Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55903)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55060)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: projednané zákony a smlouvy - 6 - období
 
Zákony projednané na 8. schůzi a komentář
20.9.2007

Projednaný pořad 8. schůze Senátu PČR
19. a 20. září 2007


Vládní návrh zákona
106 - Stabilizace veřejných rozpočtů

Senátní návrh zákona
39 - Návrh senátního návrhu zákona o státních svátcích
97 - Návrh senátního návrhu zákona o tlumočnících
100 - Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění trestní zákon
105 - Návrh senátního návrhu zákona - pozemní komunikace

Mezinárodní smlouvy
75 - Úmluva o bezpečnosti personálu OSN
78 - Výměna utajovaných informací ČR-Bulharsko

Jiný
77 - Zpráva Veřejného ochránce práv
81 - Zpráva o dohledu nad finančním trhem - 2006
90 - Záměr rozvoje vzdělávání
101 - Souhlas s pobytem příslušníků ozbrojených sil jiných států
Informace vlády o pořadu setkání hlav států a vlád konaného ve dnech 18. a 19. října 2007 v Lisabonu

Senátní návrh vrácený k dopracování
79 - Novela Ústavy - vráceno k dopracování

Dokumenty EU
K 036/06 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - GALILEO na křižovatce: Implementace evropských programů GNSSVládní návrh zákona


Senátní tisk č. 106 - Návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Předkladatel: Vláda ČR, předseda M. Topolánek

Zákon je souborem právních úprav, jejichž společným cílem je zpomalení expanze veřejných výdajů a podpora hospodářského růstu.
Cílem těchto legislativních změn je zejména
1. stabilizace veřejných financí
2. získání prostředků a jejich přesměrování zejména na financování modernizace země, na podporu vědy a výzkumu a na budování infrastruktury
3. získání času a prostoru pro přípravu strukturálních reforem penzijního, zdravotního a sociálního systému
4. podpora ekonomického růstu a aktivity
5. plnění programového prohlášení vlády

Předložený návrh je kompromisem vzniklým po dlouhodobých jednáních mezi jednotlivými stranami koaliční vlády a zohledňuje dodržení závazků k Evropské unii, které vyplývají z námi přijatého konvergenčního programu. Během projednávání ve sněmovně byla provedena řada změn prostřednictvím pozměňovacích návrhů z dílny vládní koalice, které odrážely další politické dohody, které se uskutečnily ještě před a při projednávání ve sněmovně.
Další informace viz Stabilizační balíček

Vzhledem k tomu, že stabilizační balíček byl ve sněmovně schválen jen těsnou a křehkou politickou většinou, nepovažoval náš klub za vhodné jej nadále vylepšovat formou pozměňovacích návrhů. Na vylepšování návrhu a jeho vracení do PS nebyl ani čas. Platnost tohoto souboru zákonů byla podmínkou stabilizační podoby rozpočtu.
Tento tisk projednávaly tři výbory Senátu a všechny uzavřely své jednání stejným návrhem – doporučily plénu tento návrh schválit. Z těchto důvodů také vznikl na plénu návrh nezabývat se - což je prakticky nejrychlejší forma schválení. V tomto režimu mají možnost se vyjadřovat pouze předkladatelé, předsednictvo Senátu a předsedové klubů. Po diskusi trvající cca 4 hodiny došlo ke schválení návrhu.

Výsledek projednávání: nezabývat se

Pozn.: Na tento bod se soustředila hlavní pozornost médií. Ta očekávala výjimečně dlouhou diskusi a dlouhá vystoupení především senátorů z řad opozičních stran. Způsob přijetí reformního zákona prostřednictvím institutu "nezabývat se" byl pro některé politické novináře zklamáním.. Očekávaná diskuse v médiích na téma „smysl Senátu" a „ponížení demokracie", jak se o tom v plénu a v kuloárech (bezprostředně po ukončení jednání) ze strany levice mluvilo, se ovšem nekonalo. Způsob přijetí zákona formou „nezabývat se" okomentovala téměř všechna média, většinou však věcně a s akcentem na projití zákona jako takového.


