Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (54963)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (53635)(24%)
Asi nepůjdu volit (54233)(25%)
Určitě nepůjdu volit (53828)(24%)
 
 
Stanoviska k obecným otázkám - bezpečnost
 
imigrační politika (25.10.2002)

Vízová a imigrační politika má široce otevírat dveře turistům, podnikatelům i ostatním, kteří se rozhodnou žít s námi, zároveň však musí velice ztěžovat možnost pobytu osob, pro které je vstup do republiky další příležitostí pro kriminální činnost a pro ty pro které jsou otevřené hranice příležitostí ke "kriminálnímu podnikání". To samozřejmě neznamená uzavírání se před světem, nýbrž jen zákonnou prevenci kriminality, zejména mezinárodního organizovaného zločinu.

Otevření hranic po r. 1989 bylo jedním z významných předělů, který umožnil spojení se světem. Povzbudilo široké spektrum lidských i občanských aktivit a dalo impuls ekonomice. Mít přiměřeně otevřené hranice je naprosto nezbytnou podmínkou rozvoje naší ekonomiky v současném světě. Přirozeným důsledkem je imigrace se všemi jeho pozitivními i negativními důsledky.

Jak minimalizovat negativní důsledky? Kromě ponechání stávajících podmínek pro udělování trvalého pobytu (tj. 10 let nepřetržitého pobytu) a občanství (dalších 5 let), kterou považuji za postačující, by měl každý cizinec prokázat jazykové znalosti a znalost kulturních a historických reálií. Měl by platit princip, že ČR je otevřená pouze těm, kdo se chtějí bezvýhradně podřídit jejím zákonům. Konkrétně, po spáchání trestného činu (jistých druhů) by mělo následovat vyhoštění.

Na druhé straně, uprchlíkům a asylantům je zapotřebí poskytnout v přiměřené míře ochranu dokud se nezlepší situace v jejich zemi. Tato ochrana je dána Úmluvou o právním postavení uprchlíků z roku 1951, jež byla v ČR vyhlášena zákonem 208/1993 Sb. Přiměřenou mírou rozumím respektování meze množství oprávněných uprchlíků srovnatelnou s ostatními evropskými státy.

Množství nových trvalých pobytů je zapotřebí regulovat operativně podle schopnosti společnosti pojmout nově příchozí


Přistěhovalectví je migrační pohyb, který je převážně motivován ekonomicky
Česká republika byla dosud tzv. tranzitní zemí, přes kterou se uprchlíci z asijských nebo afrických zemí snažili dostat na západ, tedy do zemí Evropské unie. S blížícím se pravděpodobným vstupem ČR do EU se však Česká republika zároveň stává i zemí cílovou, kde je dostatečně vysoká životní úroveň a tak mnoho osob hledajících obživu ve státech bohatších než je jejich stát původu čím dál častěji projevuje zájem usadit se zde.


Uprchlíkům a asylantům je zapotřebí poskytnout v přiměřené míře ochranu dokud se nezlepší situace v jejich zemi.
Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, jež byla v ČR vyhlášena zákonem 208/1993 Sb., ve svém článku 1 definuje uprchlíka takto: "Uprchlíkem se rozumí osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je schopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti, nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem k výše uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit."

Pojem azyl je na rozdíl od uprchlíka pojmem obyčejového mezinárodního práva. V českém prostředí nalezneme základní normu v článku 43 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.), který stanoví: "ČR poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod."


Rizika přistěhovalectví existují a je možné je omezit
Imigrace se v posledních několika letech stává palčivým problémem celé západní Evropy, a to ve smyslu kriminality imigrantů, hrozby teroristických útoků a následně narůstající xenofobie. Jednou z možností jak již dopředu předejít takovým problémům je zpřísnění kritérií pro přistěhovalectví. Kromě ponechání stávajících podmínek pro udělování trvalého pobytu (tj. 10 let nepřetržitého pobytu) a občanství (dalších 5 let) by měl každý cizinec prokázat jazykové znalosti a znalost kulturních a historických reálií. Měl by platit princip, že ČR je otevřená pouze těm, kdo se chtějí bezvýhradně podřídit jejím zákonům. Konkrétně, po spáchání trestného činu (jistých druhů) by mělo následovat vyhoštění.


asimilace vs "multikulturalita"
Existují v podstatě dva protilehlé koncepty ke zmírnění negativních důsledků imigrace.
Asimilace - tj. postupné vyrovnávání se v tradicích a chování. Na konci procesu by si lidé byli ve společném kulturním prostoru stále podobnější. Tento přístup však vyžaduje zejména vůli asilantů.
Multikulturalita - Rozdílné civilizace, kultury a etnika, mohou žít vedle sebe, spolupracovat a vzájemně se obohacovat, pokud se budou navzájem respektovat a tolerovat. Zde je akcent spíše na vůli majority.
Hledání vhodných postojů se bude vždy pohybovat v rámci těchto mezí.
V současné době multikulturální ideologie zjevně selhává, a každá země v Evropě tuto záležitost diskutuje.
Německo, kde žije 7,3 milionu lidí s cizím pasem, sice pociťuje rostoucí nedostatek odborníků, ale zhoršená hospodářská situace a zvýšená nezaměstnanost utlumily ochotu k velkorysému řešení přístupu imigrantů na jejich území. Italští poslanci schválili imigrační zákon, který výrazně ztíží podmínky pro povolení vstupu a pobytu do Itálie. Současně usnadňuje vypovídání ilegálních imigrantů do zemí původu a zvyšuje trestní postih převáděčům (červen 2002). Dánský parlament schválil zákon o nové restriktivní imigrační politice. Podle nového zákona bude v podstatě zrušen status uprchlíka a právo na azyl budou mít jen ti běženci, na něž se vztahují mezinárodní konvence. Omezeno je slučování rodin, minimální věk pro uzavírání sňatků je 24 let, a to i pro Dány, kteří by uzavírali manželství s osobami v zahraničí. Tím se má zabránit vynuceným sňatkům (červen 2002).
Imigrační úřad v USA je od 11. září pod velkým tlakem politiků i veřejnosti a je nepřímo obviňován z toho, že nedokázal udržet pořádek a přehled v registraci cizinců v USA ….

Jednoznačné řešení počtu imigrantů a podmínek jejich integrace zde neexistuje. Politici budou vždy hledat rovnováhu na jedné straně mezi lidskými právy, otvíráním hranic a ekonomickým přínosem z toho pramenícím a na druhé straně mezi negativními jevy které imigrace přináší.


viz také: Jak s imigrací v EU (28.5.2004)
 
http://www.skaloud.net/index.php3?act=stanoviska&display=1100&offset=1&off1=104
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
:: Bytová problematika
:: bezpečnost
    : Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
    : Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
    : Jak s imigrací v EU (28.5.2004)
    : imigrační politika (25.10.2002)
    : korupce (30.10.2002)
    : omezování kriminality (20.11.2002)
    : rasizmus (10.11.2002)
:: EU
:: finance
:: hospodářství
:: obrana
:: politika
:: právo
:: právo - náměty
:: směřování
:: sociální záležitosti
:: školství
:: veřejná správa
:: zahraničí
:: zdravotnictví
:: životní prostředí
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)