Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55903)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55060)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - Výbor pro evropské záležitosti
 
Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům
2.2.2005


K návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č.98/71/ES o právní ochraně průmyslových vzorů


Senátní tisk: N 17/04

Zpravodajská zpráva pro Výbor pro záležitosti Evropské unie
Číslo dokumentu: 12555/04

Zpravodaj VEU: senátor Miroslav Škaloud

Gestor: Úřad průmyslového vlastnictví

Typ dokumentu: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady

Cíl dokumentu: Liberalizace trhu s náhradními díly používanými pro opravy složených výrobků. Cílem uvolnění trhu je zvýšení hospodářské soutěže a poskytnutí spotřebitelům většího výběru zdroje náhradních dílů.

Stav projednávání: Dokument byl projednáván na pracovní skupině Rady (G3), dne 3.12.2004 a 25.1.2005. Výbor pro evropské záležitosti PS se návrhem zabýval na 12. schůzi dne 10.11.2004. Výbor schválil postoj vlády k návrhu novely směrnice o právní ochraně vzorů a doporučil vládě, aby přijetí návrhu na zasedání Rady nepodpořila.

Postoj ČR: ČR dle rámcové pozice vlády nepodporuje přijetí návrhu směrnice


A. úvod

Návrh se týká prolomení ochrany (průmyslových) vzorů, tj. designu, náhradních dílů určených k obnově původního vzhledu složených výrobků jako například motorových vozidel. Jedná se o design viditelných dílů. U náhradních dílů osobních automobilů je právní ochrana prostřednictvím průmyslových vzorů poskytovaná zejména těmto náhradním dílům: kryty motorového prostoru, nárazníky, blatníky, skla, dveře, světlomety apod

Deklarovaným cílem směrnice je uvolnění trhu, zvýšení hospodářské soutěže a pro spotřebitele větší výběr zdroje náhradních dílů používaných pro opravy složených výrobků. Odpůrci návrhu zmiňují nepřijatelné omezení průmyslově právní ochrany dotčených vzorů a ohrožení příjmů velkých evropských výrobců automobilů. Návrh je v Radě považován za sporný.

Na jedné straně zde stojí požadavek na náležitou právní ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti a požadavek na ochranu investic do vývoje. Na druhé straně stojí požadavek na liberalizaci trhu. Domnívám se, že práva na ochranu duševního vlastnictví nejsou na překážku volnému trhu, ale jsou jeho přirozenou a tradiční součástí.

Domnívám se dále, že případné omezení či vyloučení právní ochrany náhradních dílů průmyslovými vzory je nejen právně nepřijatelné, ale mělo by také značně negativní následky pro celé hospodářství EU. Změna Směrnice by měla i do budoucna zachovat možnost právní ochrany náhradních dílů průmyslovými vzory.


B. stanovisko Komise

Komise pro omezení ochrany uvádí dva hlavní důvody.

Prvním je ukončení existující deformace vnitřního tru EU v tomto sektoru. Situace, kdy 9 členských zemí provedlo liberalizaci a 16 rozšiřuje ochranu vzorů na náhradní díly, má bezesporu vliv na fungování vnitřního trhu. Komise argumentuje, že zatímco na primárním trhu s automobily existuje společný trh, náhradní díly nelze ve Společenství volně vyrábět a distribuovat. To má neblahý vliv na právní jistotu nejen podnikatelů, ale především spotřebitelů, jelikož není zcela jasné, ve kterém členském státě je možno konkrétní náhradní díl koupit a kde naopak existuje další restrikce. Rozšířená dopadová studie, kterou Komise provedla, ukazuje, že trhy jsou systematicky zdeformovány.

