Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55862)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54475)(24%)
Asi nepůjdu volit (55022)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54623)(24%)
 
 
Kategorie: Nové projekty
 
Obnova parku „Na Cibulce“ (4.4.2004)

Na základě objednávky od MHMP - odboru městské zeleně byla zpracována krajinářsko-architektonická studie obnovy parku Na Cibulce. Cílem bylo získat koncept obnovy významné památky na území HMP za vzniku plně funkčního prostoru. Studie má být východiskem pro legislativní a správní změny nutné k realizaci obnovy parku a je základem pro územně plánovací a projektovou práci.

Park Cibulka dal vybudovat u stejnojmenné usedlosti v rozmezí let 1818 - 24 Leopold Linhart Thun-Hohenstein. Pro založení parku anglického typu skýtali pozemky obklopující usedlost upravenou v empírový zámeček ideální podmínky. Zakladatel je také dokázal dokonale uplatnit, když do zvlněného terénu (s převýšením cca 50m) s několika potoky, lesíky a háji, poli a lukami volně přecházejícími v té do okolní krajiny vložil systém cest, potoků využil k napájení rybníčků a dopřál bohatší úpravu plochám v okolí usedlosti i v okolí doplňkových staveb a soch.
Druhá polovina 20. století přinesla naprostou změnu charakteru parku, kdy do té doby čitelná prostorová skladba zanikla v náletové zeleni a v nově vysázených lesních porostech. Areál parku dnes představuje (s výjimkou zarostlých ovocných sadů mezi usedlostí a Čínským pavilonem) souvislý lesní porost.
Změnil se též charakter okolí. Areál usedlosti i s parkem se stal součástí složité urbanistické struktury Motolského údolí a bezprostředně navazuje na obytnou zástavbu Košíř a Motola a na funkčně různorodé plochy zeleně Přírodního parku Košíře - Motol.
Vzhledem k památkové hodnotě založení romantického krajinářského parku ve formě okrasného statku je cílem obnovy v první řadě obnovení základních prostorových a urbanistických vazeb, průhledů a dominant a také obnovení komponovaných prostorů u drobných staveb. S tím souvisí i návrh zásahů do porostů, řešení cestní sítě a řešení vodních prvků včetně koryta potoka.

Z hlediska územního plánu spadá území řešené spadá do ploch s funkčním využitím pro památkově chráněné plochy (QPP), lesní porosty (LR) , rozvojové plochy pak do území s funkčním využitím pro zahrádky a zahrádkové osady s využitím po r. 2010 na parky a bydlení (PZO/PP/OC), suché poldry (SUP), stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu (DZ1), parkoviště, odstavné plochy a parkoviště P+R (DPO, DPZ). Je součástí přírodního parku Košíře - Motol. Celé řešené území spadá do celoměstského systému zeleně, vyjma rozvojových území. Plochou parku vede ÚSES (územní systém ekologické stability).

Z celkové analýzy vyplývá několik požadavků na urbanistické řešení obnovy parku a jeho významu ve funkční, ekologické a prostorové struktuře města:

1) obnova vizuální souvislosti parku a širšího okolí, obnova významu kompozičních akcentů parku (obnova objektů, zásahy do porostů, uvolnění okolí a průhledů

- stabilizace hlavních vstupů do parku - obnova návštěvnosti parku:
- dotvoření vstupu od ul. Plzeňská (MHD, parkoviště), úprava suchého poldru na pobytovou louku,
- úprava neprostupných porostů mezi potokem a ul. Plzeňská
- úprava vstupu ze čtvrti V Cibulkách (od MHD, info pavilon, občerstvení v bývalé hájovně, možnost krátkodobého parkování)
- úprava vstupu kolem usedlosti Cibulka - uvolnění ploch zahrádkové kolonie, vytvoření pobytové louky s dětským hřištěm

2) poloha areálu parku v soustavě PP Košíře-Motol vyžaduje napojení na propojovací pěší trasy v severojižním směru - z Barrandova přes Prokopské údolí a Vidouli na Stahovský hřbet, tj.
- historická cesta kolem západního cípu Vidouleod železniční zastávky po hraně svahu do údolí pod statkem na ul. Plzeňskou
- historická cesta z Butovic přes Jinonice a východně kolem Vidoule (potřeba propojení popsaných tras pod tratí)
- cyklistická trasa ve směru S-V - vést mimo park ulicí Nad Hliníkem, ve směru V-Z je tradiční v trase pěší cesty pod skalami Vidoule

3) zvýšení pobytové a rekreační atraktivnosti parku (oprava drobné architektury, radikální otevření lesních porostů do volných ploch, doplnění cestní sítě, krajinářské dotvoření parku)

4) vytvořit nárazníkovou zónu parku vůči nejbližším plochám obytné zástavby (v parku nelze připustit pohybové a sportovně rekreační činnosti) - realizovat pobytovou louku mezi cestou pod Vidoucí a tratí

Pod vlivem obnovy parku budou dále tyto plochy navazující na území parku:
prostor mezi Motolským potokem a parkem, sportovní areál při ul. Nad Hliníkem, okraj parku při ul. U lesíka, u bývalé myslivny, v blízkosti rozhledny, plocha zahrádkové kolonie.
Principy řešení vyplývající ze širších souvislostí jsou uvedeny také v příloze (širší vztahy).
Pro funkci parku je nezbytná rekonstrukce a využití areálu statku Cibulka.
 
 

Celkový pohled
 
Okolí usedlosti Cibulka
 
Okolí výletní restaurace
 
 

Západní část parku (u tenisových kurtů)
 
 
 
:: Správní struktura
:: Doprava
:: Centrum Smíchov
:: Realizované stavby
:: Nové projekty
    : Riverside Court (10.8.2002)
    : Knihovna Smíchov (28.9.2002)
    : Anděl Park
    : bývalé ZPA Jinonice
    : Bytový areál na Hřebenkách
    : Fontána na nám Kinských (10.10.2002)
    : Primotel
    : Dětský ostrov (20.10.2002)
    : Smíchov Gate
    : Radlická Business Park
    : Nemocnice Motol
    : staronová fara na nám. 14. října (1.11.2002)
    : Obytný soubor Na Pomezí
    : Zlatý lihovar
    : Botanica Vidoule
    : Libertas - dvůr
    : Sportovní centrum Barrandov
    : Obytný dům "Alibaba"
    : Dostavba Plezňská - Starokošířská
    : Bytový areál Císařka
    : Nové ústředí ČSOB v Radlicích (2.4.2004)
    : Obnova parku „Na Cibulce“ (4.4.2004)
    : Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
    : Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
    : Oregon house (17.4.2005)
    : Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
    : Rekonstrukce Tilleho náměstí na Barrandově (16.9.2006)
    : Strom do každé ulice (20.9.2006)
    : Nová mateřská školka u ZŠ Tyršova (1.10.2006)
    : Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
    : Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: Rozvojové oblasti
:: Změny územního plánu - návrhy 2004
:: Změny územního plánu - návrhy 2006
:: Zajímavosti
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)