Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55900)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55058)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: události 2003
 
Návrh článků Evropské ústavy
5.3.2003

Jedním z posledních dokumentů konventu je návrh prvých 16-ti článků Evropské ústavy.

ČÁST I: Definice a cíle Unie

Článek 1: Založení Unie
(1) V souladu s přáním národů a států Evropy, vytvářet společnou budoucnost, zakládá se touto ústavou Unie (s názvem ...), v jejímž rámci se společně stanoví politiky členských států a která federativním způsobem uskutečňuje určité společné pravomoci.
(2) Unie respektuje národní identitu svých členských států.
(3) Unie je otevřena všem evropským státům, jejichž národy sdílejí stejné hodnoty, respektují je a zavazují se je společně podporovat.

Článek 2: Hodnoty Unie
Unie spočívá na následujících hodnotách: respektování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, vládě práva a respektování lidských práv; tyto hodnoty jsou všem členským státům společné. Unie usiluje o mírovou společnost, v níž vládnou tolerance, spravedlnost a solidarita.

Článek 3: Cíle Unie
(1) Unie má za cíl podporovat mír, své hodnoty a blaho svých obyvatel.
(2) Unie usiluje o Evropu trvalého rozvoje na základě vyváženého hospodářského růstu a sociální spravedlnosti, s volným vnitřním trhem a hospodářskou a měnovou unií, s cílem plné zaměstnanosti a vytváření vysokého stupně hospodářské soutěže a životního standardu. Unie podporuje hospodářskou a sociální soudržnost, rovné postavení mužů a žen, ochranu životního prostředí a sociální ochranu a podporuje vědecký a technický pokrok včetně zkoumání vesmíru. Podporuje solidaritu mezi generacemi a mezi státy, jakož i rovnost šancí pro všechny.
(3) Unie vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva, v němž se podporují společné hodnoty a respektuje se bohatství její kulturní mnohotvárnosti.
(4) Bráněním nezávislosti a zájmů Evropy, usiluje Unie o prosazení celosvětové platnosti svých hodnot. Přispívá k udržitelnému rozvoji Země, k solidaritě a vzájemnému respektování mezi národy, k odstranění chudoby a k ochraně práv dětí, k striktnímu dodržování právních povinností vzniklých na mezinárodní úrovni a k míru mezi státy.
(5) Tyto cíle se sledují vhodnými prostředky, odpovídajícími rozsahu těch pravomocí, které jsou Unii touto ústavou svěřeny.

Článek 4: Právní subjektivita
Unie má právní subjektivitu.ČÁST II: Základní práva a občanství Unie

Článek 5: Základní práva
(1) Charta základních práv je integrální součástí ústavy. Charta je uvedena (v Části II této ústavy / v protokolu připojeném k této ústavě).
(2) Unie může přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Přistoupení k této úmluvě se nevztahuje na pravomoci Unie stanovené touto ústavou.
(3) Základní práva, jak jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a jak vyplývají ze společných ústavních tradic členských států, patří k obecným principům práva Unie.

Článek 6: Zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti
Bez dotčení zvláštních ustanovení této ústavy je v oblasti její aplikace zakázána každá diskriminace z důvodu státní příslušnosti.

Článek 7: Občanství Unie
(1) Státní příslušník členského státu je občanem Unie. Občanství Unie přistupuje k národnímu státnímu občanství, aniž by je nahrazovalo. Všichni občané Unie, ženy a muži, si jsou před zákonem rovni.
(2) Občané Unie mají práva a povinnosti uvedené v této ústavě. Mají:
- právo se volně pohybovat a zdržovat se na výsostném území členských států;
- v členském státě, v němž mají své bydliště, aktivní a pasivní volební právo ve volbách do Evropského parlamentu a v komunálních volbách, přičemž pro ně platí stejné podmínky jako pro příslušníky daného členského státu;
- právo požívat ve výsostném území třetího státu, v němž členský stát, jehož jsou státními příslušníky, není zastoupen, ochranu diplomatických a konzulárních míst každého členského státu za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu;
- právo podávat petice k Evropskému parlamentu, obracet se na ombudsmana, jakož i podávat písemnosti v jazycích Unie na instituce a poradní orgány Unie a obdržet odpověď ve stejném jazyce.
(3) Výkon těchto práv se uskutečňuje v rámci podmínek a mezí stanovených v této ústavě a v předpisech k jejímu provedení.ČÁST III: Pravomoci Unie

