Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (54963)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (53636)(24%)
Asi nepůjdu volit (54233)(25%)
Určitě nepůjdu volit (53828)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - Komise pro ústavu a ústavní procedury
 
Návrh na změnu imunity poslanců a senátorů - prosinec 2003 a stanovisko komise
2.2.2004

Skupina devíti senátorů (z klubu nezávislých, nezařazených a klubu KOD) navrhla v prosinci 2003 změnit §27 ústavy ČR ve smyslu odstranění přestupkové imunity a omezení časové nestíhatelnosti trestných činů poslanců a senátorů. Návrhy byly uvedeny v senátním tisku č. 232 233.

Konkrétně jsou změny následující (tučně = návrh vložit)

(1) Výkon mandátu poslance a senátora je chráněn.

návrh vyjmout: (3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak.

(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno; to platí i v případě, že poslanci nebo senátorovi, kterého se odepření týká, znovu vznikne mandát.


Uvedené změny jsou zdůvodněny následovně

Dosavadní ústavní úprava obsahuje přestupkovou imunitu, která se ovšem z hledisek moderní ústavnosti jeví jako neopodstatněná. s tím, že páchání přestupku v souvislosti s výkonem mandátu si lze představit pouze ve velmi omezeném rozsahu

Pokud jde o návrh aby trestní stíhání bylo vyloučeno pouze na dobu trvání mandátu. Je argumentem, že po jeho zániku netrvá společenský zájem na nestíhatelnosti poslance nebo senátora, protože na mandát a jeho výkon toto již vliv nemá a ani mít nemůže.


Stanovisko Komise následující

Stanovisko
k návrhům senátních návrhů zákonů ve věci omezení trestní
a přestupkové imunity poslanců a senátorů
(senátní tisky 232 a 233)


Stanovisko komise se zaměřuje primárně na návrh novelizace Ústavy; změna zákonné úpravy přestupkové imunity byla hodnocena pouze co do věcné podstaty.

Procedurální poznámka:
A) Komise se v uplynulých letech v řadě svých stanovisek ke konkrétním návrhům ústavních zákonů, v návrhu procedurálního stanoviska Senátu ke způsobu projednávání změn ústavního pořádku, ale i v obou svých návrzích přímých novelizací Ústavy ČR opakovaně přihlásila k myšlence tzv. komplexní změny Ústavy. Nejde totiž jen o to, že časté a dílčí novely základního zákona státu snižují jeho symbolickou hodnotu jako stabilního normativního zřídla státnosti, nýbrž je zde rovněž nebezpečí postupné a nenápadné změny jeho obecného charakteru, hodnotových východisek, koherence jednotlivých institutů apod.
Seznam problémů ústavního pořádku, jež by vyžadovaly eventuální pozornost ústavodárce, není nekonečný a lze proto opodstatněně požadovat po obou komorách Parlamentu, aby se jím při vědomí vzájemných souvislostí zabývaly jako celkem. Pouze při tomto způsobu práce mohou být řešeny také otázky, na něž by se při tzv. salámové metodě měnění Ústavy nedostalo, neboť by samostatně nezískaly podporu obou komor. Chybí-li však vůle měnit Ústavu najednou a celistvě, je možná lépe neměnit ji vůbec. Výjimku z tohoto přístupu může představovat snad jen nutnost řešení závažných ústavních krizí, jakkoliv ani k nim by při pečlivosti a předvídavosti ústavodárce namnoze nemělo docházet, případně otázky vysoké zahraničněpolitické důležitosti, jako např. integrace do Evropské unie.

B) Poslanecká sněmovna ustavila na jaře 2003 svou ústavní komisi, jež se nyní pokouší sestavit katalog témat, která by se mohla stát předmětem obsáhlejší novelizace Ústavy. Hledání shody mezi poslaneckými kluby navzájem a mezi sněmovní a senátní ústavní komisí bylo předběžně vyhrazeno první pololetí t.r. Ukazuje se tudíž vhodným přinejmenším po tuto dobu nepodávat žádné dílčí návrhy změn Ústavy.

