čeští řidiči nákladních vozidel a autobusů od září 2008, nemohli být držiteli dokladu, který by je opravňoval společně s řidičským průkazem k řízení těchto vozidel na území EU.

Navržený zákon především nově upravuje celou oblast zdokonalování odborné způsobilosti těch řidičů nákladních vozidel a autobusů, u kterých je řízení těchto vozidel hlavním předmětem jejich podnikání, nebo hlavní pracovní náplní jako zaměstnanců.

Doplněním právní úpravy zákona, která nesouvisí s transpozicí zmíněné směrnice a které bylo přijato jako pozměňovací návrh Poslaneckou sněmovnou, je úprava zdokonalování k odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body v rámci bodového hodnocení. Jde o úpravu účasti na tzv. školení bezpečné jízdy a za tuto účast může řidič požádat o odečtení určitého bodu z registru řidičů. (tj. jsou zaváděna střediska zdokonalování jízdy, kde vzniká možnost odmazat si některé body).

Evropská unie chce zavést systém zdokonalování odborné způsobilosti i do zemí, které ho dříve neměly. Česká republika však jistý systém na průkaz profesní způsobilosti pro své řidiče nákladních vozidel a autobusů má již léta. Změna je v tom, že aplikací této směrnice se podrobněji stanoví pravidla o tom, jak školení a zkoušky mají probíhat. Na druhé straně směrnice přináší jisté změkčení našeho současného stavu. Jedná se zejména o to, že podle dnešního právního řádu může u nás řídit jisté druhy nákladních vozidel nebo autobusy pouze držitelé řidičského průkazu, kteří jsou starší 21 let. Uvedená evropská norma snižuje tento věk na 18 let (i když jsou stanoveny tvrdé podmínky za jakých toho lze dosáhnout - např. školení, které má dvojnásobný rozsah, co do počtu hodin a zkušebních jízd).

V souvislosti s existencí nového bodového systému se vždy při projednávání jakýchkoliv úprav zákona o pozemních komunikacích rozproudí silná debata a efektivnosti zavedených opatření. K tomu je zapotřebí sdělit, že v tuto chvíli probíhá na ministerstvu dopravy příprava novely zákona č. 361 o provozu na pozemních komunikacích. To zřídilo pod vedením paní náměstkyně Kovalčíkové poměrně velký expertní tým, kde je zastoupena nejenom odborná veřejnost ale i poslanci a senátoři. V současné době existuje zhruba 860 pozměňovacích návrhů a připomínek.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 126 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předkladatel: Vláda, J. Pospíšil

Uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut v EU na základě rámcového rozhodnutí Rady.

Podle min. Pospíšila se jedná o zjevný přínos, který umožní uplatnit princip vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut a náhrady škody. Justiční orgány členských států EU budou navzájem uznávat rozsudky či rozhodnutí orgánů států, ve kterých je uložen občanovi EU nebo i jiným osobám peněžitý trest nebo jiná sankce v podobě například pokuty. Tím doháníme volný pohyb služeb, peněz a kapitálu, kdy se majetek „volně přelévá“ mezi členskými státy EU, ale možnost postihnout majetek je dosud omezen a na národní jurisdikci. Týká se to také vymáhání náhrad škod obětem trestných činů.

K řízení má být v Česku příslušný krajský soud, který vychází zejména z podkladů orgánu žádajícího státu (tzv. osvědčení). Krajský soud uzná a vykoná rozhodnutí orgánu jiného členského státu i v některých případech, ve kterých by nebyla naplněna zásada oboustranné trestnosti (jednání jsou popsána v platném § 412 odst. 2 a v navrhovaném § 460q trestního řádu, avšak prakticky se tato výjimka může týkat jen porušení některých pravidel silničního provozu, které nejsou v Česku trestným činem).

Dále Krajský soud odmítne vykonat rozhodnutí mj. když trest nebo plnění nepřesahuje částku 70 eur, ale také tehdy, když by to bylo v rozporu se zájmy České republiky na úrovni hodnot chráněných Ústavou.

V případech, kdy byl peněžitý trest ve státě EU uložen jiným orgánem než soudem nebo jde o výjimku z oboustranné trestnosti, má český soud s tímto trestem zacházet jako se správní sankcí (pokutou), aby vyloučil trestně právní důsledky (náhradní trest vězení, rejstřík apod.).

Druhým tématem novely trestního řádu jsou úpravy ve výkonu trestu vyhoštění cizince, který požádá o mezinárodní ochranu (azyl nebo doplňková ochrana) podle zákona o azylu. Výslovně se zapisuje (§ 350b odst. 4), že na dobu než padne rozhodnutí o žádosti cizince o mezinárodní ochranu, soud odloží výkon trestu vyhoštění. Novela však umožňuje soudu nebrat ohled na předmětnou žádost, jestliže ji shledá zcela zjevně nedůvodnou.
Pro úplnost lze připomenout, že důvodem pro trest vyhoštění je zajistit bezpečnost lidí nebo jiný obecný zájem (§ 57 odst. 1 trestního zákona).
Dosavadní řešení souběhu vyhoštění a azylové situace se opírá jen o ustanovení § 57 odst. 3 písm. d) trestního zákona, která říká, že soud trest vyhoštění vůbec neuloží, jestliže cizinci hrozí v domovském státě politické apod. pronásledování, mučení atd., což jsou vlastně důvody odpovídající azylové situaci. Trest vyhoštění nelze přirozeně uložit tomu, komu byl azyl již udělen. Udělení doplňkové ochrany (nelze dosáhnout na azyl, ale je uznána hrozba pro život nebo důstojnost člověka) je důvodem odkladu trestu vyhoštění (§ 350b odst. 5 platného trestního řádu.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 127 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, J. Pospíšil

Jedná o novelu, která má odstranit nedostatky v implementaci evropského práva na úseku obchodních společností a obchodního práva ve vztahu k ČR.

Prostřednictvím této euronovely, bude implementováno více než 10 směrnic evropského společenství, které nebyly implementovány v minulých. Je to „uklízecí“ novela, která odstraňuje resty, které Česká republika na úseku obchodního práva

Konkrétně se jejím prostřednictvím zpřesňují pravidla pro posílení informovanosti spotřebitelů a obchodních partnerů, podnikatelů, a to v případě, že podnikatel zveřejňuje informace na webových stránkách, zpřesňují se pravidla, kdy dochází ke klamavému či neúplnému uvedení údajů, zpřesňují se pravidla pro zápis do obchodního rejstříku, stanovuje se povinnost, která je sankcionována formou přestupků v případě, že někdo uvádí neúplné a nepřesné informace v obchodním rejstříku, resp. neohlásí změny, které nastávají.

Dochází ke změně v postavení třetích osob, které mají charakter rezidentů na území ČR, dlouhodobě pobývajících rezidentů, kteří se také zapisují do obchodního rejstříku, při jejich zápisu dochází k zjednodušení jejich postavení. V zásadě platí pro ně stejná pravidla jako pro občany ČR.

Do budoucna umožňuje zápis do obchodního rejstříku i v cizím jazyce. Zvláště to má význam pokud je zápis dokládán listinami v cizím jazyce, ovšem vedle toho musí být uveden obsah dokumentu v jazyce úředním, tj. v češtině.