Článek 8: Základní principy
(1) Pro vymezení a výkon pravomocí Unie platí zásady omezených zmocnění, subsidiarity, přiměřenosti a loajální spolupráce.
(2) Podle zásady omezených zmocnění je Unie činná v rámci mezí pravomocí, které jí byly svěřeny ústavou k uskutečňování v ní uvedených cílů. Všechny pravomoci, které nebyly Unii ústavou svěřeny, zůstávají členským státům.
(3) Podle principu subsidiarity je Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, činná, jen pokud cíle daných opatření na úrovni členských států nemohou být dostatečně dosaženy kvůli svému rozsahu nebo svým účinkům mohou být lépe dosaženy na úrovni Unie.
(4) Podle zásady přiměřenosti nepřesahují opatření Unie obsahově nebo formálně to, co je potřebné k dosažení cílů ústavy.
(5) Podle zásady loajální spolupráce se Unie a členské státy navzájem respektují a podporují se vzájemně při plnění úkolů vyplývajících z ústavy.

Článek 9: Aplikace základních principů
(1) Ústava a právo stanovené orgány Unie při výkonu pravomocí svěřených jim ústavou, mají přednost před právem členských států.
(2) Při výkonu nevýlučných pravomocí Unie, aplikují orgány princip subsidiarity podle Protokolu o aplikaci zásad subsidiarity a přiměřenosti, připojeného k ústavě. Řízení uvedené v tomto protokolu umožňuje národním parlamentům členských států dohlížet na dodržování principu subsidiarity.
(3) Při výkonu pravomocí Unie aplikují orgány zásadu přiměřenosti podle téhož protokolu.
(4) Členské státy činí všechna vhodná opatření obecného nebo zvláštního druhu k zajištění plnění povinností, které vyplývají z ústavy nebo z jednání orgánů Unie.
(5) Podle zásady loajální spolupráce usnadňují členské státy Unii plnění jejích úkolů a nepodnikají žádná opatření, která by mohla ohrozit uskutečnění cílů ústavy. Unie je vůči členským státům loajální.
(6) Unie respektuje národní identitu svých členských států, související s jejich základní strukturou a podstatnými úkoly státu, zejména politickou a ústavní strukturou včetně organizace státních orgánů na národní, regionální a komunální úrovni.

Článek 10: Druhy pravomoci
(1) Svěřuje-li ústava Unii výlučnou pravomoc pro určitou oblast, může být legislativně činná jen Unie a vydávat právně závazné akty; členské státy smí být činné jen, když k tomu byly Unií zmocněny.
(2) Svěřuje-li ústava Unii pravomoc pro určitou oblast, kterou sdílí s členskými státy, jsou Unie a členské státy oprávněny, být v této oblasti legislativně činné a vydávat právně závazné akty. Členské státy vykonávají svou pravomoc jen pokud svou pravomoc nevykonává Unie.
(3) Unie má pravomoc pro koordinaci hospodářské politiky členských států.
(4) Unie má pravomoc pro vypracování a uskutečňování společné zahraniční a bezpečnostní politiky včetně postupného stanovení společné obranné politiky.
(5) V určitých oblastech má Unie, za podmínek uvedených v ústavě, pravomoc pro provádění opatření ke koordinaci, doplnění nebo podpoře opatření členských států, aniž by tím v těchto oblastech zasahovala do pravomoci členských států.
(6) Unie vykonává své pravomoci k provedení politik stanovených v Části II ústavy podle tam uvedených speciálních ustanovení pro jednotlivé oblasti.

Článek 11: Výlučné pravomoci
(1) Unie má výlučnou pravomoc pro zajištění volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu a pro stanovení pravidel hospodářské soutěže ve vnitřním trhu jakož i v následujících oblastech:
- celní unie
- společná obchodní politika
- měnová politika pro členské státy, které zavedly Euro
- udržení mořského biologického bohatství v rámci společné politiky rybolovu.
(2) Unie má výlučnou pravomoc k uzavírání mezinárodních dohod, pokud je toto uzavření předvídáno v právním aktu Unie, je nutné za účelem umožnění Unii vykonávat její pravomoc na interní úrovni nebo se týká interního právního aktu Unie.