Druhým důvodem pro navrhovanou změnu směrnice je zesílení konkurence a posílení práva spotřebitele na výběr. Komise provedla analýzu trhů v několika členských zemích s různou úrovní průmyslověprávní ochrany náhradních dílů a shledala, že v zemích udělujících ochranu vzorům k náhradním dílům je jejich cena o 6,4 – 10,3% vyšší.
Komise tedy s účinností novely směrnice spojuje:
- volnou konkurenci na relevantním trhu
- odstranění deformace cen a překážek obchodu
- pokles cen
- nové obchodní příležitosti především pro malé a střední podniky
- nová pracovní místa

C. stanovisko vlády


Vláda ČR je jedním z nejrezolutnějších oponentů novelizace směrnice. Již velmi záhy, 1.září 2004, ještě v době kdy návrh nebyl fakticky předložen Radě (až 20.září 2004) se obrátil dopisem místopředseda vlády Martin Jahn na tehdy ještě designovaného předsedu Evropské komise J.M.Barrosa, ve kterém ostře odmítl připravovanou novelu směrnice o vzorech, především z hlediska ohrožení evropského automobilového průmyslu.
V rámcové pozici k návrhu ze dne 7.10.2004 se taktéž ústy gestora (Úřad průmyslového vlastnictví) vláda staví proti přijetí novely směrnice. Hlavní body vládní pozice jsou následující:

Vláda zpochybňuje základní ideové východisko návrhu, kterým je liberalizace tohoto segmentu vnitřního trhu: „Uvedená problematika se ve světle požadavků výrobců neoriginálních náhradních dílů projednává jako otázka liberalizace trhu náhradních dílů. Ve skutečnosti tomu tak není. Směrnice se vztahuje toliko na vzory, které musí splňovat právem jednoznačně stanovené náročné podmínky – světovou novost a individuální povahu. Takových dílů je pouhý nepodstatný zlomek z celkového objemu náhradních dílů na trhu.“

Vláda principielně s omezením průmyslověprávní ochrany nesouhlasí a argumentuje porušením čl.34 Listiny základních práv a svobod, mezinárodněprávních závazků, jmenovitě článku 5 Pařížské unijní úmluvy, a dokonce článku II-17 návrhu smlouvy o Ústavě pro Evropu.

Vláda dále zpochybňuje dopadovou studii předloženou Komisí a oponuje jejím zjištěním. Vláda např. dovozuje, že lze očekávat, že výrobci automobilů zvýší ceny hotových složených výrobků, aby tak kompenzovali ztráty způsobené tím, že jim ve výrobě náhradních dílů budou konkurovat nezávislí výrobci.D. negativa spojená s přijetím směrnice

1. Úbytek pracovních míst.
Automobilový průmysl poskytuje velké množství pracovních míst. V automobilovém průmyslu je v České republice zaměstnáno přes 100000 zaměstnanců, jen společnost ŠKODA AUTO a.s. v roce 2003 zaměstnávala 22 798 zaměstnanců.

Výrobci náhradních dílů provozují pouze výrobní závody, což jim umožňuje jednoduše přemisťovat výrobu do trhů s levnější pracovní silou. Pracovní místa poskytovaná výrobci náhradních dílů, tak mohou být pouze dočasná. Dnes se převážná část dílů ochráněných průmyslovými vzory neoprávněně vyrábí v asijských zemích, nejčastěji na Taiwanu. Výroba náhradních dílů a výše uvedená pracovní místa by se logicky přesunula do zemí mimo EU.

2. Nejednoznačný vliv na snížení ceny náhradních dílů.

Ceny náhradních dílů ve Velké Británii, kde již 15 let neexistuje ochrana náhradních dílů průmyslovými vzory, jsou často vyšší než v zemích, kde je tato ochrana zakotvena. I kdyby tomu tak však bylo, je vhodné potenciální snížení cen dílů porovnat s dalšími negativy - viz dále.

3. Nebezpečí účelových omezení a prolamování právní ochrany průmyslového a jiného duševního vlastnictví (vznik nebezpečného precedentu pro výrobce pirátských CD a další nátlakové skupiny).
V souvislosti s připravovanou změnou Směrnice je navrhováno omezení či vyloučení z právní ochrany průmyslovými vzory pouze pro náhradní díly automobilů. Takové omezení je jednoznačně účelové a neoprávněně omezuje a znevýhodňuje výrobce automobilů oproti ostatnímu průmyslu.

Není důvod, proč by náhradní díly pro automobily měly být posuzovány jinak než ostatní výrobky
(např. mobilní telefony nebo CD). Výrobci motorových vozidel si takto chrání pouze své know-how stejně jako ostatní výrobci z jiných oblastí podnikání.

