Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: aktuality Senát
 
Charta základních práv Evropské unie
11.12.2002

Dne 10.10.2002 se konala na půdě Senátu odborná diskuse k Chartě základních práv Evropské unie. Odbornou diskusi připravil Výbor pro evropskou integraci.

Některé základní informace o této chartě jsou uvedeny dále.

Rozhodnutí o vypracování Charty základních práv Evropské unie padlo na Evropské radě, která se konala 3. a 4. června 1999 v Kolíně nad Rýnem. Důvody, které vedly k uvedeným rozhodnutím, jsou jak politické tak právní.

Integrace Evropy se podle vize politiků nemá omezit jen na vytvoření vnitřního trhu, společného rozpočtu a měny, ale musí spočívat na společných hodnotách, jejichž vyjádření se mělo promítnout právě do zpracovávaného textu Charty.

Ve zmocnění pro zpracování Charty nechybí ani důvody právní. Především je zde uveden článek 6 Smlouvy o Evropské unii, který v obecných pojmech Unii definuje jako založenou na zásadách svobody, demokracie, právního státu a respektování lidských práv a základních svobod a zásadách, které jsou společné členským státům, jejichž závažné a přetrvávající porušení může vést k sankcím předvídaným článkem 7 Smlouvy o EU. Avšak uvedený článek 6 neobsahuje inventář těchto práv. Evropská unie má v podstatě dvě možnosti, jak toto právní vakuum zaplnit. Buď přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod nebo vypracovat samostatný text. Evropská rada v Kolíně nad Rýnem zamítla prvé řešení a neopomněla připomenout možný důsledek takového řešení, totiž marginalizaci Evropského soudního dvora v Lucemburku ve vztahu k Evropskému soudu pro lidská práva.


Vypracování textu Charty základních práv Evropské unie

Text Charty byl vypracován skupinou vytvořenou ad hoc označenou jako Konvent, která se skládala z představitelů národních exekutiv, Komise, Evropského parlamentu a parlamentů národních. Tato skupina měla 62 členů, 15 představitelů národních exekutiv, evropského komisaře pro spravedlnost a vnitřní záležitosti M. Antonio Vitorino, 16 členů Evropského parlamentu a 30 představitelů parlamentů národních.

V čele předsednictva stál Roman Herzog, bývalý prezident SRN a bývalý předseda německého ústavního soudu.. Jeho zasedání byla veřejná a výsledky jeho práce byly veřejnosti dány k dispozici na stránkách internetu. Předmětem připomínek veřejnosti byla zejména sociální práva a rovnost pohlaví. Pojem práv sociálních byl předmětem živé diskuse mezi přívrženci "méně sociální dikce" na straně zástupců Británie ale také Švédska. kteří se obávali útoku na svou sociální legislativu a
přívrženci širší koncepce představované především Francií, Belgií a Itálií.

Obsah Charty základních práv Evropské unie

Charta obsahuje preambuli a 54 článků rozdělených do 7 následujících kapitol: důstojnost, svobody, rovnost, solidarita, občanství, spravedlnost a všeobecná ustanovení. Preambule odkazuje na povinnosti vyplývající pro členské státy z mezinárodních závazků, na Smlouvu o Evropské unii, na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropské sociální charty a na judikaturu Evropského soudního dvora v Lucemburku a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
Charta tak obsahuje klasická práva lidská a práva moderní spojená s vývojem společnosti a technologií a práva sociální. Ve srovnání s ÚmlLP (Úmluvou o Lidských právech) a jejími dodatkovými protokoly upravuje Charta sedm nových práv: důstojnost lidské osobnosti (toto právo vděčí za svůj vznik zejména základnímu zákonu německému, ústavně právní jurisdikci francouzské)
integrita lidské osobnosti, která je upravena s cílem zabránit klonování lidských bytostí. ochrana osobních údajů, která navazuje na Úmluvu Rady Evropy z 28. ledna 1981 týkající se ochrany osob při automatickém zpracování dat osobní povahy a Směrnici z 24. října 1995
svoboda výzkumu
právo na azyl vyplývající z Ženevské úmluvy z 28. července 1951 a ze Smlouvy ES
ochrana cizinců v případě odloučení
ochrana dětí vycházející z New Yorkské úmluvy o právech dětí z 20. listopadu 1989