Výsledek projednávání: schváleno

Pozn.: Transpozice se týká tematicky velmi různorodých směrnic – od směrnic týkajících se obchodních společností, zejména jde o novelizaci První směrnice na ochranu zájmů společníků a věřitelů, tj.směrnici č. 2003/58/ES o požadavcích na zveřejňování, Třetí směrnici č. 78/855/EHS o fúzích akciových společností a Šestou směrnici č. 82/891/EHS o rozdělení akciových společností), přes směrnice upravující právo občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (č. 2004/38/ES), resp. o postavení dlouhodobě pobývajících rezidentů (č. 2003/109/ES), po směrnici o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (č.2000/35/ES) nebo směrnici o dohodách o finančním zajištění (č. 2002/47/ES).Senátní tisk č. 128 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předkladatel: Vláda I. Langer

Ošetření legislativy v souvislosti se zajištěním převzetí Schengenských závazků. Promítá se do legislativy v oblasti pobytu cizinců a azylu, kde dochází ke zpřísnění imigračního a azylového režimu.

Hlavním úkolem návrhu zákona je reagovat na právní předpisy ES/EU úpravami v českém cizineckém právu. Jde zejména o Nařízení EP a Rady (ES) č. 562/2006 o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), směrnici Rady 2005/85/ES o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka („procedurální směrnice“). Návrh zákona se vypořádává i s některými staršími „dluhy“ k evropskému právu, např. s unijním projektem ve věci vízového informačního systému (VIS). Návrh zákona ovšem provádí rovněž desítky různých korektur, kterými vyjadřuje nabyté zkušenosti s uplatňováním zákona, napravuje neblahé důsledky tzv. legislativních aktivit, které způsobily nesoulad cizineckého práva s novou legislativou „sociálního zabezpečení“ [v cizineckém právu se z hlediska legislativní metody dlouhodobě prosazuje „past kasuistiky“. Od roku 2001 jsou cizinecký zákon i azylový zákon významně novelizovány každým rokem. Ujal se styl řešení každého možného příběhu a jednotlivostí].

Návrh novelizuje 11 zákonů v kvantitě celkem 330 novelizačních bodů. Rozhodující jsou novely cizineckého zákona a zákona o azylu. To co spojuje zdánlivě rozmanitý obsah předkládaných změn, ať již původu „evropského“ či „národního“, lze vyjádřit jako zpřísnění imigračního režimu. Záměrem je „být otevření vůči těm cizincům, kteří naši pomoc potřebují, ale být nekompromisní ve schopnosti ochránit naše občany“.

Posilují se i preventivní nástroje k omezení počtu nelegálních pobytů, např. kontrolou těch, kteří vystoupili z režimu zákona o azylu, nebo rizikových skupin které do něj vstupují. Používají se nejrůznější motivační metody. Porušení povinnosti ve stanovené době vycestovat z území republiky se má stát závazným důvodem pro omezení osobní svobody před vycestováním s policejní asistencí. Udělení víza k cestě do Česka má být napříště spojeno s podmínkou, že cizinec strpí sejmutí otisků prstů a pořízení obrazového záznamu pro evidenci. Získané identifikační údaje se ukládají na 5 let v systému „VIS“ (vízový informační systém unie). Novým důvodem pro neudělení víza se stává skutečnost, že cizinec v minulosti neuhradil pokutu nebo náklady řízení podle cizineckého zákona. Převádí se kompetence rozhodování o vydání povolení k trvalému pobytu cizince z humanitárních důvodů a z důvodů hodných zvláštního zřetele z policie na Ministerstvo vnitra. Podmínkou pro posuzování žádosti o povolení trvalého pobytu cizince (mimo občany EU) je úspěšná zkouška ze znalosti českého jazyka (ve školách uznaných vyhláškou MŠMT). [Zkouška se týká nehendikepovaných cizinců mezi 15 a 60 rokem věku, kteří nechodili alespoň rok do české školy].

Dosud se uděluje trvalý pobyt cizinci (občanovi státu mimo EU), který je rodinným příslušníkem (manželem, rodičem atd.) občana ČR nebo jiného občana EU s trvalým pobytem na území ČR, a to bezpodmínečně. Novela znesnadňuje udělení trvalého pobytu uvedenému rodinnému příslušníku podmínkou předchozího dvouletého nepřetržitého přechodného pobytu v Česku, přičemž postavení rodinného příslušníka (manžela, rodiče atd.) musí trvat alespoň jeden rok. [Povolení trvalého pobytu skýtá nemalé výhody, např. nárok na sociální podporu, běžné zdravotní pojištění, možnost stavebního spoření apod]. Jako důvod pro zamítnutí žádosti o trvalý pobyt, je zařazeno i účelové prohlášení cizince o otcovství českého dítěte.

Pozn.: Při projednávání (zejména ve sněmovně) se projevoval silný lobysmus organizací pečující o migranty, který směřoval ke změkčení podmínek. Z pozměňovacích návrhů, které Poslanecká sněmovna odmítla patří zejména pokus rozšířit požitky z veřejného zdravotního pojištění na další pobytové kategorie cizinců anebo návrat k bezodkladnému udělování trvalého pobytu cizinci, který uzavřel sňatek s českým občanem (odmítnutí dvouletého čekání).

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 129 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda M. Říman

Implementace směrnice o tzv. Ekodesignu - tj. požadavků zejména na snížení energetické náročnosti elektrických spotřebičů.

Zákon o hospodaření energií je novelizován z důvodu implementace směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady číslo 2005, týkající se tzv. ekodesignu - tj. zohlednění dopadů výrobků na životní prostředí do konstrukce výrobku, ve kterém se vedle klasických vlastností jako jsou funkčnost, bezpečnost a hospodárnost klade důraz i na dosažení minimálního negativního vlivu na životní prostředí v průběhu jeho životního cyklu

Směrnice definuje požadavky na ekodesign energetických spotřebičů. Ty si lze představit jako požadavky na takové parametry spotřeby elektrospotřebičů z hlediska spotřeby energií, materiálů, materiálové náročnosti atd. během celé životnosti spotřebiče, tzn. počínaje výrobou, provozem a konče likvidací, které snižují nároky na energie s tím, že parametry musí být zahrnuty do jejich konstrukce.

V návrhu zákona byl proto rozšířen předmět zákona a byly definovány pojmy jako např. uvedení na trh, dovozce, konstrukční části, zplnomocněný zástupce. Nově byly modifikovány správní delikty. Ve sněmovně pak byly zpřesněny ustanovení vymezující „státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie“ a ustanovení o způsobilosti osob ke kontrole kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie.

Tento zákon nevyjmenovává všechny elektrospotřebiče, kterých se týká požadavek na ekodesign. Ty budou definovány postupně tak jak bude Komise vydávat prováděcí předpisy. Nyní jde pouze o zahrnutí obecného principu do našeho právního řádu.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 130 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda M. Říman

Mění se role aktivního subjektu pro obhajování a odpovědnost za splnění náležitosti z výrobce na příslušný členský stát.

