Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55892)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54529)(24%)
Asi nepůjdu volit (55055)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54653)(24%)
 
 
Kategorie: události 2006
 
ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD
8.5.2006

Nedávno se v rámci volební kampaně objevily u silnic bilboardy a na telefonních budkách plakáty s nápisy "ODS minus". Na nich pak loga kampaně ODS a věty vytržené z kontextu vyznívající varovně. Negativní reklama byla objednána a zaplacena ČSSD, s tím, že se tento politický soupeř ODS pod své dílo nepodepsal. Nyní, po kritice z médií již autorství bylo přiznáno a dílo bylo poněkud upraveno způsobem „Jsem proti – Paroubek – ČSSD“. Pomiňme to, že namísto prezentace svého programu se ČSSD zabývá kritikou programu ODS, pomiňme, že uvedené varovné slogany ve volebním programu „ODS Plus“ nenalezneme a podívejme se jak na věrohodnost jejich tvrzení, tak na obsah samotný v kontextu s představami prezentovanými ODS v té či oné podobě již v době předvolební.

"Snížíme daně nejbohatším"
ODS má skutečně v úmyslu snížit daně všem, z toho logicky plyne, že i nejbohatším. Heslo "zvýšíme daně nejbohatším" by sice zejména voličům levice asi znělo příjemněji, pokud ale žijí v domnění, že by potom zbylo na přerozdělování víc, jde o zásadní omyl. Nejen ekonomická teorie, ale především praxe ukázala, že zatímco zvyšování daňových sazeb vede obvykle k jejich nižšímu výběru, snížení sazeb objem vybraných daní zvyšuje - a to zejména od lidí s nejvyššími příjmy. ČSSD by měla spíše svým voličům pravdivě vysvětlit, že odporem ke snižování daňových sazeb množství peněz pro chudé a potřebné rozhodně nezvýší.
Pokud jde o změnu progrese daňové sazby, ta může vytvářet dojem snižování daně pouze těm s vyššími příjmy. Ovšem pokud jde o celkovou reformu financí pak reformy ODS jsou nejvíce zaměřeny na skupiny obyvatel s nízkými a průměrnými příjmy. Po přepočtu do procentuálních údajů, vychází, že relativně nejvíce reforma pomáhá nízkopříjmovým skupinám a to i při započtení změn progrese.
Omezení daňové progrese je součástí širší koncepce rovné daně. Ta má řadu výhod, např.:
- Žádný jednotlivec, domácnost ani firma nemusí při svém ekonomickém rozhodování zvažovat složitosti daní. Daňový systém rovné daně je navržen čistě za účelem získání rozpočtových příjmů, a nikoliv k sociální manipulaci s jednotlivci či firmami. Rovná daň eliminuje politický lobbing zájmových skupin.
- Rovná daň nemá diskriminační charakter - s každým jednotlivcem, domácností i firmou zachází naprosto stejně
- Rovná daň je administrativně jednoduchá a znamená zjednodušení daňového systému. Je naprosto transparentní. Vše, co poplatník potřebuje k pochopení daně vědět, může být obsaženo v několika formulářích pro osobní daň i pro daň z podnikání
- Rovná daň podporuje ekonomický růst. Vědecké studie se shodují, že nízká rovná daň by v zemích, které dnes mají progresivní daňovou stupnici, přispěla k vyššímu růstu
- Rovná daň zvyšuje motivace jednotlivců k práci, úsporám a investicím a k přebírání podnikatelského rizika

"Zdražíme potraviny, léky, vodu, teplo a veřejnou dopravu"
Skutečně máme v úmyslu sjednotit DPH na 15 %. Znamená to vyšší DPH u některých komodit, na druhou stranu ovšem nižší u podstatně vyššího počtu položek - např. ošacení včetně dětského, telefonování, plynu, elektřiny, nábytku, stravovacích služeb a mnoha dalších věcí. Navíc 70 % celkového spotřebního ho koše je již nyní v té vyšší 19%-ní sazbě.
Výpočty odborníků ukazují, že i v případě, že by všechny výrobky a služby (jichž se týká zvýšení DPH) zdražily o celé zvýšení DPH, což vzhledem k vysoké konkurenci je těžko možné, celkové zvýšení cen by se pohybovalo kolem jednoho procenta. Na plakátu se ovšem už neuvádí, že toto zvýšení bude více než nahrazeno nižšími daněmi a zavedením státem zaručeného příjmu a důchodcům kompenzováno jednorázovým zvýšením důchodů o tisíc Kč měsíčně.
ČSSD rovněž neuvádí, že např. zmiňovaná voda se za její vlády zdražuje neustále, stejně tak to, že snížená sazba se týká pouze dálkového vytápění a dodávek teplé vody. Proč mají jedni mít vodu a teplo zdaněny méně než ostatní, kteří vytápějí jiným způsobem, to samozřejmě nezdůvodňuje.