Senátní návrh zákona


Senátní tisk č. 39 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Předkladatel: senátor M. Mejstřík

Původní návrh senátora Mejstříka spočíval v zavedení Velkého pátku jako významného dne, ten se poté přeměnil na vyřazení MDŽ z významných dnů a jeho nahrazení Svátkem matek. Při projednávání ve výborech došlo ke změnám spočívajících v nahrazení názvu "Svátku práce" názvem "Svátek jara a práce", ustavení "Dne matek" a zrušení "Mezinárodního dne žen" jako významného dne.

Po projednání v ústavně-právním výboru a ve výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice došlo k následujícím konkrétním změnám v návrhu o státních svátcích:
1) v ostatních svátcích – se slova „1. květen, Svátek práce“ nahrazují slovy „1. květen, Svátek jara a práce, druhá neděle v květnu Svátek matek“.
2) ve významných dnech – se slova „8. březen – Mezinárodní den žen, 7. duben – Den vzdělanosti“ a slova „15. květen – Den rodin“ zrušují.

Pro informaci - významné dny, které by nadále v zákoně měly zůstat jsou 27. leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti, 12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě, NATO, 5. květen – Květnové povstání českého lidu, 10. červen – vyhlazení obce Lidice, 27. červen – Den památky obětí komunistického režimu, poprava Milady Horákové a 11. listopad – Den válečných veteránů. Významné dny jsou dny pracovní

Osobně se domnívám, že návrh kolegy Mejstříka byl poněkud zbytečný a populistický. Patří do těch návrhů, které nepředpokládají žádné zvláštní znalosti, nebo zvláštní úsilí při koordinaci legislativní úpravy s odborníky.

Výsledek projednávání: schváleno

Pozn.: Při projednávání ve sněmovně zamítnuto.


Senátní tisk č. 97 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Zlatušky, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: senátor J. Zlatuška

Novela senátního návrhu senátora Zlatušky navrhuje následující změny proti platnému zákonu:
1. stanovuje povinné zastoupení znalců jako fyzických osob na výkonu znalecké činnosti ústavů zapsaných do seznamu znaleckých ústavů podle § 21 odst. (1) zákona, tj. chce změnit tu skutečnost, že by mohly znalecké ústavy vystupovat nadále bez detailního odkazu na daného konkrétního znalce (důvodem je to, že stávající zákon nepředpokládá žádné přezkoumávání věcné způsobilosti a statutární orgány společnosti-ústavu neskládají žádný slib obdobný slibu individuálních znalců).
2. navrhuje zrovnoprávnění znalců nebo tlumočníků z členských zemí EU (v současné době existuje pro vykonávání této činnosti podmínka našeho občanství, z ní je možná výjimka pouze na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti).

Výsledek projednávání: přikázáno k projednání výborům

Pozn.: ať již byl důvod pro předložení uvedeného návrhu jakýkoliv, osamělý jezdec nemá mnoho šancí se prosadit. Na návrh Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice byl dne 5.12.2007 na svém 10. zasedání tento návrh zamítnut. Důvodem bylo to, že zákon číslo 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, by měl být předmětem legislativní činnosti vlády ve 4. čtvrtletí 2008, kdy se předpokládá, že ministerstvo spravedlnosti jako věcný gestor této problematiky vládě předloží nový návrh zákona o znalcích a tlumočnících, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2010.


Senátní tisk č. 100 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů. Předkladatel: senátor M. Mejstřík

Změna trestního zákona spočívající v zákazu propagace komunismu a zákazu symbolů komunismu
Zde došlo k opětovnému podání návrhu změny trestního zákona zavádějící zákaz propagace komunismu i jeho symbolů.

Senátor Volný poukázal v obecné rozpravě na to, že předložený návrh je stejně protiústavní jako zákon z roku 1991, který byl v roce 1992 Ústavním soudem zrušen, resp. byla zrušena jeho předmětná pasáž. Ústavní soud rozhodl o jejím vypuštění s odůvodněním, že v důsledku požadavků Listiny základních práv a svobod není možné připustit taková ustanovení trestního zákona, která v základních otázkách trestní odpovědnosti připouštějí protikladný výklad.