Nařízení se týká ochrany pro označení původu včetně zeměpisného označení výrobku
Ke změně dochází v tom, že v minulosti podle starého nařízení byl subjektem, který žádal a obhajoval ochranu výrobku podle původu nebo zeměpisného označení ten, kterého se to týkalo, to znamená výrobce. Příslušný členský stát, z jehož země výrobek pocházel, tak pouze pasivně dokladoval vůči komisi oprávněnost žádosti.

Podle nového nařízení se role mění, a to v tom smyslu, že aktivním subjektem, který obhajuje a přebírá odpovědnost za to, zda jsou splněny všechny náležitosti, je příslušný členský stát. Z tohoto důvodu je třeba upravit naši legislativu v tom smyslu, že je zapotřebí určit, kdo za český stát bude tuto dohlížet na plnění všech náležitostí. Vláda v rámci této novely navrhujeme, aby příslušnými orgány, které budou v této roli vystupovat za český stát, byl Úřad průmyslového vlastnictví a ministerstvo zemědělství, přičemž hlavní roli vůči Evropské komisi bude zajišťovat Úřad průmyslového vlastnictví.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 131 - Návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Předkladatel: Vláda, T. Julínek

Aplikace předpisů EU - změny v oblasti registrace a generických léčiv a zvýšení záruk za bezpečnost a kvalitu léčiv.

V současné době je zabezpečení kvality účinnosti a bezpečnosti humánních a veterinárních léčiv upraveno zákonem 79/1997 Sb. – zákona o léčivech, změnách a doplněních a některých souvisejících zákonů. Těmito právními předpisy byla do právního řádu ČR jednak transponována ustanovení všech relevantních předpisů Evropských společenství v oblasti humánních a veterinárních léčiv platných před rokem 2004 a jednak byly zohledněny i specifické potřeby ČR tam, kde předpisy společenství národní úpravy umožňují. V první polovině roku 2004 vstoupily v platnost nové předpisy Evropských společenství, které dosavadní úpravu výrazně mění.

Hlavní změny spočívají v následujícím: vymezují se základní pojmy pro oblast léčiv, formulují se povinnosti týkající se používání léčebných prostředků při poskytování zdravotní péče, a to zejména princip nutnosti jejich registrace a také nově definuje pojem generikum. Dochází k jednotnému prodloužení lhůt ochrany registračních údajů originálních přípravků, na druhou stranu je pro generika poskytnuta řada zvýhodnění, která zahrnují např. možnosti uskutečnit jejich vývoj ještě v období patentové ochrany originálního léčivého přípravku.
Dále zákon vymezuje orgány vykonávající státní správu v oblasti léčebných přípravků a stanoví systém sankcí. Stanoví obecné předpoklady způsobilosti osob zacházejících s léčivými přípravky. Upravuje klinické hodnocení léčivých přípravků a pravidla pro jejich výrobu, taxativně vymezuje osoby, které je smějí předepisovat. Nově se pak zavádí, kromě jiného, opakovaný recept a centrální úložiště elektronických receptů

Návrh zákona upravila ve sněmovně celá řada pozměňovacích návrhů. Jednalo se zejména o liberalizaci předepisování a vydávání léčiv jak pro humánní tak i veterinární potřebu. Např. možnosti chovatelů jatečních zvířat získávat léčebné přípravky přímo od velkodistributorů, nutnost předpisů veterinárního lékaře ale zůstala zachována

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 132 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Říman

Úprava režimu kontroly stavu podzemních objektů po jejich uvedení do provozu a zpřísnění režimu nakládání s výbušninami v civilním sektoru.

V České republice je v současné době provozována řada podzemních objektů, které byly vybudovány báňskou technologií. V průběhu výstavby spadala tato podzemní díla pod dozor orgánů státní báňské správy. Po jejich kolaudaci a předání do užívání však skončila možnost vlivu báňské správy a prakticky není technický stav většiny podzemních objektů dále sledován (na rozdíl např. od silničních a drážních tunelů, které spadají pod dozor silničních, resp. drážních orgánů).

Povinnost kontrolovat stabilitu podzemních objektů výslovně nevyplývá z žádného platného právního předpisu. Přitom právě technický stav podzemních objektů může vážně ovlivnit i obecnou bezpečnost. Tyto podzemní objekty (štoly, tunely, kolektory) jsou většinou relativně snadno přístupné resp. nelze je zajistit tak, aby se přístup třetích osob zcela vyloučil. Riziko ohrožení bezpečnosti, ať už stavem objektu, nebo jeho zneužitím, je tedy relativně vysoké.

Novela zavádí institut státního odborného dozoru při provozu podzemních staveb a současně se nařizuje pro provozovatele těchto objektů zajistit a zřídit báňskou záchrannou službu.

Druhá část v podstatě zpřesňuje stávající dikci zákona, co se týče předávání, vývozu, dovozu nebo dopravy, případně tranzitu výbušnin pro civilní účely přes území ČR, čímž je sledováno omezení rizik zneužití výbušnin, třeba i k teroristickým aktivitám.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 133 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, Jiří Pospíšil

Nová dohledová oprávnění ministerstva, součinnost s exekutora s ministerstvem, právní úprava doručování oznámení, přísnější požadavky na zaměstnance exekutora.

Tato právní úprava je založena na poznatcích z vykonávání státního dohledu nad exekuční činností a nad sepisováním listin a jinou činností soudního exekutora podle exekučního řádu, jehož výkon je svěřen Ministerstvu spravedlnosti. V současné době se připravuje větší novela, jejímž cílem je komplexní úprava právního předpisu přijatého právě v roce 2001 na základě poslaneckého návrhu.

Stávající návrh specifikuje povinnosti soudního exekutora vůči ministerstvu a dohledová oprávnění ministerstva. Dále se upravuje možnost ministerstva i Exekutorské komory České republiky vytknout soudnímu exekutorovi menší nedostatky v jeho činnosti a chování; tato právní úprava vychází z obdobného oprávnění, kterým disponuje orgán dohledu nad činností notářů.
Ve prospěch ministerstva se prolamuje povinnost mlčenlivosti uložená zákonem soudnímu exekutorovi, upravuje se půjčování spisů soudního exekutora a nahlížení do těchto spisů tak, aby tento postup odpovídal potřebám státního dohledu.

Dále se zpřesňuje právní úprava doručování oznámení o upuštění od exekuce a rozhodnutí o zastavení exekuce. Náklady exekuce se u exekuce prodejem nemovitosti a exekuce prodejem podniku zařazují při rozvrhu rozdělované podstaty do první skupiny.

Nově se upravuje institut vykonavatele exekutora, který umožní pověřit zaměstnance soudního exekutora provedením úkonů, které ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel. Pro zaměstnance exekutora se stanovují přísnější pravidla - povinná praxe, povinné vzdělání, složení kvalifikační zkoušky atd. Výkon zaměstnanců exekutora, kteří přicházejí do styku s dlužníkem by měl být profesionálnější měl by být korigován určitým etickým kodexem.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 134 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, J. Pospíšil

Je doplněn stávající systém tak, aby pro zařazení odsouzeného k výkonu práce nebyl vyžadován jeho souhlas se zařazením do práce ke krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí jakož i k subjektům jimi převážně ovládanými.

