Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55903)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55060)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Názory a komentáře - 2006
 
O legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)

V tomto roce proběhlo několik volebních klání - do Sněmovny, Senátu, na radnice obcí a měst. To vyvolalo v médiích řadu specifických dotazů na fungování politiky a politiků. Řada otázek se týkala i toho, s jakou legislativní iniciativou dotyčný poslanec či senátor přišel. Tendence vnímat práci politika počtem podaných legislativních návrhů má však svá negativa. Tou odvrácenou stranou je tradiční problém české normotvorby - legislativní aktivismus, tedy nadbytečná tvorba a novelizace zákonů, a z toho vyplývající nesrozumitelnost a zaplevelení právního řádu. Přestože i já jsem přišel s vlastními legislativními iniciativami a řadu dalších jsem podpořil, stále intenzivněji vnímám, že legislativní tvořivost, odůvodňovaná ať již ohledem na voliče regionu nebo na "bohulibé" skupinové zájmy, přináší více škody nežli užitku.

V současnosti platí zhruba 10 tisíc právních norem - zákony, vyhlášky a předpisy (o rozměru 23 000 stran formátu Sbírky zákonů). Čtvrtinu z nich tvoří samotné zákony, které mají celkem asi 100 tisíc paragrafů. Běžné nárůsty počtu předpisů se pohybují okolo l až 1,5 % z celkového počtu ročně. Na druhé straně značný nárůst vykazují novelizace zákonů. Popis trendu v novelizování zákonů od roku 1990 do roku 2000 ukazuje, že zatímco v období let 1990 - 1992 se procento novelizací zákonů pohybovalo okolo 40 %, pak od roku 1993 procento novelizací neustále rostlo a představovalo od 70 do 85 % zákonodárné produkce. [Cvrček: Základní kvantitativní parametry českého právního řádu, Právník 4/2006]

Jestliže odečteme vliv přípravy vstupu České republiky do EU a osamostatnění českého státu v roce 1993, čemuž se přičítá asi 1/3 novelizací, pak stále zbývá zcela extrémní množství provedených novelizací.

V zásadě platí, že se novelizují především předpisy přijaté v minulém volebním období a předpisy stávajícího volebního období. Zásahy do vzdálenější minulosti jsou spíše výjimečné. Zdá se, že v současnosti, s jistou nadsázkou řečeno, se parlament soustředil především na novelizování svých vlastních novel.

Jako příklad lze uvést živnostenský zákon, který podstoupil během poslední dekády 85 novelizací, občanský soudní řád zažil 77 novel, v případě kompetenčního zákona šlo „jen“ o 70 novel.

Jedním z hlavních důvodů pro toto množství novelizací se mi jeví existence vžité představy o „legislativní léčbě“. Je-li zde problém, zákon jej vyřeší. Právo se navíc chápe spíše jako nástroj prosazení skupinových zájmů než jako systém spravedlivých všeobecných pravidel. Vždy, když se objeví sporná otázka nebo požadavek (obvykle skupiny prosazující "užitečné" záměry), či mezera v existujícím zákoně (tj. možnost jej zneužít - většinou však jako důsledek neakceschopné výkonné moci), měly vlády a sněmovna tendenci přijmout novelizaci příslušného zákona.

Pro některé poslance a senátory, kteří díky jednacímu řádu mohou své představy prostřednictvím legislativy realizovat, je to vítaná příležitost ukázat, jak se starají o své voliče nebo voličské skupiny. Příkladem může být i zákon o "pastelkovném", schvalování půjček z evropské investiční banky, o zastavárnách a bazarech, o fondu kinematografie, televizní poplatky, autorský zákon s poplatky za kopírování atp.

Tento aktivismus nepochybně komplikuje běžný život. Velmi případně to vyjádřil prezident Václav Klaus ve svém novoročním projevu: "Za dva a tři čtvrtě roku svého prezidentství jsem dostal k podpisu téměř 350 zákonů, což si můžeme představit i tak, že každý třetí den vznikl nový zákon. Tím je zužován prostor pro svobodné jednání a podnikání lidí, tím klesá úcta k zákonům a k jejich dodržování".

V současné době existuje několik nesmělých pokusů o omezení nadměrné tvorby zákonů. Dvě ministerstva připravují vlastní návrhy (resorty průmyslu a obchodu a vnitro), z dílny sdružení eStat přichází antibyrokratický zákon, jiné pokusy vznikají pod vlivem jednotlivých zákonodárců, např. návrh zákona o legislativním stop-stavu. Tyto podněty jdou od návrhů využívajících ztížení přijímání nových zákonů přes mapování a selekci norem až po mechanické omezování počtu zákonů. I kdyby se politici a odborná veřejnost rozhodli současné zákony "přetřídit", a dále ztížit Sněmovně přijímání nových zákonů, nebude dosažení cíle snadné. Změnu stavu tvorby práva nelze zredukovat pouze na legislativní řešení; značnou roli hrají hodnotové vlivy (víra ve všemoc práva), politické faktory (nedostatečně silná vláda, poměry v Parlamentu) či organizační poměry (úroveň legislativního aparátu vlády i Parlamentu). Pouhá změna právního rámce nebude stačit.

Co je tedy v současné době povinností politiků? Nenavrhuji žádný „kodex obezřetného zákonodárce“ - koneckonců by šlo o další normu. Doufám ve zdravý rozum, který nám velí přibrzdit aktivistický přístup k tvorbě zákonů. Je nutné se spíše soustředit na kvalitu předpisů, na pečlivé posouzení jejich možných důsledků a zejména na prosazení vymahatelnosti práva v každodenní realitě. Právě proto musí stále platit Senekova zlatá slova: Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur. Tedy zákon má být stručný, aby si jej i nezkušení lidé snáze zapamatovali.

 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)