Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55899)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55058)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Názory a komentáře - 2005
 
Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)

V lednu t.r. europoslanec Hynek Fajmon uvedl "Pět důvodů proti euroústavě", které přehledně shrnují hlavní námitky poslanců ODS v Evropském parlamentu. Tyto námitky byly uveřejněny i v MFD. Následně senátor Outrata ve stejném deníku tyto námitky zpochybňoval. Protiargumenty senátora Outraty jsou na prvý pohled působivé, avšak nejsou zcela bez chyby. Dovolím si je níže komentovat.


1) Fajmon: „Návrh ... byl vytvořen v nezvoleném Konventu, který neměl ... mandát ...“

Outrata:
Tento důvod, který autor staví na první místo, mi připadá malicherný. Legitimita dokumentu není dána mandátem autora, nýbrž schvalovacím procesem, který teď probíhá, tedy ratifikací členskými státy. Přitom hlasování v Evropském parlamentu, který má nesporný populární mandát (nejen že byl zvolen občany všech členských zemí, ale stalo se tak navíc zcela nedávno, když už návrh textu existoval, takže byl předmětem volební kampaně), zcela potvrdilo, že většina občanů členských zemí za ním stojí.

Komentář: Nemůžeme oddělovat hodnotu ústavní smlouvy od procesu jejího vytváření. Nemůžeme říci - je nám jedno, jak jsme se u toho procesu zašpinili, hlavně, že již máme výsledek. Je zapotřebí si položit několik otázek.

Je otázkou, zda konvent dělal to co mu členské státy daly za úkol. Laekenská deklarace mu mandát nedala. V ní je jen výhled o tom, že by se smlouvy měly změnit a změnit tak aby nedošlo k posunu moci uvnitř Unie a že se máme ptát zda by nebylo vhodné abychom takovou smlouvu (euroústavu) někdy měli, nikoliv aby ji vytvořili.

Je problém jak byl konvent veden. Veškerý chod konventu byl veden silně předsednictvem a velmi silná byla pozice jeho sektetatriátu, včetně kontroly informací. Chyběly demokratické procedury (delegáti o předkládaných pasážích smlouvy nehlasovali)

Je otázkou zda je slučitelné aby takovéto těleso vytvářelo dokument charakteru ústavní smlouvy. Konvent bezpochyby nabízel neotřelou metodu, která by Evropu mohla posunout dál, pokud by se zůstal myšlenkovým fórem. Na ústavodárnost neměl mandát. Konvent oproti mezinárodní konferenci přinášel nové typy legitimity pokud jde o zdroje ze kterých byli vybráni účastníci. Byli tam reprezentanti exekutivy, reprezentanti národních parlamentů a reprezentanti evropských institucí. Kromě toho tam byli v roli poradních orgánů i nevládní organizace. Byl by to velmi zajímavý subjekt v rovině brainstrormingu, nikoli v rovině někoho, kdo vytváří dohodu.

Problematické bylo i postavení členů Konventu. Zástupci střední a východní Evropy byli v pozici, kdy nemohli hovořit do blokování konsensu. Prakticky to znamenalo, že 37% kandidátů bylo v nerovnocenném postavení, to je na ústavodárné shromáždění poměrně dost.

Navíc když Konvent vydal své dílo byly politické špičky členských států pod velkým tlakem. Konvent se povýšil ústy Giscara d'Estaing do role - my jsme vytvořili dokument který je konsensuální, nedotknutelný, nesmí se do něj zasahovat protože by se rozpadla jeho struktura. Proto se také mezivládní konference, která následovala dostala do role tvůrce jakéhosi formalizovaného souhlasu vůči tělesu, které nemělo svůj mandát (nakonec členské státy tomu formalizovaném tlaku na prvé konferenci odolaly). Do podobné situace se dostávají i státy v průběhu ratifikace
.


2) Fajmon: „Euroústava ... neshrnula primární právo EU pod jednu hlavičku, nezpřehlednila je a nezjednodušila, (a) tedy ji nepřiblížila k občanům...“

Outrata: Ke zpřehlednění ve skutečnosti jistě došlo:
bude-li smlouva ratifikována, přestane být primární právo rozstrkáno po různých dokumentech a bude celkem přehledně stát v dokumentu jediném. Zkrácení textu asi na třetinu je nesporně zjednodušením. Říká se, že se to mohlo udělat lépe, to je však osud mnoha kompromisních textů. Jako druhý důvod pro odmítnutí dokumentu mi to však připadá malicherné.

Komentář: Ano, opravdu došlo ke zpřehlednění a zjednodušení systému evropského práva, někdy možná ale za poměrně vysokou cenu – Unie např. získává jako celek právní subjektivitu, a tedy i oprávnění samostatně jednat např. v citlivé společné zahraniční a bezpečnostní politice. Nadále navíc bude platit separátní Smlouva o Euratomu. Zásadní otázka však zní: Je euroústava opravdu občanům srozumitelná, neskrývá řadu bílých míst a vágních formulací?