Článek 12: Sdílené pravomoci
(1) Unie sdílí s členskými státy pravomoc, pokud jí ústava svěřuje pravomoc, která se netýká oblastí uvedených v článcích 11 a 15.
(2) Rozsah sdílených pravomocí je stanoven v ustanoveních Části II.
(3) Členské státy mohou svou pravomoc vykonávat v oblasti sdílené pravomoci, pokud Unie svou pravomoc nevykonává nebo již nevykonává.
(4) Sdílená pravomoc se uplatní v následujících hlavních oblastech:
- vnitřní trh
- prostor svobody, bezpečnosti a práva
- zemědělství a rybolov
- doprava
- transevropské sítě
- energie
- sociální politika
- hospodářská s sociální soudržnost
- životní prostředí
- zdravotnictví a
- ochrana spotřebitele.
(5) V oblastech výzkumu, technologického vývoje a vesmíru je Unie příslušná k provádění opatření, zejména programů, aniž by výkon této pravomoci měl za následek zabránění členským státům vykonávat jejich pravomoc.
(6) V oblastech vývojové spolupráce a humanitární pomoci je Unie příslušná k provádění opatření a vytváření společné politiky, aniž by výkon této pravomoci měl za následek zabránění členským státům vykonávat jejich pravomoc.

Článek 13: Koordinace hospodářských politik
(1) Unie koordinuje hospodářské politiky členských států, zejména stanovením zásad těchto politik.
(2) Členské státy řídí svou hospodářskou politiku s ohledem na společný zájem tak, že přispívají k uskutečňování cílů Unie.
(3) Speciální úprava platí pro členské státy, které zavedly Euro.

Článek 14: Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Členské státy podporují aktivně a bezvýhradně společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie v duchu loajality a vzájemné solidarity. Zdrží se každého jednání, které je v rozporu se zájmy Unie nebo by mohlo narušit jejich účinnost.

Článek 15: Podpůrná opatření
(1) Unie může činit koordinační, doplňující nebo podpůrná opatření. Rozsah této pravomoci vyplývá z ustanovení Části II.
(2) Podpůrná opatření mohou být prováděna v následujících oblastech:
- zaměstnanost
- průmysl
- všeobecné a odborné vzdělávání a mládež
- kultura
- sport
- ochrana před katastrofami.
(3) Členské státy koordinují své národní politiky zaměstnanosti v rámci Unie.
(4) Právně závazné akty, které byly vydány Unií na základě speciálních ustanovení pro tyto oblasti, uvedené v Části II, se nevztahují na harmonizaci právních a správních předpisů členských států.

Článek 16: Klauzule flexibility
(1) Je-li nutná činnost Unie v rámci politiky uvedené v Části II k uskutečnění některého z cílů této ústavy a potřebná oprávnění nejsou v této ústavě předvídána, přijme Rada jednohlasně na návrh Komise a po souhlasu Evropského parlamentu vhodné předpisy.
(2) Komise upozorní podle článku 9 národní parlamenty členských států v rámci řízení o kontrole dodržování principu subsidiarity na návrhy týkající se tohoto článku.
(3) Ustanovení přijatá na základě tohoto článku se nesmí týkat harmonizace právních a správních předpisů členských států v případech, kdy je taková harmonizace ústavou vyloučena.
http://european-convention.eu.int/
http://european-convention.eu.int/amendemTrait.asp?lang=EN
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
    : Otevření Domu s peč. službou na Zličíně (14.12.2003)
    : Otevření tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov (29.11.2003)
    : Další proměny Smíchova - knihovna a nová část pěší zóny Anděl (26.10.2003)
    : Co nového přináší návrh Ústavy pro Evropu (13.10.2003)
    : Volba soudců Ústavního soudu (19.8.2003)
    : Otevření části mostu přes Berounku (3.7.2003)
    : Referendum EU (7.6.2003)
    : Otevření nové radnice na P13 (2.6.2003) (3.6.2003)
    : IV. Ideová konference ODS (19.5.2003)
    : Vyhodnocení ankety - bydlení (11.5.2003)
    : Závěry ze setkání starostů, primátorů a hejtmanů (6.5.2003)
    : Aukce ve prospěch mateřské školy na Praze 5 (24.4.2003)
    : Vyhodnocení ankety - doprava (22.4.2003)
    : Otevření Dětského ostrova (21.3.2003)
    : Otevření Rehabilitační kliniky Malvazinky (13.3.2003)
    : Návrh článků Evropské ústavy (5.3.2003)
    : Zvolení prezidenta republiky (1.3.2003)
    : Třetí zasedání ZMČ P5 (20.2.2003)
    : Třetí zasedání ZMČ P13 (17.2.2003)
    : Zličín v novém volebním období (6.2.2003)
    : Zimní stadion na Lužinách (28.1.2003)
    : Výsledky prezidentských voleb „prvá volba“ (24.1.2003)
    : Volba prezidenta republiky (15.1.2003)
    : Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Slivenec (8.1.2003)
    : Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Řeporyje (7.1.2003)
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)