Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
Energetický zákon /18. schůze/
25.11.2005


Zpravodajská zpráva pro Výbor a pro plénum Senátu PČR
k senátnímu tisku č. 435 - k novele zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

/v projevech zkráceno/

Předkládá: RNDr. Miroslav Škaloud, zpravodaj výboru pro evropské záležitosti


Předkladatel novely zákona: Vláda ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Milan Urban
senátní tisk: č. 435
Sněmovní tisk: č. 641


A. Předmět zákona
Primárním důvodem této konkrétní novelizace je implementace přijatých evropských směrnic (Směrnice č. 2003/54/EC Evropského parlamentu a Rady z 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, která nahrazuje směrnici 96/92/EC a Směrnice č. 2003/55/EC Evropského parlamentu a Rady z 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, která nahrazuje směrnici 98/30/EC).

Novelizované směrnice ES jsou ve své podstatě založeny na stejných principech jako předcházející směrnice. Některé zásady jsou však doplněny nebo přesněji vymezeny a nové směrnice jsou rozšířeny o další pravidla směřující k vyšší ochraně zákazníků, k oddělení regulovaných a neregulovaných činností, včetně právního a manažerského oddělení energetických společností.

Novela zákona zahrnuje dva základní principy. Za prvé je to režim liberalizace trhu s elektřinou a s plynem a za druhé oddělení distributorů energií od obchodníků.


Liberalizace trhu je dána termíny postupného otvírání trhu. Toto otvírání trhu je pro elektřinu i plyn ve směrnicích ukončeno 1. července 2007. V předloženém zákoně je to pro elektřinu k 1.1.2006 a pro plyn k 1.1.2007. Tedy o rok a půl, respektive o půl roku dříve. To je pozitivní.

Oddělení distritutorů od obchodníků je v podstatě oddělení regulovaných a neregulovaných činností. Cena regulována v oblasti přenosu a distribuce a není regulována ve výrobě, obchodu a službách. Jedná se jinými slovy o rozdělení struktury energetických odvětví do takových složek, které se dají vystavit trhu .

B.Finanční dopady
Novela bude mít přímý finanční dopad na provozovatele distribučních elektrických a plynárenských sítí a na Transgas. U společností, které budou mít více jak 100. 000 zákazníků bude povinnost převést přepravu a distribuci od ostatních neregulovaných činností (obchod, výroba) a to s platností od 1.1. 2006.
Náklady na státní rozpočet budou vyvolány v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 993/2003,dle kterého má dojít s účinností k 1.1.2005 ke sladění územní působnosti pracovišť Státní energetické inspekce s krajským uspořádáním. Pro toto sladění je nutné vyhradit nezbytné finanční prostředky. V souvislosti s tím se počítá s vytvořením nových 51 pracovních míst (nezbytnost navýšení rozpočtu Státní energetické inspekce).


C. Harmonizační stránka
Zákon (předmět novely a použité pojmy) jsou v plné shodě s výše uvedenými směrnicemi, kromě dílčích časových termínů otevírání trhu. A to přesto, že ke konečnému otevření trhu dospívá náš zákon dříve nežli směrnice.
Otvírání trhu je v zákoně rozfázované od 1. ledna 2005 do 1. ledna 2007 a celý rok 2005 nebudeme plnit kritéria, která jsou směrnicemi stanovena. Nebudeme ale jedinou zemí. V těchto dnech Evropská komise zaslala výzvy 20 z 25 členských zemím EU, kde jim připomíná nedokončenou implementaci druhé plynárenské směrnice.

Např. u elektřiny jsme měli mít podle směrnice otevřený trh pro všechny zákazníky mimo domácnosti již k 1.7.2004. Tato disproporce však bude odstraněna k 1.1.2005.
Pokud jde o plyn tam platí podle směrnice stejné termíny. Zde však máme přechodné období do 1.1.2005. tj. zde je podle směrnice povinnost otevřít trh od 1.7.2004 pro všechny mimo domácnosti, přechodné období to posouvá do 1.1.2005, avšak zákon stanoví 1.1.2006. Tj. až do počátku roku 2006 budeme mít jakýsi dluh vůči unii.
Nedomnívám se, že je to vážná záležitost.
Otevření trhu má být dokončeno k 1.1.2007. a tento termín bude splněn a navíc s předstihem.

