Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55903)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55060)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: aktuality Senát
 
Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy 11-12.6.2007
13.6.2007
NPvEP
Ve dnech 11-12.6.2007 se uskutečnilo společné, již třetí, parlamentní setkání o budoucnosti Evropy. Poslanci národních parlamentů a někteří europoslanci společně diskutovali o budoucnosti Evropy. Na setkání nazvaném „Spolu…ale jak?“ se tentokrát zaměřili na tři aktuální problémy. Jednalo se o klimatických změnách a energetických otázkách, o obsahu nové verze Ústavní smlouvy a o úloze národních parlamentů v reformním procesu.

Zřejmým cílem měla být podpora zejména stanoviska německého předsednictví před jednáním Evropské rady (plánované na 21-22. června) na téma institucionální a politické reformy EU (resp. pokračování euroústavního snažení založeného v Laekenu).


Vzhledem k tomu, že v tomto půlroce předsedá Evropské radě Německo, konferenci společně uspořádaly Evropský parlament a německý parlament. Na konferenci byli pozváni zákonodárci ze všech 27 členských států Unie a pozorovatelé z Turecka, Chorvatska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kterým EU přiznala status kandidátských států. První setkání tohoto druhu se konalo v Evropském parlamentu již v minulém roce. Zákonodárci na něm diskutovali o úloze Evropské unie v globalizujícím se světě, evropském hospodářském a sociálním modelu a otázkách svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Druhé setkání na téma „od reflexe k akci“ se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 4. a 5. prosince 2006. Poslanci se na něm věnovali především otázce financování EU, evropské energetické politice a úloze Unie při předcházení konfliktů.


Každý parlament byl vyzván aby vyslal delegaci do šesti členů. Za parlament ČR se setkání zúčastnili: Sněmovna - O. Liška (SZ). P. Krill (ODS), S. Marková (KSČM), J. Hamáček (ČSSD), Senát - J. Šneberger (ODS), A. Gajdušková (ČSSD), M. Škaloud (ODS).

Za předsednickým stolem v různých fázích jednání zasedali: Hans-Gert Pottering předseda EP, Norbert Lammert předseda Bundestagu, Giuliano Amato ministr vnitra Italské republiky a bývalý místopředseda Konventu, Frank-Walter Steinmeier ministr zahraničí SRN, José Manuel Barroso Předseda evropské Komise, Gerda Hasselfeldt místopředsedkyně Bundestagu.


Níže jsou stanoviska účastníků z úhlu pohledu postoje naší vlády, se kterým se chystá jít na Evropskou radu.

a) prodloužení původně navržené lhůty 6 týdnů pro stanoviska národních parlamentů
Většina příspěvků ano, předsednictvo ano. Pouze J. Borell (dřívější předseda EP) proti (namítal, že prodlouží evropský legislativní proces, který již nyní trvá 5 let)

[Pozn. stanovisko vlády.: Pokud nemá být možnost přezkumu legislativních aktů EU ze strany vnitrostátních parlamentů pouhým formálním postupem bez praktického významu, je nezbytně nutné prodloužit lhůtu 6 týdnů pro předložení odůvodněného stanoviska vnitrostátním parlamentem.]

b) vytvoření mechanismu pro možné navracení pravomocí zpět na členské státy
Příspěvky sporadické ano i ne. Potternig ano [pokud to bude fungovat jako v Německu].

Pozn.: Německá ústava obsahuje článek 72 (3), který umožňuje vrátit spolkovým zákonem legislativní kompetence na úroveň spolkových zemí. V poslední době se tak stalo ve dvou výrazných příkladech. Prvním příkladem je úprava otevírací doby v obchodech, kterou dříve Německo uzákonilo. Dnes však platí, že spolkové země mohou vydat svůj předpis a nemusí se ohlížet na federální předpis. Druhým příkladem je školné na vysokých školách. Na rozdíl od předchozí spolkové úpravy bezplatného vysokého školství mohou jednotlivé země stanovit poplatky ve své kompetenci.

