Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: projednané zákony a smlouvy - 6 - období
 
Stabilizační balíček
20.9.2007
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
(Senátní tisk č. 106 - Návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů)


Předložený vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů není standardním návrhem zákona, ale souborem právních úprav, jejichž společným cílem je, optimalizace příjmů státního rozpočtu a podpora hospodářského růstu.

Na straně výdajů sledují navržená opatření zastavení vzestupu finančních nákladů vkládaných do sociálního a zdravotnického systému, který je s ohledem na zvyšující se podíl těchto výdajů na vývoji deficitů veřejných rozpočtů, destabilizující. Dochází ke změnám v oblasti téměř všech sociálních systémů (především systému státní sociální podpory, životního a existenčního minima, systému nemocenského pojištění), právní úpravy platů, předpisů týkajících se zaměstnanosti a právní úpravy veřejného zdravotního pojištění, pojistného na toto zdravotní pojištění a činnosti zdravotních pojišťoven.

V oblasti podpory hospodářského růstu dochází k úpravě daní
[včetně zavedení tzv. ekologických daní - koaliční kompromis]. Jejich smyslem je povzbudit aktivitu. Celkově daňová kvóta zůstane v podstatě zachována, ale klesly daně přímé (daň z příjmů právnických osob a fyzických osob) a vzrostly daně nepřímé (DPH - u snížené sazby, spotřební daň, ekologické daně). Zdaňuje se tedy spíše spotřeba nežli aktivita, nikoli úspěch. Na konci volebního období podle tohoto návrhu budou daně z příjmu jak právnických, tak fyzických osob na úrovni zhruba 19 %. Na tom vydělá zejména střední třída, která už nebude při růstu mzdy penalizována za posun do vyšších daňových pásem.

Z hlediska legislativního předložený návrh zákona mění 46 zákonů, zrušuje 1 zákon a 1 nařízení vlády, zavádí 3 nové zákony (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv), a omezuje použití vyhlášky k provedení zákona o sociálním zabezpečení.

Z hlediska věcného jsou hlavními změnami:

V oblasti sociální – zrušení automatických valorizací životního minima a sociálních dávek s výjimkou důchodů, změna podmínek pro přídavek na dítě, a to stanovením pevné výše přídavku dle věku dítěte s nárokem omezeným příjmem rodiny do 2,4 násobku životního minima, zavedení „třírychlostního“ rodičovského příspěvku, snížení porodného, zrušení „pastelkovného“, omezení pohřebného – nárok je jen při pohřbu rodiče nezaopatřených dětí nebo při pohřbu nezaopatřeného dítěte, zavedení maximálních vyměřovacích základů pro placení pojistného zaměstnancem, zvýšení maximálního vyměřovacího základu pojistného na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ, změna v poskytování nemocenských dávek tak, že první tři dny nemoci jsou bez dávek, čtvrtý až další dny s dávkami ve snížené výši, zmrazení platů ústavních činitelů;

V oblasti zdravotnictví – zavedení regulačních poplatků placených pacienty za návštěvu u lékaře, položku receptu, hospitalizaci a návštěvu pohotovosti, a to do maximální výše 5 000 Kč za rok, změny v právní úpravě zdravotních pojišťoven spíše organizačního charakteru, návrh nové právní regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní účely.

V oblasti daní - změny sazeb daně z příjmu u fyzických a právnických osob, úprava daňově odečitatelných položek a slev, zrušení minimálního základu daně z příjmu, sleva na dani ekonomicky aktivním důchodcům, zvýšení snížené sazby DPH, zvýšení sazby daně z nemovitostí v obcích do 600 obyvatel a možnost obcí rozhodnout o tom, zda osvobodí zemědělské pozemky od této daně či zda stanoví koeficient násobící daň z nemovitostí na území obce, osvobození nabytí majetku od daně dědické (II. skupina) a darovací (I. a II. skupina), zavedení tří druhů tzv. ekologických daní z energií (transpozice směrnic EU, výnosově neutrální koncepce);

registrační pokladny – zrušení povinnosti zavést registrační pokladny (plnění vládního prohlášení, nulový dopad na veřejné rozpočty);