Meritorní stanovisko:
Omezení časové působnosti trestní imunity bylo záměrem komise v obou jejích návrzích změn Ústavy; s navrhovateli je proto v zásadě ve shodě. Přesto je třeba uvést několik skutečností, které brání schválení návrhu v předloženém znění:

1. Doplnění nového odstavce 1 do čl. 27 Ústavy je důvodovou zprávou pojímáno jako zakotvení interpretační směrnice umožňující odlišit případy, pro něž má, resp. nemá být parlamentář vydán k trestnímu stíhání. Podle názoru komise však toto ustanovení může založit pochybnosti o tom, co vše je chráněným "výkonem mandátu". Je to veškerá činnost poslance nebo senátora, pouze jeho politická činnost, včetně působení v orgánech územní samosprávy či činnosti novinářské, nebo dokonce jen aktivity na parlamentní půdě? Má být chráněno i konání, jež by jinak mohlo založit parlamentářovu soukromoprávní odpovědnost (např. při zásahu do osobnostních práv třetích osob)? Smysl imunity je traktován bezpočtem autorit v oboru právní a politické vědy, jeho definice nicméně nepatří do Ústavy, která vcelku srozumitelně jednotlivé komponenty imunity vymezuje.

2.Komise se přiklání k vypuštění dovětku v čl. 27 odst. 5 Ústavy, který specifikuje "procesní situaci" v případě opětovného zvolení poslance nebo senátora. Jde o věc, již by bylo lépe ponechat judikatuře, která ji koneckonců již zčásti osvětlila.
V této souvislosti je však třeba upozornit také na existenci názoru kritizujícího samo časové omezení vyloučení trestního stíhání: podle tohoto názoru vydává komora k trestnímu stíhání vždy, nejde-li o věc politické povahy; avšak jde-li o věc politickou, má být v této logice trestní stíhání vyloučeno navždy. Případná nezpůsobilost komor korektně využívat institutu ochrany své akceschopnosti před zásahy zvnějšku by mohla vést k zamýšlení se nad účelností zachování trestní imunity v té její části, kde přesahuje indemnitu, tj. absolutní nestíhatelnost (hlasování a projevy v Parlamentu).

3. Komise má za to, že s tématem trestní imunity těsně souvisejícím problémem je zánik mandátu v případě odsouzení za trestný čin. Doporučuje proto zohlednit svůj původní návrh, který zánik mandátu spojoval jednak s pravomocným odsouzením za úmylsný trestný čin (došlo jím k porušení slibu), jednak s pravomocným odsouzením k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (vzniká překážka osobního výkonu mandátu).

4. Další relevantní otázkou je úplnost navržené úpravy. Stejné trestní imunity požívají totiž nejen poslanci a senátoři, nýbrž také soudci Ústavního soudu. Komise neshledává žádného důvodu, proč by měli být vyňati z dosahu nové úpravy. V této souvislosti ostatně návrh nepředstavuje poslední slovo: je (bude) třeba vzít v potaz případnou realizaci závazků obsažených ve Statutu Mezinárodního trestního soudu, jež by znamenala prolomení všech imunit, včetně imunity prezidenta republiky, pokud jde o stíhání zločinů proti lidskosti.

5. Přestupková imunita je tématem samostatným.

A) Komise má za to, že se ve stávající, nedávno novelizované podobě osvědčila. Parlamentář je podřízen obecnému režimu projednávání přestupků, ledaže má za to, že se stal předmětem postihu kvůli parlamentnímu mandátu - tehdy může přenést projednávání přestupku na mandátový a imunitní výbor své komory. Díky tomu byla přestupková agenda v parlamentních komorách minimalizována.

B) Úpravu přestupkové imunity lze řešit i bez zásahu do Ústavy.

C) Zvláštní režim projednávání přestupků a disciplinárních deliktů mají i jiné kategorie osob, jejichž profese vykazují specifické znaky (obecně osoby ve služebním poměru). Nabízí se proto zkoumat, zda specifika výkonu mandátu neopravňují zvláštní přestupkový režim v platné ("oslabené") podobě zachovat.

Závěrečné doporučení:
S ohledem na stav diskusí o možné důsažnější novelizaci Ústavy komise doporučuje výborům Senátu odročit projednávání senátního tisku 232 do 30. června t.r. V dalším jednání doporučuje se vypořádat s konkrétními připomínkami v tomto stanovisku uvedenými, avšak současně zvažovat, zda izolované téma imunity zakládá dostatečnou legitimitu dílčího zásahu do Ústavy.
Pokud jde o senátní tisk 233, může být projednáván samostatně, byť jej komise v současné době nepovažuje za důvodný.

 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
    : Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
    : Poslanecká imunita - argumenty pro a proti jejímu zachování(5.2.2004)
    : Návrh na změnu imunity poslanců a senátorů - prosinec 2003 a stanovisko komise (2.2.2004)
    : Změny jednacích řádů Poslanecké sněmovny a Senátu(31.1.2004)
    : Jsem členem komise pro ústavu a ústavní procedury(10.12.2003)
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)