Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: Změny územního plánu - návrhy 2006
 
Z35_07 Waltrovka

Podnět na pořízení změny
„Z 35/07 WALTER“
k.ú. Jinonice

Současný stav
Stávající areál, který je ve vlastnictví navrhovatele je dělen ulicí Radlickou na severní část
A – 17ha a jižní část B – 4ha, které jsou propojeny vnitroareálovým komunikačním mostem mimoúrovňově nad ulicí Radlická.

Historický vývoj území definoval postupně v této lokalitě výrobu motorů a leteckých komponentů především v průběhu minulého století. Na válečný rozvoj areálu navázalo rozšíření areálu východním a jižním směrem v druhé polovině minulého století do stávajících definovaných ploch.

Navrhovaná změna
Předmětem podnětu je změna funkčního využití v rozsahu ploch stávajícího průmyslového areálu nyní Walter a.s., dříve Motorlet, kterou stávající ÚPn definuje jako plochu průmyslové výroby (VP), resp. výroby nerušící (VN). Stav ÚPn doplňuje schválená změna ÚPn č. Z 0769/05, která redukuje VRÚ a nově upravuje funkční využití některých návazných ploch.

Základní kompozicí návrhu změny ÚPn je potvrzení stávající severojižní komunikační osy severní části areálu, kde je předpoklad vzniku městského bulváru. Kolmá kompozice parkových ploch ve směru východ – západ umožní zřetelně definovat městské uspořádání území a umožní provázání ploch stávajícího celoměstského systému zeleně.

Dopravní řešení respektuje plošné dopady napojení radiály dle změny č.Z 769/05 a doplňuje sběrnou stopu S4 Radlická – Jinonická přes plochy areálu „Walter“ v souběhu se stopou železnice s odstupem 50 – 70 m. Zde jsou takto vymezeny plochy SVO podél ul. Radlické a klidný obytný prostor se severojižním městským bulvárem.

Plocha A (severní část) je podstatná pro nové funkční využití ploch areálu „Walter“:

Celkový rozsah plochy A ---- 173 200 m2 ---- 100%

z toho
funkční plochy:
OC, SVM, SVO ----------- 126 500 m2 ---- 73%
VVS, ZN, PP, S3, S4 --- 46 700 m2 ---- 27%

z toho

ZN, PP, 0,75VVS ----- 34 000 m2 ---- 20%
S3, S4 -------------- 11 600 m2 ----- 7%

Pro funkci bydlení lze předpokládat celkem 100 000 m2 HPP, což představuje cca 1000 bytových jednotek. Dle volené struktury bytů lze předpokládat výsledný počet obyvatel 2000 – 2500.

V plochách především podél ulice Radlická a železnice (plochy SVO) postupně vzniknou pracovní příležitosti pro cca 1200 – 1500 zaměstnanců.

Plocha B (jižní část) je v návrhu změny definována jako ZOS. Není zde jednoznačně voleno funkční využití, neboť transformace území bude obtížná. Využití stávajícího dopravního zpřístupnění umožňuje využití pro vybrané obchodní aktivity nebo sportovní využití.

Důraz v návrhu je kladem na rozsah a vhodnou míru rozsahu zastavitelných a nezastavitelných ploch a
z toho vyplývající významný podíl ploch zeleně, který může napomoci k pozitivní transformaci průmyslového areálu do obytného městského prostředí.

Posouzení
Postupný útlum výroby od devadesátých let minulého století vede stávající vlastníka
k záměru postupné transformace tohoto území do klasické městské struktury, která odpovídá poloze a významu místa v obraze Prahy a především Městské části Praha 5. Snahou navrhovatele je preferovat především funkci bydlení a další aktivity městského typu.

Podrobné ověření založené kompoziční skladby ve variantách, které v současnosti probíhá, potvrdí celkový potenciál území i s možnostmi ponechání historických stop a objektů v území. Výpočtem včetně vazeb na širší okolí potvrdí nutný rozsah ploch pro veřejné vybavení (VVS).

Podnět na změnu ÚPn bude podkladem při zpracování územně technické studie, kterou v současné době zadává MČ Praha 5. Předkládaný podnět na změnu ÚPn byl kladně projednán na 28. zasedání ZMČ Praha 5 dne 16.2.2006.


 
 

letecký snímek
 
původní ÚPN
 
návrh změny ÚPN
 
 
 
:: Správní struktura
:: Doprava
:: Centrum Smíchov
:: Realizované stavby
:: Nové projekty
:: Rozvojové oblasti
:: Změny územního plánu - návrhy 2004
:: Změny územního plánu - návrhy 2006
    : Z01_07 Grusova
    : Z02_07 Křížová
    : Z04_07 Pod Stadiony 1
    : Z06_07 U Opatrovny
    : Z07_07 Za Knotkem
    : Z08_07 Holečkova
    : Z12_07 Vrchlického
    : Z13_07 Hoškova
    : Z15_07 Pod Kotlářkou
    : Z16_07 Na Pláni
    : Z18_07 Pod Stadiony 2
    : Z19_07 Na Farkáně
    : Z22_07 Poštovka
    : Z34_07 Slavínského
    : Z35_07 Waltrovka
    : Kódy využití území
:: Zajímavosti
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)