Za zmínku také stojí, že podle odborníků je teto zákon i ve srovnání se státy EU
slušně propracovaný

D. Účinnost novely zákona
Novela nabývá účinnosti 1. prosince 2004

E. Projednávání v PS PČR
Vláda předložila novelu zákona dne 21. 4. 2004. 1. čtení proběhlo v rámci 31. schůze PS PČR dne 5.5.2004. Na přikázání Organizačního výboru projednal návrh zákona Hospodářský výbor a Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Oba výbory přijaly k uvedenému usnesení. Výbor pro veřejnou správu doporučil znění novely schválit s jím přijatým jedním pozměňovacím návrhem, HV doporučil schválit s přijatými 115 pozměňovacími návrhy. 2. čtení proběhlo dne v rámci 35. schůze dne 22. září 2004 a novela prošla obecnou i podrobnou rozpravou. Zákon byl PS PČR schválen na její 36. schůzi dne 21. 10. 2004. Pro přijetí hlasovalo z přítomných 158 poslanců 116, proti hlasovalo 30 poslanců.

F. Doporučení VEU
Přijmout s navrženým pozměňovacím návrhem.

Text pozměňovacího návrhu:
čl. IV, Účinnost, zní: „Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení“
ve znění hospodářského výboru.Poznámky:

Stručný popis novelizačních ustanovení
1. nově definuje a upravuje základní pojmy jak pro oblast elektřiny, tak i pro oblast plynu v souladu s legislativou ES jako např. „konečný zákazník, vyrovnávací trh s regulační energií, vertikálně integrovaný podnikatel, malý zákazník, subjekt zúčtování...
2. předmětem podnikání v energetických odvětvích je nově i činnosti operátora na trhu s elektřinou

3. upřesňuje na jaké další činnosti se licence Státním energetickým úřadem neuděluje
4. upravuje doby, na které se licence udělují
Dosud platilo, že licence se vydává nejméně na dobu 25 let. Nyní nejvýše na dobu 25 let. Tyto licence bude vydávat Energetický regulační úřad. Pro investování v energetice, zejména při výstavběu energetických zdrojů je nutné vytvořit vhodné prostředí, ve kterém si investor bude jist alespoň tím, že licenci drží na poměrně rozumnou dobu. Nemůžeme mu při volném trhu zaručit samozřejmě cenu energií, ale alespoň bychom mu mohli zaručit, že neporuší-li pravidla hry, tak licenci bude mít právě třeba na oněch 25 let.

5. upravuje podmínky udělení licence (bezúhonnost, odborná způsobilost, finanční předpoklady)
6. upravuje písemnou formu žádosti o licenci jak pro fyzické (i zahraniční) , tak i pro právnické osoby (i zahraniční)
7. upravuje ustanovení o povinnostech nad rámec licence
8. upravuje ustanovení o dodavateli poslední instance
9. v souladu s přijatými směrnicemi upravuje působnost Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Energetického regulačního úřadu
10. zavádí pojem: regulační výkaz

Trh s elektrickou energií:
11. upravuje ustanovení o provozovateli přenosové soustavy, o oddělení provozovatele přenosové soustavy, o provozovateli distribuční soustavy, o oddělení provozovatele distribuční soustavy
12. nově stanovuje kdo je operátorem trhu s elektřinou
13. upravuje práva a povinnosti oprávněného zákazníka a obchodníka s elektřinou
14. upravuje ustanovení o kombinované výrobě elektřiny a tepla a výrobě elektřiny z druhotných energetických zdrojů
15. zpřesňuje ustanovení o elektrické přípojce a o stavu nouze
16. nově zavádí smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny

Trh s plynem:
17. upravuje postupné otevírání trhu s plynem
18. práva a povinnosti výrobce, práva a povinnosti provozovatele přepravní soustavy
19. upravuje ustanovení o oddělení provozovatele přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy a oddělení provozovatele distribuční soustavy
20. ustanovení o Bilanční centru a plynárenských dispečincích
21. novela upravuje správní delikty v souvislosti s těmito ustanoveními 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)