"Zavedeme školné"
Pod slovem "školné" si každý představí částku, kterou platí student bezprostředně v daném roce studia. ODS toto - na rozdíl od mnoha jiných stran - v úmyslu nemá. Chce, aby za studium platili úspěšní absolventi, a to určitým procentem z příjmu. Platit mají teprve poté, co jejich příjem překročí průměr. Toto nepochybně nikomu ve studiu bránit nebude. Zato pro školy to bude velmi motivující způsob pro zvýšení kvality a popř. i počtu studentů.
ČSSD by také mohla vysvětlit jak je možné, že bez školného u nás studuje podstatně nižší procento dětí ze sociálně slabých rodin než kdekoli ve vyspělém světě - včetně těch, v nichž se školné platí. A také vysvětlit těm ze svých voličů, kteří vysokoškolské vzdělání nemají, proč po nich požaduje, aby těm co studují - samozřejmě s perspektivou lepšího uplatnění a vyšších výdělků - ze svých daní platili celé studium. Jistěže vzdělání některých je důležité i pro celou společnost - ovšem pro jednotlivce rovněž. Neměl by se tedy na tom také zčásti podílet?

"Okamžitě zvýšíme nájemné"
Není tomu tak. Ve všech návrzích ODS je deregulace nájemného postupná - tak, jak ji ODS prováděla v době, kdy byla ve vládě. Ovšem ukončení procesu deregulace a zmrazení regulovaných nájmů za vlády ČSSD způsobuje tolik problémů, včetně hrozby odsouzení ČR k placení miliardových odškodnění majitelům domů, že možná paradoxně to bude ČSSD, kvůli které bude ČR přinucena k tomu, aby nájemné deregulovala podstatně rychleji. Pokud by ČSSD deregulaci neblokovala, mohl být již tento protiústavní stav minulostí. Byli to mimochodem zákonodárci ODS, kteří navrhovali zavedení adresného příspěvku na nájemné pro sociálně slabé nájemníky. Ti ale ve skutečnosti ČSSD nezajímají - pro ty, kteří bydlí v bytech s tržním nájemným - neudělala za osm let vůbec nic. Výjimkou je zákon o jednostranném zvyšování nájemného, který však socialistická vláda přijala v březnu t.r. pod tlakem soudních žalob podaných ve Štrasburku. Zato podporovala regulované nájmy i pro osoby s vysokými příjmy.

"Zrušíme minimální mzdu, zavedeme výpověď bez udání důvodu"
V programu ODS takovéto výrazy nelézt nelze. Na druhé straně platí, že socialisté všech typů nikdy nepochopili, že každé opatření na "ochranu" zaměstnanců, každá povinnost uložená zaměstnavateli, v důsledku zvyšuje nezaměstnanost. Čím svobodnější jsou smluvní vztahy, tím nižší nezaměstnanost. Není náhodou, že USA mají podstatně nižší nezaměstnanost než většina států EU. Není náhodou, že nízkou nezaměstnanost má Dánsko, kde ke skončení pracovního poměru může dojít prakticky okamžitě. Nezaměstnanost za dobu vlády ČSSD nejen neklesla, ale dokonce se zvýšila. A ČSSD kritizuje ODS za návrhy, u kterých je praxí ověřeno, že nezaměstnanost snižují. Podle studie OECD prezentované v minulém roce, má Česká republika jeden z nejsilněji regulovaných pracovních trhů mezi nejvyspělejšími zeměmi světa, rozhodně by jí uvolnění pracovního práva ve prospěch snížení nezaměstnanosti prospělo.

"Zrušíme bezplatné zdravotnictví"
Bezplatné zdravotnictví? Nic takového neexistuje a nikdy neexistovalo. Nelze je tedy zrušit. „Bezplatnost“ je vysvětlena v Listině základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy, kde je psáno „Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči“. Platíme zdravotní daň - každý z nás 13,5 % hrubého příjmu nebo vyměřovacího základu. Za ty, kdo nevydělávají ze zákonem vyjmenovaných důvodů - především důchodce, děti a nezaměstnané, platí pojistné stát. Stát ale peníze žádné nemá - kromě svých 13,5 % platí každý, kdo vydělává, další peníze navíc právě za ony "státní" pojištěnce. A další miliardy z daní plynou do oddlužování VZP, fakultních nemocnic atd. atd. Bezplatné?
ODS chce pouze to, aby u nás začala fungovat ve zdravotnictví konkurence. Aby se přestalo plýtvat. Aby skutečně vážně nemocní měli kvalitní péči a potřebné léky namísto acylpyrinu a paralenu zdarma.
„Zrušení bezplatného zdravotnictví" je vcelku dobrý pokus, jak vlastní chyby přehrát na soupeře. Byla to ČSSD, za jejíž vlády enormně stouply doplatky za léky, zejména pro staré a nemocné lidi, a pojišťovny přestaly proplácet řadu dříve bezplatných služeb a začaly omezovat rozsah péče.


>> Volební program ODS
>> odpovědi na aktuální otázky týkající se koncepce ODS v oblasti daní, rovné dávky, vzdělání, nezaměstnanosti .... Vlastimil Tlustý v časopise Parlament Vláda Samospráva 4/2006
http://www.ods.cz/volby2006/program.php
http://www.skaloud.net/index.php3?act=stanoviska&offset=2&display=1143
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)