Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (54963)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (53635)(24%)
Asi nepůjdu volit (54233)(25%)
Určitě nepůjdu volit (53828)(24%)
 
 
Stanoviska k obecným otázkám - sociální záležitosti
 
důch. reforma detailněji (20.2.2003)

Současný český průběžný důchodový systém je v deficitu - letos se předpokládá cca 20 miliard. Pokud by se neučinila žádná opatření, jenom do roku 2020 by narostl kumulovaný deficit např. podle Jany Klimentové z MPSV na zhruba 30 měsíčních výplat důchodů - a to je jeden z nejstřízlivějších odhadů.

V době, kdy je systém v chodu, lze deficit snižovat či eliminovat pomocí parametrických změn. Ty však, byť jsou nutné, mají svá omezení. Lze zvýšit věk odchodu do důchodu např. na 65 let, těžko je ale možné zvýšit ho třeba na 80 let. Lze omezit náhradní doby, omezit některé druhy důchodů. Je samozřejmě možné i důchody snížit - v tom případě se ale systém bude udržovat v chodu na úkor důchodců.
Naproti tomu nelze řešit narůstající deficit zvyšováním pojistného. Tady neplatí zákony matematické, ale ekonomické - a ty jednoznačně dokazují, že výše daňového zatížení a celkový objem vybraných daní nejsou přímo úměrné veličiny. Poměr se pohybuje po tzv. Lafferově křivce, přičemž od určité výše daňového zatížení začne dokonce celkový objem vybraných daní klesat. Navíc zde působí efekt, kdy se zvyšováním daňové zátěže začne docházet k poklesu výkonnosti ekonomiky.

Ať už dojde k jakýmkoli reálně průchodným parametrickým změnám, agónie se pouze oddálí. Nejpozději v roce 2035 by mohlo dojít ke krachu systému. Daleko dřív však ČR překročí deficit státního dluhu nad úroveň povolenou EU, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Bez ohledu na jakkoli optimistický výhled výkonu české ekonomiky, nelze na něj spoléhat. Výhled na dobu delší než pět let je pouhým odhadem nepočítajícím s neočekávanými výkyvy, které globální ekonomice může způsobit cokoliv, výhled na dobu delší než patnáct let má už hodnotu věštění z křišťálové koule. Oproti tomu demografický vývoj je z hlediska důchodového systému veličinou s velmi nízkou tolerancí danou a neúprosnou.

Z toho vyplývá základní nezbytnost - zároveň s parametrickými změnami okamžitě začít s reformou systému. Je to jediná cesta, jak zabránit budoucímu kolapsu. Čím déle to budeme odkládat, tím dražší a obtížnější reforma bude. Budeme-li čekat příliš dlouho, stane se dokonce neproveditelnou.

V této chvíli je ještě relativně příznivá situace. Do důchodu nezačaly dosud odcházet početně silné poválečné ročníky, a naopak se do produktivního věku dostaly početně silné ročníky 70. let. Máme tedy - byť už bohužel s několikaletým zpožděním - poslední slušnou šanci na celkem bezbolestnou, nikoho nepoškozující, průchodnou a ufinancovatelnou reformu.

Panuje všeobecná shoda, že je třeba přejít na smíšený systém, kde průběžná státní část je jakousi pojistkou či stabilizujícím prvkem systému, zatímco fondová část je efektivním prvkem, který navíc není závislý na demografickém vývoji. Na tom se dnes shodují nejen experti, SB, MMF, ale dnes už to připouštějí i tak konzervativní instituce jako MOP /VÚPSV- W. M. Mercer, 2001/.

Jedním ze způsobů, jak je možné zajistit přechod na smíšený systém, je postupné nahrazování části důchodu ze státního systému rentou z fondového spoření (tzv. metoda komplementární konverze).

Příklad reformy z pera K. Havlíčkové s níž na reformě spolupracuji je uveedena níže:

Obecně:
Placení pojistného i výplata důchodů se rozdělí na dvě části - část státní a fondovou. Část pojistného bude placena do důchodových fondů, část nadále do státního průběžného systému. Důchody budou vypláceny rovněž z těchto dvou zdrojů. Renta, plynoucí z fondové části, bude komplementárně doplňovat částku ze systému státního tak, aby měl každý občan celkový důchod z obou zdrojů minimálně stejný jako dnes.
Nejstarší předdůchodové ročníky budou na kapitalizaci odvádět největší část povinného pojistného, nejmladší nejmenší. Komplementárně z tohoto hlediska je pak měněn i poměr mezi složkou důchodů vyplácených v rámci průběžného a v rámci fondového systému. Oproti pojistnému budou nejstarší ročníky z fondového systému dostávat nejmenší část důchodu, nejmladší nejvyšší.