V sociální kapitole figurují práva, která již byla formulována v Evropské sociální chartě a v Chartě Společenství o základních sociálních právech pracujících spolu správy novými. Mezi první kategorii se řadí právo na informace a konzultace pracujících, právo na vyjednávání a kolektivní akce, právo na zprostředkování zaměstnání, ochrana před neoprávněným propouštěním, ochrana rodinného a profesionálního života, právo na sociální zabezpečení a sociální pomoc a na zabezpečení zdravotní.

jako nová práva jsou práva obsažená v evropských smlouvách jako je přístup ke službám v obecném ekonomickém
zájmu, ochrana životního prostředí a spotřebitele a také ochrana rovnosti pohlaví ve všech
oblastech ne pouze v oblasti zaměstnání, práce a odměňování a konečně práva starších osob.
Je vhodné připomenout, že Evropská sociální charta po revizi z 3. května 1996 byla ratifikována pouze třemi státy (Francie, Itálie a Švédsko). Problém vymahatelnosti těchto práv souvisí s jiným chápáním jejich povahy představiteli jednotlivých členských států. Za účelem překlenutí tohoto problému Charta činí rozdíl mezi sociálními právy a sociálními principy.

Koncepce rozlišení mezi principy a právy je něčím novým. Tato koncepce v podstatě promítá rozdíl mezi obecně formulovanými normami, u kterých je možné zpochybnit jejich přímou aplikovatelnost a normami, které skutečně jsou přímo aplikovatelné. Zatímco podle této koncepce práva je třeba respektovat, principy je třeba uvádět v život. Povahu práv mají například ochrana před neoprávněným propouštěním, zákaz práce dětí, zaručení přístupu ke službám zprostředkujícím zaměstnání a práva zaručující rovné a spravedlivé pracovní podmínky.
Naopak programový charakter a charakter principů mají všechna ustanovení odkazující na právo komunitární a nebo národní legislativu a praxi. Jedná se zejména o právo na informaci a konzultaci s pracovníky v rámci podniku, právo na vyjednávání a na kolektivní akce, přístup k sociálním dávkám a k sociální pomoci, ochranu životního prostředí a spotřebitele. Vedle výše uvedených práv občanských, politických a sociálních upravuje Charta také práva menšin, rovnost a občanství.