Věznice, popřípadě subjekty, jejichž zřizovatelem nebo většinovým vlastníkem je stát nemají k dispozici dostatek pracovních příležitostí pro odsouzené a nemohou tak samy zajistit, aby všichni práceschopní odsouzení pracovali.

V současné době je zařazováno do práce pouze 46 % z celkového počtu 13.363 odsouzených, které lze do práce zařadit. Vzhledem k uvedenému se jeví jako potřebné rozšířit stávající právní úpravu zařazování odsouzených do práce tak, aby byl plně využit nepokrytý prostor mezi zákazem nutit odsouzeného k výkonu práce pro soukromý subjekt a stávajícím § 30 zákona o výkonu trestu odnětí svobody, který nezahrnuje kraje, obce a jimi kontrolované nebo vytvářené subjekty, u nichž není zapotřebí žádat souhlas odsouzeného. Vězni tedy dosud mohou odmítnout práci pro soukromý subjekt, pro soukromou obchodní společnost a dále i pro ostatní právnické osoby, které nejsou státem.
Novela navrhuje doplnit stávající právní úpravu tak, aby souhlas nebyl vyžadován rovněž při zařazování odsouzených do práce ke krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí, jakož i k subjektům jimi převážně ovládanými, ať už prostřednictvím většinové majetkové účasti nebo formou rozhodujícího vlivu na řízení (možností ovlivnit, kdo bude "stát v čele" řídících orgánů takového subjektu). Skutečnost, zda se jedná o takový subjekt, posoudí vždy příslušná obec, dobrovolný svazek obcí nebo kraj.
Navrhovanou úpravou tak dojde k zvýšení možnosti zařazovat odsouzené do práce a pozitivně na ně působit ve smyslu osvojení si pracovních návyků. Důvod je tedy nejen fiskální ale i resocializační.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 135 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, P. Nečas

Novela umožňující vládě ČR přijmout v souladu s mezinárodními smlouvami a právem evropských společenství reciproční nebo ochranná opatření, která se týkají volného přístupu na trh práce.

Předložený návrh dává vládě možnost, aby s ohledem na situaci na českém trhu práce, v případě jeho ohrožení, nařízením omezila přístup občanů Bulharské republiky a Rumunska, rovněž tak i dalšího členského státu EU při jakémkoli příštím rozšíření EU.

Tisk také obsahoval pozměňovací návrh přijatý ve sněmovně, který prošel díky nepřítomnosti všech koaličních poslanců. Ten se týkal §78 odst. 2, v němž je upravena výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který za stanovených podmínek poskytuje úřad práce zaměstnavateli, který zaměstnává z celkového počtu svých zaměstnanců více než 50 % osob se zdravotním postižením

Návrh vycházel z jakéhosi zrovnoprávnění příspěvků, které vychází z minimální mzdy, to by v současné době znamenalo 8 tisíc na osobu s jakýmkoliv zdravotním postižením, bez rozlišení. Vládní návrh, který vychází z dříve schváleného stabilizačního balíčku, odlišuje příspěvek na osoby s těžším zdravotním postižením, lehčím nebo středním. Základní příspěvek byl stanoven fixní částkou, a to pro osobu s těžším zdravotním postižením 9 tisíc korun, na osobu s lehčím zdravotním postižením 6.500 korun

Přijetí uvedeného poslaneckého návrhu by znamenalo navýšení výdajů státního rozpočtu v době, kdy vláda provádí úsporná opatření. Senát se rozhodl tuto část vypustit a vrátit se k původní vládní novele

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacím návrhemSenátní tisk č. 140 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: vláda, M. Kalousek

Mění stávající skokovou progresi při přerozdělování výnosů daní na plynulou křivku. Mění hodnoty koeficientů používaných při přerozdělování výnosů a posiluje příjmy venkovských obcí.

Odstraňuje se skoková změna při přerozdělování výnosu daní a velký rozdíl v koeficientech velikostních kategorií obcí. Končí tedy honba za novými obyvateli měst, motivovaná vidinou skokového zvýšení příjmu obce.

Příjmy venkovských obcí se posilují tak, aby ve fiskální periodě 2007 až 2013 měly šanci na profinancování programů EU. Podíl na celostátním hrubém výnosu sdílených daní ve výši 20,59 % se zvyšuje na 21,4 % (v absolutním vyjádření to podle důvodové zprávy představuje 4,6 mld. Kč). Novým kritériem pro přerozdělení se stává celková výměra obcí s vahou 3 %.

Nejvíce tato změna prospěje malým obcím, které do této chvíle měly až 6,5krát méně nežli největší město (mimo hl. m. Prahy, Brna, Ostravy a Plzně). Tento rozdíl se snižuje zhruba ze 6,5 na 4,5násobek rozdílu. Teoreticky hůře dopadlo 21 měst, z nichž však u 20-ti to jsou změny menší nežli procento. Jediná výjimka je Olomouc, která by zaznamenala výrazný propad oproti stávajícímu stavu. Olomouc je podle stávající úpravy těsně nad jedním ze stávajících skokových přechodů. Zde propad představuje jenom v roce 2008 150 mil. Kč. Po dohodě s magistrátem města Olomouce vláda řeší tento problém jednorázovou dotací ve výši 250 mil. Kč

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 141 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předkladatel: Vláda P. Nečas

Převážně technická novela odstraňující některá zpracovatelská pochybení, neprovázanost s ostatními zákony a zavádějící menší věcné změny. Nejsou dotčeny ty části, které byly předmětem návrhu na zrušení prostřednictvím podání u Ústavního soudu.

Zákoník práce přijatý socialistickou vládou v roce 2006 je značně kontroverzní normou, která kromě deliberalizace pracovně právních vztahů obsahuje značné množství technických chyb, neprovázaností a aplikačních nejasností

V souvislosti s přijetím tohoto nového zákoníku práce byly v roce 2006 podány k Ústavnímu soudu dva návrhy na zrušení některých jeho ustanovení. Touto technickou novelou byl m.j. sledován záměr, aby touto novelou nebylo zasahováno do ustanovení, jejichž zrušení bylo u Ústavního soudu navrženo.

Změny které novela přináší se týkají několika oblastí:
a) Změny, legislativně technické povahy
b) Změny odstraňující neprovázanosti s ostatními zákony
c) Věcné změny (Vymezení, kdy nebude zaměstnavatel platit odstupné v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, jestliže se zaměstnavatel zprostil odpovědnosti za ně. Umožnění 40 hodinové týdenní pracovní doby u mladistvých zaměstnanců proti stávajícím 30 hodinám. Flexibilnější užívání konta pracovní doby vypuštěním požadavku souhlasu všech zaměstnanců s jeho zavedením a umožněním změn v jeho průběhu. Zavedení možnosti sjednat v kolektivní smlouvě výši příplatků za práci v noci a o sobotách o nedělích pevnou částkou (stávající ZP požaduje procenta z platu), dokonce nižší než stanovuje ZP.)
d) Návazné změny v dalších zákonech

Tato novela neřeší aktuální problém limitů pracovní doby a přesčasové práce ve zdravotnictví (zákon č. 262/2006 nezná pojem pracovní pohotovosti na pracovišti). Tato problematika bude řešena jiným zákonem ..