[Pozn.: stanovisko vlády - je zapotřebí upravit mechanismus, podle kterého se bude provádět přezkum efektivního výkonu pravomocí na úrovni Unie a stanovit postup pro rozhodování Unie přestat pravomoc v určité oblasti vykonávat. Tento přezkum by neměly provádět pouze orgány Unie (Evropský parlament, Komise či Rada), nýbrž měla by být dána rovněž možnost členským státům a vnitrostátním parlamentům předložit svoje závazné stanovisko.]


c) vypuštění symbolů
Předsednictvo připouští jejich odstranění. Příspěvky z pléna - sporadicky - nesouhlas. Příklad příspěvku: "symboly jsou důležité z hlediska vytváření pocitu sounáležitosti"

d) chartu práv vyjmout a nahradit přistoupením k úmluvě
Většina diskutujících byla pro zahrnutí charty práv [tak jak byla v původním návrhu euroústavy] a to tak aby byla závazná. Předsednictvo připouští vypuštění i když se přiklání k zachování charty.
Příklad jednoho zdůvodnění: "charta práv musí být součásti nové smlouvy, protože přináší na rozdíl od úmluvy nová práva - např. právo na ochranu dat nebo na integritu" (E. Crispo - dřívější předseda EP)

[Pozn.: Stanovisko vlády - Nový smluvní základ EU by neměl obsahovat samostatnou Listinu základních práv, ale zajistit přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, čímž bude jasně vymezen standard ochrany ve vztahu k činnosti Evropské unie a jejích orgánů. Tím se zamezí nežádoucí situaci konkurující soudní pravomoci mezi Soudním dvorem Evropských společenství a Evropským soudem pro lidská práva. K právní jistotě občanů EU by rozhodně nepřispělo, pokud by docházelo k rozporům v judikatuře obou shora uvedených soudů při ochraně základních práv a svobod.]

e) vymezení kvalifikované většiny (tj. nikoliv podle počtu obyvatel - ale vyvážit princip reprezentace občanů a států)
Na toto téma byla minimální diskuse.

[Pozn.: Stanovisko vlády - současné vymezení kvalifikované většiny dle čl. I-25 Smlouvy, které stanoví tzv. princip dvojí většiny (55% členů Rady, nejméně však 15 států a 65% obyvatelstva Unie), jenž jednoznačně zvýhodňuje velké členské státy EU. Demokratická legitimita Unie by měla být odvozována od vyvážení principu rovnosti reprezentace občanů a rovnosti reprezentace států. Těmto požadavkům by lépe odpovídal paritní systém dvojí většiny, tj. např. 55% členů Rady a 55% obyvatelstva Unie.]

f) červená karta (stažení legislativního návrhu pokud např. čtvrtina parlamentů bude proti, to by mělo platit pouze pro 2 a 3 pilíř okruhu působnosti EU).
Většina diskutujících nebyla pro, předsednictvo také ne. Bylo to nejčastěji diskutované téma.

Typické příspěvky:
- na radě neuspějí a poté se budou chtít zvrátit rozhodnutí rady pomocí národních parlamentů
- hrozba vetem je vnucování svého mínění většině /Pottering cituje zprávu barona Crespa a Broka/
- narušení institucionální rovnováhy v EU / Pottering cituje zprávu barona Crespa a Broka/
- Národní parlamenty se nemohou stát součástí evropského institucionálního systému /Amato/
- zničí to autoritu Komise

[Pozn.: Stanovisko vlády - "červená karta" odpovídajícím způsobem posiluje postavení vnitrostátních parlamentů]


Obecné argumenty pro nečinění změn v euroústavě
- otevírání pandořiny skříňky /L. Dini/
- pokud bychom příliš měnili smlouvu mohla by vzniknout vícerychlostní Evropa [pozn..: ta existuje již nyní - Eurozóna a Schengen]
- potřebujeme schválit smlouvu protože zajistí lepší politickou váhu ve Světě (naše zájmy brzy ohrozí Čína, Indie, Rusko, Brazílie)
- smlouva byla dlouho zpracovávaným kompromisem /L. Dini/ [pozn.: opak je pravdou, takto krátce se neprojednávala žádná revize smluv]
- Leinen: nenechte se vydírat referendy [pozn.: to bylo příliš i na Potteringa]

Řada dalších argumentů je uvedena v Návrhu usnesení evropského parlamentu "O plánu pro ústavní proces Unie", který vypracoval Výbor pro ústavní záležitosti EP, zpravodajové: Enrique Baron Crespo a Elmar Brok.

Barroso
Pottering, Barroso, Hasselfeldt, Steinmeier


 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)