Konkrétně:
Od prvního roku reformy budou lidem odcházejícím do důchodu důchody ze státního průběžného systému (dále jen "státní důchody") vypočítány podle současných pravidel a takto vypočtené částky sníženy o konstantní, pro jednotlivé ročníky lineárně rostoucí procento. Tedy ti, kdo půjdou do důchodu za jeden rok, budou mít důchod o 2 % nižší, ti, kdo půjdou do důchodu za dva roky, o 4 %, dále o 6, 8, 10 ... až za dvacet let o 40 %.
Aby ale v důchodu neměli nižší příjem, než na který mají nárok podle dnes platných pravidel, budou do průběžného systému platit méně a ušetřenou částku si budou spořit do důchodového fondu. Fond si každý vybere, včetně možnosti zvolit si fond státní.
Protože hlavním kritériem, které zvýhodňuje fondový systém oproti průběžnému, je délka spoření, je třeba snížení odvodů pojistného do průběžného systému odstupňovat tak, aby si každý stačil naspořit částku, z níž vyplácená důchodová renta nahradí snížení důchodu. Tedy ti, kdo půjdou do důchodu za rok a budou ho mít nižší o 2 %, budou mít po dobu tohoto jednoho předdůchodového roku odvod pojistného na důchodové pojištění do státního systému snížen nejvíce - na základě odhadů by šlo přibližně o 36 %. Ti, kdo půjdou do důchodu za dva roky o trochu méně, postupně až po snížení o 22 % pro ty, kdo mají do důchodu dvacet a více let. Samozřejmě, že čím kratší doba spoření, tím nižší zhodnocení uložených peněz - minimálně prvních pět ročníků by se tedy do nového systému zapojovalo výhradně dobrovolně.

Tímto způsobem zajistíme splnění podmínky, že žádný jednotlivec na reformu nedoplatí - z hlediska občanů bude reforma neutrální, a jediným rizikovým prvkem, resp. veličinou, kterou lze odhadnout jen přibližně, v ní je výnos fondů. Je tedy třeba počítat s reálně dosažitelným výnosem, aby nedošlo k naspoření nižší než předpokládané částky, přičemž parametry lze podle vývoje výkonnosti fondů měnit.
Tento druh reformy obecně má jednu obrovskou výhodu, a tou je flexibilita. Lze kdykoliv v průběhu reformy úpravou parametrů a koeficientů zohlednit výkonnost ekonomiky, výnosy fondů atd. Navíc velmi brzká celková přebytkovost systému by umožnila bezbolestně zohlednit nepříznivý demografický vývoj, tedy záležitost v průběžném systému zcela neřešitelnou.
Flexibilita umožňuje i to, že není třeba už dnes rozhodnout, jaký bude poměr důchodu ze státního průběžného systému a renty z fondového pojištění. Protože je reforma postupná, mohou budoucí generace tento poměr od dnes předpokládaného 60:40 změnit.
Co se týče námi nyní předpokládané "konečné" výše státních důchodů, jsou dvě možnosti: buď určité procento dnešního důchodu nebo paušální důchod. Paušální důchod by plnil v tomto systému přerozdělovací funkci, čili jbyl by prvkem solidarity základního systému (z vyššího příjmu by se platilo vyšší pojistné, důchod by ale byl stejný).
Další výhodou paušálního státního důchodu je administrativní nenáročnost - prakticky okamžitě by se mohlo, počínaje osobami, při zahájení reformy mladšími 40 let, přestat s evidencí výše vyměřovacího základu pro výpočet důchodu, veškeré další výpočty by se postupně eliminovaly až na pouhou valorizaci paušálních důchodů pro všechny. Nemusela by se zavádět sociální pojišťovna a individuální účty - ty by měl každý u svého fondu. Evidovaly by se pouze odpracované roky, výběr pojistného by tak jako dnes zajišťovala SSZ.
Znovu je třeba zopakovat, že v této věci není potřeba definitivně rozhodnout dnes, je možné reformu zahájit a cílový stav určit či změnit kdykoli v jejím průběhu.
 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
:: Bytová problematika
:: bezpečnost
:: EU
:: finance
:: hospodářství
:: obrana
:: politika
:: právo
:: právo - náměty
:: směřování
:: sociální záležitosti
    : Reforma důchodového systému (14.7.2003)
    : důch. reforma detailněji (20.2.2003)
    : důchodová reforma (28.10.2002)
    : sociální spravedlnost (12.11.2002)
    : Jak s nezaměstnaností v ČR (5.2.2004)
    : Nezaměstnanost - aktuální problém (11.10.2002)
    : Romská problematika (20.11.2002)
:: školství
:: veřejná správa
:: zahraničí
:: zdravotnictví
:: životní prostředí
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)