Podobně protiústavní byl podle Volného i senátní návrh z roku 2005. Senát v roce 2005 první návrh novely trestního zákona podpořil. Poslanecká sněmovna návrh zamítla. Senát inicioval na toto téma veřejné slyšení. Jeho závěr doporučoval Senátu připravit návrh senátního návrhu novely trestního zákona ve vztahu k symbolům dvou totalit, komunismu a nacismu

Senátoři se shodli, že návrh zákona by měl být projednán a případně dopracován v ústavně-právním výboru a ve výboru pro výchovu, vědu a vzdělávání

Výsledek projednávání: přikázáno k projednání výborům


Senátní tisk č. 105 - Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: senátor J. Kubera, předseda ÚPV

Jedná se o přenesení dosavadní odpovědnosti vlastníka nemovitosti za škody způsobené závadou ve schůdnosti na přilehlém chodníku, na vlastníka chodníku.

Podle platného právního stavu tvořeného zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, i předchozí právní úpravy – zákon č. 135/1961 Sb., je vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovědný za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku vzniklá znečištěním, náledím nebo sněhem.

I když zákon neobsahuje explicitně povinnost odstraňovat závady ve schůdnosti, vyvozuje se tato povinnost z odst. 7 § 27 zákona č. 13/1997 Sb. V praxi činí toto ustanovení časté problémy, čehož důkazem je řada ústavních stížností směřujících především proti vydaným obecně závazným vyhláškám a nařízení obcí, které stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti.

Důvodem neuvedení výslovné povinnosti zajišťovat schůdnost byl při přijímání zákona názor některých právních teoretiků, že nucená práce na cizím majetku by kolidovala s Listinou základních práv a svobod. Tímto postupem se však problém nevyřešil, ale naopak se otevřel prostor pro protichůdné interpretace.

Podle předkladatele už sama skutečnost, že vlastník nemovitosti má odpovídat za škody vzniklé na přilehlém chodníku, který mu nepatří, je absurdní a je v rozporu s civilistickou zásadou, že za své vlastnictví odpovídá především vlastník. Dále podle předkladatele, novela není o uklízení sněhu, ani o uklízení chodníků. Novela je o ústavnosti a ústavním právu a povinnosti vlastníka starat se o svůj majetek.

Výsledek projednávání: přikázáno k projednání výborům

Pozn.: Tento návrh byl na svém 10. zasedání dne 5.12.2007 schválen a postoupen sněmovně [detaily budou uvedeny u přehledu 10. schůze] .Mezinárodní smlouvy


Senátní tisk č. 75 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatý dne 8. prosince 2005. Předkladatel: Vláda ČR, K. Schwarzenberg

Rozšíření úmluvy o ochraně personálu OSN na všechny operace.

Stávající Úmluva stanoví pro smluvní strany povinnost přijmout všechna příslušná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany personálu OSN při realizaci operací definovaných v článku 1 písmeno c) [tj. operace k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, nebo tam, kde Rada bezpečnosti nebo Valné shromáždění prohlásily, že existuje výjimečné ohrožení bezpečnosti personálu účastnícího se operace].
Článek 9 Úmluvy definuje skutkové podstaty útoků proti personálu OSN a přidruženému personálu, které jsou smluvní strany zavázány kvalifikovat jako trestné činy dle vnitrostátních právních předpisů a stanovit na ně přiměřené tresty
Vzhledem k tomu, že se nesnížila ani četnost, ani intenzita útoků na členy OSN obecně, byl přijat Opční protokol, tedy dodatek k Úmluvě na Valném shromáždění OSN rezolucí č. 60/42 dne 8. prosince 2005. Podle Opčního protokolu budou smluvní státy uplatňovat Úmluvu vedle operací definovaných v článku 1 písmeno c) Úmluvy [viz výše] i na všechny ostatní operace OSN, tj. např. na akce související s humanitární nebo rozvojovou pomocí.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací


Senátní tisk č. 78 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací. Předkladatel: Vláda ČR, předseda M.Topolánek