Výsledek projednávání: nezabývat seSenátní tisk č. 136 - Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008. Předkladatel: Vláda, V. Parkanová

Návrh působení sil a prostředků Armády ČR v zahraničních operacích v roce 2008.

Vláda předkládá návrh na zapojení České republiky do zahraničních operací pro rok 2008 v souladu se zájmy zahraniční bezpečnostní politiky ČR a závazky vyplývajícími z členství ČR v mezinárodních organizacích.

Senát podpořil usnesení zahraničního výboru ve následujícím smyslu:
- souhlasí s prodloužením působení sil a prostředků Armády ČR v operaci sil KFOR pod vedením Organizace Severoatlantické smlouvy na Balkáně v celkovém počtu do 550 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2008,
- dále vyslovuje souhlas s prodloužením působení sil a prostředků Armády ČR v operaci EU Althea v Bosně a Hercegovině, a to v celkovém počtu do pěti osob na dobu určitou od 1. ledna do 30. června 2008,
- vyslovuje souhlas s prodloužením působení sil a prostředků Armády ČR v silách ISA pod vedením Organizace Severoatlantické smlouvy v Afghánistánu v celkovém počtu do 415 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2008,
- vyslovuje souhlas s prodloužením působení sil a prostředků Armády ČR v rámci mnohonárodních opatření v Irácké republice v celkovém počtu do 100 osob na dobu od 1. ledna do 30. června 2008 a v počtu do 20 osob na dobu od 1. července do 31. prosince 2008, - vyslovuje souhlas s prodloužením působení sil a prostředků Armády ČR v rámci velitelských struktur operace EU v Čadské republice a ve Středoafrické republice vyslaných vládou dnem 1. listopadu 2007 na dobu 60 dnů, a to v celkovém počtu do tří osob na dobu do 31. prosince 2008.
- Vyslovuje souhlas s působením sil a prostředků Armády ČR v operacích Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy mimo území ČR v celkovém počtu do 100 osob na dobu od 1. ledna do 15. července 2008 a do 343 osob na dobu od 1. července 2008 do 15. ledna 2009 s tím, že o případném vyslání do konkrétní operace rozhodne vláda, která o takovém rozhodnutí neprodleně informuje obě komory Parlamentu ČR.

Výsledek projednávání: schválenoPoslanecký návrh zákona či návrh poslanců


Senátní tisk č. 136 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: poslanec J. Klas (ODS), zástupce předkladatelů

Ze zákona se vypouští omezení policistů používat zbraň se zařízením na osvětlení cíle.

Zařízením na osvětlení cíle zákon zatím umožňuje pouze zásahovým jednotkám proti úzce vymezenému okruhu pachatelů. Tím, že bude zbraň s připevněnou svítilnou ze zákona vypuštěna, spadne takto upravená zbraň do obecné kategorie „zbraně“, kterou může za zákonem jinde vymezených podmínek nosit a případně použít každý policista.

Policie České republiky, na rozdíl od bezpečnostních složek vyspělých zemí, je doposud významně handicapována ustanovením § 39a zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České Republiky. Většina policistů, vyjma několika taxativně vyjmenovaných jednotek a útvarů, nemůže za nepříznivých světelných podmínek používat zařízení na osvětlení cíle (odnímatelné či integrované taktické svítilny).

Každý občan České republiky, který legálně vlastní zbraň, může takové příslušenství ke zbraním používat, tedy i v krajní nouzi či nutné obraně, drtivá většina policistů při plnění služebních úkolů však nikoliv.

V současné době byly sice zahájeny práce na komplexní novele zákona o Policii ČR, ta však nevstoupí v platnost v roce 2007, nýbrž nejdříve v období 2008-2010.

Výsledek projednávání: nezabývat seSenátní tisk č. 137 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: poslanec M. Soušek (ČSSD), zástupce předkladatelů

Umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo nižší stupeň osmiletého gymnázia, aby postoupili do vyššího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia automaticky (bez přijímacího řízení) .

Předkládaný návrh novely školského zákona zrušuje přijímací řízení do vyššího stupně víceletých gymnázií a umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo nižší stupeň osmiletého gymnázia, aby postoupili do vyššího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia automaticky.
Členění na nižší a vyšší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia zůstává zachováno, a to s ohledem skutečnost, že na nižším stupni gymnázia se žáci vzdělávají podle rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělání a po ukončení nižšího stupně získají stupeň základního vzdělání (podle § 45 školského zákona).

Přijaté pozměňovací návrhy se týkaly a) zpřesnění znění V § 61 odst 2, nyní - "Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia", b) vypouští se dosavadní bod 6 což umožňuje, aby Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zůstalo i nadále organizační složkou státu. c) Z návrhu zákona se odstraňuje nerovnost v postavení zřizovatelů škol. Vypouští se části, týkající se zřizování škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny vzhledem k tomu, že specifické postavení menšinových škol je již nyní dostatečně zohledněno v § 14 odst. 2 a 3 školského zákona.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacím návrhemSenátní tisk č. 138 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: poslanec M. Hašek (ČSSD), zástupce předkladatelů

Zákon znovu prodlužuje možnost účtovat v "jednoduchém účetnictví" neziskovým právnickým osobám (občanská sdružení, a jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti atd), až do 31. prosince 2012.

S účinností od 1. ledna 2004 bylo jednoduché účetnictví zrušeno, neboť byl zrušen systém dvou účetních soustav a byl nahrazen jediným systémem účtování, který byl dříve znám jako systém podvojný. Všechny právnické osoby od 1. ledna 2004 měly účtovat tzv. „podvojně“ s tím, že právnickým osobám, které dosud účtovaly jednoduše, se přikázalo jednoduše účtovat ještě v roce 2004 a „umožnilo“ (přikázalo) se jim účtovat tzv. podvojně až od 1. ledna 2005.

Podle poslední změny zákona o účetnictví dosud mohou nadále Organizační jednotky občanských sdružení, které mají právní subjektivitu i po 1. lednu 2008 účtovat systémem daňové evidence (lidově "v soustavě jednoduchého účetnictví")

Tato novela pak zákona znovu prodlužuje možnost účtovat v jednoduchém účetnictvím až do 31. prosince 2012. A to s ohledem na skutečnost, že možnost účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví lépe vyhovuje specifickému společenskému charakteru a podmínkám činnosti "neziskových" právnických osob (organizační jednotky občanských sdružení, které mají právní subjektivitu - církve a náboženské společnosti, církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva, které nejsou založeny za účelem podnikání, ale k výkonu ústavně zaručených základních práv nebo k jiným společensky prospěšným účelům).

Výsledek projednávání: schválenoSenátní návrh zákona


Senátní tisk č. 97 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Zlatušky, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: senátor Jiří Zlatuška

Zvýšení zodpovědnosti znalecké činnosti a zrovnoprávnění znalců nebo tlumočníků z členských zemí EU.

