Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55903)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55060)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: události 2003
 
Otevření tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov
29.11.2003
konečná stanice - sídliště Barrandov

Dne 28. listopadu byla slavnostně otevřena tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov. Slavnostnímu otevření byl přítomen i prezident republiky.

První studiní práce k této investici spadají do roku 1994. Byla vypracována řada variant včetně tunelového vedení některých úseků. Nakonec byla vybrána povrchová varianta s náročnými mostními objekty. Územní rozhodnutí bylo vydáno ve 3. čtvrtlení 1998. Stavba byla realizačně rozdělena do dvou fází. První fáze zahrnovala přeložky inženýrských sítí a rekonstrukci hlubočepské tramvajové smyčky. Po vydání stavebního povolení na 1. fázi byla ve 3. čtvrtlení 2000 zahájena realizace. O rok později se započalo i s realizací druhé fáze. Uvedení trati do zkušebního provozu s cestuícími začne 29.11.2003. Celkové dokončení stavby je plánováno na srpen 2004

Nová tramvajová trať je nejmodernější tratí v České republice a díky svému architektonicko-urbanistickému řešení je v mnoha směrech unikátní i v rámci Evropy. Její celková délka činí 3 567 metrů a nachází se na ní šest zastávek - Hlubočepy, Geologická, K Barrandovu, Chaplinovo náměstí, Poliklinika Barrandov a Sídliště Barrandov. Stavba si vyžádala investici ve výši téměř dvě a půl miliardy korun. Pro cestující se zkrátí doba cestování ze stanice metra Anděl na konečnou, tedy na Sídliště Barrandov, na šestnáct minut. Projektanti a stavitelé se museli vyrovnat s tím, že celkové převýšení trati je 130 metrů a nejprudší stoupání má sklon až 70 promile. Výhledově se předpokládá, že trať bude prodloužena až do Holyně, kde se počítá s další bytovou výstavbou. Otevření tramvajové trati je především zásadním přínosem pro zhruba dvacet jeden tisíc obyvatel Hlubočep a barrandovského sídliště. Doposud byla hromadná městská doprava v této oblasti zajišťována pouze autobusy. Tento dopravní systém byl již na hranici svých kapacitních možností což pro cestující znamenalo značné časové ztráty a navíc se stal se brzdou dalšího rozvoje této lokality. Vysoká intenzita autobusové dopravy produkuje nadměrný hluk a exhalace i uvnitř urbanizovaného prostoru sídliště. Situaci navíc zhoršuje extrémně zatížená výstupní barrandovsá komunikace která je často nepropustná vlivem dopravních nehod a námraz v podzimních a zimních měsících. Tramvamová trať řeší problém dopravní obslužnosti úspěšně. Navíc v daném území se stává svým koncepčním řešením významným městotvorným prvkem


Investor a zhotovitelé:

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: Sdružení „Tramvajová trať Hlubočepy –Barrandov, Praha“ Subterra, a.s. a ŽS Brno, a.s.
Projektant: Metroprojekt Praha, a.s.
Obstaratel: Inženýring dopravních staveb, a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Bláha
Autor architektonického urbanistického řešení: Arch. Patrik Kotas


Základní technické údaje:

Celková délka trati 3567 metrů
celové převýšení 130 metrů
hlubočepská estakáda: délka 477 metrů, výška 18 metrů
estakáda přes Růžičkovou rokli : délka 304 m, výška 32 m
podjezd Lamačova délka 206 metrů
podjezd Tréglova délka 155 metrů


Stručný popis trasy:

Tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov začíná u nynější konečné tramvajové smyčky v Hlubočepech. Prakticky od počátku má trať rychlodrážní charakter a je zcela oddělena od silniční dopravy. Pomocí táhlé mostní estakády mimoúrovňově překročí Hlubočepskou ulici i železniční trať Praha - Rudná a přimyká se k ulici K Barrandovu. Růžičkovu rokli tramvajová trať překonává dalším samostatným mostem, jehož tvar, konstrukce i niveleta jsou obdobné jako u stávajícího silničního mostu. Po překonání rokle trasa tramvaje dále kopíruje ulici K Barrandovu až ke křižovatce ulic K Barrandovu, Slavínského a Lamačova. Zde se trať stáčí doprava do vnitra sídliště Barrandov, ulici Lamačova podchází prvním podjezdem a míří ke svému nejdůležitějšímu dopravně urbanistickému bodu – k zastávce Chaplinovo náměstí. Tato zastávka, od stanice Hlubočepy již čtvrtá (Hlubočepy, Geologická, Lipského. Chaplinovo náměstí), navazuje na mimoúrovňovou nadzemní lávku, která je součástí hlavní pěší osy Nového Barrandova v centru sídliště. Trasa pokračuje dalším podjezdem do Tréglovy ulice. Zde je zastávka Poliklinika Barrandov, která umožňuje pěší dostupnost důležitých objektů občanské vybavenosti. Trať dále pokračuje podél Werichovy ulice do dočasné konečné zastávky „Sídliště Barrandov“. V budoucnu se totiž předpokládá prodloužení trasy tramvajové tratě směrem k Holyni.


Postup výstavby:

Rok 1999
Dne 22. září 1999 nabylo právní moci územní rozhodnutí o stavbě a v prosinci 1999 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení.

Rok 2001
V roce 2001 se vítězem obchodní veřejné soutěže stalo sdružení firem Subterra a.s. a ŽS Brno, a.s. s názvem„Tramvajová trať Hlubočepy – Barrandov, Praha“ zastoupené Subterra a.s.
V prvním roce výstavby bylo vydáno k desátému měsíci stavební povolení pro hlavní objekty stavby, stavební povolení pro přípravné práce bylo vydáno v srpnu. Následně byly rozvinuty stavební práce na objektech stavby, které bylo možné z hlediska technologie prací provádět. Jednalo se především o objekty přeložek inženýrských sítí, které kolidovaly s trasou tramvajové trati.