Cílem Smlouvy je umožnit výměnu utajovaných informací mezi státními úřady i soukromými subjekty obou států a zajistit jejich odpovídající ochranu.
Obsahem Smlouvy je:
1. zajištění alespoň takové úrovně ochrany vyměněným utajovaným informacím, jaká je poskytována utajovaným informacím národním
2. vzájemné uznávání bezpečnostních oprávnění a stanovení příslušných bezpečnostních úřadů, na české straně provádí Národní bezpečnostní úřad
3. stanovení vzájemně rovnocenných stupňů utajení.
4. předávání utajovaných informací se řídí právy poskytující strany, informacemi předávanými diplomatickou cestou nebo jiným způsobem, na němž se příslušné bezpečnostní úřady obou států dohodnou.
5. přísně tajné informace z druhého státu nesmí po jejím využití být zničena, avšak vždy vrácena poskytující straně. Informace nižších stupňů utajení lze zničit podle vnitrostátních právních předpisů přijímací strany.
6. stanovení povinnosti, aby součástí utajovaných smluv, které jsou sjednávány v rámci hospodářské spolupráce, byla bezpečnostní příloha obsahující seznam utajovaných informací a upravujících jejich bližší charakter
7. úprava povolovacího řízení příslušného bezpečnostního úřadu pro návštěvy v zařízeních druhé smluvní strany, zahrnutí přístupu i k utajovaným informacím
8. úprava postupu v případě porušení ochrany utajované informace poskytnuté na základě smlouvy
Výsledek projednávání: souhlas s ratifikacíJiný


Senátní tisk č. 77 - Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2006. Předkladatel: Veřejný ochránce práv, O. Motejl

Jedná se o šestou zpráva o činnosti úřadu Veřejného ochránce práv. Zpráva je oproti předchozím zprávám rozšířena o novou kapitolu (dokumentující činnost nové povinnosti veřejného ochránce práv, tj. jeho povinnost stát se ve své podstatě garantem realizace Úmluvy Organizace Spojených národů pro mučení, jinému krutému nelidského a ponižujícímu zacházení).

Rok 2006 byl v činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv opět rokem zvratu. Dnem 1. ledna tohoto roku vstoupila v účinnost novela zákona o veřejném ochránci práv (zákon č. 381/2005 Sb.), která rozšířila působnost veřejného ochránce práv na oblast pravidelných a soustavných kontrol zařízení, v nichž jsou umístěny osoby de iure i de facto omezené na osobní svobodě. Souběžně s těmito změnami zůstalo v platnosti původní zadání náplně činnosti veřejného ochránce práv, tedy vyřizování individuálních stížností občanů na výkon státní správy.

V průběhu roku 2006 bylo ochránci doručeno celkem 6 455 podnětů

Ze samotného obsahu zprávy (viz níže) je patrný rozsah jeho činnosti a prioritní oblasti stížností i směřování aktivit této instituce. V textu lze nalézt řadu podnětů a interpretací legislativy, které mohou pomoci samosprávě. Zprávy lze nalézt na ochránce - zprávy

Systematické návštěvy zařízení, v nichž se nacházejí osoby omezené na svobodě
1. Ústavy sociální péče pro dospělé tělesně postižené
2. Policejní cely
3. Léčebny dlouhodobě nemocných
4. Zařízení pro zajištění cizinců
5. Věznice
6. Zařízení, v nichž se vykonává ústavní a ochranná výchova

Zevšeobecnění poznatků ochránce – doporučení Poslanecké sněmovně
1. Vybraná doporučení ze Souhrnných zpráv z let 2001–2005
1.1 Hlukové zátěže z dopravy
1.2 Pozemky bez vlastníka
1.3 Horní legislativa
1.4 Státní správa na úseku znalců a tlumočníků
1.5 Dohled nad exekuční činností
1.6 Výplaty náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry
1.7 Bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením (sociální bydlení)
1.8 Dvojí státní občanství a domnělé státní občanství
1.9 Provádění sterilizací
1.10 Právo pacientů na poskytnutí informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci a právo pozůstalých na informace

