Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55872)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54506)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Kategorie: pozvánky
 
Diskusní fórum - Bruselské mýty
10.3.2004

hospV_EP
Výbor Eevropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti uspořádal ve dnech 20-21 února společné zasedání se členy národních parlamentů k problematice zvýšení hospodářského růstu v Eurozóně. Jednání navazovalo na zasedání stejného formátu, které se konalo v dubnu minulého roku, a jeho cílem bylo posílit účast členských států v diskusi o makroekonomickém rámci Eurozóny a to prostřednictvím přímých příspěvků členů jejich parlamentů.

Společné zasedání výboru řídila předsedkyně Výboru pro hospodářské a měnové vztahy EP, socialistka, paní Pervenche Beres. Hlavní vystoupení, po kterých následovala diskuse, měli Joaquín Almunia (komisař pro hospodářské a měnové záležitosti), Jean-Claude Trichet (prezident evropské centrální banky), Jean-Philippe Cotis (hlavní ekonom OECD), Jean Pisani-Ferry, ředitel výzkumného a vzdělávacího institutu ,,Bruegel economic thinktank“ a Jeremy Rifkin, šéf nadace pro ekonomické trendy (Foundation for Economic Trends). Český Senát byl reprezentován senátorem Škaloudem.


Podle prezidenta evropské centrální banky (ECB) Jean-Claude Tricheta zůstávají strukturální reformy stále základem pro zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti eurozóny. Otevření sektoru služeb novým členským státům by vytvořilo dobře fungující a flexibilní trh služeb, podpořilo proces přizpůsobení a zvýšilo pružnost eurozóny na hospodářské šoky. V dlouhodobém období by to podpořilo hospodářský růst a zaměstnanost.

K procesu rozšiřování eurozóny Trichet poznamenal, že jde o proces, který má jasně definovány procedury a pravidla. Nezbytné podmínky jsou dané Smlouvou. Trichet potvrdil společný postup ECB a Evropské Komise, pokud jde o termín zveřejnění letošní Konvergenční zprávy. Bude to na podzim. Žádná dodatečná kritéria pro převzetí eura nebudou zavedena a současná kritéria nebudou zmírněna.

Komisař Almunia zdůraznil nový přístup EK k rozpočtové politice. Na rozdíl o minulého období, kdy se přistupovalo pro-cyklicky (tj. při poklesu ekonomické aktivity se zvyšovaly deficity), je nyní základní přístup proti-cyklický. U těch členských států, které před 5 lety zavedly reformy, se situace zlepšila. Po analýze všech programů stability a konvergenčních programů si EK stanovila jako priority především nutnost posílení výzkumu a vývoje, řešení problematiky stárnutí obyvatel, fungování trhů a definování strategie energetické politiky. Z reakcí občanů jak vnímají EU vyplynul závěr, že nejsme schopni reagovat na požadavky zvyšování zaměstnanosti.

Zvyšování produktivity a zaměstnanosti neplní zřejmě očekávání. Není se ale čemu divit. Pokud se jsou schopny členské státy dohodnout v oblasti podpory hospodářského růstu a konkurenceschopnosti pouze na podpoře vzdělání a na posílení výzkumu a vývoje, situace se příliš nezlepší. Jeden z příspěvků upozorňující na malý růst evropských ekonomik v roce 2005, poukázal i na to, že v Německu dokonce poprvé od druhé světové války klesla reálná hodnota mzdy.

Hlavní ekonom OECD Jean-Philippe Cotis viděl možnost posílení hospodářského růstu v eurozóně, stejně jako Trichet, prostřednictvím strukturálních reforem. OECD je znepokojena slabým hospodářským růstem, způsobeným řadou špatných politik, které vyhnaly pracovníky z trhu práce. Agregátní poptávka je nižší než kapacita výroby, což brání hospodářskému růstu. Hospodářský růst byl podvazován neadekvátní fiskální politikou, která zvyšovala daně. Monetární politika málo podporovala ekonomickou aktivitu v době hospodářského poklesu. Eurozóna v posledních 15 letech ztrácela oproti USA i ve využívání pracovní síly (rozdíl 15%) a v důsledku stárnutí obyvatel, které doléhá na Evropu více než na USA. Tato propast se bude dále prohlubovat. Obdobně je to s produktivitou práce. Zdá se, jako by Francie a Belgie doháněly v této oblasti USA. V těchto zemích však na rozdíl od USA není zapojeno do pracovního procesu velké množství méně kvalifikovaných pracovníků a ti nejsou započítávání do statistiky produktivity práce.

