Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55903)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55060)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
 
programové prohlášení rady MČ Praha 5 1998-2002
9.9.2002Programové prohlášení Obvodní rady MČ Praha 5
pro období 1998 - 2002Níže jsou uvedeny konkrétní cíle o které bude Obvodní rada MČ Prahy 5 usilovat ve volebním období 1998 - 2002. Schváleno 3 OR ze dne 2.2.1999.


1. Řízení městské části
2. Územní rozvoj
3. Doprava
4. Životní prostředí
5. Bezpečnost
6. Majetek a finance
7. Bytová problematika, nebytové prostory, privatizace
8. Sociální péče
9. Zdravotnictví
10. Školství a sport
11. Kultura1 řízení městské části


1.1 zvýšit kvalitu úředních výkonů pracovníků

1.1.1. zpřesnit systém hodnocení pracovníků a jejich individuální pracovní náplň (zejména s ohledem na odpovědnost, prioritně v odborech zajišťujících rozhodování a přípravu podkladů v oblasti samostatné působnosti), zajistit kompetentní zastupitelnost vedoucích odborů.
1.1.2. zajistit dopracování kompetencí jednotlivých odborů (OBN, OSM, OIV, zdrav., školství) zejména v oblasti správy majetku a jeho údržby, postupy a pravidla.
1.2.3. zřízení potřebných organizačních struktur pro efektivní systém kontroly oprav a investic do domovního fondu realizovaných správními firmami

1.2 rozšířit služby informačního střediska
1.2.1. zajistit provoz informačního střediska v hlav. budově včetně polední přestávky, a prověřit možnost poskytování specializovaných informací mimo úřední dny
1.2.2. zřídit informační centrum na Barrandově
1.2.3. zřízení bezplatné právní poradny ve vybraných dnech.

1.3 zlepšení kvality časopisu Prostor
1.3.1. zvýšení kvality radničního časopisu prostřednictvím redakční rady, materiálního zabezpečení a případných personálních opatření.
1.3.2. nově definovat obsahovou náplň časopisu, zajistit jeho širší distribuci a samofinancování

1.4 přověřit možnost zavedení moderního otevřeného informačního systému pro komplexní řízení městské části s využitím internetu
1.4.1. zveřejňovat informace z oblasti samosprávy (údaje ze zastupitelstva, rady, komisí), o hospodaření městské části a ostatních organizací a správních firem, dále z oblasti privatizace a správy majetku. Výběrová řízení a jejich výsledky.
1.4.2. zveřejňovat informace o struktuře úřadu (odbory, kompetence, nejčastější dotazy, ..), o organizacích založených městskou částí.
1.4.3. prověřit zavedení nového informačního systému pro řízení MČ 5 a výměnu informací v rámci úřadu.


2. územní rozvoj

2.1 zajistit přípravu podrobných regulačních plánů území se zvláštním režimem a některých vybraných oblastí
2.1.1. v návaznosti na schválení územního plánu Prahy zahájit přípravu zpracování regulačních plánů vytypovaných území (např.: Smíchov - jih).
2.1.2. prověřit možnost zajištění regulačních plánů pro některé vybrané oblasti Košíř a Radlic.

2.2 vybudovat promenádní zónu podél Vltavy v prostoru mezi Jiráskovým mostem a Císařskou loukou
2.2.1. aktualizovat projekt promenádní zóny a zajistit její revitalizaci údržbou a obnovou zeleně


3. doprava

3.1. prosazovat zavedení systému placeného stání v centru MČ 5

3.2. omezovat stanice příměstské autobusové dopravy v centru Smíchova

3.3. prosazovat preferenci městské hromadné dopravy
3.3.1. deblokaci kritických míst za spolupráce policie ve prospěch tramvajových linek
3.3.2. posouzení v rámci 3 stavby Strah. tunelu (SAT) možnost uplatnění jednosměrné varianty (Malého smíchovského okruhu)
3.5.3. podpora technických úprav křižovatek umožňující preferovat MHD

3.4. podporovat zvýšení kapacity záchytných parkovišť a jejich případnou další výstavbu

3.5. racionalizace dopravy
3.5.1. deblokaci dopravy ve spolupráci s policií, umožňující zvýšení průjezdnosti a dopravní obslužnosti vybraných kritických míst, včetně iniciace změn v dopravním značení.
3.5.2. podpora a iniciování vytváření některých komunikačních propojení
3.5.3. vytvoření systému, který umožní monitorovat a koordinovat dopravní uzavírky při výstavbě komunikačních a pozemních staveb

3.6. Zpracovat generel oprav chodníků a při rekonstrukcích využívat sdružování prostředků. V historickém jádru městské části používat výlučně klasických materiálů a vzorů.