2. Zevšeobecnění poznatků a doporučení ochránce za rok 2006
2.1 Ohlašování přechodu majetku ze státu na obce
2.2 Průtahy v soudním řízení
2.3 Důchody osob dlouhodobě pečujících o osobu blízkou
2.4 Poskytování údajů z evidence obyvatel
2.5 Principy dobré správy

Výsledek projednávání: vzato na vědomí


Senátní tisk č. 81 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2006. Předkladatel: ČNB, Z. Tůma

První výroční zpráva ČNB nad sjednoceným finančním trhem.
V r. 2006 proběhla integrace dozoru pod ČNB nad následujícími institucemi: bankovní sektor, Komise pro cenné papíry, pojišťovny, penzijní fondy a družstevní záložny. Sloučení dohledu nad finančními institucemi vytvořilo předpoklady pro synergii ve výkonu dohledu, pro snížení počtu regulací a také vedla ke snížení nákladů na výkon dohledu. Integrace proběhla hladce.
Zpráva popisuje také situaci na finančních trzích a obsahuje také výrok nezávislého odborného fóra, kterým je výbor pro finanční trh. Zpráva hovoří o nutnosti další revize legislativy nových pravidel pro podnikání a finančních institucí.

Výsledek projednávání: vzato na vědomí


Senátní tisk č. 90 - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Předkladatel: Vláda, D. Kuchtová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, který zpracovalo na základě § 9 školského zákona.

Dlouhodobý záměr ze zákona koncept, který má být aktualizován každé dva roky a představuje z hlediska ministerstva nástroj pro formování vzdělávací soustavy. Vymezuje priority ministerstva školství ve střednědobém výhledu, způsob jejich realizace a podpory a shrnuje hlavní koncepční záměry pro další rozvoj celé vzdělávací soustavy. Vymezuje také prostor pro konkrétní řešení na úrovni krajů.

V záměru jsou stručně zmíněny hlavní trendy změn ve společnosti, které se dotýkají oblasti vzdělávání z národního i z mezinárodního pohledu. Ve druhé části jsou vyhodnoceny úkoly a podpora prioritních směrů ze strany ministerstva školství, které byly zpracovány v letech 2005 a 2006.

Stěžejní částí záměru je stanovení strategických směrů a definování jejich základních úkolů pro následující období. Je to především rovnost příležitostí ke vzdělávání, dále reforma školství s ohledem na celoživotní vzdělávání. Dále podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, tvorba a zavádění systémů kvality a metod hodnocení včetně vlastního hodnocení škol a školských zařízení.
V podkladech je také uvedeno propojení demografické projekce s počty dětí a žáků a studentů a dále přehled projektů financovaných ze státního rozpočtu a spolufinancovaných z evropského sociálního fondu do období 2005 až 2006.

Výsledek projednávání: vzato na vědomí


Senátní tisk č. 101 - Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil jiných států za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice. Předkladatel: Vláda ČR, V Parkanová

Souhlas s pobytem příslušníků ozbrojených sil jiných států (Afghánistánu, Alžírska, Iráku, Maroka a Tuniska) v rámci výcvikových kursů britského týmu.

Britský tým působí na území České republiky již od roku 2000. V roce 2005 toto rozhodnutí bylo prodlouženo o dalších pět let. Při rozhodování o pobytu britského týmu Parlament vždy rozhodl též o pobytu příslušníků ozbrojených sil členských států NATO a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír, kteří jsou vysíláni do kurzů britským týmem. Tento postup vyplývá ze skutečnosti, že posluchači kurzů jsou v jejich průběhu organizováni jako vojenská jednotka a nosí zbraň. Britská vláda v roce 2006 požádala o možnost poskytovat výcvik též příslušníkům ozbrojených sil některých států mimo členské státy NATO a Partnerství pro mír. Konkrétně se jedná o Afghánistán, Alžírsko, Irák, Maroko a Tunisko. V případě Afghánistánu a Iráku jde o státy, které se za pomoci mezinárodního společenství snaží obnovit vlastní ozbrojené síly, a to na demokratickém základě. Protože rozvoj spolupráce s uvedenými státy je v zájmu České republiky, vláda navrhla vyslovit souhlas s pobytem příslušníků ozbrojených sil Afghánistánu, Alžírska, Iráku, Maroka a Tuniska za účelem jejich účasti v kurzech pořádaných britským týmem na území České republiky. Současně navrhujeme omezit počet příslušníků ozbrojených sil těchto států vyslaných do kurzů tak, aby v žádném okamžiku nepřesáhl 50 osob. Obdobně vláda navrhovala limitovat délku tohoto pobytu délkou tří měsíců.