Druhé čtení senátního návrhu. Prvé čtení se uskutečnilo na 8. schůzi. Novela senátního návrhu senátora Zlatušky navrhuje následující změny proti platnému zákonu
1. stanovuje povinné zastoupení znalců jako fyzických osob na výkonu znalecké činnosti ústavů zapsaných do seznamu znaleckých ústavů podle § 21 odst. (1) zákona, tj. chce změnit tu skutečnost, že by mohly znalecké ústavy vystupovat nadále bez detailního odkazu na daného konkrétního znalce (důvodem je to, že stávající zákon nepředpokládá žádné přezkoumávání věcné způsobilosti a statutární orgány společnosti-ústavu neskládají žádný slib obdobný slibu individuálních znalců).
2. navrhuje zrovnoprávnění znalců nebo tlumočníků z členských zemí EU (v současné době existuje pro vykonávání této činnosti podmínka našeho občanství, z ní je možná výjimka pouze na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti).

Na návrh Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice byl tento návrh zamítnut. Důvodem bylo to, že zákon číslo 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, by měl být předmětem legislativní činnosti vlády ve 4. čtvrtletí 2008, kdy se předpokládá, že ministerstvo spravedlnosti jako věcný gestor této problematiky vládě předloží nový návrh zákona o znalcích a tlumočnících, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2010.

Výsledek projednávání: zamítnutoSenátní tisk č. 105 - Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: senátor J. Kubera

Jedná se o přenesení dosavadní odpovědnosti vlastníka nemovitosti za škody způsobené závadou ve schůdnosti na přilehlém chodníku, na vlastníka chodníku.

Druhé čtení senátního návrhu. Prvé čtení se uskutečnilo na 8. schůzi.
Podle platného právního stavu tvořeného zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, i předchozí právní úpravy – zákon č. 135/1961 Sb., je vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovědný za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku vzniklá znečištěním, náledím nebo sněhem.

I když zákon neobsahuje explicitně povinnost odstraňovat závady ve schůdnosti, vyvozuje se tato povinnost z odst. 7 § 27 zákona č. 13/1997 Sb. V praxi činí toto ustanovení časté problémy, čehož důkazem je řada ústavních stížností směřujících především proti vydaným obecně závazným vyhláškám a nařízení obcí, které stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti.

Důvodem neuvedení výslovné povinnosti zajišťovat schůdnost byl při přijímání zákona názor některých právních teoretiků, že nucená práce na cizím majetku by kolidovala s Listinou základních práv a svobod. Tímto postupem se však problém nevyřešil, ale naopak se otevřel prostor pro protichůdné interpretace.

Podle předkladatele už sama skutečnost, že vlastník nemovitosti má odpovídat za škody vzniklé na přilehlém chodníku, který mu nepatří, je absurdní a je v rozporu s civilistickou zásadou, že za své vlastnictví odpovídá především vlastník. Dále podle předkladatele, novela není o uklízení sněhu, ani o uklízení chodníků. Novela je o ústavnosti a ústavním právu a povinnosti vlastníka starat se o svůj majetek.

Viz také: změna zákona o pozemních komunikacích - chodníky - právní pozadí

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 145 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Julínka, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: senátor T. Julínek

Řeší problematiku přesčasové práce ve zdravotnictví.

Prvé čtení senátního návrhu. Stávající zákoník práce se nedovede dobře vypořádat s reálnou situací ve zdravotnictví. V důsledku snahy naroubovat na nový zákoník práce reálný stav v nemocnicích dochází k obcházení tohoto zákoníku. Na záchranných službách v ČR jsou průměrně překračovány limity přesčasové práce o tisíc hodin. Nejčastějším institutem je dohoda o činnosti, která je uzavřena paralelně se zaměstnancem, který má hlavní pracovní poměr. Existují najaté firmy, které jakoby zaměstnávají lékaře a dodávají je nemocnicím, přitom se jedná o tytéž osoby, které tam pracují. Existují praxe, že údajně lékař je doma a přitom sedí v nemocnici, tzn. provádí se bývalá pohotovost na pracovišti, ale přitom to není vykazováno jako přesčasová práce po dohodě se zaměstnancem. atp. Tím se vytváří nekontrolované množství hodin, které nemohou být posuzovány prostřednictvím zákoníku práce např. ustanovení o bezpečnosti práce, o přestávkách apod.

Návrh spočívá v uvolnění možnosti dohodnout se ve zdravotnictví jinak. Je zachována 40hodinová pracovní doba ale je dána možnost zaměstnanci a zaměstnavateli, aby se dohodli na dalších osmi hodinách pracovní doby. Novela využívá možnosti dané článkem 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/88/ES ze dne 4. 11. 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.

Výsledek projednávání: přikázán výborůmSenátní návrh vrácený k dopracování


Senátní tisk č. 79 - Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování. Předkladatel: senátor J. Pospíšil (ODS), zástupce předkladatelů

Změny v imunitě poslanců a senátorů.

Senát svým usnesením č. 179 ze 7. schůze přikázal tento senátní tisk k novému projednání ústavně-právnímu výboru a mandátovému a imunitnímu výboru. Ústavně-právní výbor požádal o prodloužení lhůty pro nové projednání senátního návrhu ústavního zákona. Této žádosti Senát vyhověl svým usnesením č. 201 z 20. září 2007 (8. schůze).

Senátní návrh ústavního zákona, který v původní, poslaneckou sněmovnou nepřijaté podobě, navrhoval:
1. vypustit z Ústavy ČR ustanovení článku 27 odst. 4 - "Poslance nebo senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno." a odst. 5: "Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem. Nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností."

2. vypustit článek 86 odst. 1 a odst. 2 Ústavy ČR, kde se totéž týká soudů Ústavního soudu, které nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu

V ústavně-právním výboru byla původní předloha, která se vrátila z Poslanecké sněmovny k přepracování, pozměněna. Smyslem pozměňovacích návrhů je následující. Zatímco původní návrh rušil trestně právní imunitu úplně, tak pozměňovací návrh (tzn., v článku 27 ústavního zákona č. 1 se zrušili odstavce 4 a 5 a v čl. 86 se odstavce 1 a 2 zrušují), nyní se text těchto článků mění, a sice do té podoby, že poslance nebo senátora lze zadržet – ale jenom se souhlasem předsedy příslušné komory. Stejně tak nelze zatknout anebo vzít poslance nebo senátora do vazby bez souhlasu komory, jejímž je členem. Výbor ve svém návrhu vyslyšel námitky, které zazněly při projednávání v Poslanecké sněmovně, tj. že by neměla existovat možnost k fyzickému zabránění výkonu poslaneckého nebo senátorského mandátu.

Navrácení těchto dvou podmínek do Ústavy znamená, že není možno zadržet senátora nebo poslance ve chvíli, kdy se například chystá nějaké důležité hlasování.
Stejně tak v článku 86 je pozměněn odstavec 1, a sice v obdobném smyslu, to znamená, že odstavec 1 bude znít:
tj: pro trestné činy spáchané při výkonu funkce soudce Ústavního soudu nebo v souvislosti s výkonem této funkce lze soudce Ústavního soudu trestně stíhat nebo vzít do vazby jen se souhlasem Senátu.
Dalším návrhem (projednávaným původně v Mandátně imunitním výboru a kde neprošel) byla navržena v plénu senátorkou D. Filipiovou - beztrestnost samotného hlasování zastupitelů na jednání obecních či městských zastupitelstev.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhyNávrh zákona zastupitelstvem VÚSC


Senátní tisk č. 139 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: hl. m. Praha, R. Blažek

Zvyšuje se horní hranice pokuty, kterou mohou městskou části uplatnit na právnické osobě nebo fyzické osobě, kteří neudržují čistotu a pořádek na pozemku, jehož jsou vlastníky.