Právní povaha Charty základních práv Evropské unie

Evropský parlament ve své rezoluci přijaté v březnu 2000 a řada delegací zastávali názor, že tento text je třeba v určitém časovém horizontu začlenit do smluv (Belgie, Itálie, Portugalsko).
Právní povaha Charty by tedy měla postupovat vurčitých vývojových stádiích:
1. v krátkodobé perspektivě by text měl povahu politické deklarace.
2. ve střednědobé perspektivě by mohla získat právní sílu tím, že by byla začleněna do Smluv ale právní závaznost Charty by měla mít určité odstupňování v závislosti na obsahu jednotlivých jejích ustanovení. (Obdobně tomu bylo například v případě francouzské ústavy z roku 1946, kdy na určitá deklaratorní ustanovení mohlo být odkazováno v právních sporech, aniž by tato měla přímý účinek, zatímco jiná ustanovení byla právně závazná.) 3. vdlouhodobé perspektivě, a vtom smyslu se vyslovil i předseda Roman Herzog i vněmeckém tisku, není možné vyloučit, že by se tato Charta stala preambulí budoucí Evropské ústavy. V této souvislosti také představitel Bundestagu v Konventu navrhl, aby setato Charta stala předmětem referenda.
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
    : Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
    : Konference v Senátu - Přímá volba prezidenta (26.9.2007)
    : Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy 11-12.6.2007 (13.6.2007)
    : Návrh Senátu na státní vznameníní (8.6.2007)
    : Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
    : Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
    : Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
    : Konference v Senátu - Jak dál v EU (9.2.2007)
    : Nový model veřejné správy - konference v Senátu (30.1.2007)
    : Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
    : Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
    : Setkání s vědeckými pracovníky Spolkového ústavního soudu (16.5.2006)
    : Konference - Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR (24.4.2006)
    : Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
    : Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
    : Změna zákona "O informačních systémech veřejné správy" (8.12.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - JUDr. V. Kůrka (8.12.2005)
    : Schválení vstupu Bulharska a Rumunska do EU (15.9.2005)
    : Senát schválil změnu ústavy (15.9.2005)
    : Volba předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (4.8.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - Formánková (4.8.2005)
    : Senát na návrh ODS schválil zrušení nerozumného doplňku živn. zákona (29.7.2005)
    : Priority britského předsednictví (13.7.2005)
    : Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
    : Setkání senátorů ODS se členy Konfederace politických vězňů (19.4.2005)
    : Setkání hejtmanů, primátorů a starostů se senátory PČR (13.4.2005)
    : Ministr vnitra ČR na senátním klubu ODS (1.3.2005)
    : Předseda Senátu Sobotka na Slovensku (3.2.2005)
    : Ústavní soud potvrdil vítězství Jana Nádvorníka v senátních volbách - Senát je kompletní (28.1.2005)
    : Předseda Senátu PČR organizuje pomoc pro Asii (10.1.2005)
    : Jan Nádvorník se obrátil na Ústavní soud kvůli zrušení výsledku senátních voleb v Praze 11, ve kterých zvítězil (18.12.2004)
    : Praha by mohla snížit náklady na zpracování odpadů (13.11.2004)
    : Nový senátor v klubu ODS (19.10.2004)
    : Třináctý soudce ústavního soudu (29.7.2004)
    : Priority nizozemského předsednictví EU (21.7.2004)
    : Další soudce ústavního soudu (10.6.2004)
    : Projev předsedy Rady Evropské unie B. Aherna v Senátu (22.4.2004)
    : Změna jednacího řádu senátu umožní kontrolu vlády při jednání o návrzích a dokumentech EU (20.4.2004)
    : Prezident navštívil Senát (18.3.2004)
    : Senát schválil nový okruh posuzování vlivů na životní prostředí (12.2.2004)
    : Senát vrátil zákon o péči o zdraví lidu, nechce v registrech jména a adresy (1.2.2004)
    : Novela živnostenského zákona s ohledem na zastavárny (29.1.2004)
    : Čeští vojáci do Afgánistánu (28.1.2004)
    : Další soudce Ústavního soudu (4.12.2003)
    : Nový senátor v klubu ODS (28.11.2003)
    : Volba nového soudce Ústavního soudu (12.11.2003)
    : Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (22.9.2003)
    : Senát schváli přístup dalších státu do NATO (19.8.2003)
    : Priority italského předsednictví EU (2.8.2003)
    : Polský pohled na budoucnost Evropy (3.7.2003)
    : Britský pohled na budoucnost Evropy (8.6.2003)
    : Návštěva senátního VEI v Londýně (19.5.2003)
    : Usnesení Senátu k připravované ústavní smlouvě EU (22.4.2003)
    : Přijetí franc. ministryně (24.3.2003) (25.3.2003)
    : Zákon o nájemném v ÚPV (6.2.2003)
    : Souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vl. Železného (26.1.2003)
    : Senátoři a Konfederace politických vězňů (14.1.2003)
    : Prezentace priorit Min. průmyslu a obchodu (8.1.2003)
    : Volby do Evropského parlamentu (7.1.2003)
    : 2. schůze Výboru pro evropskou integraci (13.12.2002)
    : Charta základních práv Evropské unie (11.12.2002)
    : Česko - britský seminář (9.12.2002)
    : Výbory senátu (6.12.2002)
    : Komise senátu (5.12.2002)
    : První schůze Senátu ve 4. funkčním období (4.12.2002)
    : Senátní kluby (3.12.2002)
    : Kdy do Senátu? (5.11.2002)
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)