Některé argumenty pro podporu stabilizačního balíčku

Důvody pro balíček
Pokud bychom nepřistoupili ke stabilizačnímu balíčku, a pokud bychom to neudělali rychle, už v roce 2009 by mandatorní [ze zákona povinné] výdaje pohltily veškeré příjmy rozpočtu. Zabránilo by to financovat rozvoj školství, vědy, výzkumu, infrastruktury, reformu policie, justice a státní správy

Mandatorní výdaje se skládají z výdajů vyplývajících ze zákona (sociální platby, příspěvek na penzijní připojištění a na stavební spoření, platba státu do zdravotního pojištění, splátky dluhů) a z výdajů vyplývajících ze smluvních závazků státu (záruky, převody mezinárodním organizacím atd.). Podobné (tzv. quasi-mandatorní) výdaje jdou na aktivní politiku zaměstnanosti, na obranu, na mzdy a platy v rozpočtové sféře a rozpracované investiční akce.

V roce 1996 činily tyto povinné výdaje celkem 64% státního rozpočtu. V r. 2002 pak již celých 82% Pokud by nedošlo ke změně pak by v roce 2009 tyto výdaje pohltily veškeré příjmy rozpočtu. Mění se také struktura těchto výdajů. Nejvýznamnější růst je v oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.


Jaký byl zvolen způsob stabilizace veřejných rozpočtů
Bylo nutné zrušit automatická valorizační [ze zákona navyšované náklady vázané na inflaci] schémata s výjimkou důchodů, bylo přistoupeno k zjednodušení systému dávek a zpřísnění jejich vyplácení. Tím bude dosaženo toho, že křivka růstu mandatorních výdajů bude méně strmá. (tím se vytváří prostor k nalezení shody o dalších fázích důchodové, sociální a zdravotní reformy, což jsou teprve opatření vedoucí ke střednědobé stabilizaci veřejných rozpočtů).

I přes toto šlápnutí na záchrannou brzdu bude náš sociální systém patřit v Evropské unii k nejštědřejším vzhledem k průměrné mzdě. (V roce 2008 budou výdaje na sociální dávky výrazně vyšší než v roce 2006 a to o 13 mld. Kč. Například rodičovský příspěvek bude oproti roku 2006 téměř dvojnásobný. Rok 2006, tzn. rozpočet roku 2007, byl předvolební populistickou anomálii, která neměla v dějinách po listopadu žádnou paralelu).

Ve stejné logice jako daňové změny a změny v mandatorních výdajích jdou změny ve zdravotnictví. Na jedné straně jsou zaváděny regulační poplatky (v sociálně únosné výši - což je osvědčený prostředek všude v Evropě v rozumných zemích, jak bránit nadužívání péče). Na druhé straně je zde strop pro doplatky, který znamená, že skončí doba, kdy někteří občané, velmi často právě sociálně potřební, dopláceli za rok desetitisícové částky.

Cíle stabilizačnízho balíčku:
- stabilizace veřejných financí, vystavení stop dluhům. Plnění závazných výdajových rámců a možnost akceptovat euro.
- možnost financování modernizace země, podpora vědy a výzkum, budování infrastruktury. (Příští rok do Fondu dopravní infrastruktury přiteče 88 mld. Kč. Je to o třetinu víc než v minulém období, plus strukturální fondy a fondy z regionálních operačních programů, které tyto částky navyšují).
- vládá získá čas a prostor pro přípravu strukturálních reforem penzijního, zdravotního a sociálního systému. Ty kroky již připravuje a čas je nutný nikoli kvůli manažerské přípravě těchto reforem, ale spíše k nalezení konsenzu napříč politickým spektrem.
- přijaté změny umožní státu nejen dále fungovat, ale podporují i ekonomický růst, aktivitu, stabilitu a jsou tedy zaměřeny do budoucna, jakkoli impulsem k jejich provedení byly dlouhodobě neřešené problémy minulosti a nutnost zajistit finance pro současnost.
- Pro vládu znamená úspěch této nulté fáze reformy možnost provést řadu dalších změn z oněch celkem 190 projektů, které má vláda ve svém programovém prohlášení a které zcela konkrétním způsobem zlepšují život občanů.