Platný zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve svém ustanovení § 29 odst. 2 již v roce 2000 stanoví fyzické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá a naruší tím vzhled nebo životní prostředí městské části možnost MČ uložit pokutu do výše 50 000,-Kč, přičemž vybraná pokuta je příjmem městské části. Z dikce jasně nevyplývá, jestli se uložená sankce vztahuje na vlastníka pozemku či na uživatele (nájemce, podnájemce). Také správní delikt narušení vzhledu nebo životního prostředí není zcela jasně definován. V praxi se stávalo, že správní orgán ukládal sankci za porušení vzhledu a životního prostředí, přičemž neprokázal, jakým způsobem bylo životní prostředí narušeno.
Stávající novela by měla upravit text předmětného ustanovení, a to tak, že odpovědnou osobou je v tomto případě právnická osoba nebo podnikatel, kteří neudržují čistotu a pořádek na pozemku, jehož jsou vlastníky nebo uživateli, a naruší tak vzhled městské části. Výše maximální pokuty, kterou lze městskou částí podle citovaného ustanovení uložit se navyšuje na 500.000,- Kč.

Při jednání v Poslanecké sněmovně byl z návrhu zákona vypuštěn výše uvedený text rozšiřující zmocnění hl. Prahy. Tím bylo z návrhu vyjmuto pro hl. m. Prahu to podstatné a zbývá pouze ustanovení o zvýšení pokut.

Navrhované zvýšení pokut je ve vztahu ke stávající úpravě pokut obsažené v zákoně o obcích nesystémové. Stejný názor má i vláda, které s takovouto změnou nesouhlasí.

Výsledek projednávání: zamítnuto

Pozn.: Sněmovna v následném projednávání zákona nesouhlas přehlasovala.Mezinárodní smlouva


Senátní tisk č. 104 - Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Addis Abebě dne 25. července 2007. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

Zamezení dvojímu zdanění ČR - Etiopie.

Jedna další ze série mezinárodních smluv proti zamezení dvojímu zdanění. S Etiopií nemáme dosud tuto záležitost upravenou, takže hrozí riziko dvojího zdanění pro rezidenty, kteří z jednoho místa těží a v jiném podnikají. 25. července po dvouletém expertním jednání tohoto roku byla v Addis Abebě podepsána smlouva, která vychází ze vzorových standardů OICD běžně používaných pro tyto typy smluv, její uzavření posílí právní jistotu investorů z Etiopie v České republice i z České republiky v Etiopii. Je to ku prospěchu obou dvou zemí.

Výsledek projednávání: schválenoSenátní tisk č. 120 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis. Předkladatel: Vláda I. Langer

Právní základ pro zapojení Švýcarska do Schengenského prostoru.

Cílem předkládané dohody je poskytnout právní základ pro participaci Švýcarska na schengenské spolupráci. Vzorem pro přípravu dohody, která byla podepsána 26. října 2004 v Lucemburku, byla smluvní úprava přidružení Norského království a Islandské republiky k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.
Do značné míry se jedná o technický dokument, které obsahuje mj. seznam dokumentů, které bude Švýcarsko provádět, stanoví postup při projednávání nově přijímaných dokumentů, jejich akceptace Švýcarskem. Po vstupu dohody v platnost nebude Švýcarsko plně aplikovat všechna ustanovení schengenského acquis, to znamená, nedojde k okamžitému zrušení kontrol na hranicích členskými státy EU, neboť plná aplikace je podmíněna jednotným postojem Rady EU

Výsledek projednávání: schválenoJiné


Senátní tisk č. 146 - Volba kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Za kandidáty na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů byli zvoleni Patrik Benda, Čestmír Čejka a Michal Stehlík.

Podle zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů volí Senát z navržených kandidátů čtyři členy rady ústavu.
Ve stanovené lhůtě, tj. od 1. srpna do 24. listopadu 2007, obdržela komise od oprávněných předkladatelů následující návrhy kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů:

návrh prezidenta republiky Václava Klause
Naděžda Kavalírová

návrhy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vladimír Cisár
Ivan Dejmal
Petr Fiala
Michal Stehlík

návrhy občanských sdružení či jiných právnických osob (o těchto kandidátech rozhoduje Senát)
Stanislav Balík Radomír Malý
Patrik Benda Jiří Mikulka
John Bok Ján Mlynárik
Petr BrodLadislav Mrklas
Jan Cieslar Milan Paumer
Čestmír Čejka Michal Pehr
Jaroslav Čvančara Hubert Procházka
Daniel Doležal Šimon Ryšavý
Michal Ďurovič Karel Schwarz
Jitka Gruntová Eduard Stehlík
Jiří Gruša Michal Stehlík
Vladimír Hučín Karel Strachota
Tomáš Jelínek František Šedivý
Jan Kalous Alena Šimánková
Michal Kopeček Petruška Šustrová
Miroslav Kopt Marek Tomaštík
Vavřinec Korčiš Oldřich Tůma
Antonín Kostlán Martin Vadas
Vladislav Kučík Lukáš Valeš
Oldřich Kužílek Martin Weis
Václav Linkov Jan Zahradníček
Milan Macák Petr Žantovský

Výsledek volby:
V prvním kole první volby byli zvoleni Patrik Benda, Čestmír Čejka a Michal Stehlík. do druhého kola první volby postupují Jan Zahradníček a Ladislav Mrklas. Ve druhém kole nezískal žádný z těchto kandidátů potřebný počet hlasů. Na neobsazená místa se uskuteční nová volba, její termín stanoví organizační výbor.Dokumenty EU


Senátní tisk č. K 040/06 - sdělení Komise – Dárcovství orgánů a transplantace: opatření na úrovni EU. Předkladatel: Vláda, T. Julínek

Senát podpořil harmonizaci standardů bezpečnosti a kvality transplantovaných orgánů. a zároveň vyslovil obavy z dalších nepromyšlených kroků, které by zvýšily administrativní zátěž.

Jedná se o návrh na evropskou směrnici, která bude pojednávat o společném souboru standardů kvality a bezpečnosti pro odběry orgánů, jejich konzervaci a přepravu a dárcovství orgánů, zajištění sledovatelnosti a oznamování závažných nežádoucích účinků, stanovení opatření ke správnému posouzení rizik spojených s transplantacemi a systém monitorování a předávání informací.

Pokud jde o ČR tak zde v oblasti transplantací existuje tzv. princip předpokládaného souhlasu s darováním orgánů. Zároveň v transplantačním zákoně je zakotven registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. To znamená, že je možno se zaregistrovat, když někdo nechce darovat orgány po smrti.
Transplantační problematika v ČR je ošetřena tradičně kvalitně. Vláda se nedomnívá, že by direktiva měla obsahovat požadavek na zřízení vnitrostátního úřadu pro dohled na plnění požadavků směrnice. Jednalo by se více méně o formální záležitost s vysokými náklady na administrativu a tento úřad. Podle ní je také sporné zřízení inspekčních struktur a zavedení kontrolních opatření, protože transplantační program je sám o sobě již značně regulován.