Výsledek projednávání: vysloven souhlasInformace vlády o pořadu setkání hlav států a vlád konaného ve dnech 18. a 19. října 2007 v Lisabonu a o pozicích České republiky. Předkladatel: Vláda ČR, A. Vondra

Vláda opět Senát informovala s předstihem o pořadu jednání následující Evropské rady. Tato rada tentokrát v neformální sestavě se sejde ve dnech 18. a 19. října v Lisabonu
- Summit v portugalském hlavním městě bude uzavírat bezmála šestiletý proces revize vnitřních pravidel Unie. Sjednaná Reformní smlouva pozmění stávající smlouvy tvořící primární právo ES/EU, a stane se další smlouvou v řadě po Maastrichtské, Amsterdamské a Niceské smlouvě, která bude tvořit primární právo EU. V podstatě převezme v mnohém obsah odmítnuté Smlouvy o ústavě pro Evropu.

- Neformální rada, stejně tak jako jí předcházející rada pro všeobecné záležitosti, která se sejde v Lucemburku na začátku téhož týdne, to znamená ve dnech 15., příp. 16. října, bude mít jako hlavní cíl vyhodnocení výsledků mezivládní konference, která projednává reformní smlouvu

- Mezivládní konference začala na expertní úrovni zasedat ještě před prázdninami,
- k dnešnímu dni nedošlo k žádnému výraznému narušení rovnováhy nebo kompromisu tak, jak byl dojednán na Evropské radě v červnu. K reformní smlouvě byla sjednána preambule, která je v podstatě na odborné úrovni dojednána. Opět se postupovalo metodou nejmenšího společného jmenovatele,
- Kromě preambule se jednání mimo toho, co je jasně řečeno v mandátu, soustředila na vyjasnění, za prvé, některých výjimek, které byly vyjednány v rámci jarních jednání a schváleny v rámci jednání Evropské rady.
- Výjimky jsou ve dvou oblastech.
-- první oblast - působnost Charty základních práv (současně probíhalo jednání, do jaké míry Charta základních práv bude integrální součástí textu reformní smlouvy)
-- Druhá oblast - oblast původního třetího pilíře, tedy tzv. oblasti svobody, bezpečnosti a práva, včetně některých dodatečných protokolů, jako Protokolu o schengenských acquis. Zde se jedná v zásadě o dvě oblasti, kde se precizuje na jedné straně rozsah výjimek pro Velkou Británii a dále protokol o přechodných ustanoveních, zejména pokud se týká právních účinků dohod přijatých ještě před vstupem reformní smlouvy v platnost.
- je možno očekávat určitý kompromis v dohodě nad nějakými přechodnými obdobními několika let
Pokud evropská neformální rada v polovině října dojde ke shodě, tak se předpokládá, že se vlastní text reformní smlouvy bude slavnostně podepisovat na formální Evropské radě v polovině prosince. Pak by bylo zhruba 12 měsíců na ratifikaci ve všech členských zemích.
- v některých našich vystoupeních se zástupci ČR dostali do rozporu s ostatními, protože mandát daný červnovou radou je formulován velmi precizně a některé naše náměty byly označeny jako postoje, které by šly již za rámec mandátu. Proti našim návrhům se intenzivně stavěla skupina zemí vedených Belgií a Španělskem.