Pokud jde o nízké využívání pracovní síly, měl Cotis na mysli zejména předčasné odchody do důchodu jako obecně přijímaný přístup. Prostředky na tyto důchody by měly být raději použity na podporu mladým nastupujícím pracovníkům. Dále schází větší podpora vzdělanosti a příspěvek univerzit k výzkumu ve malý. Přimlouval se za zvýšení hospodářské soutěže v oblasti služeb.

Otevření sektoru služeb tak jak je zmiňoval Trichet i Cotis, je bezpochyby srozumitelný a správný názor. Na druhé straně pojem „strukturální reformy“ byl citován mnoha účastníky avšak nebyl nikdy precizován. Kromě poměrně obecného sdělení, o tom, že měnová unie vyžaduje pružné trhy práce a konkurenční trhy zboží se zde projevovala spíše snaha neříci něco konkrétního. To se týkalo i členů národních parlamentů. Výjimkou bylo bezkonfliktní téma několika příspěvků které akcentovaly zlepšení konkurenceschopnosti pomocí větších prostřdků prostředků do vzdělání a výzkumu. Pouze europoslanec Strejček měl tu odvahu vyslovit se pozitivně k zachování daňových a sociálních systémů v jednotlivých státech jako zdroj konkurence a tedy i výsledné výkonnosti. Současně kritizoval extenzivní sociální systémy a rigidní pracovní právo. Co potřebujeme není fair trade, ale free trade a více vnitřní soutěže v Evropě, ať již daňové, či sociální. Dobře charakterizoval situaci jeden z polských senátorů - z rozpravy usoudil, že existuje zklamání nad výší růstu, na druhé straně diskuze ukazuje, že sice chceme růst, ale také chceme status quo.

Jako doplněk první části přednášek bylo naplánované vystoupení šéfa Foundation for Economic Trends Jeremy Rifkina. Jeho tématem byla společná energetická politika Evropy.Podle jeho slov se zásoby ropy se stále ztenčují a za 20-30 let bude spotřebována polovina zásob a 2/3 zbývající ropy bude v oblasti Perského zálivu (muslimský svět). Nahradit tento výpadek zdrojů atomovou energií nedoporučuje vzhledem k nevyřešené problematice uložení odpadů a dále z důvodů nebezpečí teroristických akcí. Jako řešení nabízí využití technologie, založené na vodíku, doplněné obnovitelnými zdroji energie. Pan Rifkin odhaduje, že již za 25 let budou všechna auta jezdit na palivové články na základě vodíku. Energii lze podle něj takto vyrábět regionálně při současném vytvoření energetické sítě, kam by se předávaly přebytky energie. Zmínil také další možnosti vzájemného geografického sdílení energií (sever Evropy energie z lesů, jih-sluneční). Přechod na tyto zdroje energie bude dle pana Rifkina znamenat 3. průmyslovou revoluci. Evropa má šanci být na čele této revoluce.

Rifkin je známý zastánce „evropské sociální ekonomie“, který působil mimo jiné jako poradce předsedy Evropské komise Romana Prodiho a napsal řadu knih. Je známý svými formulacemi o selhání kapitalismu, o nutnosti regulace za účelem zamezení vykořisťování , které je kapitalistickým praktikám vlastní atp. Jeho sdělení bylo možné zařadit do vizí popularizátorů vědy a reklamního agenta na své knihy. Jeho vystoupení mi připomínala jednu citaci z Parkinsona: „na každou otázku existuji jednoduché, srozumitelné, jednoznačné ... ale nesprávné odpovědi“.
Charakteristické bylo jednoslovné odmítnutí jaderné energetiky v situaci, kdy pod vlivem rizika vysokých cen ropy a energetické soběstačnosti na ní začíná sázet řada států. Pokud jde o vize vodíkového hospodářství, tento energetický systém je diskutován již mnoho let, a jeho spuštění nebude vázáno na vize pana Rifkina ale na ekonomickou efektivitu. Není pochyb o tom, že pokud dojde ke zdražení jedněch zdrojů energie, budou dostupné prostředky alokovány jiným směrem, třeba směrem vodíkového hospodářství.
Představa p. Rifkina o tom, že v Evropě se rodí nové myšlenky pro celý svět, v Asii a USA převažuje myšlení 19. století, působí komicky ve stínu reality vzdalování se EU od USA pokud jde o HDP na hlavu.