Senát přijal usnesení na popud Výboru pro záležitosti evropské unie v následujícím smyslu:
- Považujeme, harmonizaci standardů bezpečnosti a kvality transplantovaných orgánů navrhovanou ve sdělení Komise za opodstatněný krok. Domníváme se, že společný evropský standard kvality a bezpečnosti orgánů, zakotvený v harmonizovaném právním rámci, přispěje k dalšímu rozvoji transplantační medicíny v rámci celé EU.
- Vyslovujeme obavu z dalších kroků, a to, že zavedení evropského průkazu dárce orgánů není vzhledem ke značným rozdílům ve vnitrostátních úpravách souhlasu s transplantací v současné době reálné. Doporučujeme, aby při formulování návrhu směrnice bylo pečlivě zváženo, jakým způsobem bude dohlíženo na jejich implementaci, aniž by přitom docházelo k nadměrné administrativní zátěži.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEUSenátní tisk č. K 041/06 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty. Předkladatel: Vláda, P. Nečas

Senát dává najevo, že flexibilita ve smluvních ujednáních mezi zaměstnanci a zaměstanavateli může přispět k vyšší zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v členských zemích a to bez použití zamlžujících pojmů jako je např. "flexicurita".

Zvyšování flexibility pracovních míst je žádoucí. Už i Evropská komise si uvědomuje, že má výrazný vliv na ekonomický růst a konkurenceschopnost.

Z textu sdělní Komise lze vyvodit, že zdánlivou protismyslnost sdělení (současné zvyšování flexibility a zároveň jistoty pracovních míst) lze interpretovat dvojím způsobem. Za prvé jako větší flexibilitu pracovních míst obecně s tím, že stát se postará o pracovníky mimo pracovní poměr, s tím, že musí podstupovat opakované přeškolovací kursy apod. (tzv. Dánský model). Za druhé, sdělení se zmiňuje o tom, že je vhodné podporovat na jedné straně flexibilitu míst na dobu určitou a na druhé straně větší jistotu u míst dosud na dobu neurčitou (takže flexitilita je vztažena k jinému druhu pracovních míst, nežli jistota).

Proč je Komisí používán tento neurčitý a na první pohled nesmyslný pojem flexicurita. Je zřejmě kouřovou clonou, která má zabránit přílišnému odporu řadových odborářů. Pro řadové odboráře je uvedený koncept jasným útokem na nepružné trhy práce. O tom svědčí i to, že se v ulicích Lisabonu (během posledního evropského summitu) uskutečnila demonstrace proti konceptu flexicurity organizovaná portugalskými odbory pod heslem „Práce s právy - proti flexicuritě“ a které se zúčastnilo více než 150 000 lidí. Takovýto neurčitý, nebo dokonce na první pohled protismyslných výraz umožní na jedné straně nedráždit příliš řadové odboráře konkrétními pojmy a na druhé straně umožní v budoucnu podle potřeby případný obsah konceptu podle okolností upravit.

Výbor VEU přijal na můj popud usnesení, které dává důraz na srozumitelné sdělení - že flexibilita ve smluvních ujednáních spolu s prvky podpory celoživotního vzdělávání může přispět k vyšší zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v členských zemích

Senát přijal usnesení na popud Výboru pro záležitosti evropské unie v následujícím smyslu:
- Senát spatřuje ve sdělení kvalitní pokračování diskuse o modernizaci pracovního práva, která byla zahájena vydáním Zelené knihy v listopadu 2006.
- je toho názoru, že flexibilita ve smluvních ujednáních spolu s prvky podpory celoživotního vzdělávání a s modernizací systému sociálního zabezpečení může přispět k vyšší zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v členských zemích.
- Zdůrazňuje, že při stanovení obecných principů flexicurity je třeba respektovat rozdílnou praxi v jednotlivých zemích EU, která vychází ze specifických národních tradic, pracovně-právních vztahů, trhu práce a sociální ochrany, a konstatuje, že smluvními stranami pracovně-právních vztahů, to je zaměstnancům, popřípadě jejich zástupcům a zaměstnavatelům by měla být ponechána dostatečná smluvní volnost
- považuje sladění práce s rodinným životem, to je vytvoření pružných pracovních podmínek umožňujících souběžnou péči o děti a rodinu za jeden z možných předpokladů možného demografického vývoje.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEUSenátní tisk č. N 049/06 - Návrh rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007 až 2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva. Předkladatel: Vláda, D. Stehlíková

Senát m.j. zdůrazňuje nutnost respektovat při ochraně práv a svobod občanů rozdělení působností mezi EU a členskými státy, a to včetně pravomocí vnitrostátních orgánů a dále doporučuje začlenit do tématických oblastí Agentury rovněž netoleranci založenou na projevech třídní nenávisti.

Jedná se o rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 o zřízení Agenturu EU pro základní práva ze dne 15. února 2007.
Účelem agentury je shromažďovat informace a nějakým způsobem je třídit a analyzovat, týkající se vývoje situace v oblasti základních práv, s tím, aby se zpracovávaly tématicky zprávy, aby se poskytovalo poradenství členským státům EU, aby se spolupracovalo s občanskou společností a konečným cílem je zvyšovat povědomí veřejnosti o základních právech.
Agentura již začala fungovat 1. března letošního roku ve Vídni a je to v podstatě nástupnická organizace Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie. Toto středisko zaniklo a místo něj vznikla tato agentura.
Rada na návrh komise a po konzultaci s Evropským parlamentem přijímá víceletý programový rámec agentury na období pěti let, který stanoví tematické oblasti činnosti agentury.

Senát přijal usnesení na popud Výboru pro záležitosti evropské unie v následujícím smyslu:
- zdůrazňuje potřebu zajištění komplementarity, nikoli konkurence působení Agentury EU pro základní práva vůči institucím Rady Evropy;
- připomíná, že se plně potvrzuje přesvědčení, které bylo vyjádřeno v usnesení z 31. března 2005, v němž Senát vládě doporučil, aby namísto zřízení samostatného institutu rovnosti pohlaví byly záležitosti rovnosti mužů a žen svěřeny do rámce komplexní působnosti zamýšlené Agentury EU pro základní práva;
- upozorňuje, že právní základ přijetí rozhodnutí umožňuje přijímat nezbytná opatření nad rámec pravomocí Společenství pro zajištění cílů v rámci společného trhu; také z tohoto důvodu je zvláště nutno respektovat rozdělení působnosti mezi EU a členskými státy včetně pravomocí vnitrostátních orgánů při ochraně práv a svobod občanů;
- požaduje výslovně vyjádřit v návrhu rozhodnutí zásadu, podle níž Agentura EU pro základní práva plní úkoly v rámci vyměřených tématických okruhů v bezprostředním vztahu k aplikaci norem evropského práva;
- doporučuje začlenit do tématických oblastí v čl. 2 písm. a) rovněž netoleranci založenou na projevech třídní nenávisti

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)