4. Nesystémovost.
Případné omezení či vyloučení právní ochrany náhradních dílů pro automobily z ochrany průmyslovými vzory by představovalo nesystémovou výjimku. Výluky z právní ochrany průmyslovými vzory vychází z mezinárodních standardů zakotvených v mezinárodních smlouvách.1 Vyloučení právní ochrany pro náhradní díly automobilů mezi tyto tradiční výluky nepatří

5. Potenciální protiústavnost.

Listina základních práv a svobod - jako součást ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb. v platném znění) zaručuje ve svém článku 34 odst. 1 veřejné subjektivní právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti. Listina stanoví, že práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.

6. Rozpor se světovými tendencemi směřujícími k posilování právní ochrany duševního
vlastnictví.

Jakékoliv omezování právní ochrany náhradních dílů průmyslovými vzory je v rozporu s celosvětovými tendencemi směřujícími k posilování právní ochrany výsledků tvůrčí duševní činnosti. Tyto zájmy prosazují na mezinárodní úrovni zejména Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světová obchodní organizace (WTO). Státy EU jsou členskými státy obou uvedených mezinárodních organizací. Omezování právní ochrany náhradních dílů průmyslovými vzory by bylo možné vnímat také jako rozporné se zapojením se do mezinárodní spolupráce v oblasti duševního vlastnictví.

7. Neslučitelnost s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).
Česká republika je členským státem Světové obchodní organizace (WTO). Nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (sdělení č. 191/1995 Sb.) je mnohostranná Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dohoda TRIPS").

Dohoda TRIPS umožňuje pouze velmi omezené výjimky z práv duševního vlastnictví. Přičemž vždy musí být splněny následující podmínky:
- Výjimka musí být omezená (např. farmaceutické patenty).
- Výjimka nesmí být neopodstatněně v rozporu s běžným využíváním práv k duševního vlastnictví
- Výjimka musí přihlížet k legitimním zájmům třetích osob.
Navrhované vyloučení právní ochrany náhradních dílů průmyslovými vzory prostřednictvím tzv. opravárenské klauzule nesplňuje výše uvedené podmínky omezení ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Předložený návrh je tak zcela zřejmě v rozporu s Dohodou TRIPS.

8. Neslučitelnost s politikou EU v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví.
V nedávné době byla přijata Směrnice o vynucení práv k duševnímu vlastnictví. V tzv. Lisabonské agendě jsou uvedena práva k duševnímu vlastnictví jako hnací síla technického vývoje, soutěživosti a konkurenceschopnosti. EU je v záležitostech zvyšování právní ochrany duševního vlastnictví velmi aktivní i na mezinárodní úrovni (např. jednání s Čínou).

Současný návrh Komise na vyloučení právní ochrany náhradních dílů průmyslovými vzory je zcela v rozporu s výše uvedenými tendencemi a dlouhodobou politikou EU na zvyšování úrovně právní ochrany duševního vlastnictví.

9. Poškození jednotného vnitřního trhu EU.
V EU je velmi rozvinutý automobilový průmysl. Výroba automobilů a přidružená síť subdodavatelů se významnou měrou podílí na rozvoji ekonomiky EU a pozitivním vývoji mezinárodního obchodu a platební bilance. Automobilový průmysl poskytuje také velké množství pracovních příležitostí.

Právní ochrana náhradních dílů průmyslovými vzory má pro ekonomiku EU zejména následující význam:
- Ochrana investic
do vyspělého průmyslu s vysokou mírou přidané hodnoty. Jedná se o podporu designových center, vývojových a výzkumných pracovišť, které na sebe váží výrobní sféru.
- Podpora zaměstnanosti. Jedná se o zaměstnanost u vysoce vzdělaných výzkumných a vývojových pracovníků, stejně jako o zaměstnanost personálu ve výrobní sféře. U zaměstnanců výrobců náhradních dílů hrozí nebezpečí zrušení pracovních míst a převedení výroby do zemí s levnější pracovní silou.
- Ochrana zájmů spotřebitelů na neustálém zlepšování výrobků a na jejich designové inovaci.
- Podpora domácího průmyslu oproti zahraničním výrobcům náhradních dílů
(nejčastěji z Asie).
- Podpora vysoce proexportního podnikání, potažmo podpora pozitivního vývoje platební bilance.
- Podpora rozvoje ekonomiky EU.
Poskytnutí náležité právní ochrany výsledkům tvůrčí duševní činnosti je nezbytným předpokladem pro podporu zahraničních investic v EU.