Plénum Senátu přijalo na popud Výboru pro evropské záležitosti usnesení, které uvádí následující
- Senát vítá zakotvení principu obousměrné flexibility,
- Senát pokládá v této souvislosti za potřebné upřesnit znění stávajícího článku 208 smlouvy o založení Evropských společenství tak, aby plně korespondoval se zněním mandátu pro mezivládní konferenci a umožňoval vytvoření funkčního mechanismu pro iniciaci zrušení nadbytečných předpisů,
- považuje za důležitý nástroj reflexe vývoje evropské integrace systém včasného varování, který přikládá národním parlamentům roli strážců dodržování principu subsidiarity, přičemž za základní podmínku funkčnosti tohoto systému považuje realistické kvórum potřebné pro vyjádření relevantní námitky (stávající kvórum, třetina parlamentů u žluté karty a polovina u oranžové karty)
[pozn.: žlutá karta - Národní parlamenty mohou třetinou svého počtu přimět Komisi k přezkoumání legislativy, ta může námitky odmítnout; oranžová karta - Národní parlamenty se svou nadpoloviční většinou mohou vyslovit proti legislativnímu návrhu a Komise bude nucena předklad znovu projednat a dále je postoupen Radě]
- vyzývá k diskusi nad perspektivami kompetenčního soudnictví v EU, a to i v kontextu rozhodování o žalobách podaných členským státem z důvodu porušení principu subsidiarity,
- doporučuje, aby závazné vyjádření národního parlamentu k užití přechodové klauzule (všeobecná passarela dle článku 33 odst. 3, dále např. dílčí passarela dle čl. 69d odst. 4 bylo vztaženo také na případ přenosu pravomocí v oblasti trestní spolupráce dle závěrečného ustanovení č. 69f odst. 1 návrhu reformní smlouvy,
[pozn.: passarela - přechodová formule, která umožňuje přebírání dalších kompetencí bez schválení národními parlamenty]
- s politováním konstatuje, že v návrhu reformní smlouvy zůstává zachována jednosměrnost možného použití přechodových klauzulí,
- v souladu s předchozí zprávou senátního výboru pro evropskou integraci z roku 2003 vyjadřuje přesvědčení, že nejen důkladnější věcné vymezení, ale i časové omezení platnosti opatření přijatého podle článku 308 (doložka flexibility) Smlouvy o založení Evropských společenství by lépe korespondovalo s principem svěřených pravomocí, jímž se unijní právo řídí
[pozn.: doložka flexibility - umožňuje přebírání dalších kompetencí bez schválení národními parlamenty]

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

Pozn: Lisabonská reformní smlouva podepsána Topolánkem dne13.12.2007. Aby tento dokument, který je velmi podobný původní evropské ústavní smlouvě začal platit, musí ho ještě ratifikovat všech 27 členských států

Pozn: Výsledky jednání červnové rady EU viz Co přináší reformní smlouva


Senátní návrh vrácený k dopracování


Senátní tisk č. 79 - Návrh na prodloužení lhůty pro nové projednání senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vráceného Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování, ve výborech Senátu. Předkladatel: senátor J. Pospíšil

Změny v imunitě poslanců a senátorů - prodloužení lhůty pro projednávání
Ústavně-právní výbor svým 31. usnesením ze dne 22. srpna požádal o prodloužení lhůty (60 dní) pro nové projednání senátního návrhu ústavního zákona, který v původní, poslaneckou sněmovnou nepřijaté podobě, navrhoval:
1. vypustit z Ústavy ČR ustanovení článku 27 odst. 4 - "Poslance nebo senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno." a odst. 5: "Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem. Nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností."

2. vypustit článek 86 odst. 1 a odst. 2 Ústavy ČR, kde se totéž týká soudů Ústavního soudu, které nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu

Ústavně-právní výbor se zabýval na své schůzi tímto vráceným návrhem senátního zákona a dospěl k závěru, že je třeba důkladně zvážit možnosti jakým způsobem imunitu, která byla v původním návrhu navržena zrušit, částečně zachovat. ÚPV navrhuje i nadále je souhlas předsedy příslušné komory s vzetím do vazby nebo zadržením, čili jinými slovy vytvoření podmínek, aby nemohlo být fyzicky bráněno případně stíhanému zákonodárci ve výkonu jeho funkce, dále pojmem indemnita, tzn. že hlasování v zastupitelstvech obcí, měst a krajů nemůže být předmětem trestního stíhání. Vzhledem ke komplikovanosti uvažovaných návrhů k zapracování je proto navrhováno prodloužit lhůtu pro nové projednávání.