Rok 2002
Na jaře roku 2002 byl zpřesněn harmonogram stavby, v kterém byly vytyčeny hlavní cíle stavby pro tento rok.
Během tohoto roku byl dokončen výsun Estakády přes Růžičkovu rokli. Tím byly splněny předpoklady pro pokračování dalších prací na estakádě, které bylo nutno provést před pokládkou svršku tramvajové trati. Nosná konstrukce stavebního objektu Hlubočepská estakáda byla budována částečně na skruži a částečně výsunem. Nosná konstrukce části budované na skruži byla předepnuta a osazena na definitivních ložiscích. Následovaly technologicky návazné práce. Část estakády prováděná výsunem byla ke konci roku těsně před dokončením. Následovalo osazení definitivních ložisek a další technologicky návazné práce.
Na zastávkách v tomto roce probíhaly především práce na nosných konstrukcí a ostatní práce hlavní stavební výroby. Koordinace jednotlivých činností směřovalo k tomu, aby bylo možné v první polovině roku 2003 zahájit práce na podkladních vrstvách komunikací.
Během tohoto roku byla též provedena hrubá stavba v úseku od opěrných zdí v ulici Lamačova, podjezd Lamačova až po opěrné zdi pod Delvitou. Ke konci roku bylo dokončeno propojení podjezdu pod ulicí Lamačova a počaly práce na železobetonových konstrukcí portálů podjezdu. Podjezd pod ulicí Tréglova byl proveden z převážné části hrubé stavby.
Na vlastním objektu tramvajové trati byly zahájeny stavební práce v úseku od křižovatky ulice Slivenecká k zastávce Lipského a dále od zastávky sídliště Barrandov ke křižovatce s ulicí Do Klukovic. Tyto práce byly vázány na vhodné klimatické podmínky, protože zde bylo nutné dodržet přísné technologické postupy.

Rok 2003
Na počátku roku 2003 vstoupila stavba tramvajové trati z Hlubočep na sídliště Barrandov do třetího roku výstavby. V tomto roce je nutno dokončit stavební práce a předat rozhodující objekty stavby investorovi a zahájit zkušební provoz bez cestujících a posléze s cestujícími.

Rozhodující práce pro rok 2003
- dokončení estakád
- pokládka kabelů
- dokončení zastávek
- provedení trolejových vedení
- dokončení podjezdů a jejich portálů
- montáž oplechování opěrných zdí
- dokončení tramvajové trati

Z tohoto výčtu prací není patrná složitost časových a technologických návazností jednotlivých stavebních prací, jejichž postup je nutno sladit tak, aby byly ve zbývajícím čase úspěšně provedeny a odzkoušeny.

Rok 2004
Pro rok 2004 jsou určeny pouze práce, které je technologicky možné provést až po určité zátěži tedy po určité době zkušebního provozu tramvajové trati. Jde především o provedení třetího podbití tramvajové trati, osazení bokovnic, které snižují hladinu hluku od provozu tramvají a dále o zatravnění a vydláždění tramvajové trati, dokončení sadových úprav a likvidace zařízení staveniště. Třetí podbití a návazné práce budou prováděny na jaře roku 2004 a to za úplné výluky provozu tramvajové trati. Tato kompletní výluka je sladěna s dalšími nutnými opravami tramvajové trati v Hlubočepích a na Smíchově, které zajišťuje Dopravní podnik města Prahy.


viz FOTOGALERIE
>Otevření tramvajové trati na Barrandov
>doprava - tramvaj na Barrandov
>tramvaj na Barrandov - základní kámen
http://www.skaloud.net/index.php3?act=fotogalerie&offset=154
http://www.skaloud.net/index.php3?act=rozvoj_obvodu&display=103&offset=3
http://www.skaloud.net/index.php3?act=fotogalerie&offset=122
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
    : Otevření Domu s peč. službou na Zličíně (14.12.2003)
    : Otevření tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov (29.11.2003)
    : Další proměny Smíchova - knihovna a nová část pěší zóny Anděl (26.10.2003)
    : Co nového přináší návrh Ústavy pro Evropu (13.10.2003)
    : Volba soudců Ústavního soudu (19.8.2003)
    : Otevření části mostu přes Berounku (3.7.2003)
    : Referendum EU (7.6.2003)
    : Otevření nové radnice na P13 (2.6.2003) (3.6.2003)
    : IV. Ideová konference ODS (19.5.2003)
    : Vyhodnocení ankety - bydlení (11.5.2003)
    : Závěry ze setkání starostů, primátorů a hejtmanů (6.5.2003)
    : Aukce ve prospěch mateřské školy na Praze 5 (24.4.2003)
    : Vyhodnocení ankety - doprava (22.4.2003)
    : Otevření Dětského ostrova (21.3.2003)
    : Otevření Rehabilitační kliniky Malvazinky (13.3.2003)
    : Návrh článků Evropské ústavy (5.3.2003)
    : Zvolení prezidenta republiky (1.3.2003)
    : Třetí zasedání ZMČ P5 (20.2.2003)
    : Třetí zasedání ZMČ P13 (17.2.2003)
    : Zličín v novém volebním období (6.2.2003)
    : Zimní stadion na Lužinách (28.1.2003)
    : Výsledky prezidentských voleb „prvá volba“ (24.1.2003)
    : Volba prezidenta republiky (15.1.2003)
    : Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Slivenec (8.1.2003)
    : Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Řeporyje (7.1.2003)
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)