Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55896)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54532)(24%)
Asi nepůjdu volit (55056)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54665)(24%)
 
 
 
Celkem příspěvků: 30
Počet stran: 4
 
Zvolit stránku:
 
 
 
Vážený pane senátore,rád bych se na Vás obrátil v záležitosti znečištění životního prostředí hluke...
>>>Martin Eyberger, (martiney@centrum.cz)
Vážený pane senátore,
rád bych se na Vás obrátil v záležitosti znečištění životního prostředí hlukem. Okamžitým impulsem je diskuze okolo Czechtechu, ale tento problém je obecný. Hluk je stejný jako jiné znečištění - je negativní externalitou, nelze se proti němu účinně bránit. Úprava "nočního klidu" atp. je zcela nedostatečná. Např. v Praze celá řada obchodů upozorňuje na svoji existenci reproduktorem vystrčeným ven. Technoparty na soukromém pozemku se zajištěným přístupem by asi nebyla pro organizátory problémem. Cirkulárka může obšťasňovat sousedy třeba celý víkend.

Domnívám se, že by měla být zpracována právní norma, která hluk označí za formu znečištění a stanoví pravidla a omezení. Hluk výnamným způsobem zasahuje do života ostatních občanů, a zdaleka to nemusí být hluk takové intenzity, aby poškodil sluch. Co mi dnes může zabránit, abych si instaloval velice výkonnou aparaturu na zahradě a vyhnal všechny sousedy?

Ačkoli sám rád poslouchám hlasitou hudbu, domnívám se, že ostatní by měli mít právo mým hlukem nebýt obtěžováni (nejen hudbou, ale i sekačkami, auty, pojízdnými reklamami apod.).

S pozdravem
Martin Eyberger
Datum: 17.8.2005
Vážený pane,
Ve Vašem sdělení jsem nalezl několik konkrétních otázek, níže jsou mé odpovědi

Jaké jsou normy a pravidla stanovující omezení hluku
Normy stanovující přípustnou úroveň hluku je dány zákonem. Parametry hluku a okolnosti za kterých je hluk nežádoucí určuje zákon o ochraně veřejného zdraví, to je zákon 258/2000 Sb. (najdete jej např. na http://www.lexdata.cz) a jednak je k němu prováděcí předpis, a to je vládní nařízení 502/2000 Sb., kde je taxativně uvedeno, jaké jsou hladiny pro kterékoliv situace. A mimo jiné je tam uvedeno, co nespadá do tohoto vládního nařízení. Nespadá tam hluk vytvářený v rámci možnosti užívání bytu, například hluk pračky, ledničky, hluk z vysavače nebo nějaké mechanické hračky a podobně. Podobně sem také nespadá hluk vytvářený u chat nebo rodinných domků při ošetřování objektů, pozemků apod, např. prostřednictvím cirkulárek, rotačních sekaček nebo dalšími nástroji. To ovšem neznamená, že tyto hluky na které se nevztahuje vládní nařízení nejsou postižitelné, pouze jej neřeší orgán ochrany veřejného zdraví, ale obec.

Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených uvedeným zákonem může orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor uložit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 mil. Kč.

Jiným předpisem, který lze použít při ochraně před hlukem, je přestupkový zákon 200/1990 Sb., [§ 29 odst 1, písm. b) nebo § 47 odst. 1, písm. b)]

Posouzení, zda se v daném případě jedná o správní delikt podle zákona o ochraně veřejného zdraví, popřípadě přestupek na úseku zdravotnictví podle § 29 zákona o přestupcích (nedodržení opatření uložené ke snížení hluku ...), je výlučně na krajské hygienické stanici,

V případě, kdy nelze aplikovat vyhlášku 502/2000 Sb (tj. např. pro hluk z běžného užívání bytu, hlasové projevy lidí a zvířat, hudební projevy a hluk z činnosti osob na veřejných prostranstvích, ... lze věc řešit jako přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1, písm. b, přestupkového zákona [200/1990 Sb.] (rušení nočního klidu), prostřednictvím správních, občansko-správních odborů.

Z jiného úhlu pohledu lze říci, že pokud jde o hluk produkovaný osobami při činnosti, která není podnikatelská, lze se také obrátit na hygienickou stanici k proměření hluku, nicméně sankce řeší jako přestupek proti veřejnému pořádku obec, např. prostřednictvím svého občansko-správního odboru, který může uložit pokutu v rámci přestupkového zákona.

Jaká je úprava "nočního klidu"
V současné době není v žádné právní normě upravena doba "nočního klidu". Nicméně podle Zákona o ochraně veřej. zdraví § 34 (2) se noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou (pro ní jsou stanoveny jiné hlukové limity ve vyhlášce 502/2000 Sb).

Zde tedy pokračuje kontinuita, která je v povědomí občanů i orgánů správy obcí o "nočním klidu", která byla dříve vymezena (již neplatnou) vyhláškou 13/1977, od 22 do 6 hod. V přestupkovém zákoně 200/1990 Sb. je uveden přestupek proti veřejnému pořádku v §47 b) rušení nočního klidu (tento pojem však není blíže specifikován).

Obce mají další možnosti omezit noční hluk. Např. podle zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. § 96: Obec může obecně závaznou vyhláškou nařídit pro území obce nebo její část k ochraně zdraví ... k ochraně před hlukem a vibracemi konec veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb, pokud jejich produkcí nebo provozem dochází k neúměrnému obtěžování občanů.

Dále podle § 10 písm. b), c) zákona o obcích 128/2000 Sb., může obec ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti jednak [písmeno b)] k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech v obci jsou takové činnosti zakázány, a jednak [písmeno c)] pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Pro zajištění "nočního klidu" je tedy možné použít minimálně tři právní předpisy 1) 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřej zdraví, 2) 128/2000 Sb. Zákon o obcích a 3) 200/1990 Sb. Přestupkový zákon. Přičemž prvé dva jdou ve smyslu možnosti vytvoření příslušných obecně závazných vyhlášek.