Výsledek projednávání: lhůta na jednání výborů prodloužena o 60 dní


Dokumenty EU


Senátní tisk č. K036/06 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - GALILEO na křižovatce: Implementace evropských programů GNSS. Předkladatel: Vláda ČR, A. Řebíček

Změna financování evropského systému Galileo
Systém globálního stanovení polohy prostřednictvím družicové sítě (GNSS) je jednou z aplikací, která je realizovatelná při použití stávající úrovně technologií. Vzhledem k jejím strategickým možnostem se jí snaží zavést několik velkých států. Tato aplikace poskytuje celou řadu přínosů (v oblasti armádního využití, řízení záchranných akcí, zkvalitnění řízení letecké a pozemní dopravy, osobní bezpečnosti, výběru poplatků apod.)

Systém GNSS používají v USA již téměř 35 let (GPS). Nedávno byl spuštěn ruský systém (chystá se jej spustit i Čína). V uvedených zemích je provozuje stát a jsou primárně určeny pro armádní využití, ve druhé řadě jsou také uvolněny pro civilní účely. EU chce zavést podobný systém a použít jej primárně pro civilní záležitosti.

Společný evropský podnik Galileo (Komise a ESA [evropská kosmická agentura]), byl zřízen v roce 2003 a jeho úkolem bylo dokončení vývojové fáze programu původně plánované na období 2002-2006. Další fáze - rozmisťování družic a zajištění infrastruktury měl být přidělen konsorciu firem, které měly požádat o koncesi. Celý projekt se ocitl ve značném skluzu a činnost Společného podniku byla k 31. 12. 2006 ukončena. Jeho úkoly od 1. 1. 2007 převzala GSA [Evropský úřad pro dohled nad GNSS]

Zvolený systém propojoval prostředky z veřejného a soukromého sektoru (známé PPP). Podle sdělení Komise jsou potíže způsobeny [blíže nespecifikovanými] problémy v průmyslové a veřejné správě a potížemi s převodem přiměřené míry rizika na soukromý sektor a to spolu s nevyjasněním příslušných úloh a odpovědnosti na straně veřejného sektoru.

Uvedené důvody zdržení lze přeložit do srozumitelného jazyka tak, že budování evropského systému Galileo bylo spuštěno aniž by byly předem dostatečně přesně stanoveny kompetence a zdroje financování. Podle některých hlasů z ESA bylo možná naivní založení organizační struktury na dvou pilířích. Na jednom, který se věnoval technologickému rozvoji, za který nese zodpovědnost ESA a na druhém koncesním, kterým se zabývá Provozní společnost Galileo, nad kterou dohlíží Evropská unie.

Osm velkých evropských společností (které to původně plánovaly) se za daných podmínek nebylo ochotno dohodnout zřídit společné konsorcium. To mělo získat koncesi na vysílání družic, na vybudování veškeré potřebné pozemní části infrastruktury a na zajišťování fungování Galilea. Dosavadní pojetí konceptu partnerství veřejného a soukromého sektoru v projektu GALILEO se ukázalo spojené s neakceptovatelným rizikem pro potencionální koncesionáře.

Komise ve sdělení předkládá celkem šest možných variant řešení potíží, do kterých se projekt Galileo dostal:
Variantou, ke které se přiklání vláda i Senát je následující:
Vybudování a financování vývoje systému do plného počtu 30 družic (4 podle dosavadního plánu, 26 nově) výhradně veřejným sektorem, podle schématu PPP by pak probíhala až operační fáze programu - tzv. FOC (Full Operational Capability) verze (dokončení systému v roce 2012).
Senát také doporučil vládě, aby nadále usilovala o umístění dozorčího orgánu Galileo do ČR

Výsledek projednávání: schváleno doporučení VEU

 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)