3) Fajmon: „Euroústava je cestou k evropskému superstátu, protože principiálně mění politický a právní charakter dosavadní EU.

Outrata: “Začátek této věty je klišé. Neologismus „superstát“ nemá žádný věcný obsah a slouží spíše národovcům ke strašení neviňátek. Tato skutečnost je pak zřejmá z výčtu hrůz, které pan Fajmon vyjmenovává, totiž existence symbolů (vlajka, hymna, heslo, měna, svátek), titul „president“, který pan Fajmon ne zcela správně překládá jako „prezident“, a titul „ministr“); dále právní subjektivita EU s právem uzavírat smlouvy a nadřazenost práva EU. Předně je třeba říci, že všechny tyto symboly existují již dnes a že všechna práva spojená s právní subjektivitou EU v praxi dnes má. Autoři tedy zřejmě prostě zpřehledňují a zjednodušují současný stav legalizací. Změna se týká jen formy, obsah se v podstatě nemění.

Komentář: Symboly EU dosud existují na spíše neformální úrovni, nyní se jim dostává posvěcení jako oficiálně uznaným symbolům, okolo kterých mohou orgány Evropské unie začít vytvářet novou, náležitě politicky korektní a multikulturně gumovou mytologii. Jistě, nemění se obsah pojmu právní subjektivita – mnohem závažnější však je, že se tato subjektivita rozšiřuje na nejcitlivější otázky evropské spolupráce spojené často s bytostnými národními zájmy a suverenitou členských zemí. Konkrétně jde o oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky a spolupráce policie a justice v trestních záležitostech.

4) Fajmon: „Euroústava omezuje suverenitu ČR ... tím, že některé kompetence ... budou převedeny do kompetence EU a ty ..., které již má, budou převedeny ... do rozhodování většinového.“

Outrata: Odstranění veta
, které se ostatně netýká nejvážnějších rozhodnutí, je zřejmým zjednodušením rozhodovacích procesů. Pan Fajmon se však bojí toho, že budeme přehlasováváni. To mi připadá jako optický klam. Mechanismy hlasování jsou zvoleny tak, aby nestačila prostá většina ať jakkoli počítaná, nýbrž byla nutná dosti značná většina pro rozhodování. V praxi nám (i ostatním) to bude sotvakdy skutečně vadit, protože v situaci, kdy bychom byli izolováni v Evropě, budeme stejně politickým tlakem všech dotlačeni k řešení, které se zbytku Evropy nepříčí, a to i dokonce kdybychom nebyli členy EU. V možnosti vše zablokovat vetem naše síla nespočívá, jak jsme si z historie vědomi. V běžných situacích však nebudeme v hlasování sami. Záleží ovšem na pravidlech tohoto hlasování. To je však podle mého názoru v návrhu dobře ošetřeno už právě proto, že to bylo ve středu pozornosti jak Konventu, tak vlád.

Komentář: Zachování práva veta je pro malé členské země samozřejmě výhodnější než rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou, kde mají objektivně větší váhu velké členské státy (kritérium počtu obyvatel). V novém systému hlasování kvalifikovanou většinou navrženém v euroústavě navíc váha ČR klesá. Nejzávažnější skutečností však zůstává, že prostřednictvím klauzule flexibility a přechodových klauzulí bude moci EU rozšiřovat své pravomoci i způsob hlasování bez nutnosti ratifikace takovéhoto kroku v členských zemích. Schválením euroústavy tak členské státy vystavují EU jakýsi bianco šek s dnes netušenými následky.

5) Fajmon: „Přijetí euroústavy je nevýhodné,“ zejména kvůli tomu, že váha ČR se snižuje „o třetinu“.

Outrata:
Ta „třetina“ je několik promile kolem hranice tří procent, což je naše současná i budoucí váha. Vahou svého podílu věru nikoho neporazíme, to bychom museli zakládat nikoli ústavu EU, nýbrž české impérium. Svou váhu musíme prosazovat spojenectvím s jinými, popřípadě silou argumentů a dobrou politickou prací. I tak návrh zvýhodňuje (asi tak „o třetinu“) malé země proti velkým.

Komentář: Systém hlasování kvalifikovanou většinou tak, jak jej navrhuje ústavní smlouva, malé státy oproti současné situaci nezvýhodňuje, spíše naopak. Využití matematických formulí pro výpočet váhy ČR je ovšem sporné, protože v euroústavě odpadá kritérium vážených hlasů. Porovnáním zbývajících kritérií (kvórum počtu států a kvórum počtu obyvatel) bychom však došli spíše k závěru, že euroústava váhu ČR oslabuje.

 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)