Co mi dnes může zabránit, abych si instaloval velice výkonnou aparaturu na zahradě a vyhnal všechny sousedy?
Jak řešit cirkulárku kterou provozuje soused (nepodnikatelská osoba)?
Jak posutpovat v případě obchodů upozorňujících na svoji existenci reproduktorem vystrčeným ven
?
Z předchozího vyplývá, že pokud některou z těchto činností někdo provádí jako výdělečnou činnost, lze se obrátit na hygienickou stanici a ta daný problém řeší v rámci svých pravomicí včetně sankcí. Pokud ji někdo provádí pouze jako činnost pro svou vlastní potřebu a tato činnost generuje nadměrný hluk, je to záležitost obce, nebo městské části a ta ji může řešit jako přestupek proti veřejnému pořádku podle přestupkového zákona 200/1990 Sb. Občanskosprávní odbor může uložit pokutu, za rušení nočního klidu [podle §47 b)]. Stejným způsobem by se postupovalo i v případě Technoparty, či jiných zvukových produkcí, které jsou nepodnikatelské. Pokud by zde byly stížnosti na hluk, obec by měla vyhodnotit, zda je rušen noční klid a poté výzvami ke ztlumení hluku se pokusit zjednat nápravu. Poslední možností pak je jednat v součinností s policií.
 
 
  
> nepublikováno médii Dostane se penzijní systém v příštích letech opravdu do deficitu? Nový minis... (M O)
nepublikováno médii
Dostane se penzijní systém v příštích letech opravdu do deficitu? Nový ministr práce a sociálních věcí a jediný místopředseda Topolánkovy vlády Petr Nečas se „uvedl“ v čerstvé funkci, jak jinak, strašením občanů o krachu důc...
> Jaké jsou normy a pravidla stanovující omezení hluku. Vážený pane senátore,v současné době se sn... (Marie Kašparová)
Jaké jsou normy a pravidla stanovující omezení hluku.
Vážený pane senátore, v současné době se snažíme se sousedy vyřešit problém velice hlučných sobotních hudebních produkcí na našem koupališti, které začínají kolem 22 hod. a trvat mohou vlast...
> Vážený pane senátore,proč se snižujete k účasti na potěmkinovské akci, jako je otevření lávky pro ... (PremekC)
Vážený pane senátore,
proč se snižujete k účasti na potěmkinovské akci, jako je otevření lávky pro pěší na Barrandově. Vždyť to zdaleka není dokončené a kolik stojí to provizorní zábradlí a dodělávky? Po slavnostním otevření se na stavbě vesele ...
> Vážený pane senátore,rád bych se na Vás obrátil v záležitosti znečištění životního prostředí hluke... (Martin Eyberger)
Vážený pane senátore,
rád bych se na Vás obrátil v záležitosti znečištění životního prostředí hlukem. Okamžitým impulsem je diskuze okolo Czechtechu, ale tento problém je obecný. Hluk je stejný jako jiné znečištění - je negativní externalitou, ...
> Věc: Vaše odpověď na můj dotaz k vyplacení náhrad za vklady u UnionbankyDobrý den pane senátore,... (Ing.Kalous)
Věc: Vaše odpověď na můj dotaz k vyplacení náhrad za vklady u Unionbanky Dobrý den pane senátore, děkuji za Vaši odpověď na můj dotaz ohledně vyplacených nedostatečných náhrad za vklady u Unionbanky. Chtěl bych se ale zeptat, proč ve své odpo...
> Vážený pane senátore, obracím se na Vás v souvislosti s problémem nedostatečných vyplacených... (Ing. Kalous)
Vážený pane senátore, obracím se na Vás v souvislosti s problémem nedostatečných vyplacených náhrad za vklady u zkrachovalé Union banky. Dovoluji si Vás požádat o podporu při schválení návrhu dodatku zákona o bankách, kterým by nám, klientům ...
> Vážený pane senátore, vlastním pozemek nedaleko metra Radlická, nyní jsem se dozvěděla, že bude vzhl... (Dušková)
Vážený pane senátore, vlastním pozemek nedaleko metra Radlická, nyní jsem se dozvěděla, že bude vzhledem k plánované výstavbě Radlické radiály měněn územní plán. Ráda bych získala plán konečné ! nebo alespoň v současné době projednávané verze průběhu...
> Vážený pane senátore, nevíte jak to v současné době vypadá s projektem Riverside Court?Děkuj... (Petr Veselý)
Vážený pane senátore, nevíte jak to v současné době vypadá s projektem Riverside Court? Děkuji Petr Veselý...
> Vážený pane senátore,Vaše odpověď není plně vysvětlující, rezoluce RB 678 dovoluje užití vojensk... (Alois Eliáš)
Vážený pane senátore, Vaše odpověď není plně vysvětlující, rezoluce RB 678 dovoluje užití vojenské síly jen pokud se Irak nestáhne z Kuvajtu, a ani žádná další rezoluce RB neopravňuje k užití síly ve vztahu k otázce zbrojních inspekcí. Jako polit...
> Vážený pane senátore,ve svém vyjádření se k irácké krizi objahujete válečné tažení USA a jejich sp... (Alois Eliáš)
Vážený pane senátore, ve svém vyjádření se k irácké krizi objahujete válečné tažení USA a jejich spojenců. Odvoláváte se přitom na rezoluce RB OSN z 90 let. Zároveň se ale záměrně nezmiňujete o tom, že vojenská akce USA nebyla RB OSN schválena. Zb...