4. životní prostředí

4.1. omezení škodlivých vlivů automobilové dopravy
4.1.1. omezovat dopravní přetíženost zabezpečením systému koordinace oprav komunikací, který by vyloučil hromadění těchto činností do jednoho úseku v daném časovém období
4.1.2. omezení hlukové zátěže iniciováním výstavby protihlukových bariér a realizací výsadby stromů tam, kde je to technicky možné
4.1.3. zamezení motoristických závodů v centrální oblasti městské části

4.2. omezení zdrojů znečištění ovzduší
4.2.1 prosazovat vhodnější harmonogram údržby komunikací k omezení znečištění v důsledku nedostatečně prováděné údržby komunikací.
4.2.2. podporovat a realizovat nadále přestavby kotelen na zemní plyn (v soukromých objektech cestou osvěty, případně formou účelových dotací) s přímým zaměřením na oblasti, kde je tento zdroj znečištění největší (Jinonice), dále podpořit zavedení plynu do oblasti Hlubočep
4.2.3. zamezit volnému spalování zahradních odpadů (iniciovat novou vyhlášku)

4.3. efektivnější řešení likvidace odpadů
4.3.1. v návaznosti na zhodnocení potřeby dalších kontejnerů na velkoobjemový odpad, prosadit případně zajistit rozšíření jejich sítě.
4.3.2. iniciovat, případně vybudovat sběrový (separační) dvůr na Praze 5
4.3.3. iniciovat vytvoření nových sběrových hnízd na třídění odpadu
4.3.4. vytvořit systém organizace a finančního zajištění svozu zahradního odpadu (listí, trávy a pod.) v jarním a podzimním období.

4.4. údržba a ochrana městské zeleně
4.4.1. zlepšení údržby veřejné zeleně prostřednictvím racionalizace vynakládaných prostředků, včetně kontrol a jednání s TSK
4.4.2. pokračovat v obnově veřejné zeleně (a to včetně grantové podpory občanských iniciativ)

4.5. zlepšení čistoty veřejných prostranství
4.5.1. zlepšení systému kontroly čistoty a úklidu chodníků prostřednictvím kontrolovatelných harmonogramů pochůzek, případně i posílením kontrolní činností
4.5.2. prostřednictvím osvěty a placeného sběru omezovat množství psích exkrementů (iniciovat novou vyhlášku)

4.6. zahájit program ekologické osvěty a výchovy
4.6.1. poskytnout ekologické osvětě větší prostor v radničním časopise i v radničních prostorech, využít na podporu osvěty granty, soutěže a pod.


5. Bezpečnost

5.1. pokračovat v instalaci městského kamerového dohlížecího systému v dalších problémových lokalitách MČ P5

5.2. podporovat zřízení pultu centralizované ochrany pro nepřetržité elektronické zabezpečení bytů, institucí, podniků a majetku MČ P5

5.3. nadále využívat časopisu MČ P5 pro informace o závažné trestné činnosti a jejím řešení.

5.4. Podporovat vznik a činnost Občanských sdružení, nadací a jiných subjektů v oblasti prevence kriminality a modelové projekty řešící: výchovnou, sociální, zdravotní a bezpečností nebo protidrogovou problematiku.

5.5. Zabezpečovat přímou součinnost zainteresovaných odborů ObÚ MČ P5, Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy při potlačování pouliční majetkové trestné činnosti a narušování veřejného pořádku, včetně zamezení a postihu činnosti sprejerů

5.6. Zvyšovat pocit bezpečí občanů MČ P5 přítomností většího počtu policistů v ulicích.


6. Majetek a finance

6.1. zlepšení evidence majetku obce
6.1.1 zajištění operativní a aktualizované evidence nemovitostí a pozemků
6.1.2 zajistit intenzivnější postup při zápisu majetku obce na správný list vlastnictví
6.1.3 zajistit seznam všech pozemků mimo území MČ (včetně nabývacích dokladů a zápisu na správný list vlastnictví)

6.2. zvýšení efektivnosti údržby bytového fondu spravovaného prostřednictvím správních firem
včetně zřízení potřebných organizačních struktur pro efektivní systém kontroly oprav a investic do domovního fondu

6.3. Zajistit revitalizaci kriticky zanedbaných oblastí (Buďánky, Plzeňská - Kmochova)

6.4. zrušení tržních míst Arbes. nám. a nám. 14. října

6.5. zajistit koncepční přístup při prodeji podílových domů
6.5.1. zajistit odprodej ekonomicky nevýhodných menšinových podílů domů ve vlastnictví městské části

6.6. pokračovat v nabídce půdních prostor pro půdní vestavby


7. Bytová politika, nebytové prostory, privatizace

7.1. vytvořit systém exaktnějšího posuzování naléhavosti bytové potřeby

7.2. vytvořit systém kontroly využívání bytového fondu (načerno pronajímané byty)

7.3. ve spolupráci se ZHMP připravit systém stanovení výše nájemného dle kvality bydlení (např. dostupnost MHD, živ. prostředí, poloha..)