Zdravé veřejné finance jsou pouze jednou z pěti hlavních premiérských priorit. Ty další jsou moderní a efektivní stát, bezpečný občan v bezpečném státě, odstranění bariér a podpora vědy a vzdělanosti


Oproti vládnímu návrhu zákona došlo v Poslanecké sněmovně k řadě změn,
níže jsou uvedeny nejzajímavější změny:

A) Změny v působnost Ministerstva financí
pro fyzické osoby:
­ sazba daně se od 1. ledna 2009 oproti roku 2008 snižuje z 15 % na 12,5 % a zároveň se od tohoto data snižují slevy na dani takto:
1. pro poplatníka z 24 840 Kč na 16 560 Kč,
2. pro vyživovanou manželku z 24 840 Kč na 16 560 Kč,
3. pro vyživované dítě z 10 680 Kč na 10 200 Kč;
- maximální výše daňového bonusu se zvyšuje od zdaňovacího období roku 2008 z 30 000 Kč na 52 200 Kč;

Změně sazby daně z příjmu fyzických osob z 15 %, na 12,5 % se týká tzv. velehrubé mzdy. Tento krok znamená, že v roce 2009 bude celková daňová zátěž fyzických osob snížena v celkovém objemu zhruba 11 miliard korun

pro právnické osoby:
Oproti vládnímu návrhu dojde k rychlejšímu snižování daně z příjmu právnických osob. Navržené tempo 22 – 21 – 20 v tříletém horizontu je změněno na 21 – 20 – 19, takže v roce 2008 poklesne daň z příjmu právnických osob o tři body ( pro zdaňovací období roku 2008 se snižuje daň z 22 % na 21 % [nyní 24 %])

pro fyzické i právnické osoby:
­ náklady na provoz vlastního stravovacího zařízení a příspěvky na stravování zůstávají daňově uznatelnými výdaji;
­ v případech, kdy vláda navrhla změnit zvláštní sazbu daně podle § 36 zákona z 25 % a z 20 % na 15 % se tato sazba daně od roku 2009 snižuje na 12,5 %;

Rovněž se zvýší oproti vládnímu návrhu daňový bonus pro nízko příjmové skupiny s více dětmi, tam je onen princip negativní daně. V okamžiku, kdy sleva na dani převýší daňovou povinnost, vzniká nárok na vratku. Ten je limitován podle vládního návrhu ve výši 30 tisíc korun ročně, změna z PS zvyšuje na 52 200 korun ročně.

Došlo také ke slevě na dani na dítě, kterým je kompenzován poplatek u lékaře

v části jedenácté v zákoně o spotřebních daních:
- došlo ke změně sazeb některých tabákových výrobků ;

v části čtyřicáté šesté upravující daň z pevných paliv:
- se základem daně má stát množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla „v původním vzorku“ a nikoliv „v hořlavině“, jak navrhovala vláda;

v části padesáté v zákoně o účetnictví:
- zvyšuje se limit pro vznik povinnosti účtovat podle tohoto zákona z 15 mil. na 25 mil. Kč obratu DPH ročně.

B) Změny v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
- k navržené úpravě nové výše porodného (v níž byly obsaženy částky 15 000 Kč a 13 000 Kč) byl přijat pozměňovací návrh, podle kterého výše porodného má být stanovena jednou částkou ve výši 13 000 Kč na každé dítě, bez ohledu na počet narozených dětí nebo jejich pořadí.

 
: projednané zákony a smlouvy
:: 6 - období
: práce v Senátu
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)