Ve druhé části vystoupil ředitel bruselského výzkumného ústavu Bruegel pan Jean Pisani-Ferry k institucionální problematice EU.

Podle Ferryho je současný nízký hospodářský růst eurozóny důsledkem malé ekonomické výkonnosti největších členských států (Německa, Francie a Itálie), které nerealizovaly reformy. Podle něj mají vlády příliš krátkodobý program. Dále pak se reformy se v eurozóně zpomalily po zavedení eura. Podle Ferryho jsme v reformní pasti, máme společnou měnovou politiku, ale ne fiskální politiku.

Setkání uzavřela předsedkyně výboru Pervenche Beres. Zasedání podle ní umožnilo neformální výměnu názorů a přineslo řadu nových podnětů pro další činnost jak řečníků, tak i poslanců v národních parlamentech a v Evropském parlamentu .

Celkem jednání nevybočovalo z umírněné diskuse, která se úzkostlivě vyhýbala jakýmkoliv návrhům na změny v reformě pracovních trhů nebo sociálních systémů, popř. se jich dotýkala jen v obecné a vágní formě. O to se častěji vyskytovala tvrzení o tom, že případné reformy musí být sociálně únosné. Že bychom neměli zapomínat zejména na celkovou kvalitu života (sociální pojištění, volný čas atd.) a že sociální systém není překážkou hospodářského růstu.
http://www.hynek-fajmon.cz/clanky/clanek.php?No=95
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
    : Řepora - Rodinné odpoledne (12.9.2008)
    : Posezení s T. Töpferem a M. Škaloudem (30.9.2008)
    : Svatováclavské slavnosti na Praze 5 (27.9.2008)
    : Koncert pro park (31.8.2008)
    : Setkání s občany - Rekonstrukce tramvajové trati v Radlické ul (10.6.2008)
    : Čínské výtvarné umění v Portheimce (15.1.2008)
    : Setkání s občany (19.12.2007)
    : Výstava Albrecht z Valdštejna (12.11.2007)
    : Spirituály na Praze 13 (15.9.2007)
    : Výstava v Portheimcee - Vladimír Obr (9.7.2007)
    : Kulturní léto v Senátu (12.7.2007)
    : Koncert ve Valdštejnské zahradě - Petr Kotvald (30.6.2007) (30.6.2007)
    : Josef Walter a Waltrovka (27.3.2007)
    : Princip subsidiarity a národní parlamenty v EU (12.3.2007) (3.3.2007)
    : Jak dál v EU a pozice ČR - konference v Senátu (9.2.2007)
    : Za tajnostmi Pavího vrchu (21.10.2006)
    : Dny evropského dědictví (16.9.2006)
    : Koncert ve Valdštejnské zahradě (19.9.2006)
    : Mizející Smíchov (5.9.2006)
    : Koncert pro park na P13 (3.9.2006)
    : Mezinárodní konference partnerských měst (22.6.2006)
    : Ochrana rodiny v právním prostoru EU (16.6.2006)
    : Otevření lávky pro pěší na Barrandově (1.6.2006)
    : Fotbal na pěší zóně (20.5.2006)
    : Čarodějnice se sletí v sobotu do parku (29.4.2006)
    : Masopust na Praze 13 (18.2.2006)
    : Švandovo divadlo - Den otevřených dveří (30.9.2005)
    : Svatováclavská slavnost na Praze 5 (28.9.2005)
    : Spirituály na Slunečním náměstí (17.9.2005)
    : Dny Evropského dědictví na Praze 5 (10.9.2005)
    : Koncert pro park na P13 (31.8.2005)
    : Den dětských úsměvů na Praze 13 (27.5.2005)