10. Poškození investic do českého průmyslu.
Výroba automobilů má významné postavení také v české ekonomice, a proto by podpora výrobců automobilů a ochrana jejich investic měla být v souladu s českými národními zájmy.


ŠKODA AUTO a.s. je nejvýznamnějším českým vývozcem. Na exportu České republiky se společnost ŠKODA AUTO a.s. podílí 9,9 %.

Moderní automobil se v dnešní době skládá z cca 7 500 součástek. ŠKODA AUTO a.s. spolupracuje s více než 900 domácími i zahraničními dodavateli, kteří mnohé z těchto dílů v požadovaném množství a kvalitě vyrábějí a dodávají. Někteří dodavatelé se přímo účastní procesu zvaného modulární výroba. Tito dodavatelé jsou zapojeni do celého procesu od okamžiku vývoje až po konečnou montáž. To poskytuje tuzemským dodavatelům příležitost k dalšímu růstu a českému průmyslu nové obchodní příležitosti.

Poskytnutí právní ochrany náhradním dílům formou průmyslových vzorů zajišťuje ochranu investic výrobců automobilů do nákladného vývoje. Současně je poskytována ochrana investic do českého průmyslu.

Omezením či vyloučením právní ochrany náhradních dílů průmyslovými vzory by došlo k výraznému poškození výrobců automobilů a potažmo k poškození české ekonomiky.
Bylo by značně nelogické omezovat ochranu investic do českého automobilového průmyslu a naopak podporovat pirátské výrobce náhradních dílů ze zahraničí (nejčastěji z Asie).

11. Právo hospodářské soutěže tuto ochranu umožňuje.

Obchod s náhradními díly tvoří významné rozhraní mezi oblastí práv k nehmotným statkům, průmyslově právní ochranou a právem hospodářské soutěže.
Nelze souhlasit s účelovými tvrzeními, že právní ochrana náhradních dílů průmyslovými vzory neoprávněně omezuje hospodářskou soutěž, protože touto argumentací je napadena samotná podstata právní ochrany výsledků tvůrčí duševní činnosti autorským právem i tvůrčími právy průmyslovými.

Právo proti nekalé soutěži poskytuje ochranu proti zneužívání výsledků tvůrčí duševní činnosti
Výroba a obchodování s výrobky chráněnými průmyslovými právy neoprávněnými subjekty by mohlo být s ohledem na konkrétní situaci hodnoceno jako nekalé soutěžní jednání.

Neexistuje monopol výrobců automobilů
Právní ochrana náhradních dílů průmyslovými vzory se vztahuje pouze na design viditelných dílů. Volný trh v segmentu obchodování s náhradními díly existuje například u těchto dílů: olejové filtry, brzdové destičky, rozvodové řemeny a kladky, ložiska kol, tlumiče výfuků, tlumiče pérování apod.
Právní ochrana průmyslovými vzory je poskytována pouze cca 5% náhradních dílů z celkového počtů dílů pro automobily.
Ochrana náhradních dílů průmyslovými vzory je časově omezena.
Společnost ŠKODA AUTO a.s. má v současnosti v České republice chráněny průmyslovými vzory pouze náhradní díly na vozy ŠKODA FABIA, ŠKODA OCTAVIA (obě generace) a ŠKODA SUPERB. U náhradních dílů pro vozy ŠKODA FELICIA a ŠKODA FAVORIT je trh zcela volný.
Výrobci automobilů nepožadují ochranu veškerých svých výrobků, ale oprávněně požadují ochranu výsledků své tvůrčí duševní práce, tj. mimo jiné požadují právní ochranu viditelných karosářských náhradních dílů průmyslovými vzory.

 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)