7.4. dokončit nové cenové mapy nebytových prostor

7.5. přidělované byty a nebytové prostory uvádět do stavu způsobilého k okamžitému využití

7.6. připravit přiměřený počet speciální bytů (holobyty) pro rodiny, které neplatí nájemné.

7.7. pokračovat s úpravami bytů na náklady obce současně s jejich nabídkou v rámci ekonomického nájemného

7.8. pokračovat v privatizaci bytového fondu do limitu stanoveného ZHMP


8. Sociální péče

8.1. zmapovat potřebu sociální péče na MČ a její alternativní poskytovatele
8.1.1. vypracovat podrobný rozbor potřeb sociální péče pro seniory
8.1.2. vytvořit podmínky pro spolupráci alternativních poskytovatelů soc. péče s Obv. ústavem soc. služeb

8.2. vybudování domova pro seniory
8.2.1. podpořit realizaci sociálního zařízení pro seniory s dostatečně širokým spektrem služeb

8.3. omezovat sociální rizika okrajových skupin různými formami prevence
8.3.1. pokračovat v činnosti primární prevence (podpora činnosti Občanských sdružení, např. R-mosty, ..)

8.4. podpora sociálních programů prostřednictvím grantů

8.5. rozšířit přenos služeb (pečovatelské a ošetřovatelské) ke klientům - seniorům, tak aby mohli zůstávat co nejdéle ve svém vlastním domácím prostředí.


9. Zdravotnictví

9.1. vytvářet podmínky pro udržení odpovídající úrovně rozsahu, kvality, dostupnost a kontinuity ambulantní péče primární i odborné, za aktivní spoluúčasti města, VZP a zdravotníků.

9.2. ochrana občanů před negativními důsledky drog ve všech jejich souvislostech
9.2.1. pokračovat v programech specifické primární prevence, která je zaměřená na děti, dospívající mládež a mladé lidi s cílem snížit poptávku po návykových látkách
9.2.2. v oblasti nespecifické primární protidrogové prevence podporovat akce realizované na území MČ 5, prostřednictvím grantů v oblasti podpory volnočasových aktivit.
9.2.3. v oblasti sekundární prevence zajistit nízkoprahové kontaktní centrum pro drogově závislé a spolupracovat s organizacemi zabývajícími se touto problematikou (Drop in)


10. Školství a sport

10.1. podpora kvality vzdělávání a rozmanitost v nabídce (třídy výtvarné, matematické, ekologické, sportovní atp.)

10.2. podpora MŠ a ZŠ zaměřených na integraci tělesně a zdravotně handicapovaných dětí do standardní školní výuky
10.2.1. vypracovat ucelený obraz stávající situace, podporovat projekty zaměřené na integraci handicapovaných dětí.

10.3. podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
10.3.1. zmapovat volnočasové aktivity mládeže na území MČ 5, včetně jejich potenciálních potřeb
10.3.2. pokračovat v podpoře volnočasových aktivit formou grantů

10.4. využití školních budov a zařízení i mimo vyučování
10.4.1. zmapovat situaci a podporovat rozšiřování jak vlastní činnosti školy, tak jiných institucí (jazyková výuka, sporty apod.)


11. Kultura

11.1. zapojit městskou část do projektu "Praha - evropské město kultury roku 2000"

11.1.1. Bertramka (cykly koncertů),

11.2. každoročně připravit program na Dny evropského dědictví

11.2.1. zpřístupnit památky, zajistit výklady, koncerty
11.2.2. připomenout výročí J. Barrande

11.3. působit ve prospěch nápravy u zanedbaných památek, které nejsou v majetku MČ Praha 5.


 
 
> programové prohlášení rady MČ Praha 5 1998-2002 (9.9.2002)
> Plnění vlastního programu (7.1.2008)
> Dostupné bydlení (7.1.2008)
> Penzijní reforma (7.1.2008)
> Reforma financí (7.1.2008)
> V Evropě jako rovnoprávný partner (6.1.2008)
> Parky na Praze 5 (21.8.2008)
> Dětská hřiště a možnosti volnočasových aktivit dětí na P5 (21.8.2008)
> Školy a školky (27.8.2008)
> Senátní volby 2002 - Základní programové body a priority (9.9.2002)
 
  zpět  dopředu 
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)