    : prezentace sborníku (25.5.2005)
    : Národopisná slavnost v Kinského zahradě (21.5.2005)
    : Konvergenční program ČR (3.5.2005)
    : II. Petřínské slavnosti s ODS (1.5.2005)
    : Bezpečná třináctka (7.4.2005)
    : Čarodějnice na P13 (30.4.2005)
    : Diskuse o „Lisabonské strategii“ v Senátu (23.2.2005)
    : Masopust na Praze 13 (5.2.2005)
    : Diskuse se stínovými ministry ODS - P. Bendl (17.2.2005)
    : Praha 13 pro Asii (8.1.2005)
    : Regulovaný nájem a bydlení (7.12.2004)
    : Kam kráčís EU? (27.11.2004)
    : Budoucnost strukturální politiky EU (4.10.2004)
    : Dny evropského dědictví (18.9.2004)
    : Třebonická olympiáda (14.8.2004)
    : Cyklistické „Sluneční kritérium“ opět na Praze 13 (31.7.2004)
    : Smíchov ožije již pátým ročníkem Slavností pivovaru Staropramen (koná se 12.6.2004) (8.6.2004)
    : Karneval na Smíchově (26.6.2004)
    : Letní slavnost Městské části Praha-Zličín (koná se 5.6.2004) (5.6.2004)
    : Konference Dopady přijetí ústavní smlouvy EU (28.5.2004)
    : konference - úloha zákona v kontinentálním typu práva (21.5.2004)
    : Setkání se stínovými ministry ODS - I. Langer (15.5.2004)
    : Výstava medailí a grafiky Karla Zemana (12.5.2004)
    : Podnikatelský potenciál ČR a jeho podpora při vstupu do EU (11.5.2004)
    : Veřejné slyšení v Senátu - pojem Česko (6.5.2004)
    : Praha 13 letí do Evropy na koštěti (29.4.2004)
    : Setkávání se stínovými ministry ODS - B. Moldán (20.4.2004)
    : Diskusní fórum - křesťanské hodnoty (3.4.2004)
    : Diskusní fórum - Bruselské mýty (10.3.2004)
    : Veřejné slyšení v Senátu - armáda ČR (28.2.2004)
    : Diskusní fórum (4.2.2004)
    : Masopust na Praze 13 (20.2.2004)
    : Retrospektivní výstava M. Rady (22.1.2004)
    : Mezinárodní terorismus – globální i národní problém (7.1.2004)
    : veřejné projednání Urbanistické studie Hlubočepy (1.10.2003)
    : Výstava 100 let Smíchova (26.8.2003)
    : Slavnosti pivovaru Staropramen (16.6.2003)
    : Zličínské letní slavnosti (6.6.2003)
    : Veřejné slyšení - zákon o sociální pomoci (7.6.2003)
    : Setkání starostů, primátorů a hejtmanů v Senátu (22.4.2003)
    : Důchodová reforma pro Českou republiku (12.5.2003)
    : Rodinná politika a EU (6.4.2003)
    : Lidská práva a klonování člověka (9.4.2003)
    : Deregulace nájemného (1.4.2003)
    : Výbor regionů EU (17.3.2003)
    : Konvent a evropská ústava (3.3.2003)
    : Masopust na Praze 13 (26.2.2003)
    : Pamětní deska - únor 1948 (24.2.2003)
    : Smíchovu je 100 let (20.2.2003)
    : Národní fórum - kompetence EU v sociální politice (4.2.2003)
    : Národní fórum - společná obrana a vnější vztahy (29.1.2003)
    : Výstava krajinářské tvorby malíře Fr. Kavána (1866-1941) (13.12.2002)
    : Městská část Praha 5 - Přítomnost a budoucnost (21.9.2002)
    : Dny evropského dědictví (29.8.2002)
    : Setkání se stínovými ministra - P. Bendl (17.2.2005)
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)